Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Київ – 2002 Програма курсу
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

БІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

 

Програма нормативного курсу

“БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ”

Для студентів 4 курсу біологічного факультету

 

Укладачі: М.Е. Дзержинський, д.б.н., доц.,

С.М. Гарматіна, к.б.н., доц.,

Ф.Т. Баймут, к.б.н., доц.

 

 

Київ – 2002 Програма курсу

“біологія розвитку”

Предмет біології розвитку, її місце в системі біологічних дисциплін. Методи біології розвитку: описові, порівняльні, експериментально-ембріологічні, цитологічні, цитохімічні, молекулярно-біологічні, біохімічні, імуннобіологічні, екологічні і генної інженерії.

Історія формування вчення про індивідуальний та історичний розвиток живих організмів. Заслуги К.Ф.Вольфа , К.М.Бера, А.О. Ковалевського, І.І.Мєчнікова, А.Н. Сєвєрцева, І.І. Шмальгаузена.

Характерні особливості організації живої системи. Визначення поняття “життя”. Рівні організації живої матерії.

Механізми генної регуляції у прокаріот. Регуляція розвитку у одноклітинних еукаріот на транскрипційному, трансляційному і посттрансляційному рівнях. Нестатеве розмноження. Походження і еволюція статевого розмноження. Статеве розмноження: чергування гаплоїдної та диплоїдної фаз у розвитку багатоклітинних організмів. Періоди індивідуального розвитку: пренатальний і постнатальний.

Еволюція типів розмноження у рослин. Розможення рослин спорами; типи спор та типи розмноження. Спорангії у нижчих та вищих рослин. Статеве розмноження і статевий процес урослин. Типи статевого процесу: хологамія, ізогамія, гетерогамія, оогамія. Еволюція гаметофіта і спорофіта. Редукція жіночого гаметофіту у покритонасінних рослин та її еволюційне значення.

Морфологія та фізіологія гамет. Полярність яйцеклітин - прообраз просторової організації майбутнього зародка. Особливості ово- та сперматогенезу. Типи живлення яйцеклітин: солітарний, фагоцитарний, нутріментарний, фолікулярний.

Мікроспорогенез, його типи. Мікрогаметогенез. Етапи формування чоловічого гаметофіту. Структура і цитохімічні особливості пилкового зерна. Структура, цитохімія і функціональні особливості вегетативної і генеративної клітини.

Мегаспорогенез. Жіночий археспорій, його типи. Мегагаметогенез, його етапи. Типи жіночого гаметофіту: моноспоричний, біспоричний і тетраспоричний зародкові мішки. Структура, цитохімія і функціональні особливості яйцеклітини і центральної клітини.

Загальна характеристика процесу запліднення та його біологічне значення. Внутрішнє та зовнішнє запліднення. Дистантна та контактна взаємодії гамет. Молекулярні механізми, що забезпечують видоспецифічність взаємодії гамет. Механізми запобігання поліспермії: деполяризація плазматичної мембрани яйцеклітини та кортикальна реакція - формування оболонки запліднення. Зонна реакція. Активація розвитку яйцеклітини: зміни іонного балансу, активація синтетичної активності. Каріогамія. Визначення білатеральної симетрії зародка. Cпільні і відмінні ознаки запліднення у тварин і рослин. Подвійне заплідненя у рослин і його закономірності. Структура, цитохімія і функціональні особливості гамет, що зливаються. Метаболічна теорія запліднення. Типи запліднення. Партеногенез: гіно - та андрогенез. Амфіміксис і апоміксис.

Виникнення багатоклітинних організмів. Виникнення багатоклітинності у Volvocales, Dictyostelium discoideum (слизовика). Особливості розвитку різних багатоклітинних. Губки. Первіснороті і вториннороті.

Дроблення та бластуляція. Загальна характеристика й біологічне значення процесу дроблення. Залежність особливостей типів дроблення від еволюційного шляху виду. Події дроблення на прикладі морського їжака, амфібій, ссавців. Бластоциста ссавців: трофектодерма та внутрішня клітинна маса. Механізми дроблення. Фактори, які регулюють клітинний цикл на ранніх стадіях розвитку. Види клітинної активності при гаструляції.

Загальна характеристика та біологічне значення процесу гаструляції. Сучасний стан теорії зародкових листків. Події гаструляції на прикладі морського їжака, амфібій, ссавців. Типи формотворчих процесів під час гаструляції: імміграція, інвагінація, епіболія та делямінація. Механізми координованих клітинних рухів. Телобластичний і ентероцельний способи утворення мезодерми. Види клітинної активності під час гаструляції. Карти презумптивних зачатків. Закон Бера. Загальні риси розвитку хребетних.

Клітинна детермінація та диференціація. Ооплазматична сегрегація. Процесинг РНК - основний спосіб регуляції диференціальної експресії генів у процесі розвитку. Формотворчий потенціал генома. Морфогенетичні поля. Індукційна система: індукуюча тканина й тканина-мішень. Природа індукуючих речовин. Інтеграція індукційних систем: каскадні взаємодії та взаємодії, що переплітаються. Молекули клітинної адгезії. Механізми диференціювання клітин зародка: метилювання ДНК, гомеозисні гени. Хімеризм і мозаїцизм: природний та штучний. Загибель клітин у процесі нормального розвитку. Імуногенез. Комплексність процесів морфогенезу.

Загальна характеристика й біологічне значення нейруляції. Види клітинної активності при нейруляції. Нервова пластинка. Нервова трубка та її відділи. Еволюція кори головного мозку. Нервовий гребінь. Проблеми клітинної міграції. Утворення хорди. Розвиток метамерії зародка. Соміти та мезодерма бічної пластинки. Утворення вторинної порожнини тіла - целома. Індукційні взаємодії при утворенні осьових структур.

Формування просторової організації живої системи. Градієнтна модель позиційної інформації. Градієнти у гідри. Формування просторової організації в ході розвитку кінцівки. Поле кінцівки.

Взаємодія зародка з середовищем. Провізорні органи зародка на прикладі птахів. Жовтковий мішок: його розвиток, будова та функція. Ембріональний гемопоез. Зародкові оболонки: амніон, хоріон і алантоїс. Утворення амніотичної та серозної оболонок. Амніотична порожнина та амніотична рідина. Амніоти та анамнії. Хоріо-алантоїс. Плацента ссавців: епітеліохоріальна, десмохоріальна, вазохоріальная й гемохоріальна. Метаболічна, гормональна та імунологічна активність плаценти. Народження.

Постнатальний розвиток. Періоди постнатального розвитку. Прямий та непрямий розвиток. Личинкова стадія. Різні типи личинок у безхребетних тварин. Метаморфоз і його типи: еволютивний, катастрофічний, некробіотичний. Розвиток з повним та неповним метаморфозом. Біологічне значення метаморфозу, його основні закономірності на прикладі комах та амфібій. Гормональна регуляція метаморфозу. Гетерохронія: неотенія, прогенез, прямий розвиток. Критичні періоди розвитку у вищих хребетних в ембріогенезі і в період постембріонального розвитку.

Загальна характеристика процесу росту. Гіпертрофія та гіперплазія. Детермінований та недетермінований ріст. Еволюція і алометрія. Рівняння швидкості росту багатоклітинного організму. Гормональна регуляція росту: гормони гіпоталамусу й гіпофізу. Статевий диморфізм росту. Локальні регулятори росту: фактори росту нервів, фібробластів та інші. Фактори пригнічення росту. Онкогени і клітинний ріст.

Особливості і етапи розвитку насінневих рослин. Основи морфогенезу у рослин. Фотоморфогенез. Ембріогенез. 1. Формування зародка. Зиготи. Розвиток ендосперма. Проембріо. Глобулярний зародок. Серцевидний зародок. Торпедо. Відкладання запасних речовин в насінні. 2.Спокій насіння.Вимушений та фізіологічний спокій. 3. Ювенільний етап . Проростання насіння.

Статеве розмноження покритонасінних. Індукція цвітіння. Флоральний морфогенез. Детермінація статі. Запилиння і запліднення. Формування насіння і плодів.

Вегетативне розмноження рослин. Старіння як етап онтогенезу. Клітинні механізми старіння рослин. Регенерація у рослин.

Визначення понять “ріст” і “розвиток“ рослин. Типи росту у рослин. Фази росту у рослин. Ритм росту рослин. Вплив температури, світла та інших факторів на інтенсивність росту. Явище спокою, його адаптивне значення. Механізми регуляції ростових процесів у рослин. Фітогормони: ауксини, гібереліни, цитокініни, абсцизова кислота, етилен. Синтетичні стимулятори та інгібітори росту (гербіциди, ретарданти, морфактини).

Розвиток репродуктивної функції. Статева диференціація мозку у птахів і ссавців. Гіпоталамо-гіпофізарно-гонадна система. Нейроендокринні механізми статевого дозрівання тварин. Пряма та зворотна дія гормонів. Первісні та вторинні статеві ознаки. Статева зрілість. Детермінація статі, її залежить від впливу умов довкілля.

Періодичні формоутворюючі процеси. Періодична зміна покривів у безхребетних і хребетних тварин. Вплив факторів зовнішнього середовища. Типи линяння: ювенільне, сезонне, перманентне. Нейрогуморальна регуляція періодичних формоутворюючих процесів. Штучне управління процесами зміни покривів у домашніх тварин.

Регенерація. Фізіологічна та репаративна регенерація. Форми регенераційного процесу. Компенсаторна гіпертрофія. Регенерація органів на прикладі кінцівок та елементів ока. Взаємодія клітин і механізми регенераційного процесу. Регенераційна бластема. Позиційна інформація. Інтеркалярна регенерація у комах. Правило інтеркаляції: ріст та неперервність у ряду позиційних значень.

Старіння. Тривалість життя. Залежність тривалості життя від інтенсивності метаболізму, ваги тіла та ваги головного мозку. Індекс цефалізації. Загальна характеристика вікових змін організму на прикладі людини. Механізми старіння. Вплив вільних радикалів. Участь нейроендокринної системи в детермінації вікових змін. Генетичний контроль тривалості життя.

 

Органічна еволюція як процес виникнення, розвитку та адаптації живих систем до умов довкілля. Загальні властивості й найголовніші принципи еволюційного процесу. Теоретичне й методологічне значення еволюційної теорії. Практичне застосування еволюційного вчення.

Дарвінівська теорія природного добору. Альтернативні дарвінівській гіпотези еволюції органічного світу. Особливості розвитку еволюційної теорії в XX ст. Сучасні методи дослідження еволюційного процесу.

Головні закономірності зародження та етапи історичного розвитку живої природи.

Синтетична теорія еволюції. Кризис дарвенізму в ХХ столітті. Популяційно-видовий рівень еволюції.Гібридизація факторів еволюції. Мікроеволюція . Роботи Ю.Філіпченко (1927), С.Четверикова, Джон-Холдейна, Н.Тимофеєва-Ресовського, Ф.Добжанського, І.Шмальгаузена, Є.Форда, Е.Майєра, Р.Фішера тощо.

Спадкова мінливість як матеріал еволюційного процесу. Взаємозв'язки генотипових і фенотипових змін. Норма реакції. Типи мутацій і механізми мутагенезу. Особливості розповсюдження мутацій та їх комбінацій у популяціях. Генетична характеристика популяцій. Правило Харді-Вайнберга. Генофонд популяції. Популяційні хвилі. Ізоляція та її форми. Генетико-автоматичні процеси (дрейф генів). Спадковий поліморфізм природних популяцій. Генетичний вантаж.

Популяційні і міжпопуляційні взаємовідносини організмів як основа боротьби за існування. Форми елімінації та боротьби за існування.

Сучасне уявлення про механізм дії та форми природного добору. Ефекти природного добору. Роль природного добору в еволюції та його значення у формуванні адаптацій.

Визначення поняття "адаптація". Класифікація адаптацій. Адаптаціогенез. Відносність адаптацій.

Основні етапи формування сучасної концепції виду. Критерії визначення виду. Структура виду. Видоутворення як результат мікроеволюційних процесів. Основні шляхи та типи видоутворення.

Визначення поняття "макроеволюція". Співвідношення макро- й мікроеволюційних процесів. Визначення надвидових таксонів. Методи філогенетичних досліджень. Еволюція філогенетичних груп. Форми філогенезу: філетична еволюція, дивергенція, конвергенція, паралелізм. Швидкість еволюційного процесу.

Правила еволюції філогенетичних груп: необмеженість, незворотність, спрямованість еволюції, прогресуюча спеціалізація, походження від неспеціалізованих предків, адаптивна радіація.

Шляхи філогенетичних змін органів і функцій: інтенсифікація функцій, збільшення та зменшення кількості функцій, субституція органів, полімеризація та олігомеризація органів і структур.

Історичний розвиток форми тіла у рослин. Дифференція та її шляхи. Виникнення органів і тканин у процесі еволюції. Еволюція типів галуження та наростання систем пагонів . Еволюція провідної системи. Еволюційна оцінка коренів та їх модифікацій. Основні напрямки еволюції квітки та суцвіть. Агенти еволюції плодів та насіння. Спряжена еволюція.

Загальні закономірності ембріогенезу у рослин. Ендоспермогенез (формування ендосперму), його типи.

Ядерний (нуклеарний), клітинний (целулярний) та базальний (гелобіальний0 ендосперми. Взаємодія між зародком і ендоспермом.

Проблема монофілетичного і поліфілетичного походження таксонів.

Головні напрямки еволюції. Поняття біологічного прогресу і регресу. Основні шляхи біологічного прогресу: арогенез, алогенез, катагенез. Співвідношення між основними напрямками еволюції.

Еволюція онтогенезу. Стадійність онтогенезу. Вивчення зв'язків між онтогенезом і філогенезом (І.Геккель, М.Ратке, К.Бер). Біогенетичний закон, його оцінка й значення для філогенетичних досліджень. Вчення про рекапітуляцію. Теорія філембріогенезу. Основні модуси (типи) філембріогенезу (анаболія, девіація, архалаксис). Критичний аналіз і оцінка сучасних концепцій про невірогідність біогенетичного закону.

Еволюція і систематика. Вимирання як природний етап еволюції.

“Людина” як біологічний вид. Розвиток уявлень про природне походження людини (Анаксімен, Аристотель, К.Лінней, Ж.Ламетрі, П.Гольбах, Ж.Б.Ламарк, Ч.Дарвін та інші). Сучасні уявлення про основні етапи антропогенезу, його рушійні сили і найголовніші особливості. Раси. Безпідставність і ненауковість расизму.

Аналіз сучасного стану еволюційної теорії та сучасних напрямків її вивчення (неовіталізм, мутаціонізм, сальтаціонізм, молекулярний нейтралізм, номогенез, неокатастрофізм, тощо).

Перспективи еволюції на планеті Земля і у Всесвіті.

Значення досягнень у галузі вивчення закономірностей індивідуального розвитку для медицини і народного господарства.

 

 

Література

1. Астауров Б.Л. Цитогенетика развития тутового шелкопряда и ее экспериментальный контроль. М.- 1968.- 101с.

2. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику. М.- 1984.- 450с.

3. Айзенштадт Т.Б. Цитология оогенеза.- М.- 1984.- 163с.

4. Альбертс Б., Брей Д., Льюис Дж. Молекулярная биология клетки. М.- 1994.- т.1,2,3.

5. Белоусов Л.В. Введение в общую эмбриологию. М.- 1980.- 360с.

6. Берг Л.С. Труды по теории эволюции. Л.- 1977.- 380с.

7. Воронцов Н.Н. Теория эволюции: итоги, постулаты и проблемы. М.- 1984.- 62с.

8. Георгиевский А.Б.Дарвинизм. М.- 1985.- 460с.

9. Гилберт З. Биология развития. М.-1996.- в 3-х т.

10. Грант В. Эволюция организмов. М.- 1980.- 460с.

11. Дарвин Ч. Изменение домашних животных и культурных растений. М.-Л.- 1959.- 619с.

12. Дворжак Й. Земля, люди, катастрофы. К.- 1989.- 180с.

13. История биологии. Под ред.Бляхера Л.Я. М.- Наука.- 1975.- 380с.

14. Завадский К.М. Вид и видообразование. Л.- 1968.- 408с.

15. Завадский К.М. Развитие эволюционной теории после Дарвина. Л.- 1973.- 423с.

16. Камшилов М.М. Эволюция биосферы. М.- І979.- 270с.

17. Карлсон Б.М.Основы эмбриологии по Пэттену. М.-1983.- 276с.

18. Карлсон Б.М. Регенерация. М.- 1976.- 118с.

19. Кауфман Т., Рафф Р. Эмбрионы, гены и эволюция. М.-1986.- 125с.

20. Кейлоу П. Принципы эволюции. М.- 1986.- 180с.

21. Кимура М. Молекулярная эволюция: теория нейтральности. М.- 1985.- 320с.

22. Комаров В.Л. Учение о виде у растений. М.Л.- 1964.- 246с.

23. Константинов А.В. Основы эволюционной теории. Минск.- 1979.- 400с.

24. Майр Э. Популяции, виды и эволюция. М.- 1974.- 460с.

25. Медников Б.М. Аксиомы биологии. М.- 1982.- 224с.

26. Метлер Л., Грегг Т. Генетика популяций и эволюция. М.- 1972.- 324с.

27. Мина М.В., Клевезаль Г.А. Рост животных: анализ на уровне организма. М.- 1976.- 291с.

28. Мицкевич М.С. Гормональные регуляции в онтогенезе животных. М.- 1978.- 224с.

29. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М.- 1987.- 140с.

30. Назаров В.И. Финализм в современном эволюционном учении . М.- 1984.- 484с.

31. Пианка Э. Эволюционная экология. М.- 1981.- 420с.

32. Развитие биологии на Украине (отв. ред. К.М. Сытник). К.- «Наукова думка».- 1985 .- 286с.

33. Саксен Л., Тойвонен С. Первичная эмбриональная индукция. М.- 1963.- 343с.

34. Северцев А.С. Введение в теорию эволюции. М.- 1987.- 318с.

35. Симонеску К., Дриш Ф. Происхождение жизни. М.-1986.- 210с.

36. Старобагатов Я.И. О соотношении между микро- и макроэволюцией. Дарвинизм: история и современность. Л.- 1988.- 206с.

37. Сперматогенез и его регуляция ( под ред. Л.О. Даниловой). М.- 1983.- 210с.

38. Татаринов Л.П. Очерки по теории эволюции. М.-1985.- 270с.

39. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории эволюции. М.- 1977.- 302с.

40. Токин Б.П. Общая эмбриология. М.- 1986.- 508 с.

41. Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции. Теория стабилизирующего отбора. Л.- 1968.- 452с.

42. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М.- 1989.- 328с.

43. Zarys mechanizmow ewolucji. Pod redakcja H. Krzanowskiej i A. Lomnickiego. WNPWN.- W.- 1997.- 280с.

 

 

 


Плани семінарських занять

 

Семінари за курсом “БІОЛОГІЯ РОЗВИТКУ” спрямовують самостійну роботу студентів на оволодіння програмою збагачення і поглиблення лекційного матеріалу з окремих питань, орієнтують на вивчення творів класиків біології і сучасних авторів. На семінарах у формі розповіді, бесіди чи дискусії відбувається обговорення вузлових питань курсу, аналіз і оцінка відповідних творів чи узагальнень, поглядів різних авторів на певні процеси, явища природи, з’ясовується ставлення студентів до окремих положень.

Семінарські заняття мають сприяти розвитку наукового мислення, вмінню використовувати фактичний матеріал спеціальних біологічних дисциплін для обґрунтування загальнобіологічних положень.

 

План семінару 1

За темою: Біологія індивідуального розвитку як фундаментальна наукова дисципліна

1. Боротьба різних підходів до розуміння закономірностей формотворчих процесів в онтогенезі.

2. Значення робіт О.О. Ковалевського та І.І. Мечникова для розвитку еволюційної ембріології.

3. Експериментальна ембріологія, її засновники – В. Ру, Г. Шпеман, Д. П. Філатов.

4. Методи дослідження біології розвитку.

5. Застосування результатів онтогенетичних досліджень в медицині, зоотехнії та інших галузях народного господарства.

Список літератури

1. История биологии. Под ред. Бляхера Л.Я. М.- ”Наука”.-1975. 480с.

2. Биология развития и управление наследственностью. Под ред. О.В. Струнникова. М.- “ Наука”.- 1986. 320с.

3. Развитие биологии на Украине ( отв. ред. К.М. Сытник). К.- “Наукова думка”.- 1985.- 560с.

 

 

План семінару 2

за темою : Гаметогенез, морфологія і фізіологія гамет

1. Етапи оогенезу: розмноження, ріст, дозрівання.

2. Ооплазматична сегрегація в оогенезі та її значення для наступного розвитку зародка.

3. Послідовні стадії сперматогенезу.

4. Особливості статевого циклу в зв’язку з умовами існування тварин.

5. Нейроендокринна регуляція статевого циклу хребетних тварин.

6. Вплив абіотичних факторів на періодичність розмноження живих організмів.

Список літератури

1. Албертс Б. Молекулярная биология клетки. М.- 1994.-т.3.- 280с.

2. Айзенштадт Т.Б. Цитология оогенеза. М.- 1984, 340 с.

3. Сперматогенез и его регуляция ( под ред. Л.О. Даниловой) . М.-1983.- 210с.

4. Гистология (под ред. Улумбекова Г.). М.- 1997.- 820с.

 

 

План семінару 3

За темою: Заплідення і партеногенез

1. Запліднення і його біологічне значення.

2. Фізіологічна моно- і поліспермія.

3. Зміни метаболізму яйця при заплідненні; дихання, реплікація ДНК, синтез білка.

4. Природний партеногенез і його розповсюдження в природі.

5. Штучний партеногенез, його теоретичне і практичне значення.

Список літератури

1. Белоусов Л.В. Введение в общую эмбриологию. М.-1980.- 210 с.

2. Токин Б.П. Общая эмбриология. М.- 1988.- 508с.

3. Астауров Б.Л. Цитогенетика развития тутового шелкопряда и ее экспериментальный контроль. М.-1968.- 101с.

 

 

План семінару 4

за темою: Дроблення і гаструляція

1. Загальна характеристика процесу дроблення і біологічне значення цього явища.

2. Типи бластул у тварин з різним типом дроблення.

3. Роль материнського геному в розвитку нащадка.

4. Проблема клонування тварин.

5. Морфогенетичні рухи клітин в процесі гаструляції.

6. Індукція. Проблема природи індукторів і механізми їх дії.

Список літератури

1. Карлсон Б.М. Основы эмбриологии по Пэттену.- М.-1983.- 276с.

2. Кауфман Т., Рафф Р. Эмбрионы, гены и эволюция. М.- 1986.- 125с.

3. Саксен Л., Тойвонен С. Первичная эмбриональная индукция. М.- 1963.- 343с.

 

 

План семінару 5

за темою: Метаморфоз

1. Метаморфоз і його біологічне значення.

2. Типи метаморфозу.

3. Метаморфоз комах.

4. Метаморфоз амфібій.

5. Нейроендокринні механізми метаморфоза.

6. Залежність метаморфозу від умов зовнішнього середовища.

Список літератури

1. Гилберт С. Биология развития. М.- 1996.- 340с.

2. Мицкевич М.С. Гомональные регуляции в онтогеннезе животных. М.- 1978.- 224с.

 

 

План семінару 6

за темою: Ріст і формотворчі процеси

1. Закономірності росту.

2. Типи росту тварин і рослин.

3. Фактори росту тварин.

4. Нейрогуморальні механізми регуляції росту.

Список літератури

1. Гилберт С. Биология развития. М.- 1996.- 340с.

2. Мина М.В., Клевезаль Г.А. Рост животных: анализ на уровне организма. М.- 1976.- 291с.

 

План семінару 7

за темою: Регенерація

1. Регенерація як біологічне явище.

2. Механізми репаративної і фізіологічної регенерації.

3. Вікові особливості регенерації.

4. Зміни здатності до регенерації в різних систематичних групах тварин.

Список літератури

1. Карлсон Б.М. Регенерация. М.- 1976.- 118с.

2. Гилберт С. Биология развития. М.- 996.- 340с.

 

 

План семінару 8

за темою: Теорія еволюції як фундаментальна біологічна дисципліна

1. Предмет дослідження і головні проблеми теорії еволюції. Визначення поняття “еволюція”.

2. Фундаментальні властивості еволюційного процесу. Єдність процесів історичного розвитку біосфери і суспільства. Ноосфера.

3. Конкретні докази реальності еволюції (дані палеонтології, біогеографії, морфології, ембріології, екології, генетики, молекулярної біології, тощо).

4. Загальні принципи еволюційно-біологічних досліджень. Основні методи дослідження еволюції (генетичні, еколого-морфологічні, потрійного паралелізму, тощо) і особливості їх застосування.

5. Численність і різноманітність концепцій еволюції, принципи їх класифікації /класифікації Е. Майра, К.М. Завадського та інші /.

6. Місце теорії еволюції в системі біологічних дисциплін, її практичне і теоретичне значення.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 966. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.1 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7