Студопедия — Электр термиялық кедергі қондырғыларының физика-техникалық негізі мен жіктелуі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Электр термиялық кедергі қондырғыларының физика-техникалық негізі мен жіктелуі


Электр термиялық қ ондырғ ылар мен олардың қ олданылу аймағ ы. «Электр термия» тү сінігі ө неркә сіптің ә р тү рлі салаларындағ ы технологиялық ү рдістерді біріктіреді жә не оның негізіне электр энергиясының кө мегімен бұ йымдар мен материалдарды қ ыздыру жатады. Электр энергиясын қ ыздыруғ а пайдалану кө птеген артық шылық тарғ а ие:

- қ оршағ ан орта ластануының айтарлық тай тө мендеуі;

- кез келген жанармайды ө ртегенде жететін дең гейді қ амтиды жә не қ атаң берілген температураны алу;

- интенсивті бағ ытталғ ан жылу шектігін жасау;

- қ ыздырылғ ан кең істікте берілген температура ө рісіне жету;

- вакуумдағ ы жә не кез келген химиялық қ ұ рамды газды ортадағ ы бұ йым мен материалды қ ыздыру мү мкіндігі;

- қ ыздыратын заттан тікелей жылу энергиясының бө лінуі.

Электр қ ыздыруды жалынның орнына пайдалану кейбір технологиялық ү рдістерде жанармайдың кө п бө лігін ү немдеп, қ ызметшілер санын қ ысқ артады. Электр термияда электр энергияның жылуғ а ауысуының келесі ә дістерін ерекшелеуге болады.

Кедергімен қ ыздыру, одан электр тогы ө ткенде ө ткізгіш материалда жылу бө ліну есебінен жү реді. Бұ л қ ыздыру тү рі Джоуль-Ленц заң ына негізделген жә не тіке жә не жанама қ озғ алысты қ ондырғ ыларда қ олданылады.

Тікелей ә сер ететін қ ондырғ ылардағ ы жылудың бө лінуі тізбекке қ осылғ ан бұ йым қ ызуымен жү реді. Қ осалқ ы қ ондырғ ылардан жылу энергиясы арнайы қ ыздырғ ыш элементтен бө лініп, жылу беру заң ы бойынша қ ыздырылатын объектіге жетіп отырады.

Екі жағ дайда қ ыздырылатын объект қ атты, сұ йық немесе газ тә різді жағ дайда бола алады. Индукциялы қ ыздыру электр магниттік ө ріс энергиясының қ ыздырылатын денедегі қ ұ йынды токтардың бағ ытталуымен жылулық қ а ауысады жә не жылу бө ліну Джоуль-Ленц заң ы бойынша ө теді. Қ ыздыру тікелей немесе жанама ә діспен жү зеге асады. Оқ шаулағ ыш материалдар мен жартылай ө ткізгіштердегі жоғ ары жиілікті электр ө рісінің поляризациясы кезінде жә не ө ткізгіш шық палы ток есебінен болатын диэлектрлік қ ыздыру.

Доғ алық қ ыздыру материал ө ртке қ арсы доғ адан келетін жылу есебінен қ ызады, нә тижесінде доғ а мен электрод арасында жылу алмасу пайда болады.

Электронды жә не ион-сә улені қ ыздыру нә тижесінде жылу энергиясы тез қ озғ алғ ан электронның немесе ионның жылдамдатылғ ан электр ө рісімен қ ыздырылатын объект бетімен қ ақ тығ ысы болады.

Плазмалық қ ыздыру газды доғ а разряды немесе жоғ ары жиілікті электр магнит немесе электр ө рісі арқ ылы ө ткізіп қ ыздыруғ а негізделген. Лазерлік қ ыздыру лазер-оптикалық квант генераторынан алынғ ан жоғ ары концентрациялы жарық энергиясын жұ тқ андағ ы қ ыздыру есебіне негізделген.

Электрлік кедергінің физикалық негізі. Электрлік ток – электр ө рісі ә серінен оң немесе теріс электр зарядтарының қ озғ алу бағ ыты. Бұ л тек электрондар қ озғ алысымен қ амтамасыз етіледі, себебі вакуумда қ атаң катод пен электрон эмиссиясы жоғ ары ө ткізгіш қ асиетін кө рсететін металл мен материалда орын алады. Ө ткізгіш ортасында ток заттың бө лшектері – иондар қ озғ алысымен болса, екінші текті ө ткізгіш деп аталады. Оғ ан электролиттер – ерітінді жә не балқ ымалар жатады. Плазма аралас ө ткізгіш электрондар теориясына сә йкес металлдар кристалды заттар, атом ядросы кристалл тор бұ рышында орналасқ ан, ал олардағ ы кең істік электрондармен (электрон газы) толғ ан. Металлдарда бос электрон саны ө те ү лкен. Мысалы, мыс ү шін ол шамамен 10233.

Электрондық теорияғ а сә йкес идеалды кристалл торда қ озғ алғ ан электронның токтауы, шағ ылысуы, шашырауы болмайды, сондық тан металлдың электр ө ткізгіштігі мен электр тогын ө ткізуі шексіз ү лкен. Шындығ ында бұ лай болмайды. Металлдың электр ө ткізгіштігі соң ғ ы ө лшем кө птеген факторларғ а тә уелді, ә сіресе оның қ ұ рылымындағ ы ақ аулар. Қ ұ рылым ақ ауына тордың геометриялық қ исаюы, барлық мү мкін қ оспалар жатады.

Металл температурасы артуымен оның кристалл тор тү йіндеріндегі атомдары ү лкен амплитудамен тербеледі. Бұ л оның бос электрондарымен соқ тығ ысу мү мкіндігін арттырады. Сә йкесінше температура жоғ арылауымен электр тогының ө ту кедергісі де артады.

Екінші текті ө ткізгіштер – электролит – ерітінділер немесе қ ышқ ыл, тұ з, негіз жә не плазма балқ ымалары – екі тү рлі электр ө ткізгіштер – электрондық жә не иондық. Тұ рақ ты токта ерітінділер мен балқ ымаларда айтарлық тай Фарадей заң ына сә йкес ө ткізгіштік байқ алады. Бұ л жағ дайдағ ы электрон тогының ү лесі ү лкен емес. Айнымалы ток кезінде ток жиілігі артуынан ұ лғ аятын электронда ток ү лесі пайда болады. Бұ л жағ дайда заттың тасымалдану ү рдісі болмайды, себебі кез келген жаң а период ө ткен қ озғ алыстағ ы электрод полярлығ ын жояды.

Плазмада екі тү рлі ө ткізгіштік байқ алады, электронды жә не ионды ток плазмасының қ ұ рамы, температурасы, қ ысымына тә уелді.

Қ ыздыру ү рдістерінде екі тү рлі ө ткізгіш қ олданылады, жылу тиімділігі ағ ымды ток қ ұ раушы электрондық қ а тура пропорционал.

Электролиз ваннасы ү лкен кү шті тұ рақ ты токпен ә лсіз қ ызады, ал айнымалы токта электрод қ азаны минералды суды қ айнауғ а дейін қ ыздырады.

Осыдан шығ ып, ә рі қ арай қ ыздыру қ ондырғ ыларының жылу тиімділігін талқ ылағ ан, онда электрондық ток ө тіп жатыр, олардың жылулық ә сері тұ рақ ты жә не айнымалы токта белгілі тә уелділіктермен ө рнектеледі.

Токтың тығ ыздығ ы, электр ө рісі кернеуі мен заттың электр ө ткізгішті Ом заң ымен анық талады (3.7-сурет).

 

 

3.7-сурет. Ө ткізгіштің ө ткізгіштігі

 

Жалпы тү рде бұ л заң дылық келесі тү рде кө рсетіледі:

 

, (3.46)

 

мұ ндағ ы j – ток тығ ыздығ ы, A / см 2; neni – cә йкесінше электрон мен ион зарядының тасымалдағ ыштарының тығ ыздығ ы, 1/ см 3; - Е= 1 В / см кернеу кезіндегі электр ө рісі бағ ытының зарядталғ ан бө лшектер дрейф жылдамдығ ына тең электрон мен ион қ озғ алғ ыштығ ы, е 0 – электрон заряды.

 

Металлдарда ток тек электрондардың ә серімен жү ретіндіктен (3.46) тең деуді келесі тү рде жазамыз.

 

, (3.47)

 

бұ дан:

 

, (3.48)

 

мұ ндағ ы б – заттың тү рі мен кү йі, - заряд тасымалдағ ыш концентрацияғ а тә уелді заттың электр ө ткізгіштігі.

 

Металлдарда токты келесі тү рде анық тауғ а болады:

 

. (3.49)

 

Ө ткізгіштікке кері шаманы меншікті электр кедергісі деп атайды. Ол ө ткізгіштік тә уелді факторларғ а тә уелді жә не барлық металдар ү шін температура артуымен ө седі. Берілген t температурада ө ткізгіштің меншікті кедергісі:

, (3.50)

 

мұ ндағ ы - ө ткізгіштің 293 К температурадағ ы меншікті кедергісі; α – электр кедергісінің температуралық коэффициенті, Ом / К.

Температура кедергісінің абсолютті бө лігі нольге жақ ындағ анда жылу тербелістерімен берілген атом торлары нольге ұ мтылады, тек кедергі ғ ана қ алады, ал ол тор ақ ауларымен берілген (қ оспалар жә не т.с.с.). Екінші текті ө ткізгіштерде температура артуымен электрө ткізгіштік артады.

Токтың қ осымша кернеуге тә уелділігі, заттың вольт-амперлік сипаттамасы. Егер де сипаттамалар тұ рақ ты кернеуге сә йкес тұ рақ ты токтың мә ндерінің тә уелділігімен ө рнектелсе, оларды статистикалық деп атайды. Жеткілікті токтың тез ө згеруінің сипаттамалары динамикалық деп аталады.

 

Меншікті статистикалық кедергі рст сипатталатын берілген нү ктеге координаттың бас нү ктесінен тү сірілген сә уле бұ рышының тангесіне пропорционал рст=tg . Динамикалық кедергі сипаттама нү ктесінің тү зуіне жанама бұ рышының тангесіне пропорционал рдин=tg . Меншікті кедергіден ө ткізгіштікке ауысуы келесі ө рнекпен сипатталады:

 

, (3.51)

 

мұ ндағ ы ctg =б= j/dE - меншікті дифференциалды ө ткізгіштік деп атайды.

 

Айнымалы ток ө рісінде ө ткізгіштің ө ткізгіштігі кешендік ө лшем болып табылады.

 

, (3.52)

 

мұ ндағ ы δ, b - ө ткізгіштіктің активті жә не реактивті қ ұ раушысы.

 

Айнымалы токтың тө менгі жиілігінде ө ткізгіштік тұ рақ ты ток кезіндегі ө ткізгіштікке тең.

Vэ электрон жылдамдығ ы, электр ө рісінен ө ткен Е потенциал айырымы.

 

. (3.53)

 

Мысалы, U= 40 кВ, Vе= 118, 6 мың кмк ү шін потенциал айырымы U аймақ тан ө ткенде электрон кинетикалық энергияғ а WE=eU ЭВ (электрон-вольтке) ие болады.

Электрондардың атомдармен соқ тығ ысуы жә не ә серлесу ә серінен қ осымша электр ө рісі бағ ытындағ ы орташа жылдамдығ ы ө те аз болуы мү мкін, себебі соқ тығ ысқ анда металл қ ұ рылымдық элементтерінің электроны электр ө рісінен алғ ан энергиясымен ауысады, бұ л ө ткізгіштің қ ызуымен байқ алады.

Ө ткізгіштен электр тогы ө ткенде бө лінген жылу мө лшері ө ткізгіш кедергісіне, тізбектегі электр тогына, ө ту уақ ытына тә уелді жә не Ленц-Джоуль заң ымен анық талады:

 

. (3.54)

 

Егер де кедергіні R ө ткізгіштің меншікті кедергісі р арқ ылы ө рнектесек, онда ө ткізгіште бө лінетін қ уат:

 

, (3.55)

 

мұ ндағ ы S – қ иылысу ауданы, м2; - ө ткізгіш ұ зындығ ы, м.

 

Электрлік жылыту жә не электрлік қ ыздыру қ ондырғ ылары. Электрлік қ ыздыру қ ондырғ ылары келесі жағ дайларда қ олданылады:

- заттарды сің діру кезінде;

- боялғ ан соң кептіру ү шін;

- қ ұ рылыс жұ мысы кезінде ғ имаратты кептіру кезінде;

- технологиялық мақ сатта газды жылыту ү шін;

- ғ имаратты жылыту ү шін;

- пластикалық жә не тұ тқ ыр материалды қ ыздыру ү шін жә не сұ йығ ы бар кө лемді еріту ү шін;

- қ атты денелер мен қ ондырғ ыларды қ ыздыруғ а – пресстік, штамп; технологиялық қ ұ бырларды: бетон, грунт жә не жол жабындарын жылыту ү шін.

Электрлік жылыту мен электрлік қ ыздыруда ә р тү рлі электр қ ыздырғ ыш қ ондырғ ылар пайдаланылады. Оларғ а электр калориферлер, фендер, радиациалық қ ыздырғ ыш ә р тү рлі қ ондырғ ылар, электрлік қ азандар, электр жылулық аккумулятор қ ондырғ ысы, грунтты (топырақ ты) еріту қ ондырғ ылары, бетонды, жол жабынын қ ыздырғ ыштар жә не т.б. жатады.

Электрлік калорифер. Бұ л электрлік қ ыздырғ ыш аппарат, қ ыздырғ ыш элементтен жә не желдеткіштен қ ұ ралғ ан. Ол технологиялық ү рдістерде ә р тү рлі газдар мен ауаны қ ыздыруғ а арналғ ан. Мұ ндай электрлік калориферлер еріксіз конвекциялы интенсивті жылу алмасуды қ амтамасыз етеді, еркін конвективті ә дісті жылу алмасу қ ондырғ ыларының электрлік қ ыздырғ ыш қ ондырғ ы бетімен салыстырғ анда бірнеше есе аз қ ыздыру бетіне ие. Жоғ ары емес температурада қ ыздырғ ыш элемент (500К) калориферлерде аспалы оқ шаулатқ ыштардағ ы ашық сым спираль қ олданылады. Мұ ндай типтегі калориферлер ү лкен емес гидравликалық кедергіге ие.

Калориферлерде қ арапайым жә не қ абырғ алы қ ұ быр сияқ ты электр қ ыздырғ ыштар қ олданылуы мү мкін, ол дамығ ан қ ыздыру бетіне ие.

Жылытқ ыш калорифер қ ұ бырлы қ абырғ алы қ ыздырғ ышы бар ауаны 400К дейін ауамен қ ыздыру, желдету, жасанды климатпен кептіру қ ондырғ ыларының жү йесі ү шін қ олдануғ а арналғ ан. Ол сыртқ ы қ абық тан жә не қ ұ бырлы қ ыздырғ ыш элементтерден қ ұ ралғ ан. Кіретін ауаның берілген температурасы электр тү йіспелі термометрмен реттеліп, калориферден ауа шығ ар ауыздағ ы белгі бергішпен басқ арылады.

Ауаны жоғ ары температурағ а (1200К) дейін қ ыздыру ү шін металл қ ұ быры бар қ ыздырғ ыш элементті калорифер қ олданылады: оның ішімен жү ре отырып, ауа қ ыздырылады. Қ ұ быраралық кең істік фасонды керамикалық блокпен толтырылғ ан. Жеке қ ұ бырлар ө зара ақ ырғ ы аймақ тарда қ осылғ ан.

Радиациялық электр қ ыздырғ ыштары. Ө неркә сіптің ә р тү рлі салалары мен ауыл шаруашылығ ында қ оршағ ан ортағ а энергияны сә леленумен беретін радиациялық қ ыздырғ ыштар кең қ олданылады. Сә уленің қ ыздыратын денеге енуі сә уле ұ зындығ ы мен дене мө лдірлігіне тә уелді. Ә р тү рлі толқ ын ұ зындығ ында қ ыздыру ү шін сә йкес радиациялық сә улелендіргіштер бар.

Жарық (шам) сә улелендіргіш вольфрам жібінен жә не шыны қ олбадан жасалынғ ан. Тө менгі бө лігі жарық сә улелерін бағ ыттау ү шін колба тү бі алюминийден жасалғ ан. Волфрам жібі - шамамен 2200К, максималды сә улеленумен 1, 3 мкм толқ ын ұ зындығ ына келеді. Негізгі энергия 0, 5-3, 5мкм толқ ын ұ зындығ ына диапозонында сә улеленеді.

Жарық кварц сә улелендіргіш кварц шынылы қ ұ бырдың ішіне волфрам, нихром немесе хромалюминий спиралы салынады. Шам сә улелендіргішімен салыстырғ анда ол ү лкен қ ызмет ету уақ ытына ие, қ уаты аз габаритті ө лшемге ие жә не ү лкен тығ ыздық ты сә улелігін (60кВт/м2 дейін) алуғ а мү мкіндік береді.

Жарық сә улелендіргіштер қ ұ быр сияқ ты электрлік қ ыздырғ ыштардың фокусында жылтыр шағ ылыстырғ ыш орналасқ ан. Сә улелендіргіш бетінің жұ мыстық температурасы 700-1000 К, максимум сә улелену 2-5 мкм толқ ын ұ зындығ ына сай келеді.

Электрлік кептіргіш. Кептіргіш ү шін қ ондырғ ы радиациялық немесе аралас қ ұ рылымды болады, мұ нда жылу сә улеленуі конвекциямен (конвективті радиациялық типтегі қ ондырғ ы) бірге жү реді.

Кептіргішті қ ұ растыру кезінде ә сіресе кептіру кезінде жарылғ ыш қ ауіпті заттар бө лінгенде ауа алмасуды қ амтамасыз ету жеткілікті,.

Конвективті кептіру кезінде ә р тү рлі калорифер қ олданылады, олар қ ыздыру камерасының (калорифер қ алдық тары) сыртында орналасуы мү мкін.

Ү лкен ө німділікте кептіргіш ү здіксіз жұ мыс істеуі мү мкін (ә дістеме бойынша). Бұ л жағ дайда кептірілетін заттар немесе материалдар камера қ абырғ асына қ ыздырғ ыш элементтен қ ашық орналасады жә не тасымалдағ ыш қ ұ ралдың (транспортер конвейр жә не ТСС) кө мегімен ауыстыралды.

Ә р тү рлі текті беттерді кептіру ү шін қ ондырғ ы ретінде арнайы сә улелендіргіш панельдер (3.8-сурет) қ олданылады. Панель қ ыздырғ ыштары нихром спираль тү рінде керамикалық қ ұ бырғ а оралып дайындалады.

Панельдердегі жылу кө зі ретінде қ ұ быр электрлік қ ыздырғ ыштар мен ә р типті шамдар пайдаланады. Панельдің сипаттаушы деталь шағ ылыстырғ ыш экраны бастапқ ы шығ у нү ктесінің артында орналасқ ан. Экранның кө мегімен жылу легінің кө п бө лігі қ ыздырылатын бет жағ ына бағ ытталады. Жылу жоғ алтуды азайту ү шін панельдің артқ ы қ абырғ асына жылу оқ шаулатқ ышы орналастырылады.

 

 

3.8-сурет. Кө шпелі сә улелендіргіш панель

 

Панель-сә улелендіргішті іске қ осылу сұ лбасы екі режимді іске қ осуғ а мү мкіндік береді: ү здіксз жә не реттелетін, мұ нда берілген температурағ а қ ыздырғ ыш жеткенде ө зінен ө зі істен шығ ады, ал температура тө мендегенде іске қ осылады.

Электрлік жылыту қ ондырғ ыштары. Электр жылыту ө з ө зін басқ а энергия тү рлерінің шығ ыны жоғ ары, жанармай қ амтамасыз ету айтарлық тай қ иын, экологиялық фактор - қ оршағ ан ортаның тазалығ ы сақ тау шарт болғ анда жә не тү нгі уақ ыттағ ы электр энергиясын пайдалану электр жү йесі мен станциясының тә уліктік жү ктемесіне тең болғ анда ақ тайды.

Электрлік жылытудың келесі тү рлерін атап кө рсетуге болады:

- ауаны электрлік калориферлермен жылыту,

- ауаны панель қ ыздырғ ыш кө мегімен жылыту;

- ауаны тө мен температуралы сә улелену қ ыздырғ ышын пайдалану арқ ылы жылыту.

Жоғ ары гигиеналық шарттары бар (емхана, операция бө лмесі, т.б) арнайы бө лмелер мен ғ имараттарды жылыту ү шін кө птеген жағ дайларда электрлік калориферді пайдалану арқ ылы ауаны жылыту қ олданылады. Бұ лардан басқ а бө лемелерді жылыту ү шін табиғ и конвекциялы (қ ыздырғ ышты панелі бар) электрлік жылытқ ыш қ олданылады, оларда желдеткішсіз калориферден тиімді айырмашылық бар. Сонымен бірге жылыту кезінде жылытқ ыштар бө лменің ә р тү рлі бө лігінде орналасуы мү мкін, арнайы ауа таратқ ышсыз-ақ жылу біртұ тас тарайды.

Бө лмелерді жылыту ү шін жылу аккумуляторлық қ ондырғ ылар қ олданылады. Олар тү нгі уақ ытта электр желісіне қ осылып, бө лмені қ ыздыру ү шін жұ мыс істейді жә не бір уақ ытта жылу аккумуляторында жылуды сақ тайды. Содан кү ндізгі уақ ытта олар электр тізбегінен сө ндірілсе де, жылытылатын бө лмеде қ осымша жылуды береді. 3.10-суретте электр жылытқ ыш қ ондырғ ылы жылуаккумулятор элементінің сұ лбасы келтірілген.

Қ уатты таң дау мен жылу аккумуляторы қ абілетін орнату жердің климаттық жағ дайымен жылытылатын бө лме ауданымен анық тылады. Кө птеген жағ дайда жылу аккумулятор элементі ретінде ү лкен кө лемде электрлік қ азандар пайдаланылады.

Жылу аккумулятор элементі пайданалатын жү йелер берілген ауданда электр энергиясымен қ амтамасыз ететін электр станцияның жұ мысына кө мектеседі, себебі станцияның тү нгі уақ ыттағ ы жү ктемесі артады, сондық тан тә уліктік жү ктемені тең естіріп, электр жү йесінің қ уаттылығ ын дұ рыс пайдалануғ а ә келеді.

Тө мен температуралы жылытқ ышы бар электрлік жылыту іске қ осылғ анда жылытқ ыш бет ретінде еден, тө бе мен бө лме қ абырғ аларының ішіне тағ ы да жылытқ ыш элемент бекітіледі. Жылытудың мұ ндай ә дісі бө лмеде температураның дұ рыс таралуын, қ ыздырғ ыш қ ондырғ ының массасын азайтуғ а, жақ сы гигиеналық шарттар қ оюғ а мү мкіндік береді.

Ұ қ сас жылу жү йесі екі тү рлі болуы мү мкін:

а) қ ыздырғ ыш элемент жылу шығ аратын бет ауданымен салыстырғ анда ү лкен ауданда орналасқ ан кезде жылу қ атты немесе иілгіш орнатылғ ан элементтен бө лінетін жү йелер;

б) жылу лебін тарататын жылу ө ткізгіш қ ұ рылыс материалына орнатылғ ан жылытқ ыш жү йелер.

Қ ыздырғ ыш қ ондырғ ылардың жұ мыс режимі бө лмедегі температурағ а тә уелді реттеледі. Бө лмелерді жылыту еденге арнайы жылу бө лгіш элементтер орнатылуымен орындалады, ол 3.9-суретте кө рсетілген.

 

3.9-сурет. Электрлік жылу аккумуляторлы қ ыздырғ ыш

 

Кедергілі электр пештері. Кедергілі электр пештері (КЭП) машина жасау, металлургия, жең іл жә не химия ө неркә сібінде, қ ұ рылыста, тұ рмыстық жә не ауыл шаруашылығ ында қ олданылады. Кедергілі электр пештерінде ө ң делетін материалдар мен технологиялық ү рдіс тү рлері алуан тү рлі, олар аз серия типті жеке ретте шығ арылуда.

КЭП жү ргізілетін технологиялық ү рдістерде тек электр тогымен қ ыздыру қ олданылады. Бірнеше жағ дайларда қ ыздырудың вакуум немесе қ орғ ағ ыш газдарда қ ыздырылуы қ олданылады. Сондық тан пеш қ ондырғ ыларын бө лшектік қ ұ рылымынсыз жалпы қ арап шығ амыз.

Кедергілі электр пештер екі тү рлі орындалумен шығ арылады; КЭП жанама жә не тура ә серлі. Жанама ә серлі КЭП-де электр энергиясымен арнайы қ ыздырғ ыштарда жылуғ а айналады, сосын жылу ө ткізгіштік, конвекция жә не сә улелену кө мегімен жұ мыс кең істігіне ө ткізіледі. Тікелей ә серлі КЭП қ ыздырылатын дене электр тізбегіне міндетті тү рде қ осылады.

Жанама ә сер ету пештеріндегі қ ыздырғ ыш элементтер мен КЭП тікелей ә сер ету тізбегіне қ осылатын қ ыздырылатын дене бірінші немесе екінші текті ө ткізгіш бола алады.

КЭП жететін температурасының дең гейлері бойынша келесі қ атарда орналастыруғ а болады:

- тө мен температуралы (900-1000К);

- орташа температуралы (1000-1400К);

- жоғ ары температуралы 1400 К жоғ ары.

Жоғ ары температуралы ү шін ә р тү рлі материалдар қ ыздырғ ыш элемент дайындауғ а ө ртке қ арсы жә не жылу оқ шаулау материалдары қ олданылады. Пеште орындалатын технологиялық ү рдіс топтары бойынша КЭП қ ыздырғ ыш жә не балқ ытқ ыш деп бө лінеді, ал жұ мыс режиміне сай периодты жә не ү здіксіз жұ мыс істейтін болады. Ө зінің ретіне сай периодты жұ мыс істейтін пеш ә р тү рлі технологиялық ү рдістерге қ ызмет еткені ү шін камералық, шахталық, қ алпақ ты, қ озғ алтғ ыш камералы, элеваторлық болады. Ү здіксіз қ ызмет ететін КЭП ішінде конвейрлі, итергіш, рольганды, карусельді, адымдағ ыш, соқ қ ыш, барабанды жә не таратқ ыш бар.

Атауларынан кө рініп тұ рғ андай пештің жұ мысшы кең естігіне қ ыздырылатын дененің орналасуына, механизмімен ә дісіне байланысты бір бірінен ажыратылады. Пештің ө лшемімен қ уатты қ ажетті ө німділік, қ ыздыру дең гейі мен қ ыздырылатын материалдық жылу физикалық сипатына сә йкес анық талады.

Бақ ыланатын атмосфералы пештерде инертті газдар, арнайы газдар қ оспасы қ олданылады, себебі бұ йым беті термохимиялық ө ң делген азотпен, цементация мен нитроцементация, бө лшектің тө мен тұ рақ тылығ ы мен беттік беріктікті арттыру ортасы бар ә р тү рлі технологиялық ү рдістер ү шін, яғ ни оксид металлды тотық сыздандыру мен қ иын еритін металл (вольфрам, молибден, ниобий, тантал т.б) ұ нтақ тарын біріктіру пештері шығ арылады.

Пеш қ ондырғ ыларында режимді реттеуден басқ а кө мекші операциялар автоматтандырылады, мысалы, бұ йымды алып салу мен шығ ару, пеш ішінде тасымалданып қ ыздырылатын кө лемде газды қ ұ рам атмосферасын реттеу жә не ваккум қ ұ раушы насостар.

Периодты ә сер ету пештерінде қ ыздырылатын дене жұ мысшы камерағ а орнатылып, қ озғ алмағ ан кү йі берілген температурағ а дейін қ ыздырылады. Ә дістемелік пештерде қ ыздырылатын бө лшектер пештің бір басынан оның бойымен тасымалданады, берілген температурағ а дейін қ ыздырылып, пештің екінші басынан шығ арылады. Мұ ндай пештердің температурасы ә р тү рлі нү ктелерде бірдей емес. Температура пештің кірген аузынан шығ атын жеріне дейін артады. Ү здік жұ мыс жасайтын пештер периодты жұ мыс жасайтын пештерге қ арағ анда қ иынырақ, себебі ондағ ы бө лшектер тасымалы пеш камерасынан қ ашық ө теуі тиіс, бірақ мұ ның, бірдей габаритті ө лшем бойына ө німділігі артық жә не термо ө ң деу режимінде интенсивті режимінен қ амтамасыз етілген. Сондық тан ү здіксіз қ ызмет ету пеші жаппай ірі сериялы ө ндірісте қ олданылады.

Периодты жұ мыс жасайтын кедергілі электр пештері қ алпақ ты пеш -тө менгі жағ ынан ашық кө тергіш қ ыздырғ ыш қ алпақ ты жә не қ озғ алмайтын қ абырғ алы периодты жұ мыс жасайтын пеш (3.10, а-сурет) қ ыздырылатын бө лшектер 5 арнайы кө тергіш-тасымал қ ондырғ ысымен 1 қ абырғ ағ а орнатылады. Ү стіне алдымен ыстық қ а тө зімді қ алпақ -муфель, сосын негізгі қ алпақ 2 пештің камерасы отқ а тө зімді металл каркастан жасалынғ ан. Қ ыздырғ ыш элементтің қ оректенуі иілгіш сымдар мен штепсель айырғ ышымен (разъемымен) жасалады.

Қ ыздырыу аяқ талғ ан соң электр қ орек қ алпағ ы ө шіріліп, ол кө рші қ абырғ ағ а кө теріледі, онда келесі қ ыздыру орнатылғ ан ыстық қ а тө зімді суу муфелі астындағ ы қ абырғ ада болады, ол қ ажетті суу жылдамдығ ымен қ амтылғ ан.

Қ алпақ ты пештерде ә рбір циклде муфель мен қ абырғ ада қ осымша сақ талғ ан қ алпақ тағ ы жылудың 10-15% қ ұ райтын жылу жоғ алып отырады.

Қ алпақ ты пештер қ уаты бірнеше жү здеген киловаттқ а жетеді. Қ алпақ пен муфель герметикалық қ апталғ андық тан, қ осымша сақ талғ ан қ алпақ тағ ы қ ызу мен суу қ орғ аныш атмосферасында жү ргізіледі.

 

 

а) - қ алпақ ты б) - элеваторлы в) - камералы г) - шахталы; 1 - қ абырғ а;

2 - пеш камерасы; 3 - ыстық қ а тө зімді муфель; 4 - қ ыздырғ ыш элемент; 5 - қ ыздырылатын бұ йым; 6 - тү сірелетін табан; 7- кө тергіш қ ондырғ ы;

8 - жабын; 9 - механизм.

 

3.10-сурет. Кедергілі периодты жұ мыс жасайтын пештер

 

Элеваторлы электр пеші - тө менгі жағ ынан ашық қ озғ алмайтын қ ыздырғ ыш камералы 2 жә не тү сетін ысырмалы 6 периодты жұ мыс жасайтын пеш. Осі цилиндрлі немесе тік бұ рышты камералы болып келеді, цех еденінен 3-4 м жоғ ары дең гейде орналастырылғ ан калоннасы бар (3.10, б-сурет).

Пештің асты гидравликалық немесе электр механикалық кө тергішпен кө теріліп, тү сіп отырады. Қ ыздырылатын бұ йымдар 5 термеге салынады. Ескек кө мегімен пеш астына ә келінеді де, кө тергішпен 7 камерағ а кө теріледі. Технологиялық ү рдіс біткен соң тү сіріліп, бұ йым алынады.

Тө мен температуралы пештерге қ ыздырғ ыштар 4 қ абырғ ада орналасқ ан. Жоғ ары температуралы пештерде қ ыздырғ ыш қ абырғ амен еденде орналасқ ан.

Элеватор пештері ө ртеу, эмальдауғ а, цементтеуге, керамикалық бұ йымды ө ртеуге арналғ ан. Пештер кө п сатылы трансформатормен біріктіріледі. Элеватор пештері ондағ ан тоннағ а, 600 кВт дейінгі қ уат пен 1500К температурағ а есептелген.

Камералы электрпеш (3.10, в-сурет) - заттарды салу мен тү сіру горизонтал бағ ытта жү ргізілетін периодты жұ мыс жасайтын қ ыздырғ ыш камералы пеш. Камералы пеш тікбұ рышты камерадан 2, ө ртке қ арсы футеровкалы жылу оқ шаулағ ыштан 8 жабын жә не металл қ абық ты бө лмеден тұ рады. Пешке заттар алдынан ашылатын есік арқ ылы кіріп шығ ады.

Камералы пештің табанында ыстық қ а тө зімді қ ыздырғ ыш 4 плиталар орналасқ ан. Пеште 100 К-ге дейін жылу алмасу сә улеленумен немесе пештің тұ йық циркуляциясын қ амтамасыз ететін еріксіз конвекция есебінен жү реді.

1800 К температурағ а дейін жұ мыс жасайтын пештер ауа басқ арылатын атмосферасында болады. Ү лкен пештерде шығ ару мен кіргізу механизмдендірілген.

Шахты пеші дө ң гелек, квадрат немесе тікбұ рышты шахта тү рінде болады, ү стіне қ ақ пағ ы жабылып жасалады. Ондағ ы қ ыздырғ ыш элементтер кө лденең қ абырғ ада орналасқ ан. Мұ ндай пештің сызбасы 3.10, г-суретте келтірілген.

Ү здіксіз жұ мыс жасайтын кедергілі электр пештері (ә дістемелік пештер). Бекітілген технологиялық ү рдістің термоө ң деуінің ө німділігін арттыру ү шін ү здіксіз жұ мыс жасайтын пештер қ олданылады. Технологиялық ү рдісі қ ажеттілігіне тә уелді мұ ндай пештерде заттардың берілген температурағ а дейін қ ыздырудан басқ а осы температурада ұ стау мен суытуғ а болады. Мұ ндай жағ дайда пеш бірнеше аймақ тың ұ зындығ ына байланысты технологиялық ү рдістің ө ткізілу шартына тә уелді.

Ү здіксіз жұ мыс жасайтын пештер бірнеше пештерден тұ ратын агрегаттар автоматизация мен механизациясынан тұ рады. Жиі мұ ндай желі ө зіне қ осу мен жіберу пештерін қ осып кептіреді.

Ү здіксіз жұ мыс жасайтын пештердің қ ұ рылысы негізінен жұ мысшы пешінің кең істігінде қ ыздырылатын дененің тасымалына байланысты ажыратылады.

Конвейерлі пеш - затты горизантал конвейерде тасымалдайтын ү здіксіз жұ мыс жасайтын пештер (3.11-сурет).

 

 

3.11-сурет. Конвейер пеші

 

Пештің табаны - екі білік (білік) арасына тегіс тартылғ ан конвейер, қ озғ алысқ а арнайы қ озғ алтқ ышпен келтіріледі. Қ ыздырылатын заттар конвейерге орнатылып, онымен пештің жұ мысшы кең істігі арқ ылы ө ткізіледі. Конвейер лентасы ө рілген нихром торынан, штампталғ ан тастан жә не арқ аннан, сонымен бірге қ иын қ ызатын бұ йымдардан жасалуы мү мкін. Конвейер пеші камерасына орналасып суымайды. Бірақ конвейер білігі ө те ауыр жағ дайда жұ мыс істеу кезінде суытуды қ ажет етеді. Сондық тан конвейердің соң дары пештен тыс ә кетіледі. Бұ л жағ дайда да біліктің жұ мыс жағ дайы жең ілдеп, конвейердің кіріп, шығ у шектерінде жылу жоғ алымы артады. Конвейер пештеріндегі қ ыздырғ ыштар жабын немесе конвейер лентасының жоғ арғ ы бө лігінің астындағ ы табанда, жиірек кө лденең қ абырғ ағ а орнатылады.

Конвейер қ ыздырғ ыш пештері негізінен ұ сақ бө лшектерді 1200 К температурағ а дейін қ ыздыруғ а қ олданылады.

Жоғ ары температуралар ү шін (1400 К жоғ ары) ү здіксіз жұ мыс жасайтын затты жұ мыс кең істігінен қ ашық итеріп тасымалдайтын - итергіш пештер қ олданылады. Олар ұ сақ, ірі бө лшектерді қ ыздыру ү шін қ олданылады. Мұ ндай пештердің табандарында қ ұ быр, рельс немесе ролик тү ріндегі ыстық қ а тө зімді материалдардан жасалғ ан бағ ыттағ ыштар орнатылады, олармен қ ұ йылғ ан немесе ө зара жалғ анғ ан табандар арқ ылы қ ыздырылатын бұ йым тасымалданды.

Табанның ысырылуы электр механикалық немесе гидравликалық итергіш қ ондырғ ымен қ амтамасыз етіледі. Басқ а пештермен салыстырғ анда мұ ндай пештердің артық шылығ ына қ арапайымдылығ ы, ыстық қ а тө зімді материалдарында қ иын бө лшектердің жоқ тығ ы жатады. Олардың кемшілігі -қ олданылатын табандарда электр энергиясының шығ ыны жоғ ары жә не жылу жоғ алту кө п, табандардың қ олданылу уақ ыты шектеулі.

Итергіш пештер ірі дұ рыс формамен бұ йымдарды қ ыздыруғ а арналғ ан, ә рі табансыз жасалады. Сонымен бірге қ ыздырылатын бұ йым бағ ыттағ ышқ а тікелей орналыстырыла береді. Итергіш сутекті пештер сутегі қ ыздыруын қ ажет ететін ә р тү рлі ө ндірісінде, металл-керамика бө лшектері мен қ атты балқ ыма ө ндірісінде, керамика пісіру мен ө ртеуде, металл бө лшектерін бекіту мен ө ртеуде қ олданылады. Сутегін қ олданғ анда қ орғ алғ ыш газ ретінде пеш камерасының шығ ысы мен кірісіне жұ мысшы газ талғ амы туралы белгі беретін «шамдар» орнатылғ ан. Ә рбір пештің қ ұ рамы ө здігінен реттеліп, сутегі мен азот ү шін шығ ын кө рсеткіші бақ ыланып отырады. Пештің шығ ару камерасы жарылғ ыш қ оспа жиналғ анда жарылыстан қ орғ ану ү шін сақ тандыру қ алпақ тары орнатылғ ан.

Созылмалы электр пеші сымдар, прут немесе ленталарды қ ыздырғ ыш камера арқ ылы ү здіксіз созып ө ткізетін ү здіксіз жұ мыс жасайтын пеш. Ол қ ыздырғ ышты муфелі бар, ө зінен қ ыздырылатын бұ йымды ө ткізеді.

Жұ мыс температурасы 1500 К дейін қ ызатын металл муфелі қ амтылғ ан, ал одан да жоғ ары температурада керамикамен қ апталғ ан 1600 К температуралы пештер кө п каналды алунд муфелімен қ амтамасыз етілген, оның ү стіне молибден қ ыздырғ ышы оралғ ан.

Созылмалы пеште сонымен бірге аралас қ ыздыру ә дісі қ олданылады: тікелей - байланыста келтірілген ролик кө мегімен, жанама - қ ыздырғ ыш кө мегімен. Жанама қ ыздыру термоө ң деу ү рдістің прут ұ штарын басымен соң ында, тікелей қ ыздыру мү мкін болжағ анды қ амтамасыз етеді.

Металл балқ ыту ү шін кедергілі электр пештері. Мұ ндай типтегі қ ондырғ ыда қ алайы, қ орғ асын шырыш балқ ыту жә не шардың негізіндегі ә р тү рлі балқ ымалар, 600-800 К балқ у температурасы бар басқ а металлдар балқ ыту жү ргізіледі. КЭП алюминий мен оның балқ ымаларын балқ ыту оның ү лкен жетістігі болып саналады, себебі ү лкен дә режелі тазасын аламыз. Пештің ү лкен жетістігі қ ұ рылысының қ арДата добавления: 2014-11-10; просмотров: 8653. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Характерные черты немецкой классической философии 1. Особое понимание роли философии в истории человечества, в развитии мировой культуры. Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической совестью культуры, «душой» культуры. 2. Исследовались не только человеческая...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Примеры решения типовых задач. Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2   Пример 1.Степень диссоциации уксусной кислоты в 0,1 М растворе равна 1,32∙10-2. Найдите константу диссоциации кислоты и значение рК. Решение. Подставим данные задачи в уравнение закона разбавления К = a2См/(1 –a) =...

Экспертная оценка как метод психологического исследования Экспертная оценка – диагностический метод измерения, с помощью которого качественные особенности психических явлений получают свое числовое выражение в форме количественных оценок...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия