Студопедия — Электр техникалық қондырғылардағы жылу тасымалдағыштың негізгі теориялары
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Электр техникалық қондырғылардағы жылу тасымалдағыштың негізгі теориялары


 

Жылу тасымалдағ ыш – жылу таралу ү рдістерін қ арастыратын ғ ылым. Жылу тасымалдаудың негізгі ү ш тү рі бар: жылу ө ткізгіштік, конвекция жә не сә улелену.

Жылу ө ткізгіштік – денелер бір біріне немесе дененің бір бө лігінен басқ асына жылу энергиясының тікелей тасымалдануы. Жылу ө ткізгіштік таза тү рдегі монолитті қ атты денелердің ішіндегі немесе газ, сұ йық қ озғ алмайтын жұ қ а қ абаттарда жылу тасымалы кезінде байқ алады.

Конвекция – зат (кө леммен) бө лшектерінің ауысу есебінен пайда болғ ан жылу энергиясының тасымалы. Конвекция тек қ озғ алмалы – сұ йық тық немесе газдық ортада айқ ын орын алады. Конвекция ә рқ ашан да сұ йық тың немесе газдың жің ішке қ абаттарындағ ы жылу тасымалымен жү реді.

Сә улелену – жылу энергияларының электр магниттік толқ ын тү ріндегі таралуынан болады. Бұ л ү рдіс жылу сә улелері ү шін мө лдір орталарда жә не жылу алмасуғ а қ атысып жатқ ан денелердің энергиясының ауысуымен жү реді, сә улеленген дененің жылу энергиясының бір бө лігі электр магнитте, ал кері ауысу жұ татын дене бетінде болады.

Вакуумдағ ы жылу тасымалы тек сә улеленумен жү реді. Жылу таралу ү рдістерінде бір уақ ытта екі немесе ү ш жылу тасымалдағ ыш тү рі қ атысады.

Жылу тасымалдау ү рдісі кең істіктегі температура, уақ ыт ө згерісіне байланысты жү реді. Дә л осы уақ ыттағ ы температураның мағ ынасы температура ө рісі деп аталады.

Жалпы жағ дайда температура ө рісі мынадай математикалық ө рнекке ие болады:

 

. (3.1)

 

Егерде дененің нү ктесіндегі температура уақ ыт бойынша ө згермесе, температура ө рісі стационарлы деп аталады.

Жылу тасымалының жылу ө ткізгіштік стационарлы ү рдісі келесі жағ дайғ а ие: мысалы, футерленген – пештің қ абырғ алары ұ зақ ү здіксіз жұ мыс істегенде байқ алады. Стационарлық емес ү рдістер денені қ ыздыру мен суытуғ а тә н.

Температуралық ө рістің негізгі сипаттаушысы температура градиенті – вектор, температурадан норма бойынша изотермиялық жазық тық қ а қ атынасына тең шама:

 

(3.2)

 

мұ ндағ ы – бірлік вектор, нормаль бойынша изотермиялық жазық тық қ а бағ ытталғ ан.

 

Жылу ө ткізгіштікпен жылу тасымалдау. Кө птеген материалдар ү шін ө ткізгіштік коэффицентінің температурағ а тә уелділігі келесі тү де кө рсетіледі:

 

; (3.3)

 

мұ ндағ ы -дегі жылу ө ткізгіштік коэффициенті, – жылу ө ткізгіштік коэффициентінің температуралық коэффициенті.

 

Таза металлдар ү шін температура артқ анда жылу ө ткізгіштік коэффициент азаяды (дә л меншікті электр ө кізгіштік сияқ ты), ал балқ ымалар мен қ ұ рылыс, ө ртке қ арсы жә не жылу оқ шауланғ ан материалдарында азаяды.

Стационарлы режимдегі жылу ө ткізгіштік. Жобаланып жатқ ан пеш қ абырғ алары арқ ылы жоғ алатын жылуды есептеу ү шін қ абырғ а шегі мен сә улелену жылу алмасуы жә не қ абырғ а арқ ылы жылу тасымалдануының жылу ө ткізгіштігін ескеретін формулалар қ олданылады (3.1-сурет).

 

 

3.1-сурет. Кө п қ абатты қ абырғ а арқ ылы жылу тасымалдану сұ лбасы

 

Кө п қ абатты қ абырғ а тегіс қ абырғ а арқ ылы ө тетін жылу ағ ымының ақ ырғ ы ө лшеміне тең:

 

, (3.4)

 

мұ ндағ ы мен – ішкі жә не сыртқ ы бетпен ө тетін температура ортасы; – қ абырғ аның 1–қ абаттың қ алың дығ ы; – қ абырғ аның 1–қ абаттың материалының жылу ө кізгіштік коэффициенті; – 1–қ абат бетінің есептік ауданы, мысалы і -ші қ абат ү шін , егер де жә не болғ анда сә йкесінше басқ а қ абат беттерінің есептік ауданы анық талады; жә не - температуралы ортадан қ абырғ аның ішкі бетіне жә не температуралы ортағ а сыртқ ы қ абырғ адан жылу беру коэффициенті.

 

Жылу беру коэффициенті қ абырғ а шегінде жылулмасудың сипаттамасы болып табылады:

 

, (3.5)

 

мұ ндағ ы ак - конвекцияның жылу беруін есептесе, ас - жылудың сә улеленуін ескереді.

 

Жылу беру коэффициентінің мә ні алдымен жылу алмасуғ а қ атысушы дене мен ортаның физикалық қ асиеті, температурағ а тә уелді. Кірпіш немесе металл қ абырғ ада температурасы 10 немесе 20°С қ алыпты ауа арасында жылу алмасу болса, онда жылу берудің қ осынды коэффициенті қ абырғ а температурасына тә уелді ө згереді (3.1-кесте)

 

3.1-кесте.

 

жылу беруінің қ осынды коэффициенті, Вт/ (м² °С)

 

Ауа температу-расы, °С   Қ абырғ а температурасы, °С
                   
  10, 0 10, 6 11, 5 12, 2 13, 4 14, 5 17, 2 20, 0 16, 7 34, 6
  90, 8 10, 4 11, 2 12, 1 13, 3 14, 5 17, 2 20, 2 27, 0 35, 0

 

Қ абырғ аның ішкі бетімен і жә не і+1 қ абаттың арасындағ ы температура:

 

. (3.6)

 

Жұ мысшы температурасы °C-ге тең кездегі пеш қ абырғ аларында жоғ алғ ан жылуды есептеу кезінде мә нін есептемеуге болады, себебі мұ ндағ ы жылу беру коэффициенті тым ү лкен, бұ л жағ дайда ауыстыру керек.

Берілген температуралы орталардағ ы кө п қ абатты цилиндр қ абырғ асы (п қ абат) арқ ылы ө тетін жылу легі қ абырғ аның сыртқ ы жә не ішкі беттерінде (1м ұ зындық ү шін) тең:

 

, (3.7)

 

мұ ндағ ы мен і -ші қ абатты шектейтін беттер диаметрі.

 

кезінде тегіс қ абырғ алар ү шін қ абат қ алың дығ ы формуланы қ олдануғ а болады, ал беттің есептік аудан мә ндері – қ абат бетінің сыртқ ы жә не ішкі аудандарының арифметикалық ортасы.

Цилиндр қ абырғ асының ішкі бетімен і жә не (і +1)қ абаттар арасындағ ы температура:

 

,

(3.8)

.

 

Кө п қ абатты шарлы қ абырғ адан ө тетін жылу шегі:

 

. (3.9)

 

Шарлы қ абырғ аның ішкі бет шегінде мен і жә не (і+1) қ абаттар арасындағ ы температуралар:

 

. (3.10)

 

Стационарлы емес режимдегі жылу ө ткізгіштік. Денені қ ыздыру мен суыту. x, y, z координатасына жә не уақ ытқ а тә уелді денедегі температураның таралу заң дылығ ын анық таудың шешуі бір мә нділік (қ исық тар шарты) шартымен бірге жылу ө ткізгіштің дифференциалдық тең деуіне сә йкес келеді. Жылу ө ткізгіштің тең деу шешімі қ арапайым бір ө лшемді температура ө рісі бар жағ дайлар шексіз ұ зын цилиндр мен шексіз пластиналар ү шін берілген, берілген тапсырмада дененің белгілі физикалық параметрлері, геометриялық параметрлері (пластина қ алың дығ ы 25), шектік шарт пен бастапқ ы шарты, дененің қ оршағ ан ортамен жылу алмасуы сипатталатын бір мә нді шарттар тү рі келтірілген. 3.2-суретте шектің шарттары бойынша беттің температура ү рдісінің барлық уақ ытының жылу ағ ымы немесе орта мен беттің арасындағ ы жылу алмасу заң ы мен қ оршағ ан температурасы кө рсетілген.

3.2-сурет. Шектің шарттары бойынша беттің температура ү рдісінің барлық уақ ытының жылу ағ ымы немесе орта мен беттің арасындағ ы жылу алмасу заң ы мен қ оршағ ан температурасы

 

, (3.11)

 

мұ ндағ ы - қ оршағ ан температурасы, - жылу ағ ымы немесе орта мен беттің арасындағ ы жылу температурасы.

 

Дене қ абатының беттік температура градиенті:

 

. (3.12)

 

tнав=const бастапқ ы шарты мен t 2 = 0 =t 0, бастапқ ы шарт кезіндегі шексіз цилиндр жә не шектелмеген пластина қ ызуы мен сууы.

Бұ л жағ дай сұ йық ортадағ ы сууы мен қ ыздыруды есептеу ү шін, сонымен бірге қ ыздыру мен суыту ү рдісіндегі температура тең есуін есептеу ү шін практикалық мә ні зор.

Жылу ө ткізгіштік тең деуінің дифференциалдық шешуі:

 

, (3.13)

 

tпов=const жә не t 2 = 0 =t 0болғ андағ ы қ алың дығ ы 25 шектелмеген пластина ү шін ү рдістердің физикалық ұ қ састығ ын сипаттайтын шама кешендік тү рде келтіріледі:

 

, (3.14)

 

мұ ндағ ы 2=P0 Фурье саны (пластиналар ү шін); x/s - қ атысты координатасы, a- - температура ө ткізгіштіктік коэффициенті; s – меншікті жылу сыйымдылық; y – тығ ыздық.

 

3.3-суретте Ө температура қ атыстының Фурье санына тә уелділігі кө рсетілген.

 

 

3.3-сурет. Ө температура қ атыстының Фурье санына тә уелділігі

Радиусы R ұ зындық ты шексіз цилиндр жылу ө ткізгіштік тең деуінің дифференциалдық шешуі ұ қ састық тең деуі келесі тү рде кө рсетілген:

 

, (3.15)

 

мұ ндағ ы /R2= P0 – Фурье саны (цилиндр ү шін) /R – қ атыстық радиус.

 

Бастапқ ы шарт ретінде қ иылысу бойынша параболаның таралуы ү лкен орынғ а ие.

Пластина ү шін:

, (3.16)

цилиндр ү шін:

 

. (3.17)

 

Пластина беті x=s, пластина центрі x= 0 жә не t0=tпов – tцо ү шін - бастапқ ы сә ттегі пластинаның центрі мен беті арасындағ ы температура берілуі.

Ұ қ састық тең деу формасындағ ы шешімі:

шектелмеген пластина –

 

, (3.18)

 

цилиндрдің шексіз ұ зындығ ы ү шін –

 

. (3.19)

 

Шектік шарты qn=const жә не бастапқ ы шарт t =0=t0 кезіндегі шексіз ұ зындық ты цилиндр мен шектелмеген пластина қ ызуы.

Ұ қ састық саны кезіндегі шектелмеген пластина ү шін жылу ө ткізгіштік тең деуінің дифференциалдық тең деуі:

 

. (3.20)

 

Бұ л шешіммен берілген меншікті жылу шегін қ абылдайтын пластина бетінің x/s ә ртү рлі мә ндеріндегі пластина қ иылысуының ә р тү рлі нү ктелеріндегі берілген температурағ а дейін қ ызуын (сууын) немесе ү рдіс басталғ аннан кейінгі соң ғ ы уақ ыттан кейін осы нү ктедегі температурасын анық тауғ а болады.

Ұ қ састық санындағ ы шексіз ұ зындық ты цилиндр ү шін жылу ө ткізгіштіктің дифференциалдық тең деу шешімі:

 

. (3.21)

 

Бастапқ ы шарты t 0 жә не tокр=const шектік шартты шексіз ұ зын цилиндр мен шектелмеген пластина қ ызуы мен сууы.

25 мм қ алың дық ты шектелмеген пластина ү шін жылу ө ткізгіштіктің дифференциалдық тең деу шешімі.

 

 

3.4-сурет. Беттегі qn жылу шекті тұ рақ ты тығ ыздық кезіндегі қ атыстық радиусы мен Фурье санына qx/R2 шексіз ұ зындық ты цилиндр қ атыстық температурасының тә уелділігі

 

Қ оршағ ан ортаның (tокр=const) температура тұ рақ тылығ ы ұ қ састық сан тү рінде келесі тү рде кө рсетіледі:

 

. (3.22)

 

- Био саны (жылу техникалық -массивінің критерийі).

(x/s=l) бетті жә не (x/s - 0) центрлі пластинаның тә уелділігі келтірілген (3.5-сурет).

Сол арқ ылы беттің қ ызу (суу) уақ ытын жә не пластина ортасының берілген температурасын, х уақ ыттан кейінгі осы нү ктелердегі температурасын анық тауғ а болады.

R радиусты шексіз ұ зындық ты цилиндр ү шін жылу ө ткізгіштік тең деуінің шешімі ұ қ састық саны бойынша:

 

. (3.23)

 

(r / R-l) бет пен (r / R= 0) осьті цилиндрдің тә уелділігі берілген. x/s= 0, 2; 0, 4; 0, 6 жә не 0, 8 - пластина ү шін. r / R =0, 2; 0, 4; 0, 6; 0, 8 - цилиндр ү шін шешімдер келтірілген.

 

Конвективті жылу алмасу. Конвективті жылу алмасу Ньютон формуласымен ө рнектеледі:

 

Fk, (3.24)

 

3.5-сурет. Беттегі жылу шекті тұ рақ ты тығ ыздығ ындағ ы қ атыстық координатасы мен 2 Фурье санына пластинаның қ атыстық температурадағ ы тә уелділігі

 

 

мұ ндағ ы Qк – конвекция мен берілетін жылу шегі; Fк – конвективті жылу алмасу бетінің ауданы; tср – газ немесе сұ йық тың орташа температурасы; tст – қ абырғ аның температурасы; aк - конвекция жылу беру коэффициенті.

 

Конвекция еркін (табиғ и) жә не еріксіз (жасанды) конвекция болып бө лінеді. Ортаның ось бойынша қ озғ алысы ә р тү рлі тығ ыздық та, яғ ни ортаның біртекті емес температуралық ө рісімен белгіленіп, туындалады; еріксіз қ озғ алысқ а сорғ ы, желдеткіш т.с.с. негізделіп жасалынады.

Ортаның қ озғ алысы ә лсіз жылдамдық пен ламинарлы сипатта болады (ө зара араласпайтын параллель ағ ыстар), бұ л жерде ерекше рө лге ортаның жылу ө ткізгіштігі ие. Ү лкен жылдамдық та қ озғ алыс қ ұ йын тү рінде болады да, турбалентті деп аталады, мұ ндай режимде қ абырғ а жанында қ алың дығ ы азайғ ан сайын қ озғ алыс жылдамдығ ы артатын ламинарлы қ абат сақ талады.

Конвективті жылу алмасу жылу ө ткізгіштік, қ озғ алыс бір тегістік жә не бір мә нділік шарттар тең деу жү йесімен сипатталады. Мұ ндай тең деулердің аналитикалық шешімі ү лкен қ иындық тар туғ ызады, сондық тан конвективті жылу алмасу тә жірибелік нә тижеге негізделген.

Конвективті жылу беру коэффициентінің мә нін анық тайтын ұ қ састық тең деуінің тү рі:

 

Nu=f (Gr; Pe; Re). (3.25)

 

Нульссельт санына кіреді: анық таулы ө лшемі l - тор ұ зындығ ы, қ ұ быр диаметрі жә не т.с.с., орт -ортаның жылу ө ткізгіштігі.

Грасгоф санына 3/g 2 кіреді: ортаның кө лемдік ұ лғ аю коэффициенті ортаның кинетикалық тұ тқ ырлығ ы , g еркін тү су ү деуі жә не температуралық ауысу орт – tcm.

Пекие санына Pe=wL/aорт кіреді: ортаның қ озғ алыс жылдамдығ ы w, aорт жылу ө ткізгіштік коэффициенті.

Пекие саны келесі тү рде келтірілуі мү мкін:

 

. (3.26)

 

Рейнольдс саны Re=w/jv процесінің гидродинамикасын ө рнектейді.

Прандтл саны Pr=V/а ортаның физикалық қ асиетін ө рнектейді. Онда (3.25) формула келесі тү рде болады:

 

Nu = f(Gr; Pr; Re). (3.27)

 

Ерікті конвекция кезінде Nu:

 

Nu = f(Gr; Pr). (3.28)

 

Pr=idem кезіндегі газдар ү шін бірдей атомдық (ә сіресе ауа ү шін) Nu=f (Gr)тү ріне келеді.

Кө птеген газ ү шін Прандтл саны қ ысым мен температура ө згеруімен аз ө згереді.

Еріксіз конвекция мен турбалентті режимде Nu келесі тү рде болады:

 

Nu = f (Re; Pr), (3.29)

 

Бірдей атом санды газ ү шін Nu келесі тү рде болады:

 

Nu = f (Re). (3.30)

 

Қ оршағ ан ортаның температурасы тұ рақ ты болғ анды Фурье мен Био санына шексіз ұ зындық ты цилиндр осінің қ атысты температура тә уелділігі 3.6-суретте келтірілген.

 

 

3.6-сурет. Қ оршағ ан ортаның температурасы тұ рақ ты болғ анды Фурье мен Био санына шексіз ұ зындық ты цилиндр осінің қ атысты температура тә уелділігі

 

Табиғ и конвекция кезіндегі жылу алмасу. Ұ қ састық сандарын ө ң деу кезінде ү лкен сан – тә жірибесі қ атты денеден сұ йық немесе газ тә різді ортада бос ағ ып ө ткендегі жылу беру коэффициентінің орташа мә нін анық тайтын тә уелділіктен алынады.

103 < (Gr Pr) орт < 109 диапазон мә ніндегі ламинарлы режимдегі оның қ озғ алысындағ ы кез келген ағ ысты орта мен беттің, жазық тық немесе вертикальды цилиндрлі дененің жылу алмасуы ү шін:

 

Nucp =0, 76(GrPr) 0.25(Prcp / PrC T)0.25. (3.31)

 

(GrPr) орт > 109 кезіндегі турбулентті режим қ озғ алысы ү шін:

 

Nucp = 0, 15(GrPr) 0.38 (Prcp / PrCT)0.25. (3.32)

 

Мұ нда ө лшемін анық таушы ретінде жазық тық тың h биіктігі алынады, орта параметрінің физикалық параметрімен таң далып, анық тауыш температура ретінде Grорт мен Prорт мә ндер есептеліп, tорт қ абырғ адан қ ашық орта температурасы алынады.

Формуладағ ы (Prорт / Prқ аб)0, 25 параметрінде жылу беру бағ ыты (қ атты денеден ортағ а немесе кері) жә не орта мен қ абырғ а арасындағ ы температуралық ауысуы (газ ү шін Prорт/ Prорт =1)ескеріледі.

Ортаның еркін қ озғ алысы шартындағ ы кө лденең қ ұ быр (стержень, прут, сым) жылу беру кезіндегі тә уелділік тү рі:

 

Nucp = 0, 5(GrPr)0.25 (Prcp/PrCT)0.25. (3.33)

 

Анық тау ө лшем ретінде мұ нда қ ұ быр диаметрі d алынады.

Бекітілген кө лем ішіндегі жылу алмасу қ абаттары сұ йық немесе газбен толтырылғ анда қ абырғ а температурасы ә р тү рлі мә нде ортаның циркуляциясы туындайды. Жылу алмасу қ абаттары ең жақ сы қ ызғ ан қ абырғ адан жылу берілу ортаның қ асиетіне, температурасына, қ абырғ а температурасының айырмашылығ ына, бекітілген кө лемнің формасы мен ө лшеміне, сонымен бірге салқ ын жә не ыстық қ абырғ аның ө зара орналасуына тә уелді.

Қ абаттардағ ы конвекция кезіндегі жылу шегін анық таудың тә жірибелік есебінде біртекті тегіс қ абырғ а арқ ылы жылу ө ткізгіштікпен жылу беруді ө рнектейтін формула қ олданылады:

 

, (3.34)

 

мұ ндағ ы – салқ ын жә не ыстық қ абырғ аның температурасы, Snp – қ абат қ алың дығ ы, экв= к орт жылу ө ткізгіштікпен конвекция жылу тасымалын ескеретін қ абаттардың жылу ө ткізгіштік эквибілікенті; к - конвекция ә серін бейнелейтін тү зету коэффициенті:

 

eK = f (GrPr) cp. (3.35)

 

Ортаның температурасы:

 

(3.36)

 

(GrPr) ср < 103 к =1 кезінде жылу беру тек жылу ө ткізгішпен жү реді:

 

103< (GrPr)cp< 106 кезінде ЕК = 0, 105 (GrPr)ср0.3. (3.37)

 

 

10e< (GrPr)cp< 1010 кезінде eK = 0, 4(GrPr)o.2cp (3.38)

 

Барлық мә ндер ү шін жуық тау GrPr > 103 деп қ абылдауғ а болады:

 

к =0, 18 (GrPr)ср0, 25.

Формулалар кез келген тегіс, кө лденең, тік, сақ ина, сфералық жә не т.б. форма тү ріндегі қ абаттар қ олданылады.

Грасгоф санын есептеу кезінде анық тауыш ө лшем ретінде қ абат қ алың дығ ы Snp қ абылданады.

Ортаның еріксіз қ озғ алысы кезіндегі жылу алмасу. Қ атты дененің конфигурациясы, жылдамдығ ы, қ озғ алыс сипаты мен ортаның физикалық қ асиетіне байланысты ортаның еріксіз қ озғ алысы кезіндегі жылудың ұ қ састық тең деуі де ә р тү рлі.

Тө менде кейбір еріксіз конвекция жағ дайлары ү шін есептеу формулалары келтірілген.

Ортаның ламинарлы шегі (Reср )

Пластина:

 

Prcp> > 0, 5 кезінде Nucp= 0, 67 Prcp //2 Recp //2,

(3.39)

Drcp< < 1 (сұ йық металл) кезінде

 

Дө ң гелек тік ұ зындық ты қ ұ бырдың D диаметрі PecpD/ > 12 кезінде.

 

(3.40)

 

PecpD/ 12кезінде Nu= 3, 66.

 

Рecpб /1> 70 кезіндегі ұ зындығ ы 1 жә не ені б тегіс саң ылау.

 

(3.41)

 

Рecpб /1 > 70, Nu=7, 6, турбулентті ағ ыс (Re > 5000 ).

 

/D 50, 0, 6 < Pr< 100 кезіндегі диаметрі D жә не ұ зындығ ы тік қ ұ быр.

 

(3.42)

 

(3.43)

 

кезінде (сұ йық металл) немесе Nucp = 3, 3 + 0, 14Pe0.8.

 

Nucp = 3, 3 + 0, 14Pe0.8. анық таушы ө лшемі б1= D2 (3.44)

 

(3.45)Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 8277. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Концептуальные модели труда учителя В отечественной литературе существует несколько подходов к пониманию профессиональной деятельности учителя, которые, дополняя друг друга, расширяют психологическое представление об эффективности профессионального труда учителя...

Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды Характеристика отрасли права немыслима без уяснения особенностей составляющих ее норм...

Толкование Конституции Российской Федерации: виды, способы, юридическое значение Толкование права – это специальный вид юридической деятельности по раскрытию смыслового содержания правовых норм, необходимый в процессе как законотворчества, так и реализации права...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия