Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Оцінка ефективності структури управління виробництвом
(за методикою І.Ф. Піскуненко)

Показники Удоскона­лена стру­ктура Фактична структура Часткові індек­си ефективнос­ті
4 (2 : 3)
Загальні результативні показники
Вироблено валової продукції (одержано прибутку) на 100 га сільськогосподарсь­ких, угідь, тис. три.      
Вироблено валової продукції (одержано прибутку) на один людино-день у ви­робництві, тис. грн.      
Вироблено валової продукції (одержано прибутку) на одного середньорічного працівника, тис. грн.      
Вироблено валової продукції (одержано прибутку) на одну гривню заробітної плати середньорічних працівників, грн.      
Результативність управлінської праці
Вироблено валової продукції на одного працівника адміністративно-управлінсь­кого персоналу, тис. грн.      
Вироблено валової продукції на один людино-день в управлінні, тис. грн.      
Вироблено валової продукції на одну гривню витрат в управлінні, грн.      
Вироблено валової продукції на одну гривню заробітної плати управлінських працівників, грн.      
Економічність управлінської праці
Питома вага управлінських працівників у загальній чисельності працюючих, %      
Питома вага витрат на управління у со­бівартості валової продукції, %      
Питома вага оплати праці управлінсь­ких працівників у загальному фонді оплати праці, %      
Питома вага оплати праці управлінсь­ких працівників у собівартості валової продукції, %      

 

Специфіка проведення оцінки ефективності системи управління виробництвом зумовлена особливостями управлінської праці, яка не може оцінюватися виходом готової продукції або вартістю наданих послуг. Однак, на думку Нагаєва В.М., оскільки управлінська праця є продуктивним видом діяльності (має великий і всебічний вплив на результати виробництва), при її оцінці потрібно зіставити показники виробничої діяльності підприємства з показниками керуючої підсистеми. Виходячи з цього кількісна оцінка ефективності управління базується на використанні системи економічних показників, які відображають результати господарської діяльності аграрних фор­мувань, а також рівень витрат на управління у співвідношенні із загальними витратами виробництва. При цьому використовують індексний метод оцінки (порівняння досліджуваних показників за проектною та фактичною структурами).

Загальний індекс ефективності управлінської праці розрахо­вується за формулою:

Е = Р + (1-К),

де Р - середній індекс результативності управлінської праці,

К - середній індекс економічності управлінської праці

При цьому: Р = ∑Р1–4 /4; К = ∑К1-4 / 4,

де Р1–4 та К1–4 - часткові індекси результативності та економічності управлінської праці.

Слід зазначити, що аналіз наведених економічних показників дає побічну характеристику ефективності управління виробництвом. У ньому не завжди відокремлюється конкретний вплив управління на досягнуті результати, слабо помічаються коливання рівня ефективності у результаті змін в окремих підсистемах управління. Тому, при аналізі структури управління корисно додатково використовувати показники, що характеризують якісний рівень організації управлінської діяльності (коефіцієнти: керування, якості виконання управлінських функцій, оснащення засобами оргтехніки, стабільності кадрів, кваліфікації персоналу, умов праці, оперативності управління та ін., про які мова йтиме в курсі “Організація праці менеджера”).

7. Розробка посадових інструкцій адміністративно-управлінського персоналу.

Заключним етапом проектування структури управління є створення нормативно-правових документів, що регламентують діяльність структурних підрозділів та адміністративно-управлінського персоналу.

 

ІІІ. DПобудуйте схеми структур управління підприємств:

Завдання 1

Побудуйте схему структури управління підприємс­тва, з урахуванням такого переліку посад, служб та підрозділів: генеральний директор; головний економіст; головний бухгалтер; головний агроном; головний зоотехнік; головний ветлікар; експедитор; інженер по охороні праці й ТБ; виконавчий директор; інспектор по кадрам; центральна бухгалтерія до складу якої входять: старший бухгалтер, бухгалтер по оплаті праці, бухгалтери (2) і касир; їдальня; гуртожиток; секретар; диспетчер; головний інженер, якому підпорядковуються: завгар, інженер-електрик, зав. нафтоскладом, інженер-будівельник та інженер по механізації трудомістких процесів у тваринництві; зоотехнік по племінній роботі; зоотехніки молочнотоварних ферм; тракторно-рільнича бригада (бригадиру якої допомагає помічник бригадира); чотири молочнотоварні ферми; одна свинотоварна ферма. Назвіть цю структуру.

Завдання 2

Побудуйте структуру управління сільськогосподарським підприємством, яке має 4 цеха (рослинництва, тваринництва, механізації та електрифікації, капітального будівництва й ремонта) і комплекс беконної відгодівлі свиней, на якому працює декілька спеціалізованих бригад. Спеціалізовані бригади є і в цехах тваринництва (дві) й капітального будівництва і ремонта (декілька).

На підприємстві є рибне господарство, пасіка, власний цегельний завод, пилорама, механічні майстерні, гараж, енергослужба, нафтобаза, склад запасних частин і матеріалів, група по механізації трудомістських процесів у тваринництві. Підприємство займається також вирощуванням технічних, зернових і овочевих культур, виробництвом фруктів – цей напрямок забезпечують дві тракторно-полівничі, дві полівничі і одна садово-овочева бригади.

Директор підприємства має замісників з виробництва і по господарській частині. Йому безпосередньо підпорядковані також усі начальники цехів, зав. комплексом беконної відгодівлі свиней, старший інспектор з кадрів, диспетчер-зоотехнік, головний бухгалтер (у якого є замісник і три старших бухгалтера), головний економіст (якому підпорядковуються ст. економіст з праці і економіст), головний ветлікар, ст. інженер по охороні праці й техніці безпеки, ст. економіст з матеріально-технічного забезпечення.

Завдання 3

Сформуйте організаційну структуру управління для підприємства, на якому працює 3 заступники директора, одному з яких підпорядковано 3 виробничих підрозділи. Відомо, що кожному заступнику функції управління допомагають виконувати функціональні служби. Кожна функціональна служба має функціональні зв’язки з функціональними службами підрозділів.

Завдання 4

Сільськогосподарське підприємство розташоване на території двох населених пунктів, які розміщені один від одного на відстані 5 км. Воно має 2 відділки. Керівником підприємства є директор. Йому безпосередньо підпорядковані 6 головних спеціалістів, старший інженер-будівельник, замісник по господарській частині, інспектор з кадрів, секретар-машиністка та керуючі відділками. Головному інженеру підпорядковуються завідуючий ремонтною майстернею та завідуючий гаражем.

Перший відділок спеціалізується на вирощуванні зернових та кормових культур і відгодівлі молодняка ВРХ. Другий – на вирощуванні птиці, ремонтного молодняка ВРХ та виробництві молока, овочів, зернових та кормових культур.

Загалом на підприємстві функціонує дві тракторно-полівничі, одна овочівнича, одна птахівнича бригада, бригада по відгодівлі молодняка ВРХ та ферма ВРХ.

Побудуйте схему багатогалузевої структури управління сільськогосподарського підприємства, враховуючи, що кожному керуючому відділком допомагають агроном, механік та зоотехнік. Назвіть посади управлінських працівників і зобразьте лінійні й функціональні зв’язки.

Завдання 5

Сільськогосподарським підприємством керує директор, що підпорядковується дирекції, яка у свою чергу підпорядковується загальним зборам. За наведеним нижче переліком ланок управління побудуйте схему триступеневої структури управління цим підприємством: головний бухгалтер, якому допомагають зам. головного бухгалтера з економіки та зам. головного бухгалтера, у підпорядкуванні якого знаходяться п’ять бухгалтерів; інспектор ВК; інженер з ТБ; зав. господарством, якому підпорядковуються зав. складом (вагар), експедитор і комірник; зав. клубом, зав. їдальнею; начальники цехів: рослинництва, тваринництва й механізації, які є водночас головними спеціалістами: головним агрономом, головним зоотехніком і головним інженером відповідно; бригадири тракторної та рільничої бригад; два зав. фермами відгодівлі ВРХ; зав. складом паливно-мастильних матеріалів; зав. автогаражем; агроном з насінництва; ветлікар і ветфельшер; зав. ремонтною майстернею; зав. молочнотоварною фермою; зав. свинотоварною фермою; бригадир будівельної бригади.

Контрольні завдання

IV. DВиконайте тестові завдання:

Виберіть вірну відповідь:

1. Виокремлюють такі види функціональних повноважень:

а) лінійні та спеціальні;

б) рекомендаційні, паралельні, обов'язкові з'ясування;

в) обслуговуючі та консультативні;

г) продуктові, територіальні, споживчі.

2. Повноваження визначають:

а) форму впливу на підлеглих для досягнення цілей організації;

б) право використовувати матеріальні й людські ресурси для виконання виробничих завдань;

в) розмір оплати праці та місце в організації;

г) здатність приймати непопулярні рішення.

3. У результаті вертикального поділу праці утворюються три рівні управління:

а) стратегічний, оперативний, тактичний;

б) технічний, управлінський, інституційний;

в) спеціальний, лінійний, функціональний;

г) формальний, неформальний, змішаний.

4. До організаційних структур управління відносять:

а) продуктові організаційні структури;

б) схематичне зображення процесу планування;

в) організаційну структуру підприємства;

г) органіграму.

5. До організаційних структур управління належать:

а) лінійні організаційні структури управління;

б) топограми;

в) біхевіористські;

г) організаційні структури підприємства.

6. Делегувати в будь-якому випадку потрібно;

а) завдання особливої важливості;

б) завдання суворо довірливого характеру;

в) підготовчу роботу (проекти);

г) завдання високого ступеня ризику.

7. Організаційна структура раціональної бюрократії передбачає:

а) формування територіальних відокремлених підрозділів;

б) побудову структури управління за продуктовим принципом;

в) чіткий поділ праці та ієрархічність рівнів управління;

г) наявність консультативних штабів.

8. Не підлягає делегуванню :

а) рутинна робота;

б) підготовча робота;

в) мотивація співробітника;

г) спеціалізована діяльність.

9. Обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких її працівників на виконання завдань називається

а) повноваженням;

б) владою;

в) делегуванням;

г) відповідальністю.

Виберіть вірні відповіді:

10. Делегувати у всіх випадках потрібно:

а) рутинну роботу;

б) установлення цілей ;

в) спеціалізовану діяльність

г) керівництво співробітниками;

д) підготовчу роботу;

е) не загальні питання;

е) незвичні справи;

ж) заключні рішення.

Установіть відповідність між формулюваннями й поняттями:

11. Формулювання:

А. Передавання знань i повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання називається…

Б. Обов’язок виконувати поставлені завдання й забезпечувати їх задовільне розв’язання називається…

В. Обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких ii працівників на виконання завдань називається…

Г. Реальна здатність або можливість впливати на ситуацію називається

Поняття:

а. повноваженням;

б. владою;

в. делегуванням;

г. відповідальністю;

д. лінійними повноваженнями

е. узгодженням.

 

V. DСформуйте органіграму структури управління сільськогосподарського підприємства, яке спеціалізується на виробництві ранніх овочів, якщо відомо, що це підприємство має два відділки, в яких є різні види бригад і ферми, на яких вирощують молодняк ВРХ і виробляють молоко. Директору підприємства підпорядковані керуючі відділками, головні спеціалісти і керівники обслуговуючих підрозділів. Окрім того головному агроному підпорядковується бригадир спеціалізованої бригади, а головному зоотехніку – бригадир свиноферми.

 

Заключна частина практичного заняття

Перевірте, наскільки знання та уміння, здобуті Вами на занятті відповідають переліку базових знань та опорних умінь із теми “Аналіз та побудова різних типів організаційних структур управління організаціями”:

Знати:

1. Що таке організаційні структури управління та їх роль у досягненні мети організації.

2. Характеристику різних видів організаційних структур управління, їх перваги та недоліки.

3. Визначення і зміст єдиноначальності, централізації й децентралізації.

4. Принципи побудови організаційних структур управління.

5. Фактори, які впливають на формування організаційної структури.

6. Критерії оцінки організаційної структури управління.

7. Методи вибору організаційної структури управління.

Уміти:

1. Аналізувати різні типи організаційних структур управління організаціями.

2. Формувати фактичну, раціональну та бажану органіграми різних видів структур управління підприємством.

 

Навчальні завдання для самостійної роботи:

VІ. D Напишіть конспект з питання “Переваги та недоліки організаційних структур управління”.

 

VІІ. DСформуйте органіграму структури управління організації, яку Ви назвали “кращою”.

 

VІІІ. DПобудуйте територіальну триступеневу структуру управління сільськогосподарського підприємства, вказавши відповідні посади.

Умова:

Сільськогосподарським підприємством керує засновник. Підприємство спеціалізується на виробництві продукції рослинництва і м’яса ВРХ. Воно має два відділки (№1 і №2), в яких виділено всього п’ять первинних структурних підрозділів: дві рільничі та одну тракторну бригади, ферму по відгодівлі ВРХ та молочно-товарну ферму.

На підприємстві діють служби головних спеціалістів: головного бухгалтера, якому підпорядковуються бухгалтери відділків і обліковий персонал, головного економіста, головного агронома, якому допомагає агроном, головного зоотехніка, якому підпорядковуються зоотехнік і ветлікар, інженера-будівельника, якому допомагає прораб, головного інженера, якому підпорядковуються зав. гаражем, зав. ремонтною майстернею і зав. нафтоскладом; є посада диспетчера.

Обслуговуючим підрозділом, який діє у господарстві, є склад, а культурно-побутовим об’єктом - клуб.

 

ХІ. ■ Підготуйтесь до наступного практичного заняття за навчальними запитаннями до нього.

 

Для підготовки до наступного заняття

3 [с. 131 - 142], 8 [с. 360 – 362, 382 - 384], 10 [с. 156 – 157], 11 [с. 89 – 90, 95 - 98].


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2080. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.042 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7