Студопедия — Аналіз фінансових результатів операційної діяльності
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Аналіз фінансових результатів операційної діяльності


 

 

Об'єктом особливої уваги на будь-якому підприємстві є прибуток від операційної діяльності, тому що його розмір складає основну частину прибутку від звичайної діяльності підприємства.

У процесі аналізу вивчаються динаміка, виконання плану прибутку від операційної діяльності і визначаються чинники, що впливають на зміну його суми. Аналітична оцінка виконання планового завдання і динаміки прибутку від операційної діяльності проводиться для того, щоби визначити, якою мірою підприємство виконало встановлене завдання, на скільки фактичний фінансовий результат відхиляється від заданого і які тенденції розвитку цих показників.

Для аналізу фінансового результату операційної діяльності (ФРод) використовують таку модель:

 

ФРод=ВП+ІОД-АВ-ВЗ-IОВ, (7.11)

 

де ВП – валовий прибуток (ф. 2 стр. 050 / 055);

ІОД – інший операційний дохід (ф. 2 стр. 060);

АВ – адміністративні витрати (ф. 2 стр. 070);

ВЗ – витрати на збут (ф. 2 стр. 080);

ІОВ – інші операційні витрати (ф. 2 стр. 090).

У табл. 7.3 наведено аналіз формування і динаміку прибутку від операційної діяльності підприємства ЗАТ «Продмаш».

Таблиця 7.3

Аналіз формування і динаміки прибутку від операційної діяльності ЗАТ «Продмаш»

Показник 2009 р. 2010 р. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп росту, %
Валовий прибуток     -86 93, 57
Інші операційні доходи     -1118 80, 68
Адміністративні витрати     -236 91, 61
Витрати на збут     -44 87, 50
Інші операційні витрати     -1688 70, 06
Фінансові результати від операційної діяльності -1678 -914   54, 47

 

Підприємство працює збитково, однак у звітному році збитки скоротилися на 764 тис. грн. до рівня 54, 47% базового року. Мало місце скорочення як інших операційних доходів, темп росту яких становить 80, 68%, так і витрат. Найменшими темпами скоротилися адміністративні витрати (до рівня 91, 61% минулого року), найбільшими – інші операційні витрати (до рівня 70, 06%).

Модель (7.11) є адитивною, тому для факторного аналізу використаємо спосіб абсолютних різниць.

 

ФРод= ВП+ ІОД- АВ- ВЗ- IОВ, (7.12)

У табл. 7.4 наведено методику факторного аналізу прибутку від операційної діяльності та її реалізацію для ЗАТ «Продмаш». Основний негативний вплив на скорочення прибутку від операційної діяльності мало зменшення інших операційних доходів на 1118 тис. грн. Позитивно вплинули на динаміку фінансового результату від операційної діяльності скорочення адміністративних витрат на 236 тис. грн., витрат на збут – на 44 тис. грн., інших операційних витрат на 1688 тис. грн. Сукупним результатом дії всіх факторів є скорочення збитків від операційної діяльності на 764 тис. грн.

Таблиця 7.4

Методика факторного аналізу прибутку від операційної діяльності та її реалізація для ЗАТ «Продмаш»

Показник Вплив факторів
формула значення, тис. грн.
Валовий прибуток ВП -86
Інші операційні доходи ІОД -1118
Адміністративні витрати - АВ  
Витрати на збут - ВЗ  
Інші операційні витрати - IОВ  
Фінансові результати від операційної діяльності ВП  

 

Щоби постійно забезпечувати зростання прибутку, треба шукати невикористані можливості його збільшення, тобто резерви зростання. Резерви виявляються на стадіях планування та безпосереднього виробництва продукції та її реалізації. Визначення резервів збільшення прибутку базується на науково обґрунтованій методиці розроблення заходів із їх мобілізації.

У процесі виявляння резервів виділяють три етапи:

1) аналітичний – виявлення і кількісна оцінка резервів;

2) організаційний – розробка комплексу інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, які мають забезпечити використання виявлених резервів;

3) функціональний – практична реалізація заходів і контроль їх виконання.

Можливими резервами збільшення прибутку є:

- збільшення обсягу випуску продукції (робіт, послуг);

- зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції;

- економія і раціональне використання коштів на оплату праці робітників та службовців;

- запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.

 

 

7.6.Аналіз виконання плану, динаміки, рівня фінансового результату від іншої діяльності підприємства

Вимоги П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» не передбачають відокремленого визначення фінансових результатів від фінансової, інвестиційної або надзвичайної діяльності, але наявність доходів та витрат від цих видів діяльності висуває питання необхідності визначення їх результативності. В загальному вигляді фінансові результати діяльності (ФР) визначаються як різниця доходів (Д) та витрат (В):

 

ФР = Д – В. (7.13)

 

Відокремлене визначення фінансових результатів за кожним видом діяльності передбачає співставлення відповідних доходів та витрат підприємства. Проведемо розрахунок фінансових результатів від інших видів діяльності підприємства – табл. 7.5.

На підставі проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:

- фінансовий результат іншої діяльності, у базисному періоді має негативне значення (тобто збиток) 3, 3 тис. грн.;

- це відбулося за рахунок значної суми збитків по надзвичайним подіям – 7, 8 тис. грн.;

- запланований прибуток від іншої діяльності у сумі 5, 4 тис. грн. фактично не досягнутий. Сума фактичного прибутку склала 1, 9 тис. грн. – спостерігається позитивна динаміка (в порівнянні з базисним періодом);


 

 

Таблиця 7.5

Розрахунок фінансових результатів від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства

(тис. грн.)

Показники     Види іншої діяльності Інші доходи Інші витрати Фінансові результати
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
План Факт План Факт План Факт
Фінансова 14, 5   15, 4 12, 3 11, 7 14, 8 2, 2 3, 3 0, 6
Інвестиційна 2, 8 5, 9 4, 2 0, 5 3, 8 3, 1 2, 3 2, 1 1, 1
Надзвичайна     1, 1 7, 8   0, 9 -7, 8   0, 2
Всього 17, 3 20, 9 20, 7 20, 6 15, 5 18, 8 -3, 3 5, 4 1, 9

- порівняння фактичних показників з плановими показує негативну тенденцію: був запланований прибуток від усіх видів іншої діяльності який підприємство не отримало. Інвестиційна та фінансова діяльність здалися менш результативними. 0, 6 тис. грн. прибутку по фінансовій діяльності проти 3, 3 тис. грн. запланованих. Та 1, 1 тис. грн. фактичного прибутку проти 2, 1 тис. грн., запланованих по інвестиційній діяльності.

Оцінка виконання плану фінансового результату від інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності підприємства проводиться на підставі показників абсолютного відхилення від плану (∆ ФР) та відсотку виконання плану (% вп):

 

, (7.14)

. (7.15)

 

де ФРф, – фінансові результати фактичні;

ФРп – фінансові результати планові.

Проведення аналізу виконання плану, так само, як і аналіз динаміки та рівня фінансових результатів доцільно проводити як в цілому по фінансовому результату від іншої діяльності, так і в розрізі окремих видів іншої діяльності. Це дасть змогу більш глибокої та об’єктивної оцінки іншої діяльності підприємства.

Проведемо аналіз виконання плану фінансових результатів від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства – табл. 7.6.

Таблиця 7.6

Аналіз виконання плану фінансових результатів від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства

Види іншої діяльності План, тис. грн. Факт, тис. грн. Абсолютне відхилення від плану, тис. грн. Рівень виконання плану, %
Фінансова 3, 3 0, 6 -2, 7 18, 18
Інвестиційна 2, 1 1, 1 -1, 0 52, 38
Надзвичайна   0, 2 0, 2 -
Всього інша діяльність 5, 4 1, 9 -3, 5 35, 19

План прибутку від інших видів діяльності недовиконаний на 3, 5 тис. грн. (фактично він склав 35, 19 % планового показника). Це відбулося за рахунок суттєвого скорочення (на 2, 7 тис. грн. або на 81, 82 %) запланованого прибутку від фінансової діяльності; скорочення на 1, 0 тис. грн. (або на 47, 62 %) запланованого прибутку від інвестиційної діяльності і виникнення прибутку у розмірі 0, 2 тис. грн. від надзвичайної діяльності.

Оцінка динаміки фінансових результатів від інших видів діяльності відбувається на підставі показників абсолютної зміни, темпу росту та темпу приросту:

1. Абсолютна зміна фінансових результатів від іншої діяльності:

 

, (7.16)

 

де ФР 1,, ФР0 – фінансові результати від іншої діяльності звітного та базисного періоду відповідно.

2. Темп росту фінансових результатів від іншої діяльності підприємства:

. (7.17)

 

3. Темп приросту фінансових результатів від іншої діяльності підприємства:

. (7.18)

 

Проведемо оцінку динаміки фінансових результатів від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства – табл. 7.7. Оцінка динаміки фінансових результатів від інших видів діяльності показала:

- у цілому по усіх видах іншої діяльності спостерігається позитивна динаміка: збиток базисного періоду зменшився на 5, 2 тис. грн. і досяг 1, 9 тис. грн. прибутку;

- позитивною є динаміка фінансового результату від надзвичайної діяльності: у базисному періоді результатом був збиток у сумі 7, 8 тис. грн.; у звітному прибуток – 0, 2 тис. грн. Зростання фінансового результату відбулося на 8, 0 тис. грн.;

- негативна динаміка спостерігається по інвестиційній та фінансовій видах діяльності. Прибуток від інвестиційної діяльності зменшився на 1, 2 тис. грн. і склав у звітному періоді 47, 83 % від значення базисного періоду;

- результат фінансової діяльності погіршився на 1, 6 тис. грн. або на 72, 73 %.

Таблиця 7.7

Аналіз динаміки фінансових результатів від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства

Види іншої діяльності Базисний період, тис. грн. Звітний період, тис. грн. Абсолютна зміна, тис. грн. Темп росту, % Темп приросту, %
Фінансова 2, 2 0, 6 -1, 6 27, 27 -72, 73
Інвестиційна 2, 3 1, 1 -1, 2 47, 83 -52, 17
Надзвичайна -7, 8 0, 2 8, 0 - 3900, 00
Всього -3, 3 1, 9 5, 2 - 173, 68

 

Одним із основних показників, який характеризує фінансовий результат від іншої діяльності, є рівень прибутку (РП), який визначається співвідношенням прибутку від іншої діяльності (ПІД) до доходу від цих видів діяльності (ІД):

 

. (7.19)

 

Розрахунок показника рівня прибутку від інших видів діяльності доцільно проводити, як в цілому по інших видах діяльності, так і окремо по кожному окремому виду іншої діяльності – табл. 7.8.

Проведені розрахунки дають змогу зробити наступні висновки:

- у базисному періоді рівень збитку від іншої діяльності складає 19, 08 %. Це відбулося за рахунок від’ємного фінансового результату від надзвичайної діяльності;

- максимальний рівень прибутку спостерігається у базисному періоді від надзвичайної діяльності – 82, 14 %;


 

 

Таблиця 7.8

Аналіз рівня прибутку підприємства від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності

 

 

Показники     Види іншої діяльності Інші доходи, тис. грн. Фінансові результати, тис. грн. Рівень прибутку, %
Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період Базисний період Звітний період
План Факт План Факт План Факт
Фінансова 14, 5 15, 0 15, 4 2, 2 3, 3 0, 6 15, 17 22, 00 3, 90
Інвестиційна 2, 8 5, 9 4, 2 2, 3 2, 1 1, 1 82, 14 35, 59 26, 19
Надзвичайна     1, 1 -7, 8   0, 2 - 0, 00 18, 18
Всього 17, 3 20, 9 20, 7 -3, 3 5, 4 1, 9 -19, 08 25, 84 9, 18

- плановий показник рівня прибутку складає 25, 84 %; фактичний же значно менше – 9, 18 %;

- серед запланованих показників рівень прибутку від інвестиційної діяльності складає 35, 59% (фактичний показник дорівнює 26, 19 %); рівень прибутку від фінансової діяльності запланований 22, 00 %; фактичний – 3, 90 %.

Проведемо оцінку виконання плану та динаміку показника рівня прибутку в табл. 7.9 на підставі вже розглянутих показників абсолютного та відносного відхилення.

Оцінка виконання плану рівня прибутку показала:

- фактичний рівень прибутку нижче запланованого на 16, 66 % (план недовиконаний на 64, 47 %);

- це відбулося за рахунок зменшення рівнів прибутку від фінансової та інвестиційної діяльності на 18, 10 % та 9, 40 % відповідно;

- лише рівень прибутку від надзвичайної діяльності збільшився на 18, 18 %.

Аналіз динаміки рівня прибутку від інших видів діяльності підприємства дозволив зробити наступні висновки:

- загальна величина рівня прибутку збільшилась на 28, 26 %, що у відносному виразі склало 307, 84 %;

- основний позитивний вплив мало збільшення рівня прибутку від надзвичайної діяльності на 18, 18 %;

- рівень прибутку від фінансової та інвестиційної діяльності суттєво зменшився. Перший скоротився на 11, 27 % (25, 71 % від значення базисного періоду). Другий скоротився на 55, 95 % (у відносному виразі – на 68, 12 %).

Вплив факторів на показник рівня прибутку від інших видів діяльності підприємства здійснюється зі застосуванням методу ланцюгових підстановок.


 

Таблиця 7.9

Аналіз виконання плану та динаміки показників рівня прибутку від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності підприємства

(%)

 

Показники     Види іншої діяльності Рівень прибутку Оцінка виконання плану Оцінка динаміки
Базисний період Звітний період Абсолютне відхилення Відсоток виконання плану Абсолютна зміна Темп росту Темп приросту
План Факт
Фінансова 15, 17 22, 00 3, 90 -18, 10 17, 73 -11, 27 25, 71 -74, 29
Інвестиційна 82, 14 35, 59 26, 19 -9, 40 73, 59 -55, 95 31, 88 -68, 12
Надзвичайна - 0, 00 18, 18 18, 18 - 18, 18 - -
Всього -19, 08 25, 84 9, 18 -16, 66 35, 53 28, 26 - 307, 84

Контрольні питання до теми.

1. Охарактеризуйте систему показників прибутку підприємства.

2. Які функції виконує прибуток підприємства?

3. У чому полягає ціль внутрішнього аналізу фінансових результатів підприємства?

4. У чому полягає ціль зовнішнього аналізу фінансових результатів підприємства?

5. Що таке точка беззбитковості?

6. Які витрати відносять до умовно змінних?

7. Які витрати відносять до умовно постійних?

8. Що таке коефіцієнт покриття?

9. Яка методика визначення прибутку від іншої діяльності підприємства та особливості його аналізу?

 

 

Тематика доповідей.

1. Порівняльна оцінка змісту форми № 2 за національними і світовими стандартами.

2. Структура реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) як фактор зміни валового прибутку.

3. Система багаторівневого «директ-костингу».

4. Особливості аналізу інвестиційних доходів та витрат підприємств – учасників фондового ринку.

5. Оцінка ефективності іншої діяльності підприємства.

 

 

Тестові завдання.

1. Операційна діяльність підприємства – це:

А) будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують;

Б)основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

В) операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства.

 

2. У собівартість реалізації включено при реалізації продукції (наданих послуг):

А) повну собівартість;

Б) повну собівартість за вирахуванням загальновиробничих витрат;

В) виробничу собівартість.

 

3. У собівартість реалізації включено при реалізації товарів:

А) витрати на їхнє придбання, доставку і доведення до придатного для реалізації стану;

Б) купівельну вартість та витрати на збут;

В) купівельну вартість з торгівельною націнкою.

 

4. Різниця між чистим доходом від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та собівартістю реалізації має назву:

А) маржинальний прибуток; Б) валовий прибуток;

В) прибуток від основної діяльності;

Г) прибуток від операційної діяльності.

 

5. Частина виручки, що спрямовується на заміщення умовно постійних витрат і формування валового прибутку, має назву:

А) маржинальний прибуток; Б) прибуток від реалізації;

В) прибуток від основної діяльності;

Г) прибуток від операційної діяльності.

 

6. Різниця між виручкою від реалізації продукції та умовно змінними витратами має назву:

А) маржинальний прибуток; Б) прибуток від реалізації;

В) прибуток від основної діяльності;

Г) прибуток від операційної діяльності.

 

7. Основою системи директ-костинг є розподіл витрат:

А) на операційні, фінансові, інвестиційні;

Б) основні та допоміжні;

В) виробництво та збут; Г) на постійні та змінні.

 

8. Виручка від реалізації в точці беззбитковості розраховується за формулою:

А) Вум.пост./МПод.; Б) Вум.зм./МПод.;

В) Вум.зм.п; Г) Вум.пост.п.

9.Інша діяльність підприємства включає:

А) операційну, фінансову та надзвичайну діяльність;

Б) фінансову та інвестиційну діяльність;

В) фінансову, інвестиційну та надзвичайну діяльність.

Практичні завдання.

Задача 7.1

Підприємство має такі умови виробництва: виробнича потужність – 2000 од., постійні витрати – 400 тис. грн., змінні витрати –300 грн./од., ціна виробу – 700 грн./од.

Визначте:

- коефіцієнт покриття;

- маржинальний доход на одиницю продукції та загальний обсяг;

- беззбитковий обсяг продажів;

- обсяг реалізації у натуральному вигляді, який забезпечить беззбитковість.

Задача 7.2

Торговельне підприємство здійснює реалізацію хлібобулочних виробів.

Роздрібна ціна – 2, 5 грн./од., у т.ч. торгівельна надбавка 0, 5 грн./од.

Витрати на збут:

- змінні – 0, 1 грн./од.

- витрати на рекламу – 1 тис. грн./міс.;

- утримання персоналу – 10 тис. грн./міс.;

- орендна плата – 2 тис. грн./міс.

Визначте:

- беззбитковий обсяг продажів;

- обсяг реалізації у натуральному вигляді, який забезпечить беззбитковість.

 

Задача 7.3

На підставі наведеної інформації про інші доходи та витрати підприємства:

- визначте суму прибутку від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності;

- проаналізуйте динаміку прибутку від іншої діяльності на підставі абсолютних та відносних показників.

Зробить висновки.

(грн.)

Показники інших доходів та витрат План Факт
Доход від участі в капіталі    
Фінансові доходи    
Надзвичайні доходи    
Інвестиційні витрати    
Фінансові витрати    
Надзвичайні витрати    

 

Задача 7.4

На підставі наведеної інформації про інші доходи та витрати підприємства:

- визначте суму прибутку від фінансової, інвестиційної та надзвичайної діяльності;

- розрахуйте показники рівня прибутку від інвестиційної, фінансової та надзвичайної діяльності;

- кількісно виміряйте вплив факторів на показники рівнів прибутку від інших видів діяльності.

Зробить висновки.

(тис. грн.)

Показники інших доходів та витрат План Факт
Доход від участі в капіталі 0, 00 12, 41
Фінансові доходи 12, 20 10, 58
Надзвичайні доходи 0, 00 5, 32
Інвестиційні витрати 0, 00 11, 25
Фінансові витрати 6, 80 7, 44
Надзвичайні витрати 0, 00 28, 91

 

Література [2 – 4, 6, 9 – 11, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 25 – 34, 36, 38 – 41, 42 – 46, 48, 49, 54 – 62, 73, 74, 80 – 82, 84, 85]


Змістовий модуль ІІІ

«Аналіз фінансових ризиків»

Тема 8Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 9938. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Словарная работа в детском саду Словарная работа в детском саду — это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных слов, которое идет одновременно с ознакомлением с окружающей действительностью, воспитанием правильного отношения к окружающему...

Правила наложения мягкой бинтовой повязки 1. Во время наложения повязки больному (раненому) следует придать удобное положение: он должен удобно сидеть или лежать...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия