Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П АТОПСИХОЛОГІЯ
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань: 0301 Суспільно-політичні науки

Напрям підготовки: 6030102 Психологія

Курс навчання: 4-й

 

 

Укладач : кандидат психологічних наук, доцент Перетятько Л.Г.

 

Полтава – 2011

 

Патопсихологія: Робоча програма навчальної дисципліни . ПДПУ ім.. В.Г Короленка, 2011. - 17с.

 

 

Автор–розробник: Перетятько Лариса Георгіївна, кандидат психологічних наук,

доцент кафедри психології Полтавського державного

педагогічного університету імені В.Г. Короленка

 

Рецензенти:

Моргун В.Ф., кандидат психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;

Тодорова І.В., кандидат психологічних наук. доцент кафедри культурологічних дисциплін Полтавського університету споживчої кооперації України.

 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Серед пріоритетних завдань реформування національної системи освіти України визначається необхідність виявлення реальних шляхів підвищення ефективності освіти, створення умов для всебічного розвитку та творчої самореалізації особистості. Одним з важливих аспектів розв’язання цієї проблеми у вищій школі є вдосконалення навчального процесу за рахунок впровадження нових освітніх технологій, зокрема, кредитно-модульної системи його організації. Досвід використання такої технології вказує на суттєву оптимізацію педагогічного процесу, його демократизацію та індивідуалізацію і, як наслідок, – покращення засвоєння навчального матеріалу студентами вищих навчальних закладів.

Курс “Патопсихологія”, який є базовим у підготовці психолога, має такі завдання: сформувати у студентів систему основних понять патопсихології, ознайомити з теорією та практикою патопсихологічного дослідження; сформувати адекватне уявлення про роль і місце психодіагностичних методів у системі патопсихологічного дослідження дітей і дорослих; розкрити специфіку патопсихології як особливої галузі психологічної науки, що поєднує теорію і практику.

Тематика навчальної програми містить основні пункти освітнього стандарту вищого професійного закладу, а також ті питання, що на сучасному етапі розвитку науки привертають велику увагу вчених та активно досліджуються (див. табл. 1).


Таблиця 1

Опис предмета навчальної дисципліни “Патопсихологія”

Курс: підготовка Напрям, спеціальність, освітньо кваліфікаційний рівень Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів за шкалою ECST: 3 Змістовних модулів: 2 Загальна кількість годин: 108   Шифр та назва напряму: 0401 “Психологія”   Шифр та назва спеціальності: 6.040100 “Психологія”   Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр Обов’язковий Рік підготовки: четвертий Семестр: другий Лекції: 26 годин Семінарські заняття: 12 годин Лабораторні заняття: 6 годин Самостійна робота: 32 годин Індивідуальна робота: 32 годин Вид контролю: екзамен

 

Курс “Патопсихологія” складається з 14 тем, що об’єднані у 2 змістовні модулі: “Теоретичні питання патопсихології”, *Практичні питання патопсихології”. Засвоєння модулю починається оглядовою лекцією. Наступний етап – самостійна робота студентів та індивідуальні консультації викладача. На цьому етапі з метою детального опрацювання та закріплення викладеного матеріалу студент працює з текстом модулю та першоджерелами;складає конспект тем , що винесені на самостійне опрацювання ; оформлює термінологічний словник (глосарій) Потім відбувається кілька активних семінарських занять за змістом модулів та опрацьованими першоджерелами. Організаційно кожне таке заняття містить експрес-контроль опорних понять теми, дискусію-обговорення її змісту. Поряд із цим під час лабораторних занять відбувається закріплення набутих знань і відпрацювання пов’язаних з ними вмінь та навичок. Окрім цього студент виконує завдання для індивідуальної та самостійної роботи. Після вивчення кожного змістовного модуля студенти пишуть модульну контрольну роботу.

Виконання навчальних завдань оцінюється певною кількістю залікових одиниць (балів), облік яких ведуть як викладач, так і студент. Оскільки наперед відомо, яку кількість їх треба набрати для того, щоб отримати відповідну оцінку за чотирибальною шкалою, кожен студент дістає можливість протягом усього вивчення предмету контролювати та свідомо регулювати темп та успішність свого просування у засвоєнні курсу шляхом цілеспрямованого планування та розподілу зусиль для досягнення навчальних результатів, що відповідають його запитам і здібностям.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 259. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия