Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема5 Дизартрия
 

Засвоєння відомостей про дизартрію як симптому дитячого леоебрального параліча. Визначення. Історія вивчення: основні етапи і наукові напрямки, аналіз теорій дизартрій. Етіологія дизартрії. Значення нейоолінгвістичного аспекту на сучасному рівні знань про дизартрію. Характер ураження нервової системи при різних формах дизартрії. Механізми і структура дефекту.

Класифікація дизартрії в залежності від різних критеріїв. Характеристика основних форм (бульбарна, псевдобульбарна, екстрапірамідна, коркова, мозочкова; спастична, гіперкінетична, паретична, ригідна тощо). Симптоматика різних форм дизартрії. Характеристика і співвідношення мовленнєвих і немовленнєвих симптомів. Вплив дизартрії на розвиток особистості дитини. Особливості прояву дизартрії в різні вікові періоди. Мінімальні дизартричні прояви, їх порівняльний аналіз з дислалією.

Характеристика загального і мовленнєвого розвитку дітей з дизартрією. Особливості формування мовленнєвих систем, форм і функцій мовленнєвої діяльності на різних етапах онтогенезу; функціональні перебудови в артикуляційному механізмі на фоні дизартрії, Пеихолого-педагогічна характеристика дітей з дизартрією і анатрією. Роль соціальних факторів у розвитку синдрому дизартрії і виникненні вторинних мовленнєвих і немовленнєвих розладів. Попередження виникнення дизартрій, профілактика рецидивів.

Обстеження дітей з дизартрією: зміст, методи і прийоми обстеження. Роль і значення фізіологічного, нейропсихологічного, неврологічного, психолого-педагогічного та інших видів обстеження.

Принципи, організація, етапи, зміст та методи роботи щодо усунення різних форм дизартрії. Організація і зміст роботи, що забезпечує сприятливі умови формування правильної звуковимови у дітей з дизартрією (медикаментозне і фізіотерапевтичне лікування; лікувальна фізкультура;

логоритміка; загальний, спеціальний та логопедичний масаж, пасивна і активна гімнастика артикуляційного апарату; аромотерапія і фітотерарапія; кінезітерапія; . Виховання бажання і потреби правильного мовлення і впевненості в необхідності і ефективності логокорекційної роботи. Система корекційно-логопедичної роботи. Методи і прийоми корекції і відновлення рухів органів артикуляційного апарату (парезів, гіперкінезів, атаксій).Зміст роботи з розвитку артикуляційного праксису. Корекція, формування і розвиток дихальної, голосоутворюючої і зртикуляційної функцій. Формування просодичної сторони мовлення, собливості в залежності від віку дитини. Система логопедичної роботи з виховання фонематичних процесів. Специфіка логокорекційної роботи у звязку з формою рухових порушень і формою артикуляційних розладів.

Тема6.Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення.Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення, як логопедична проблема. Особливості діагностичної роботи по виявленню ФФНМ. Корекція ФФНМ у дітей дошкільного віку. Корекція ФФНМ у дітей молодшого шкільного віку.

Модуль3 Темпо-ритмичні порушення мовлення.

Тема 7. Загальна характеристика заїкання.

Клінічна диференціація заїкання. Характеристика форм заїкання. Невротичне заїкання, його причини та механізми виникнення. Неврозоподібне заїкання, його причини та механізми виникнення. Порівняльна характеристика різних форм заїкання. Особливості мовленнєвого та психічного розвитку дітей, підлітків та дорослих з різними формами заїкання.

Тема8.Психолого-педагогічне та логопедичне обстеження осіб із заїканням.Особливості та методика обстеження дітей дошкільного віку. Обстеження підлітків та дорослих із заїканням. Психологічне вивчення осіб із заїканням.

Тема 9. Комплексний підхід до подолання заїкання. Лікувально-оздоровчі заходи в системі корекційної роботи із заїкуватими. Завдання та зміст корекційного логопедичного впливу на заїкуватих. Логоритміка в системі подолання заїкання. Вплив на особистість заїкуватої дитини. Психологічні та психотерапевтичні методи подолання заїкання.

Сучасні методики подолання заїкання у дітей дошкільного, шкільного віку, підлітків та дорослих.

Огляд методик логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку. Логопедичні та психолого-педагогічні технології корекції заїкання дітей шкільного віку. Логопедична та психологічна допомога дорослим заїкуватим.

Модуль 4 Загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ), алалія, афазія.

Тема 10. Поняття про ЗНМ. Проблема мовленнєвого недорозвинення.

Розробка класифікації порушень мовленнєвого розвитку з урахуванням

принципів аналізу структури дефекту (за Л.С.Виготським). Сучасні

класифікації мовленнєвих порушень; а)клініко-педагогічна;б) психолого-

педагогічна (за Р.Є.Лєвіною).

Симптоматика ЗНМ.Механізми мовленнєвої діяльностів нормі та патології

Специфічні відхилення в формуванні всіх компонентів мовленнєвої системи

при ЗНМ: фонетико-фонематичної; лексичної; граматичної; зв'язного

мовлення.

Особливості формування немовленнєвих функцій у дітей.

Рівні недорозвинення мовлення (за Р.Є. Лєвіною):

Характеристика ЗНМ І рівня; Характеристика ЗНМ II рівня; Характеристика ЗНМ III рівня.

0рганізація та зміст корекційно-педагогічної роботи з дітьми дошкільного та шкільного віку з ЗНМ. Особливості психолого-логопедичного обстеження дітей. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗНМ. Завдання, зміст і напрямки логопедичної роботи на кожному з рівнів недорозвинення мовлення у дітей: - дошкільного віку; - шкільного віку.

Тема11.Визначення алалії. Причини, механізми алалії.Корекційна робота. Історія вивчення алалії. Основні наукові напрямки вивчення алалії на сучасному етапі. Анатомо-фізіологічний аспект вивчення алалій. Класифікації алалій за різними принципами (етіологічним, патогенетичним, психологічним, лінгвістичним, психолінгвістичним). Структура дефекту алалії. Основні форми алалії (моторна, сенсорна, сенсо-моторна), різновиди моторної алалії (аферентна та еферентна, мішана). Ступені тяжкості алалії.

Поняття моторної (експресивної) алалії. . Немовленнєва симптоматика: особливості формування загальної, дрібної моторики;

особливості формування основних психічних функцій (пам'яті, уваги, мислення, гнозису, праксису тощо). Характеристика нервово-соматичних, нервово-психічних симптомів. Етапи розвитку мовлення дітей із моторною алалією. Рівні недорозвинення мовлення при моторній алалії.

Діагностичне обстеження дітей із алалією. Принципи, прийоми, зміст обстеження.

Система корекційного впливу при моторній алалії. Принципи, організація, етапи, зміст і методи корекційно-виховного впливу при моторній алалії. Планування і організація занять із дітьми, які мають різний ступінь тяжкості алалії.

Сенсорна алалія. Визначення, причини, механізми, симптоматика сенсорної (імпресивної) алалії. Структура дефекту при сенсорній алалії (мовленнєва та немовленнєва симптоматика).

Система корекційно-виховного впливу при сенсорній алалії. Розвиток імпресивного мовлення:- формування уваги, сприймання немовленнєвих і мовленнєвих звуків, акустичних дифиренціювань, розуміння мовлення; - використання різних засобів для дифиренціювання системи значень. Формування експресивного мовлення.

Тема 12. Визначення афазії, етіологія, механізми. Механізми різних форм афазії. Афазія у дітей і дорослих.

Класифікація, форми афазій. Класифікація афазій за різними принципами (етіологічним, патогенетичним, клінічним, психолінгвістичним). Основні форми афазій, їх характеристика (акустико-гностична, акустико-мнестична, семантична, динамічна, аферентна моторна, еферентна моторна, мішана форма). Мовленнєва симптоматика при різних формах афазій. Відмежування дитячої афазії, афазії дорослих від патологій мовлення при психічних розладах.

Модуль 5. Порушення писемного мовлення. Тема13. Основні порушення писемного мовлення та їх характеристика.Історія вивчення писемного мовлення та уявлень про їх порушення. Психологія формування писемного мовлення у дітей. Прогнозування порушень писемного мовлення у дітей. Основні порушення писемного мовлення та їх класифікація. Особливості порушення процесу читання. Дислексія. Особливості читання і письма у дітей з сенсорними порушеннями. Обстеження стану читання та письма. Система корекційної роботи при подоланні дислексії та дисграфії. Запобігання виникненню труднощів у дітей при опануванні писемного мовлення. Система логопедичної роботи з корекції порушень писемного мовлення обумовленого ЗНМ та ФФНМ.

Модуль6 – Тема14.Логопедична робота при порушення мовлення у дітей з сенсорною, руховою та інтелектуальною недостатністю.Мовленнєва та мовна підготовка дітей до школи. Логопедична робота при порушеннях мовлення як первинного дефекту. Логопедична робота по формуванню основних складових мовленнєвої діяльності: словникового запасу, граматики, зв’язного мовлення, звуковимови, фонематичних процесів. Навчання і виховання дітей із ФП та ФФНМ. Навчання і виховання дітей із ЗНМ І-ІІ-ІІІ рівнів. Логопедична робота при порушеннях мовлення як вторинного дефекту. Особливості мовлення у дітей при сенсорних порушеннях. Особливості логопедичної роботи з дітьми, що страждають на інтелектуальні порушення. Логопедична робота в умовах реабілітаційних центрів. Особливості мовлення дітей з розладами аутичного спектру. Робота логопеда з вихователями, вчителями та батьками.

Тема15.Профілактика порушень мовлення та вторинний дефектів в умовах закладів системи освіти, охорони здоров’я, соціальної політики та сім’ї.Логопедична допомога особам з порушеннями мовлення в країнах ближнього і дальнього зарубіжжя. Система логопедичної допомоги особам з порушеннями мовлення в Україні. Система логопедичної допомоги дітям, підліткам та дорослим. Відбір дітей у спеціальні заклади для дітей з порушеннями мовлення. Раннє виявлення передумов порушення мовлення у дітей раннього дошкільного віку. Профілактика виникнення порушень мовлення у дітей дошкільного віку. Попередження виникнення порушень мовлення у дітей шкільного віку. Профілактика порушень мовлення та вторинних дефектів в умовах закладів системи освіти, охорони здоров’я. Надання освітніх та логопедичних послуг в умовах державних і приватних закладів. Логопедична робота в умовах сім’ї. Популяризування логопедичних знань.

 

 

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
Л П лаб Інд с.р. л П лаб інд с.р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи логопедіі
Тема 1. Теоретичні основи логопедіі                      
                         
Разом за змістовим модулем 1                      
Змістовий модуль 2. Порушення звуковой сторони мовлення
Тема 2. Дислалія            
Тема 3. Порушення мелодіко-інтонаціонної сторони мовлення                      
Тема4.Ринолалія              
Тема5.Дизартрія              
Тема6.ФФН                
                         
Разом за змістовим модулем 2            
                         
Змістовий модуль 3. Темпо-ритмічні порушення мовлення
Тема7. Характеристика заікання.   -     - -
Тема8. Обстеження заікуватих                
Тема9.Комплексний метод подалання заікання            
Разом за змістовим модулем3.            
Змістовий модуль 4.Загальний недорозвиток мовлення, алалія, афазія
Тема10.Характеристика загального недорозвитку мовлення.            
Тема11.Алалія характеристика, напрямки роботи.            
Тема12.Афазія характеристика, напрямки роботи              
Разом за змістовим модулем4.            
Змістовий модуль5.Порушення писемного мовлення
Тема13.Порушення писемного мовлення характеристика, напрямки роботи              
Разом за змістовим модулем5.              
Змістовий модуль6. Логопедична робота в дітей з сенсорної, рухової, інтелектуальної недостатністью.
                         
Тема14.Профілактика порушень мовлення                
Разом за змістовим модулем6.                
Усього годин            

 Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 3653. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия