Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Crosswords, quizzes, grouping, proverbs, rhyming, associations
Focus questions

1 Which four techniques do you personally prefer? Why?

2 Which one technique would make the words 'stick' best? Why?

3 Which one technique do you consider the least effective? Why?

4 Which techniques were commonly used when you were first learning a foreign language?

5 Which techniques do you think are especially popular in teaching now?

6 What other techniques do you know for presenting new vocabulary?


NAME:____________________________________________Group:____________________________ Date:_______________________________________ ______Mark:_____________________________

Тема: Методика формування англомовної лексичної компетенції учнів

Мета:Набути знань та оволодіти методичними вміннями, необхідними для форму­вання в учнів лексичної компетенції.

Завдання:

► Ознайомтеся з метою і змістом формування в учнів мовної лексичної компетенції.

► Вивчіть термінологію з проблеми.

► Навчіться:

· робити аналіз лексичних одиниць АМ з урахуванням їх методичної типології;

· визначати ефективні способи семантизації ЛО;

· підбирати і складати вправи для автоматизації дій учнів з ЛО активного словника;

· підбирати і складати вправи для автоматизації дій учнів з ЛО пасивного і потенціального словників;

· добирати матеріал для проведення лексичної зарядки;

· планувати і проводити фрагменти уроків з формування лексичної компетенції.

Зміст теми

Поняття мовної лексичної компетенції. Роль лексичних навичок у мовленнєвій діяльності. Основна мета формування лексичної компетенції – формування лексичних навичок у рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності. Основні характеристики рецептивних і продуктивних лексичних навичок.

Активний, пасивний і потенціальний словниковий запас. Лексична одиниця. Лек­сичний мінімум і критерії його відбору. Основні етапи формування лексичної навички. Способи семантизації. Основні типи і види вправ для автоматизації дій учнів з новими ЛО активного словника. Основні типи і види вправ для автоматизації дій учнів з ЛО пасивного і потенціального словників.

Роль і місце засобів навчання у процесі формування лексичних навичок.

Питання для опрацювання та література

1. Мета і зміст формування лексичної мовної компетенції учнів у початковій школі.

■ Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. - К: Ленвіт, 2002. - С.92-94; 95-103; 103-105.

■ Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальний посібник. – К.: Арістей, 2005. – С.13-23.

Завдання:

- Сформулюйте мету навчання лексики у школі; дайте характеристику рецептивної та репродуктивної лексичної навички; визначте поняття "лексична одиниця", "шкільний граматичний мінімум", "активний і пасивний лексичний мінімум", "реальний і потенціальний словник"; випишіть з чинної програми вимоги до оволодіння лексикою по класах.

2. Процес навчання нових лексичних одиниць активного лексичного мінімуму.

Завдання:

- Назвіть способи семантизації лексики та поясніть, чим зумовлений вибір того чи іншого способу; назвіть труднощі засвоєння різних ЛО та способи їх подолання; випишіть основні типи і види вправ для оволодіння ЛО активного мінімуму; наведіть приклади різних видів вправ англійською мовою.

3. Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями пасивного та потенціального словників.

Завдання:

- Назвіть вправи, які сприяють оволодінню пасивним та потенціальним словниками; наведіть приклади вправ англійською мовою.

4. Роль і місце засобів навчання у процесі формування лексичних навичок. Використання технічних засобів у навчанні лексики. (Самостійна робота)

■ Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие /Е.И. Маслыко, П.К. Бабинская, А.Ф. Будько и др. - Минск: Вышэйшая школа, 2001.-С. 283-303.

Завдання:

- Підготуйте повідомлення та випишіть приклади завдань, спрямованих на формування лексичної компетенції учнів.

Тема: Мета і зміст формування лексичної мовної компетенції учнів у початковій школі.

Зміст лекції

1. Лексичні навички. Активний, пасивний і потенціальний словник.

Знання іноземної мови асоціюється із знанням слів. У середній загальноосвітній школі вивченню підлягає певний мінімум слів – лексичний мінімум, який відповідає цілям і змісту навчання іноземних мов у даному типі навчального закладу. У шкільному лексичному мінімумі розрізняють активний і пасивний мінімум.

Активний лексичний мінімум – це той лексичний матеріал, яким учні повинні користуватися для вираження своїх думок в усній та письмовій формі.

Пасивний лексичний мінімум - це та лексика, яку учні мають лише розуміти при сприйманні чужих думок в усній формі (при аудіюванні) та письмовій формі (при читанні).

Одиницею навчання лексичного матеріалу є лексична одиниця (ЛО), яка може бути не лише словом, але й сталим словосполученням і реченням-кліше.

Основними критеріями відбору лексичних мінімумів є такі: сполучуваність, тобто здатність ЛО поєднуватися з іншими одиницями у мовленні; семантична цінність; стилістична необмеженість; частотність; багатозначність; словотворча та стройова здатність.

Активний і пасивний словниковий запас утворюють так званий наявний або реальний словник, який служить основою для формування потенціального словника. Потенціальний словник складають ті незнайомі слова, про значення яких читач/слухач може здогадатися, зустрівшись з ними при читанні/аудіюванні. До потенціального словника відносяться: 1) інтернаціональні слова, подібні за звучанням/написанням та за значенням до рідної мови; 2) похідні та складні слова, які складаються з відомих учням компонентів; 3) конвертовані слова; 4) нові значення відомих багатозначних слів; 5) слова, про значення яких учні можуть здогадатися за контекстом.

Метою навчання лексичного матеріалу є формування лексичних навичок. Лексичний навик - синтезована дія по вибору лексичної одиниці відповідно до задуму і відповідно до нормативної сполученості її з іншими словами. Репродуктивні лексичні навички - навички правильного вживання ЛО активного мінімуму в говорінні та письмі згідно з ситуацією спілкування і метою комунікації. Рецептивні лексичні навички – навички розпізнавання і розуміння ЛО активного і пасивного мінімумів при читанні і аудіюванні. Важливим є також формування навички обґрунтованої здогадки про значення ЛО, що відносяться до потенціального словника при читанні й аудіюванні та навички користування різними видами словників.

Навчальні уміння учнів у роботі з лексикою складають: 1) вміння впізнавати звуковий і графічний образ слова в реченні при реакції на завдання (0,5-0,7 сек. на 1 слово); 2) відтворювати звуковий і графічний образ слова (0, 5-0,6 сек. на 1 слово та 5-6 сек. на 1 слово відповідно); 3) вміти визначити нове похідне слово за морфологічною структурою, при умові що відоме значення кореня, суфікса/префікса (10 сек.); 4) вміти утворити нове слово за допомогою суфікса/префікса і кореня, дотримуючись правил орфографії, та ввести у речення (30 сек.); 5) утворювати іменники від дієслів (конверсія) (10 сек.); 6) утворювати граматичні форми слова за допомогою морфем та вводити у речення (30 сек.); 7) здогадуватися про значення нового слова за його морфологічною будовою, за контекстом та вміти замінити його синонімом (30 сек.).

2. Етапи формування репродуктивних лексичних навичок: семантизація, автоматизація (вправляння), вдосконалення.

І. Етап ознайомлення з новими лексичними одиницями

Ознайомлення з новими ЛО починається з семантизації, тобто розкриття значень ЛО. Всі різноманітні способи семантизації можна поділити на дві групи: перекладні та неперекладні.

Перекладні способи семантизації включають: однослівний переклад; багатослівний переклад (go – йти, їхати, летіти, пливти); пофразовий переклад (в інтенсивній методиці); тлумачення значення і/або пояснення рідною мовою (big–великий, означає величину, розмір); дефініція/визначення (watch –годинник, що носять на руці або в кишені).

До безперекладних способів розкриття значень іншомовних ЛО відносяться: наочна семантизація – демонстрація предметів, малюнків, діапозитивів, картин, жестів, рухів, тощо; мовна семантизація: а) за допомогою контексту, ілюстративного речення/речень (The basket weighs 5 pounds), б) зіставлення однієї ЛО з іншими відомими словами – за допомогою антонімів і зрідка синонімів (cold – warm); дефініція – опис значення нового слова за допомогою уже відомих слів (teenager – a person from 13 to 19 years of age); тлумачення значення ЛО іноземною мовою (sir – a respectful term of address to a man).

Вибір способу семантизації залежить від самого слова. Так, слова, що означають абстрактні поняття, недоцільно семантизувати за допомогою унаочнення або ілюстративного речення, а слова, що виражають поняття, які відсутні в рідній мові учнів, - за допомогою однослівного перекладу.

Обираючи спосіб семантизації необхідно також брати до уваги належність ЛО до активного чи пасивного мінімуму, ступінь навчання (початковий, середній, старший), вікові особливості та мовну підготовку учнів. Так, семантизація нових ЛО активного мінімуму здійснюється вчителем, а незнайомі слова що належать до пасивного мінімуму, можуть бути семантизовані учнями самостійно за допомогою словника при читанні у класі. На початковому ступені навчання переважають такі способи семантизації як наочність та однослівний переклад, а на старшому можна застосовувати дефініцію або тлумачення іноземною мовою тощо. Оптимальність способу семантизації визначається його економічністю і надійністю. У багатьох випадках доцільно об’єднувати два чи більше способів.

ІІ. Етап автоматизації дій учнів з новими ЛО активного словника

На даному етапі виконуються рецептивно-репродуктивні та продуктивні умовно-комунікативні вправи, в яких учень сприймає ЗМ і виконує з ним певні дії (в усній або письмовій формі) згідно створеної вчителем ситуації мовлення, виконуючи такі види вправ: імітація ЗМ (Agree with me if I am right.); лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя; підстановка у зразок мовлення (Correct me if I am not right.); завершення ЗМ (Complete my statements); розширення ЗМ; самостійне вживання ЛО у фразі/реченні; об’єднання ЗМ у понадфразові єдності – діалогічну та монологічну.

Поряд з умовно-комунікативними вправами у процесі засвоєння ЛО застосовуються також і некомунікативні вправи: а) на засвоєння форми і значення ЛО: повторення слів, словосполучень і мовленнєвих кліше за вчителем; згадування і називання слів з певною орфограмою, афіксом тощо; групування слів за різними формальними ознаками: частинами мови тощо; розташування слів в алфавітному порядку; згадування і називання усіх видових понять при називанні певного родового поняття (напр. меблі: стіл, стілець, тощо); вибір з ряду слів того слова, що не відповідає даній темі; заповнення пропусків у реченні відповідними словами; називання слова за його дефініцією або зображенням; вибір синоніма/антоніма до даного слова; б) на засвоєння сполучуваності слів: складання словосполучень з окремих слів; називання іменників, які можуть вживатися з даним дієсловом; вилучення слова з ряду слів, яке не поєднується з ключовим словом; знаходження еквівалентів у рідній мові до даних сталих словосполучень.

Робота на усній основі

1. Кількаразове прослуховування та повторення з опорою на образне унаочнення у словосполученнях та фразах.

2. Хорове повторення слів і словосполучень з метою засвоєння їх слухового та артикуляційного образу.

3. Виконання наказових речень на дію з НЛО (Point at …, Show a …, Take a …, Give me a …)

4. Відповіді на запитання (контроль розуміння):


- загальні запитання

(Is it a …? Does she …? Have you got a …? + A Game ‘Guess’: Is it blue? Is it white? Is it a TV-set? Is it an arm-chair?)

- альтернативні запитання (Is it a desk or a chair? Are they reading or writing?)

 

 

- спеціальні запитання (What are you doing? What have you got? When does she do lessons? + A Game ‘What has disappeared?’)


5. Снігова куля ланцюжком (When I go to school I take a pen. When I go to school I take a pen and some books. When I go to school I take a pen and some books and a pencil-box.)

Повторне застосування зазначених вище форм роботи на наступному/них уроці/ках.

Робота на графічній основі

6. Запис слів та словосполучень та їх хорове промовляння/читання: поєднайте пари – слово та малюнок; підпишіть малюнки (малюнковий диктант); з поданих слів виберіть ті, що стосуються теми/викресліть зайве слово, що не стосуються теми; вставте потрібне слово замість крапок; напишіть слова в алфавітному порядку, ланцюжком, розділіть суцільну стрічку; розплутайте літери, допишіть літери (karp – park, ch……ch – church); знайдіть слова серед літер, підставте слова у кросворд, чайнворд.

7. Підстановчі та конструктивні вправи: підставте зображені слова у текст; заповніть пропуски, вибираючи з антонімів/синонімів; складіть речення за таблицею; вставте слова у репліки, утворіть діалог; виправте помилки; вставте потрібні суфікси, префікси, закінчення, прийменники, артиклі тощо; підберіть узагальнюючі слова (furniture, animals)

Включення ЛО у комунікативну діяльність

8. Трансформаційні вправи: розширте/скоротіть; перефразуйте (I have got a pen in my bag. – There is a pen in my bag.); трансформуйте набір реплік у діалог; трансформуйте текст/речення з форми теперішнього часу у минулий чи майбутній; зі стверджувальної форми у заперечну

3. Етап автоматизації дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенційного словника

З цією метою застосовуються переважно некомунікативні (рецептивні та рецептивно-репродуктивні) вправи на:

-заповнення пропусків у тексті при читанні, що розвиває здатність до прогнозування;

-співвіднесення багатозначного слова у даному контексті з його еквівалентами в рідній мові;

-вибір значення багатозначного слова, наявного у контексті, з кількох даних значень;

-визначення значення підкресленого багатозначного слова у даному контексті за словником;

-визначення значення фразеологізму за словником;

-вибір ключових слів у реченні, абзаці, тексті;

-знаходження у тексті слів, що виражають позитивну або негативну оцінку;

-знаходження в тексті інтернаціональних слів;

-визначення значень незнайомих складних слів за їх компонентами;

-визначення значень незнайомих слів, утворених за конверсією;

-визначення нових значень відомих багатозначних слів за контекстом.

4. Особливості застосування різних лексично спрямованих вправ на різних ступенях навчання

На початковому ступені переважають усні безперекладні умовно-комунікативні вправи, що виконуються в класі під керівництвом учителя з широким застосуванням хорових форм роботи, лексичних ігор, зображального і предметного унаочнення.

На середньому ступені зростає роль письмових вправ, особливо тих, що виконуються вдома самостійно. Поряд з умовно-комунікативними вправами використовуються некомунікативні у зв’язку з ускладненням лексичного матеріалу, що потребує виконання аналітичних операцій для подолання труднощів, пов’язаних з формою, значенням та вживанням ЛО.

На старшому ступені поряд з подальшою активізацією реального словникового запасу розширюється потенціальний словниковий запас учнів, що підсилює роль вправ з багатозначними, складними, похідними та інтернаціональними словами. При цьому зростає питома вага самостійної роботи учнів з новою лексикою. Удосконалюються прийоми користування двомовними словниками.

Базова термінологія з проблеми

активний словниковий запас active vocabulary
безперекладний спосіб a direct way
значення слів the meaning of a word
критерії відбору лексики criteria for selecting vocabulary
лексична вправа vocabulary task
лексична гра vocabulary game
лексичний запас vocabulary/lexis
лексична компетенція lexical competence
лексичний мінімум vocabulary minimum
лексична навичка vocabulary skill
лексична одиниця lexical unit
навчати лексики комунікативно to teach vocabulary communicatively
ознайомлення з лексичним явищем vocabulary presentation technique
пасивний словниковий запас passive vocabulary
перекладний спосіб a translation way

Тема: Методика формування англомовної лексичної компетенції учнів

Практичні завдання

Завдання 1:Озвучте базову термінологію з проблеми. Ознайомтеся з глосарієм методичних термінів, запам’ятайте їх. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С. 176-214.)

Завдання 2:Ознайомтеся з планом – конспектом уроку англійської мови у 3-му класі за темою «Систематизація лексико-граматичного матеріалу за підтемою «Дозвілля» (с.42-46 (ІІ курс)). Назвіть типи і види вправ для оволодіння ЛО активного мінімуму. Будьте готові продемонструвати урок на практичних заняттях.

Завдання 3:Ознайомтеся з запропонованими фрагментами уроків з навчання лексичного матеріалу. Будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях.

Завдання 4:Опрацюйте тематичний матеріал ‘Teaching Vocabulary’ та підготуйте презентації у групах. Будьте готові продемонструвати їх на практичних заняттях. (Бабенко Т.В. Методика навчання англійської мови в початковій школі: Навчальн. посібник. – К.: Арістей, 2005. – С.13-23.)

Група 1 Ways of conveying meaning (pp.14-16)

Група 2 Presentation procedure (pp.16-18)

Група 3 Presentation procedure (pp.19-20)

Група 4 Further activities for practicing vocabulary. Recognition activities (p.20)

Група 5 Further activities for practicing vocabulary. Gab-filling activities (p.20)

Група 6 Further activities for practicing vocabulary. Communicative activities 1-6 (p.21)

Група 7 Further activities for practicing vocabulary. Communicative activities 7-12 (pp.21-22)

Завдання 5: На основі поданих фрагментів запропонуйте власні фрагменти для навчання активного лексичного матеріалу на початковому ступені за темою "Одяг"; "Дні тижня"; "Годинник"; "Їжа"; "Шкільне приладдя"; "Меблі" або свою тему за програмою на вибір. Продумайте мовленнєві розминки та лексичні (рухливі) ігри відповідно до теми.Будьте готові продемонструвати власні фрагменти уроків на практичних заняттях.

Завдання 6: Перевірте, чи володієте ви методичною термінологією (А) та виконайте тест (Б).

ФРАГМЕНТИ УРОКІВ З НАВЧАННЯ АКТИВНОГО ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 5573. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия