Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методи контролю. Керівник видавничих проектів Ю

Керівник видавничих проектів Ю. В. Піча Редактор-коректор В. А. Корнієнко Комп’ютерна верстка В. С. Гарвона

Здано на складання 19.03.2008 р. Підписано до друку 15.04.2008 р. Формат 60x84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Тайме. Умови, друк. арк. 22. Обл.-вид. арк 23,25.

Видавництво «Каравела», просп. Рокосовського, 8а, м. Київ, 04201, Україна.

Тел. (044) 592-39-36, 360-36-99. Е-таі1: сагауе1а@икг.пеІ \у\т.сагауе1а.кіеу.иа Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції: ДК №2035 від 16.12.2004 р.

Тираж 500

Віддруковано у ТОВ “Друкарня “Бізнесполіграф”

Україна, 02094, м. Київ, вул. Віскозна, 8

Зам. № 8-116

 

Теми практичних занять

6.1. Теми практичних занять у 4 семестрі

№ з/п Назва теми Кількість годин
Форма навчання
денна заочна
Caractère général et les formes de la corrosion.
Corrosion chimique.  
Corrosion éléctrochimique.  
Protection contre corrosion .  
Notions des liaisons chimique .  
Notion de liaisons électrostatiques  
L’amélioration et la protection des contacteurs électriques .  
Les traitements chimiques  
Les traitements thermochimiques  
Automation. Types d’ automation.  
Préparation des métaux.  
La soudage . Зварка.  
Le travail scientifique des étudiants.  
Le travail scientifique des étudiants dans notre institut.  
  Разом

Теми лабораторних занять

Лабораторні заняття робочим навчальним планом не передбачені.

8. Самостійна робота

8.1. Самостійна робота у 4 семестрі

№ з/п   Назва теми, форма і зміст самостійної роботи Кількість годин
Форма навчання
денна заочна
1. Засвоєння матеріалу курсу:    
1.1 засвоєння лекційного матеріалу - -
1.2 підготовка до практичних занять
1.3 підготовка до лабораторних занять - -
2. Засвоєння окремих розділів програми, що не розглядаються на практичних заняттях:    
2.1 Матриці. Штампи
2.2 Бінарна система чисел
2.3 Використання комп’ютерів.
2.4 Автоматизація. Типи автоматизації.  
2.5 Гнучкі виробництва та промислові роботи.  
2.6 . Поняття електростатичних звязків. Notion de liaisons électrostatiques  
2.7 Laboratoir de mésures Робота студентів в лабораторіях. Лабораторії точних пристроїв та вимірювальних інструментів.  
2.8 Le laboratoir de departmentde physique. Робота студентів в лабораторіях. Лабораторія факультету фізики.  
2.9 Le travail scientifique des étudiants. Дослідницька робота студентів, як невід’ємна складова вищої освіти в Україні.  
3.1 Le travail scientifique des étudiants. Дослідницька робота студентів на прикладі роботи студентів нашого університету.  
4. Виконання контрольної роботи  
5. Підготовка до контрольних заходів
  Разом:

 

9. Індивідуальні завдання

Індивідуальні завдання програмою не передбачені.

Методи навчання

у значну увагу під час навчання іноземної мови в технічних ВНЗ слід приділяти таким класичним формам навчання, як читання та анотування текстів, а також виконання граматичних вправ та тестів.

Основними методами навчання іноземній мові на сучасному етапі є наступні: пояснювально-ілюстративний (використовується під час подачі нового матеріалу), аудіовізуальний, граматико-перекладний (класична форма навчання,що використовується під час читання та анотування текстів, а також підчас виконання граматичних вправ та тестових завдань) та один з найсучасніших - комунікативний (використовується під час дискусій і ситуативних ігор).

Методи контролю

Контроль здійснюється з метою визначення якості засвоєння навчального матеріалу, ступеню відповідності сформованих вмінь і навичок цілям і задачам, що ставляться при вивченні дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (французька).

При викладанні дисципліни застосовуються такі види контролю: поточний, модульний та підсумковий (семестровий).

Поточний контроль рівня знань, умінь та навичок студентів здійснюється під час проведення аудиторних а також підсумкових занять за темами та контрольних робіт. Цей вид контролю реалізується в процесі навчання протягом семестру шляхом фронтального та індивідуального опитування на практичних заняттях, співбесіди, ситуативної гри, тестування, перевірки виконання аудиторних завдань та завдань щодо самостійного опрацювання окремих тем.

Модульний контроль проводиться для студентів денної форми навчання два рази за семестр і має за мету оцінювання рівня знань студентів та ступеня засвоєння навчального матеріалу певного блоку змістових модулів.

Підсумковий контроль проводиться для студентів заочної форми навчання наприкінці семестру після успішного виконання контрольної роботи та проводиться в формі заліку (4 семестр).

При проведенні як поточного так і модульного (підсумкового) контролів визначається рівень засвоєння теоретичного матеріалу та рівень умінь щодо практичного застосування здобутих знань.

Під час здійснення контрольних заходів використовуються як традиційні засоби (виконання лексико-граматичних вправ, переклад тексту, виконання вправ до нього, реферування та анотування), так і тестові завдання.

Під час проведення модульного контролю використовуються завдання таких форм:

- завдання з вибором однієї правильної відповіді;

- завдання на встановлення відповідності;

- завдання на визначення правильності/неправильності твердження;

- завдання на заповнення пропусків у тексті;

- завдання з розгорнутою відповіддю.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

До кожного із завдань пропонується 3 або 4 варіанти відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо студент обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

2. Завдання на встановлення відповідності.

У завданнях такої форми пропонується підібрати заголовки/ситуації/твердження (із запропонованих) до текстів/частин текстів.

Завдання вважається виконаним, якщо студент установив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді в бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

3. Завдання на визначення правильності/неправильності твердження.

У завданнях такої форми пропонується визначити правильність чи неправильність поданого твердження відносно змісту почутого/прочитаного.

Завдання вважається виконаним, якщо студент обрав правильний варіант відповіді та позначив його в бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді; б) позначено обидва варіанти відповіді; в) не позначено жодного із варіантів відповіді.

4. Завдання на заповнення пропускань у тексті.

У завданнях такої форми пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень/словосполученнями/словами із поданих варіантів або доповнити текст правильною граматичною формою лексичних одиниць (дієслово, прикметник, іменник, займенник тощо), поданими в дужках.

Завдання вважається виконаним, якщо студент підібрав правильний варіант і позначив його в бланку відповідей/ вписав правильну граматичну форму лексичної одиниці в бланку відповідей.

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: а) позначено неправильний варіант відповіді/ граматична форма лексичної одиниці вписана неправильно; б) позначено/вписано два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний варіант; в) не позначено жодного із варіантів відповіді/пропуск у тексті не заповнений.

5. Завдання з розгорнутою відповіддю.

Завдання з розгорнутою відповіддю передбачають створення власного висловлювання в письмовій формі відповідно до поставленого завдання.

Приклади тестових завдань наведені в додатку А.

Підсумкова оцінка досягнутого рівня підготовки студента проставляється за результатами модульних контролів з урахуванням вагових коефіцієнтів першого та другого модульних контролів.

Перелік питань, що виносяться на підсумкові контролі, а також зразки завдань до підсумкових контролів надаються у додатку А.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Таблиця 2- Рейтингові бали за навчальну діяльність під час аудиторних занять (денна форма, 4 семестр)

Модуль 1 Модуль 2 Сума
Змістовий модуль 1 М.к.1 Змістовий модуль 2 М.к.2
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7   Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема5 Тема 6 Тема 7    
до 5 до 5 до 5 до 5 до5 до 5 до 5 до 15 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 5 до 15  

 

 

Таблиця .4-Рейтингові бали за навчальну діяльність – заочна форма, 4 семестр

Навчальна діяльність на протязі семестру Виконання і захист лабораторної роботи Контрольна робота Тест (залік) Сума
Присутність на всіх заняттях Своєчасний захист лабораторної роботи Своєчасне виконання контрольної роботи
   

 

 

Таблиця .3- Система балів

Вид занять Вид контролю Характеристика дій студента Кількість балів
Практичні та семінарські заняття Усна робота розкриття одного з питань, вільне володіння матеріалом 3 бали
активна участь у роботі практичного заняття 2 бали
Лабораторні заняття   виконання і захист лабораторної роботи 6 балів
Додаткові бали
    Присутність на занятті 1 бал
    Своєчасний захист лабораторної роботи 1 бал
    відсутність на занятті 0 балів

 

Таблиця.4-Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

13. ПЕРЕЛІК ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ ДИСЦИПЛІН11. ПЕРЕЛІК ЗАБЕСПЕЧУЮЧИХ ДИСЦИПЛІН

Програма в цілому розрахована на студентів, які мають базові знання французької мови, отримані в середній школі.

Стосовно граматичного матеріалу курсу слід підкреслити, що для досконалого вивчення граматики французької мови необхідно мати достатні базові знання граматики рідної мови.

14. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

(ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ).

1. На скільки груп поділяються дієслова у французькій мові?

2. Як утворюється Present de l’Indicatif (теперішній час)?

3.Які дієслова відносяться до першої групи?

4. Які дієслова відносяться до другої групи?

5. Які дієслова відносяться до третьої групи?

6. Які ви знаєте артиклі у французькій мові?

7. Як перекладаються українською речення із зворотом il y a?

8. Який порядок слів в питальних реченнях із зворотомil y a? Надайте приклади.

9. Як утворюється Participe passé (дієприкметник )?

10. Які функції в реченні виконує Participe passé?

11. Як утворюється Participe passé від дієслів третьої групи?

12..Як перекладається українською Passé composé ?

13. Коли використовується цей час і як він утворюється?

14. Як утворюється Passé composé з дієсловами руху?

15. Як утворюється Future simple (майбутній час)?

16.. Як перекладається українською Future antérieur? Як утворюється?

17. Як утворюється Imparfait de l’indicatif ?

18. Як утворюється Plus-que-Parfait ?

19. Як утворюється Passé simple (минулий доконаний час)? Напишіть форми дієслова parler в Passé simple.

20. Як утворюється Passé antérieur?

21. Які ступені порівняння прикметників ви знаєте?

22. Як утворюються ступені порівняння прислівників? Надайте приклади.

23. Як утворюються ці ступені порівняння прикметникa petit ? Надайте приклади.

24. Поставте дієслова bon та mauvais в вищий та найвищій ступені порівняння?

25. Як утворюється la Forme Passive?

26. Як перетворити дієслово у пасивному стані на активний стан?

27. Які функції в реченні виконує інфінітив?

28. Як перекладається українською інфінітив в функції обставини?

29. Як перекладається українською конструкція Participe pasé composé?

30. Як утворюється герундій і як перекладається українською?

31. Яким членом речення може бути герундій?

32. Сформулюйте правило узгодження часів?

33. Який порядок слів у французькому реченні?

14.1 ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
По адресу: г. Ижевск, улица Парковая, дом № 1 | Критерии оценки выполнения студентом расчетно-графических работ

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 154. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия