Студопедия — Жоғары вольтті оқшауламалы конструкциялар
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Жоғары вольтті оқшауламалы конструкциялар


Жоғ ары вольтті оқ шаулатқ ыштардың жіктелуі. Оқ шаулатқ ыш деп электр қ ондырғ ылардың ә р тү рлі потенциалды бө ліктерін оқ шаулау ү шін, яғ ни электр қ ондырғ ылардың осы бө ліктерінің арасынан электр тогын ө ткізбеу ү шін жә не ток ө ткізгіш бө ліктерді механикалық бекіту ү шін арналғ ан электр техникалық ө німді айтады.

Оқ шаулатқ ыштарды электр техникалық материалдан, шың далғ ан электр техникалық шыныдан жә не полимерлі материалдардан (кремний органикалық резинадан, шыныпластиктен, фторопласттан) жасайды.

Ток ө ткізгіш бө ліктердің орналасуына байланысты тіректік, ө тпелі жә не аспалы оқ шаулатқ ыш деп бө леді.

Конструктивті орындалуы бойынша оқ шаулатқ ыштар былай бө лінеді:

- табақ шалы (оқ шауламалық бө лігі табақ ша тү рінде);

- ө зекшелі (оқ шауламалық бө лігі ө зекше немесе цилиндр тү рінде);

- штырьлі (негізгі механикалық жү ктемені кө теретін металлдық қ азығ ы бар оқ шаулатқ ыш).

Орнатылғ ан орны бойынша оқ шаулатқ ыштар былай бө лінеді:

- электр беріліс желілері мен тү йіспелі тораптардың сымдарының асылғ ылары ү шін қ олданылатын желілік оқ шаулатқ ыштар;

- электр станцияларында, қ осалқ ы станцияларда (соның ішінде тартылым қ осалқ ы станцияларында) жә не секциялау посттарында қ олданылатын станциялық оқ шаулатқ ыштар.

Оқ шаулатқ ыштардың негізгі сипаттамаларына келесі сипаттамалары жатады:

- разрядтық кернеулері;

- геометриялық параметрлері;

- механикалық сипаттамалары;

- электр қ ондырғ ының номиналды кернеуі.

Оқ шаулатқ ыштың разрядты кернеулеріне ү ш бө геттік кернеу жә не бір тескіш кернеу жатады.

- қ ұ рғ ақ разрядты кернеу U қ ұ р.р - 50 Гц жиілікті кернеуде (эффективті кернеуде) таза кептірілген оқ шаулатқ ыштың бө геттік кернеуі;

- дымқ ыл разрядты кернеу U дым.р - 50 Гц жиілікті кернеуде (эффективті кернеуде) 450 бұ рышпен вертикалды жауатын жаң бырмен дымқ ылданғ ан, таза оқ шаулатқ ыштың бө геттік кернеуі;

- импульсті разрядты кернеу U имп.р - елу пайызды найзағ айлы стандартты импульсті бө геттік кернеу (оқ шаулатқ ышқ а берілген он импульстердің бесеуі бө геттік, ал қ алғ ан бесеуі бө гей алмайтын импульстердің амплитудасы);

- тескіш кернеу U тес - 50 Гц жиілікте оқ шаулатқ ыштың оқ шауламалық денесін тесетін кернеу; ө те сирек қ олданылатын сипаттама, себебі тесілу оқ шаулатқ ыштың қ айтымсыз ақ аулануын болдырады жә не бө геттік кернеу тескіш кернеуден аз болуы керек.

Аспалы табақ шалы оқ шаулатқ ыштың дымқ ыл разрядты кернеуі қ ұ рғ ақ разрядты кернеуден 8-2 есе аз болады, ө зекшелі оқ шаулатқ ыш-тарда айырмашылық ө те ү лкен емес шамамен 15-20 пайыздай болады. Импульсті разрядты кернеу оқ шаулатқ ыштың ластануынан жә не дымқ ылдануынан тә уелді болмайды жә не қ ұ рғ ақ разрядты кернеудің амплитудасынан 20 % ү лкен болады.

Геометриялық параметрлерге мыналар жатады:

- қ ұ рылыстық биіктігі Нс, яғ ни оқ шаулатқ ышты орналас-тырғ аннан кейін оның конструкцияда алатын мө лшері (габариті); кейбір оқ шаулатқ ыштардың, мысалы аспалы табақ шалы оқ шаулатқ ыштардың биіктігі реалды оқ шаулатқ ыштардың қ ұ рылыстық биіктігінен аз болады;

- оқ шаулатқ ыштың ең ү лкен диаметрі D;

- оқ шаулатқ ыштың бетіндегі (ү стіндегі) жылыстау жолының ұ зындығ ы l жыл;

- қ ұ рғ ақ разрядты кернеу тә уелді болатын оқ шаулатқ ыштардың арасындағ ы ауа арқ ылы ең қ ысқ а қ ашық тығ ы (қ ұ рғ ақ разрядты қ ашық тық) l кебу.р;

450 бұ рышпен вертикалды жауатын жаң бырдың ә серінен оқ шаулатқ ыштың бетінің бір бө лігі ө ткізгіш деп ұ йғ арылып анық талатын дымқ ыл разрядты қ ашық тығ ы l дым.р. Оқ шаулатқ ыштың жылыстау жолының ұ зындығ ы атмосфераның ластану дә режесіне байланысты орындалудың ә ртү рлі категориялары ү шін МСТ 9920-75 нормаланады (2.2-кесте).

 

2.2-кесте.

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 2654. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Тема 5. Анализ количественного и качественного состава персонала Персонал является одним из важнейших факторов в организации. Его состояние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности организации.

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия