Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 2. Александровская О.В., Радостина Т.Н

 

1. Александров Ю.И. и др. Психофизиология. – СПб.: Питер, 2001. – 550 с.

2. Александровская О.В., Радостина Т.Н. и др. Цитология, гистология и эмбриология. – М.: Агропромиздат, 1987.

3. Антипчук Ю.П. Гистология с основами эмбриологии. – М.: Просвещение, 1983.

4. Биология. Библиографический справочник. – К.: Наук. Думка, 1984. – 815 с.

5. Григора І.М., Шабарова С.І., Алейніков І.М. Ботаніка. – К.: Фітосоціоцентр, 2004. – 476 с.

6. Курепина М.М., Воккен Г.Г. Анатомия человека. – М.: Просвещение, 1979.

7. Наумов С.П. Зоология позвоночных. –М.: Просвещние, 1982 .

8. Наумов С.П., Карташов Н.Н. Зоология позвоночных. Т I. – М.: Высш. шк., 1979.

9. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. Учебник для ун-тов. Изд. 6-е, перераб и доп. – М.: Высшая школа, 1975.

10. Кучерява Л.Ф., Войтюк Ю.О., Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. І. Архегоніати. – К.: Фітосоціоцентр, 1997. – 136 с.

11. Мусієнко І.І. Фізіологія рослин. – К.: Вища школа, 1995. – 503 с.

12. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. Учебник для студентов биологических факультетов пед. ин-тов. Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1975.

13. Нечитайло В.А. Систематика вищих рослин. ІІ. Покритонасінні. – К.: Фітосоціоцентр, 1997. – 272 с.

14. Стеблянко М.І., Гончарова К.Д., Закорко Н.Г. Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин. – К.: Вища школа, 1995. – 384 с.

15. Тыщенко В.П. Введение в теорию эволюции. – СПб.: Издательство С-Петербургского университета, 1992.

16. Щербак Г.Й. та ін. Зоологія безхребетних: підручник: у 3-х книгах. – Т.1. – К.: Либідь, 1995.

17. Физиология человека. – В 3-х т. / Под. ред. Р. Шмидта и Г. Тевса. – М.: Мир, 1999.

18. Чайченко Г.М. та ін. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 2003. – 463 с.

19. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. – М.: Высшая школа, 1981.

20.Горяна Л. Г. Методика організації роботи учнів з підручником у процесі біології // Хімія. Біологія. – 2003. – № 20 . – С. 1-20.

21.3уй В.Д. Тестові завдання. Біологія (посібник), 10-11, Вирій, 1999.

22.Конаржевский Ю.А. Анализ урока, М.: Центр «Педагогический поиск», 2ООО.-336с.

23.Кулев А.В., Общая биология. 10 класе: Метод. Пособие. - СПб.: «Паритет», 2001.- 224с.

24.Кулев А.В., Общая биология. 11 класе: Метод. Пособие. - СПб.: «Паритет», 2001.- 192с.

25.Кучеренко М.Е. та інші. Біологія: завдання та тести. У 2-х частинах. К.:Генеза, 1993.

26.Кучеренко М.Е., та ін. Загальна біологія (підручник), 10-11 Генеза, 1998.

27.Мороз І.В., Степанюк А.В., Гончар О.Д., Загальна методика навчання біології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів – К.:Либідь, 2006.

28.Мотузний В.О., Біологія (посібник), 6-11 Вища школа, 1996.

29.ОвчинніковС.О. Збірник задач і вправ з біології, 10-11 Генеза, 2000.

30.Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в средней школе, К., Рад.школа, 1976.-182с.

31.Педагогика. Учебное пособие для студентов пед.вузов и пед.колледжей /под ред. Пидкасистого П.И.-М.: Педагогическое общество России, 1998.-640с.

32.Подласный И.П. Педагогика, М., ВЛАДОС, Ікн., 2 ч., 1999.

33.Пустовіт Н.О., Плечова З.Н. Екологічні задачі, ігри та вікторини (посібник), 10-11 Наукова думка, 1995.

34.Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Биология: общие закономерности: Кн. для учителя. - М.: Школа - Пресе, 1996.-184с.

35.Соколова Б.Х. 120 задач по генетике (с решениями). М.: Центр РСПИ, 1991-88с.

36.Уроки загальної біології: Посібник для вчителів/за ред. В.М.Корсунської; К.: Рад. Школа, 1979. - 300с.

37.Шухова Е.В., Охріменко А.М., Лишенко І.Д., Виговський С.М. Задачі і вправи з біології, К.: "Рад.школа", 1981.-103с.

38.Яковлєва Є.В. Уроки біології в 10 класі. Методичний посібник для вчителів біології. - Запоріжжя: Просвіта, 2000.-144с.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Фахове вступне випробування з основ загальної екології та геоекології, ландшафтної екології та ландшафтного планування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 8.04010601 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування складається з двох блоків. Перший блок містить перелік питань з основ загальної екології та геоекології, а другий блок – з ландшафтної екології та ландшафтного планування.

Основним завданням вступного екзамену з основ загальної екології та геоекології, ландшафтної екології та ландшафтного планування є перевірка загальнотеоретичної підготовки з основних розділів загальної екології та неоекології, знань про генезис, еволюцію, структуру та сучасний стан геосистеми, системно-синергетичних основ організації ландшафтної сфери; закономірностей просторово-часової диференціації (інтеграції) геосистем різного рівня організації; наукових основ коадаптивного сумісництва господарських підсистем з природними та вмінь застосовувати їх у самостійній практичній діяльності еколога.

Програма державного екзамену включає основні теоретичні положення методології екологічної науки, історичної неоекології, геоекології сучасності та ноосферного природокористування, загального землезнавства,економічної географії (зокрема регіональної) та ландшафтознавства.

Методологічною основою теоретичного курсу основ загальної екології та геоекології є структурно-функціональні рівні організації організму та еволюційна ідея розвитку; курсу ландшафтної екології та ландшафтного планування – структурно-функціональні рівні організації ландшафту та еволюційна ідея розвитку, тому абітурієнти, які здобули ОКР «Бакалавр», повинні показати знання екології як науки, що вивчає взаємодію організму з оточуючим середовищем та еволюцію цих взаємовідносин із розвитком людського суспільства, знання ландшафтної екології як науки, що вивчає ландшафт на всіх рівнях його структури в послідовності еволюційних процесів.

Абітурієнти на базі ОКР «Бакалавр» повинні показати на вступному екзамені глибокі знання теоретичних основ з загальної екології та геоекології, ландшафтної екології та ландшафтного планування та ілюструвати їх прикладами з усіх розділів загальної та ландшафтної екології, вміння виділяти головне, пов`язувати загальні і конкретні питання, застосовувати отримані знання в практичній діяльності еколога. Фахове вступне випробування проводиться письмово по білетам. Тривалість виконання завдань – 80 хвилин.

 

БЛОК 1
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Поняття про засоби навчання. Поєднання різних засобів навчання на уроках біології. | Методологія екологічної науки

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 86. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия