Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Правила техніки безпеки ПІД ЧАС виконаннЯ лабораторних робіт
Студенти, які працюють з електроустановками і електроприладами, повинні знати і дотримуватися правил їхньої технічної експлуатації і безпечної роботи.

При порушенні правил техніки безпеки під час роботи з вакуумними установками й електроприладами може виникнути небезпека ураження електричним струмом. Сила струму 0,06А небезпечна для життя людини, а 0,1А - смертельна. Електричний струм, пройшовши через організм людини, може викликати два види ураження - електричний удар і електричну травму. Більш небезпечним є електричний удар, тому що при ньому уражається весь організм. Смерть настає від паралічу чи зупинення серцевої діяльності. Електричними травмами називають ураження струмом зовнішніх частин тіла. Це опіки, металізація шкіри й ін. Ураження струмом мають змішаний характер і залежать від величини і роду струму, що проходить через тіло людини, довжини його впливу, шляхів, якими проходить струм, а також від фізичного і психічного стану людини у момент ураження. Найбільш небезпечним струм, частота якого дорівнює 50-60Гц. Зі збільшенням частоти струми починають поширюватися по поверхні шкіри, викликаючи сильні опіки. При сухій неушкодженій шкірі опір людського тіла електричному струму дорівнює 40 000 - 100 000 Ом. Результат ураження багато в чому залежить також від шляху струму в тілі людини. Необхідно пам’ятати, що в електронографі (ЕМ) і просвічуючому електронному мікроскопі (ПЕМ) використовується напруга до 100 кВ, а в рентгенівському апараті - до 60 кВ. Крім того, недопустимо потрапляння рентгенівських променів на тіло, тому необхідно користуватися захисними пристроями. На аналізатор мас-спектрометра подається висока напруга (до 4 кВ – постійна і до 1,5 кВ – високочастотна). Тому забороняється вмикати прилад без допомоги інженера, підключаючи або відключаючи кабелі в процесі роботи мас-спектрометра. Роботу проводити лише на заземленому приладі. Таким чином, лабораторні роботи з використанням електронних мікроскопів, рентгенівського апарата і мас-спектрометра необхідно виконувати лише в присутності (або за допомогою) інженера.

Електроприлади і вакуумні системи повинні бути заземлені. Для захисту від ураження електричним струмом необхідно використовувати інструменти з ізольованими ручками. Прилади й інструменти біля вакуумної установки необхідно розміщувати з урахуванням зручностей і безпеки.

Усі роботи з підготовки до експерименту, збирання схем під ковпаком вакуумної установки здійснювати тільки після відключення напруги живлення. Наявність напруги у схемах, випрямних блоках та інших електричних ланцюгах перевіряти тільки покажчиками напруги або вольтметрами. Категорично забороняється робити перевірку напруги на іскру і на дотик.

При роботі з матеріалами для конденсації плівкових зразків дотримуватися правил виробничої й особистої гігієни. У лабораторіях категорично забороняється користуватися відкритим вогнем.

Під час виконання лабораторних робіт обов’язково використовувати як загальне, так і місцеве освітлення.

Одночасно біля установки повинно знаходитися не більше двох студентів, що сприятиме їх ефективній роботі.

 

 

1.2 ПРАКТИКУМ «Технологія плівкових матеріалів»

Лабораторна робота 1

Визначення енергії активації заліковування дефектів кристалічної будови тонких металевих плівок

 

Мета роботи – виходячи з експериментальних результатів, одержаних у процесі термообробки (відпалювання) тонкої металевої плівки (Cu, Cr, Ni, Co), визначити енергію активації заліковування дефектів кристалічної будови (вакансій, вакансійних комплексів та дефектів пакування).

Елементи теорії. Свіжосконденсовані металеві плівки мають велику кількість структурованих дефектів (вакансії, бівакансії, комплекси (мікропори), дефекти пакування та ін.). Маючи на увазі, що названі дефекти є причиною нерівноважного стану, можна сподіватися, що в процесі термічної обробки (відпалювання) значна частина їх буде заліковуватися, тобто або зникати зовсім, або переміщуватися на поверхню плівки чи межу кристалітів. Це буде обумовлювати зміну фізичних властивостей плівок, у т.ч. і електричного опору. В.Венд запропонував теорію, в якій пов'язав зміну питомого опору із процесом заліковування дефектів пакування або вакансійних комплексів. Згідно з цією теорією наявність дефектів зумовлює деформацію в об’ємі плівки. При відпалюванні ці деформації зменшуються (згідно з термінологією Венда загасають) у результаті заліковування дефектів. Для того, щоб почався процес сполучення, необхідно витрачати енергію активації Е, близьку до енергії самодифузії атомів плівки.

Якщо позначити через r(E) внесок в електричний опір однієї деформації в одиниці об’єму, N(E) – кількість вказаних деформацій в одиниці об’єму з енергією заліковування від Е до Е+ Е, то питомий опір , зумовлений дефектами, виразиться у вигляді формули

. (1)

З величинами r(E) та N(E) пов’язана функція розподілу дефектів, яка може бути представлена таким чином:

 

(2)

 

Венд показав, що F(E) пов’язана із величиною , де - питомий опір плівки (необхідно розрізняти величини та ):

 

(3)

 

де U виражається співвідношенням

 

U = u(u+2)/(u+1), (4)

 

а k – стала Больцмана; , де та - питомий опір при першому нагріванні та охолодженні.

Функція u пов’язана з максимальною частотою коливань атомів таким співвідношенням:

 

, (5)

 

де n – число атомів, пов’язаних з дефектами (це число точно не відоме, але оцінка дає ); t – час відпалювання, який необхідний для досягнення певної температури, при якій вимірюється , де - температура Дебая матеріалу плівки (допускається, що вона дорівнює температурі Дебая для масивних зразків ); , де h– стала Планка.

Якщо побудувати залежність від , то

Рисунок 1 - Функція розподілу дефектів у плівці золота:
1 – відносно мала швидкість конденсації; 2 – висока швидкість конденсації: - енергія активації заліковування дефектів

 

одержимо спектр дефектів у тонкій плівці. Якісно вона буде мати вигляд, як на рисунку 1. Максимум (їх може бути декілька) відповідає енергії активації заліковування дефектів.

 

Методичні вказівки. За метал для отримання плівкових зразків можна взяти мідь, нікель, кобальт, хром та ін. Літературні дані свідчать, що кількість дефектів у плівках цих металів зменшується в такій послідовності: Cr → Co → Cu → Ni→ …, а температури Дебая мають близькі значення (табл.1).

Для одержання функції розподілу необхідно провести один або два цикли «нагрівання ↔ охолодження» для плівки, яка отримується методом термічного випаровування на вакуумній установці ВУП-5М (рис.2) зі швидкістю 5-10 К/хв. Рисунок 3 якісно ілюструє характер залежностей, які при цьому будуть одержані (показано два цикли термообробки).

 

 

Рисунок 2 - Зовнішній вигляд вакуумної установки для конденсації плівкових зразків ВУП-5М

 

Для визначення похідної необхідно обчислити похідну з кривої охолодження за першим циклом (індекс «1» це і позначає) або за другим циклом. Якщо похідна буде мати від’ємне значення, то процес відпалювання відбувся не до кінця. Як уже зазначалося, величина Em має порядок енергії самодифузії атомів, тобто 1 еВ (табл.2). Необхідно мати на увазі, що з великою точністю пропорційна , де R - опір плівки (коефіцієнт пропорційності має величину від 10-5 до 10-8 м-1, і тому буде мати значення, пропорційне 10-5 -10-8).

 

Таблиця 1 – Температура Дебая для масивних зразків деяких металів

Метал , К Примітка
Cr = 1,05∙10-34 Дж∙с k = 1,38∙10-23 Дж/К 1 еВ = 1,6∙10-19 Дж h = 6,62517∙10-34 Дж∙с
Co
Cu
Ni
Al

Рисунок 3 – Крива відпалювання металевої плівки та схема визначення похідної при Т = Т1

 

Таблиця 2 - Типові значення енергії активації заліковування дефектів плівки

Плівка Em, еВ Примітка
Co 0,75 0,98 - Т=313 К, d=68 нм, =0,6 нм/с
Cr 0,50 0,80 0,95 Т=100 К, d=36 нм, =0,025 нм/с
Ag 1,20 - - Т=290 К, d=54 нм, =3,8 нм/с
In 1,94 1,05 1,13 Т=300 К, d=62,5 нм, =0,075 нм/с
           

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 528. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.031 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7