Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Семінарське заняття 1-2

4 години

1. Правовий режим використання надр.

2. Правовий режим використання водних об’єктів.

3. Правовий режим використання лісів.

4. Правовий режим використання тваринного світу.

5. Правовий режим використання атмосферного повітря.

Мета заняття: поглиблення і закріплення знань щодо правового режиму використання надр, водних об’єктів, лісів, тваринного та рослинного світу, атмосферного повітря.

Опорні поняття теми: правовий режим використання; надра; водні об’єкти; ліси; рослинний світ; тваринний світ; атмосферне повітря.

 

Теми рефератів:

1. Юридична відповідальність за порушення користування надрами.

2. Ліс як об’єкт природокористування.

3. Правова охорона тваринного світу.

4. Порядок здійснення полювання.

5. Загальна характеристика природно-заповідного фонду.

 

 

Семінарське заняття 3

2 години

1. Загальна характеристика природно-заповідного фонду України.

2. Поняття та види курортів.

3. Загальна характеристика рекреаційних зон.

4. Загальна характеристика водоохоронних зон.

5. .Поняття континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

 

Самостійна робота:

Самостійна робота – 6 годин

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми. Опрацювати конспект лекції з даної теми, звернувши, при цьому увагу на ключові поняття теми.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Правовий режим курортних та лікувально-оздоровчих територій.

2. Загальна характеристика рекреаційних зон.

3. Загальна характеристика водоохоронних зон.

4. Поняття континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

 

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року// Відомості Верховної Ради України.- 1996 р.- № 30.- Ст. 141;

2. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року// Відомості Верховної Ради України.- 1995 р.- № 24.- Ст. 189;

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року// Відомості Верховної Ради України.- 2002 р.- № 3-4.- Ст. 27;

4. Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року// Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 36.- Ст. 340;

5. Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. (в редакції закону від 08.02.2006 р.) // Відомості Верховної Ради – 1994 - N 17 - ст.99.

6. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року// Відомості Верховної Ради України.- 2003 р.- № 40-44.- Ст. 356;

7. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року// Відомості Верховної Ради України.- 1999 р.- № 50.- Ст. 433;

8. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року// Відомості Верховної Ради України.- 1991 р.- № 41.- Ст. 546.

9. Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 року// Відомості Верховної Ради України.- 1998 р.- № 9.- Ст. 34;

10. Про видобування і переробку уранових руд: Закон України від 19 листопада 1997 року// Відомості Верховної Ради України.- 1998 р.- № 11-12.- Ст. 39;

11. Про питну воду та питне водопостачання: Закон України від 10 січня 2002 року// Відомості Верховної Ради України.- 2002 р.- № 16.- Ст. 112;

12. Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22 лютого 2000 року// Відомості Верховної Ради України.- 2000 р.- № 18.- Ст. 132;

13. Про тваринний світ: Закон України від 13 грудня 2001 року// Відомості Верховної Ради України.- 2002 р.- № 14.- Ст. 97;

14. Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них: Закон України від 6 лютого 2003 року// Відомості Верховної Ради України.- 2003 р.- № 15.- Ст. 107;

15. Про охорону атмосферного повітря: Закон України в редакції від 21 червня 2001 року// Відомості Верховної Ради України.- 2001 р.- № 48.- Ст. 252;

 

Рекомендована література

1. Аграрне право України: підручник/ за ред. Погрібного О. О.- К.: Істина, 2004 р.- 448 с.

2. Андрейцев В. І. Екологічне право. Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів.- К.: Вентурі, 1996 р.- 208 с.

3. Бобылев А.И., Демичєв Д.М., Шингель Н.А. Правовой режим использования и охраны природных объектов и природных ресурсов. – Мн.: БГУ, 1993. – 198 с.

4. Бондар Л.О., Курзова В.В. - Екологічне право України. Навч. посібник. 2-е видання: доп. та перероблене // Вид-во "Бурун Книга", 2008. – 368 с.

5. Бринчук М.М. Атмосферный воздух как объект правовой охраны / М.М. Бринчук. - Сов. государство и право. - 1983. - № 5. - С. 68-73

6. Водне господарство в Україні/ за ред. Яцика А. В., Хорєва В. М.- К., 2000 р.

7. Волик М.П. Правове регулювання полювання в Україні. Автореф. Дис... канд. юрид. наук. — Одеса, 1997. — 19 с.

8. Гетьман А.П., Шульга М.В., Анісімова Г.В., Соколова А.К. Екологічне право в запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. – Х.: ТОВ "Одіссей", 2008. - 480 с.

9. Гордєєв В. І. Правові питання використання малих річок// Право України.- 1984 р.- № 1-2.- С. 31-32.

10. Екологічне законодавство України: збірник нормативних актів та судової практики/ за ред. Погрібного О. О.- Х.: Одісей, 2002 р.- 928 с.

11. Екологічне право України: Академічний курс: Підручник. – Друге видання /За заг.ред. Шемшученка Ю.С.- К.: ТОВ „Видавництво «Юридична думка», 2008 р.- 720с.

12. Екологічне право України: Підручник для студ. юрид. вищих навч. закладів/ Погрібний О. О., Каракаш І. І. та ін./ за ред. Попова В. К. та Гетьмана А. П.- Х.: Право, 2001 р.- 480 с.

13. Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс/ за ред. акад. АПрН В. І. Андрейцева.- К.: Істина, 2001 р.- 544 с.

14. Калініченко Л. І., Карук Б. П., Тищенко О. І. Управління водогосподарським комплексом: Навч. Посібник.- К., 2000 р.

15. Кравченко С.М., Костицький В.В. Правова охорона тваринного світу (методичні рекомендації). — Львів: Лісотехнічний інс-т, 1992. — 44 с.

16. Мельник П.В. Кримінально-правова відповідальність за незаконну порубку лісу: окремі питання // Право України. – 2001. – № 6

17. Мунтян В.Л. Правові проблеми раціонального природокористування. - К., 1973.

18. Науково-практичний коментар Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", прийнятого 25 червня 1991 року // За загаль. ред. О.М. Шуміла. – Х.: Фактор, 2006. – 592с.

19. Природноресурсове право України: навч. посіб./ за ред. Каракаша І. І.- К.: Істина, 2005 р.- 376 с.

ТЕМА 7: ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Семінарське заняття

2 години

 

1. Правова природа екологічної безпеки та її ознаки.

2. Правове забезпечення екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами.

3. Правове забезпечення радіоекологічної безпеки.

4. Правові засади забезпечення біологічної та генетичної безпеки.

5. Забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

6. Правовий режим відходів.

 

 

Мета заняття: поглиблення і закріплення знань про правову природу екологічної безпеки, визначення її ознак; визначення правових засад екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами, забезпечення радіоекологічної безпеки, біологічної та генетичної безпеки, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

Опорні поняття теми: екологічна безпека; небезпечні хімічні речовини; радіоекологічна безпека; біологічна та генетична безпека.

 

Теми рефератів:

1. Правові проблеми подальшої експлуатації Чорнобильської АЕС.

2. Основні напрями державної політики України у галузі забезпечення екологічної безпеки.

3. Проблеми біологічної та генетичної безпеки в Україні.

4. Правове регулювання використання пестицидів і агрохімікатів.

5. Правове регулювання поводження з вибуховими речовинами.

6. Екологічна безпека продуктів харчування: поняття та зміст.

 

Самостійна робота:

Самостійна робота – 2 години

Ознайомитись із планом семінарського заняття, питаннями, що належать до цієї теми.

Опрацювати конспект лекції з даної теми, звернувши, при цьому увагу на поняття та основні ознаки екологічної безпеки.

Опрацювати рекомендовану для вивчення теми літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми.

Самостійно розглянути наступні питання:

1. Правовий режим об’єктів підвищеної небезпеки;

2. Правовий режим потенційно небезпечних об’єктів;.

3. Правове регулювання захисту від шкідливих фізичних чинників.

 

Задачі:

Задача 1: З метою ввезення в Україну та подальшого захоронення і використання пакувальних матеріалів хімічних речовин до державного управління охорони навколишнього природного середовища області, що здійснює екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон, звернувся керівник фірми "Оксоль".

У клопотанні фірми зазначалось, що вона здійснює перевезення та надає посередницькі послуги різним підприємницьким структурам щодо забезпечення їх зазначеними відходами, які частково використовуються як вторинна сировина для виготовлення полімерних виробів та засобів побутового вжитку. Фірма спроможна компенсувати не тільки послуги, що стосуються надання відповідного дозволу щодо перевезення зазначених матеріалів, а й надати добродійну допомогу для облаштування лабораторії, яка зводиться у пункті перетинання державного кордону з метою проведення експрес-аналізів та спеціалізованих експертиз.

У видачі дозволу на ввезення зазначених матеріалів було відмовлено через відсутність згоди між органами Міністерства охорони здоров'я та Міністерства внутрішніх справ.

Вважаючи, що ця відмова незаконна, керівник фірми звернувся із скаргою до суду.Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 238. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия