Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ТЕМА 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ
Поняття іноземних інвестицій.Інвестиції є фундаментальною економіко-правовою категорією. Починаючи відповідати на це питання студенту потрібно з’ясувати, що таке інвестиції та іноземні інвестиції згідно зі ст. 1 Закону України від 18 вересня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність» та главою 38 «Іноземні інвестиції» ГК України, визначити основи правового режиму іноземних інвестицій. Далі було б доречно відповідно до законодавства України (ст. 390 ГК, ст. 1 Закону «Про режим іноземного інвестування») розкрити, які суб’єкти визнаються іноземними інвесторами та надати їх класифікацію.

Види і форми іноземних інвестицій. Оцінка іноземних інвестицій.Під видами іноземнихінвестицій український законодавець розуміє види майнових цінностей (майна), які можуть виступати іноземними інвестиціями (ст. 391 ГК, ст.2 Закону «Про режим іноземного інвестування». Під час своєї відповіді студенту необхідно назвати види іноземних інвестицій, які можуть здійснюватися в Україні та охарактеризувати їх. Далі, розглядаючи вищевказані питання, студенту необхідно згідно зі ст. 392 ГК України, Закону України «Про режим іноземного інвестування» розкрити головні форми здійснення інвестицій іноземними інвесторами в нашій державі. В кінці відповіді студенту необхідно зазначити, що іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів, включаючи внески до статутного капіталу підприємств, оцінюються в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.

Правовий режим іноземного інвестування. Державна реєстрація іноземних інвестицій. Правовий режим іноземних інвестицій визначено ст. 394 ГК України, відповідно до якої на території України щодо іноземних інвестицій встановлюється національний режим інвестиційної діяльності, за винятками, передбаченими цим Кодексом, іншими законами і чинними міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України. Питання правового режиму іноземних інвестицій є досить актуальним як на практиці, так і в теорії. Студенту потрібно дати визначення правового режиму як особливого порядку регулювання, який полягає у застосуванні певної сукупності правових засобів, та охарактеризувати ці засоби. Потім зупинитися на національному, пільговому та обмежувальному режимах щодо іноземного інвестування, які закріплені в нормах національного права. Розкриваючи це питання студенту необхідно назвати сприятливі умови та перешкоди для залучення іноземних інвестицій на територію України. В кінці відповіді потрібно зосередитись на державній реєстрації іноземних інвестицій, яка здійснюється відповідними державними органами в рамках їх компетенції. Студент має вказати які органи, в який строк здійснюють реєстрацію, назвати всі необхідні документи для державної реєстрації і встановити наслідки в разі відмови в державній реєстрації.

Гарантії прав та законних інтересів іноземних інвесторів.Гарантії прав та законних інтересів інвесторів – це система господарсько-правових засобів, спрямованих на створення спеціальних можливостей реалізації та захисту прав та законних інтересів інвесторів з метою компенсації певних інвестиційних ризиків.

Частина 1 ст. 397 ГК, а також розділ II Закону України «Про режим іноземного інвестування» встановлюють такі гарантії для іноземних інвесторів. Студент має їх назвати та охарактеризувати.

 1. Господарський кодекс України, № 436-IV вiд 16.01.2003 // ВВР України 2003р., № 18, №19-20, № 21-22, ст.144.
 2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р. № 959-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991р., № 29, ст. 377.
 3. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91р. // ВВР України.- 1991.-№ 47. – ст. 646.
 4. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002р // ВВР України. -2002.- № 36. – ст.266.
 5. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996р. № 93/96-ВР // ВВР України, 1996р., № 19, ст. 80.
 6. Про концесії: Закон України від 16.07.99р. // ВВР України. – 1999.- № 41. –ст.372.
 7. Про захист іноземних інвестицій в Україні : Закон України від 10.09.91 № 1540а -XII // ВВР України. -1991. - № 46. Ст. 616.
 8. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI// ВВР України. – 2013. - № 29. - ст.337.
 9. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93 // ВВР України 1993, № 17, ст.184.
 10. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання: Постанова Кабінеу Міністрів України від 06.03.2013 № 139 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/139-2013-п

11. Господарське право: Курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт, 2012. – 408 с.

 1. Господарське право: Підручник // О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В.Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного — Х.: ООО “Одіссей”, 2011. — 640 с.
 2. Зінь Е.А., Дука Н.С. Оcнови зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред.д.е.н., професора Е.А. Зіня. — К.: Видавництво «Кондор», 2009. — 432 с.
 3. Навчальний посібник „Регулювання зовнішньоекономічної діяльністі” // За ред. І.І. Дахна— К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472 с. –ISBN;
 4. Гребельник О.П. “Основи зовнішньоекономічної діяльності”.3-тє видання перероблене та доповнене: Підручник. — Київ: Центр навчальної навчальної літератури, 2008. — 432 с.
 5. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 288 с.
 6. Торгова Л.В., Хитра О.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навчально-методичний посібник. – Львів: “Новий Світ-2000 ”, 2006. – 512 с.
 7. Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Чернадчук Т.О. Основи інвестиційного права України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Д. Чернадчука .- 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД « Університетська книга »; К.: Видавничий дім «Княгиня Ольга», 2005.- 384 с.
 8. Вишняков А.К. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Учебное пособие — Х. : ООО “Одиссей”, 2005. — 256 с.;
 9. Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины: Уч. Пособие. Изд. 2-е доп. и испр.- Харьков: Эспада, 2003.- 160 с.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 448. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7