Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Зміст і оформлення дипломної роботи
 

Дипломну роботу виконують на одній стороні друкарського паперу фор­мату А4 (297x210 мм) українською мовою одним із наведених нижче способів:

¨ машинописним, при цьому слід дотримуватися вимог ДСТУ 13.1.002-80. Шрифт друкарської машинки повинен бути чітким, висотою не менше 2,5 мм, стрічка тільки чорного кольору (напівжирна);

¨ рукописним - кремерським шрифтом (ДСТУ 2.304-81) з висотою літер і цифр не менше 2,5 мм обсягом 70-80 сторінок;

¨ із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв (ДСТУ 2.004-88). Шрифт "Times New Roman" 14-го розміру надрукованого через 1,5 інтервали, з полями: верхнє та нижнє – по 2 см, праве – 1,5 см, а ліве – 3 см.

Заголовки відділяються від тексту зверху і знизу двома інтервалами. Знаки, букви, символи, позначення, які відсутні в друкарських машинках, а також математичні і хімічні формули, іноземні прізвища і слова вписуються від руки чорнилами (пастою) чорного кольору.

Абзаци в тексті починають відступом, що дорівнює 1,25 см, або п’яти ударам друкарської машинки (15-17 мм).

Сторінки нумерують у верхньому правому куті. На першому аркуші номер не ставиться.

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі оформлення документу, допускається виправляти підчищенням або закрашуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (графіки) машинописним способом або чорними чорнилами, пастою або тушшю рукописним способом.

Пошкодження аркушів пояснювальної записки, помарки і сліди неповністю видаленого попереднього тексту не допускаються.

Матеріали дипломної роботи студент викладає по чітко складеному плану, який повинен містити наступні розділи (глави):

1. Реферат - це скорочене викладання обсягу та змісту первинного документу, тобто дипломної роботи з основними розробками та висновками. У рефераті акцентують увагу на нових матеріалах, викладених у роботі, і складають його за таким планом:

¨ обсяг первинного документу (кількість сторінок, ілюстрацій);

¨ тема, предмет (об’єкт), характер та мета роботи;

¨ методи проведення роботи (якщо метод широко відомий, то вказують тільки його назву);

¨ конкретні результати роботи, економічна ефективність виконаної розробки (дають основні теоретичні, експериментальні, розрахункові результати);

¨ область використання.

Обсяг реферату дипломної роботи повинен складати 1 сторінку рукописного або 0,75 сторінки машинописного тексту.

2. Вступ. В цьому розділі дипломник коротко викладає загальні питання тваринництва, актуальність питання ветеринарної медицині, якому присвячена тема дипломної роботи.

3. Огляд літератури - короткий критичний аналіз вітчизняної і зарубіжної літератури по питанню, яке вивчається в дипломній роботі. Для написання огляду літератури використовують джерела, які мають пряме відношення до теми дипломної роботи і які надруковані переважно в останні 10 років. Зібраний матеріал викладається в хронологічному порядку. При наявності декількох точок зору по даному питанню можливе відхилення від цього правила. Якщо тема дипломної роботи пов’язана з вивченням питань етіології, розповсюдження, особливостей епізоотології, заходів боротьби і профілактики, то матеріал викладається по зазначеним підрозділам з цифровими позначеннями від 3.1 до 3.9. і т.п.

При викладанні огляду літератури не можна лише проводити перелік джерел, він повинен бути цілісним, послідовним, в логічному взаємозв’язку, без повторень. Зміст джерел викладається коротко, ясно, без зміни змісту.

4. Власні дослідження. Це основний розділ дипломної роботи, в якому дипломник на підставі економічного стану господарства викладає результати досліджень. В нього входять підрозділи: мета і завдання власних досліджень; матеріал і методика роботи; аналіз економічного стану господарства (лікарні, підприємства); результати досліджень; обговорення одержаних даних.

4.1. Мета і завдання. В цьому підрозділі формулюють мету досліджень і наводять перелік основних завдань, які поставлені перед дипломником для виконання.

4.2. Матеріали і методика роботи. В цьому підрозділі викладають методи і способи, які використовують при виконанні дипломної роботи. Загальновідомі методи описують коротко і схематично, а при використанні оригінальних або маловідомих методів опис дається докладно.

Експериментальні дослідження і виробничі досліди при виконанні дипломної роботи необхідно проводить з додержанням правил підбору дослідних і контрольних груп тварин. Викладають принцип формування дослідних і контрольних груп. В кожну групу відбирають тварин-аналогів з урахуванням породи, статі, віку і продуктивності, вгодованості, стану здоров’я, характеру патологічного процесу, тривалості хвороби та інтенсивності ураженості. В кожній групі необхідно мати не менше 10-15 великих і не менше 100 голів дрібних тварин і птиці. Для проведення морфо-клінічних та лабораторних досліджень група піддослідних тварин повинна складатися не менше, ніж з 3 голів. У дійних корів додержуються термінів лактації і добових надоїв, а для вагітних тварин важливим є термін вагітності. Дослідні групи з новонароджених тварин формуються з урахуванням віку, живої маси і загального стану. Всі тварини повинні знаходиться в однакових умовах утримування і годівлі. Наводяться схеми досліду з указуванням кількості дослідних і контрольних груп, кількості тварин в групах; описують лікувальні, лікувально-профілактичні засоби з зазначенням доз досліджуваних лікувально-профілактичних препаратів. Визначають показники обліку результативності застосованих засобів, препаратів: загальний стан і клінічний статус, зміни живої маси і вгодованості, гематологічні, біохімічні і бактеріологічні показники, зміни екстенсивності і інтенсивності інвазії, екстенс-ефективність і інтенс-ефективність лікувально-профілактичних засобів, інтервали між повторними дослідженнями тощо. Цифровий матеріал піддають математичній обробці з врахуванням коефіцієнтів захворювань і подають у вигляді таблиць, малюнків, діаграм, гістограм, графіків.

Таблиці слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання у тексті роботи. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією. Якщо у роботі одна таблиця, її позначають „Таблиця 1”. Допускається нумерувати таблиці в межах розділу. В цьому випадку номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номеру таблиці, відокремлених крапкою. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення друкують (пишуть) з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки в підзаголовки граф указують в однині (мал. 1).

Таблиця (номер) назва таблиці

 

     
       
         
         
         

Головка граф Заголовки

Підзаголовки граф

Рядки

(горизонтальні рядки )

Боковик Графи (колонки)

(графа для заголовків рядків)

 

Рисунок 1. Приклад оформлення таблиці

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і знизу, що обмежують, таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не заважає користування таблицею.

Головка таблиці повинна бути відокремлена лінією від іншої частини таблиці - не менше 8 мм.

Графу „ Номер за порядком” в таблицю не включають. Якщо показники, параметри або інші дані необхідно нумерувати, їх порядкові номери вказують у боковику таблиці перед найменуванням.

Ілюстрації повинні мати надписи під рисунками і порядкові номери. На всі ілюстрації повинні бути посилання у тексті. Якщо рисунок один, його позначають „Рисунок 1”.

При статистичній обробці матеріалу вираховують середню арифметичну (x або М), середню квадратичну помилку (m) та вірогідність середньої величини (Р).

Середня арифметична (х або М) обчислення середньою арифметичною не згрупованих даних проводиться за формулою:

х = Σх

n

де х - значення варіанту (класу)

Σ – грецька буква - велика сигма - означає додавання (складання варіанту)

n – загальне число варіант.

Середню квадратичну помилку m результату обчислюють за формулою:

Таблиця 1.

Розрахунок значень достовірності

Класи (умовні одиниці ) х   х - х   (х - х)²

 

8,25 8,50 8,50 9,00 9,00 9,00 ———— х = 8,71 -0,46 -0,21 -0,21 0,29 0,29 0,29 0,2116 0,0441 0,0441 0,0841 0,0841 0,0841   Σ(х -х)² = 0,5521
m = ±√ Σ(х –х ) ² = √0,5521 =0,13 (n-1)* n 5*6

 

 

Звідси х ± m = 8,71 ± 0,13 умовної одиниці.

Якщо n>30, то одиниця з “n” не віднімається.

Достовірність середньої величини вибіркової сукупності. Спочатку обчислюють величину t за формулою:

 

t = х

m

Потім по таблиці t (додаток 6) для відповідної міри свободи знаходять значення t. По значенню t на таблиці видно значення P.

Приклад (табл. 1)

 

х ± m = 8,71 ± 0,13 умовної одиниці.

Звідси t = х = 8,71 =64,0

m 0,13

Тут міра свободи n-1= 6 -1 = 5. У п’ятому рядку таблиці знаходимо, що величина t64,0, перевищує величину t 6,859, яка необхідна для значимості результату = 0,001. Отже, для нашого прикладу P<0,001, що свідчить про більш ніж вельми значущий результат.

 

4.3. Характеристика тваринництва господарства (району, області).

В цьому підрозділі дипломники описують природно-географічну характеристику тваринництва господарства і детально описують галузь тваринництва, на якій дипломник виконує роботу.

4.4. Результати досліджень. Це основна частина дипломної роботи, в якій всебічно розкривається об’єм і зміст всього, що зроблено дипломником. Експериментальна частина дипломної роботи виконується самостійно і власною працею студента при періодичному контролі керівника дипломної роботи і консультаціях спеціаліста господарства. При проведенні досліджень перевіряються особисті властивості дипломника з питань організації, застосування і впровадження в виробництво знань, одержаних в університеті, досягнення науки і передового досвіду.

В цьому розділі дипломник докладно викладає результати проведених досліджень. Цифровий матеріал наводиться у вигляді таблиць, діаграм і графіків. Таблиці повинні бути не громіздкими і не мати перевагу над текстом, їх нумерують і пишуть заголовок. Кожна таблиця супроводжується поясненням, яке не по­винно бути її переказуванням. В таблицях і в тексті не допускається вільного скорочення слів, а необхідно дотримуватися вимог ДСТУ. В тексті наводять аналіз наведе­ного цифрового матеріалу і узагальненні результати співставлення з літератур­ними даними, при необхідності проводять аргументоване пояснення. Графіки, діаграми, гістограми не повинні дублювати цифровий матеріал таблиць, а мати самостійне значення.

Назви органів, тканин, лікарських засобів, хвороб і патологічних процесів необхідно писати згідно з сучасною міжнародною анатомічною, гістологічною клінічною і фармацевтичною номенклатурою, дотримуючись правил українського правопису 4-го видання.

В дипломній роботі необхідно користуватися загально прийнятими скороченнями: грам – г, кілограм – кг, центнер – ц, тонна – т, гривня – грн, копійка – коп., міліметр – мм, сантиметр – см, метр – м, рисунок – рис. Знаки №, % та інші застосовують лише при цифрах, в інших випадках потрібно писати їх словами.

4.5. Економічні збитки та економічна ефективність ветеринарних заходів.

Для характеристики економічної ефективності профілактичних, оздоровчих і лікувальних заходів, направлених на запобігання захворюванням, втрат продуктів тваринництва, використовується система наступних показників:

I. Економічний збиток

II. Попереджений економічний збиток

III. Економічна ефективність проведених ветеринарних заходів

IV. Економічна ефективність на 1 грн. витрат

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 534. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия