Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Интерактив уеннар эшкәртмәсенә методик ярдәмлек
Актуальність роботи.

Розвиток автоматизованих систем обліку і розподілу електроенергією є актуальним на сьогоднішній період.

Для забезпечення безперебійності виробничого процесу, системи електропостачання повинні володіти підвищеною надійністю і гнучкістю, забезпечувати необхідні показники якості електроенергії, а також бути високо економічними. Особливе значення при експлуатації систем промислового електропостачання мають проведення активної енергозберігаючої політики, економія, облік і контроль за раціональним витратою електроенергії.

Це визначає гостроту проблеми своєчасної і точної організації взаєморозрахунків за електроенергію. При цьому, безперервний характер виробництва і
реалізації вимагає безперервної організації відповідної оплати. Щоб максимально наблизитися до цієї ідеальній формі взаємних розрахунків між енергопостачальними організаціями та споживачами, широко застосовуються сучасні автоматизовані системи контролю, обліку та управління електроспоживанням (АСКУЕ).

Енергетичне господарство промислового підприємства має не тільки надійно забезпечувати споживачів промислового підприємства електроенергією заданої якості, необхідної для ведення нормального технологічного процесу, але і забезпечувати її раціонального витрачання з метою отримання

максимально можливої економії.

Рішення цих завдань можливо тільки при максимальної автоматизації енергетичних процесів і автоматизованому централізованого управління енергетичним господарством підприємства.

Іншим важливим завданням є здійснення цілеспрямованого регулювання режимів енергоспоживання в цілях енергозбереження. Необхідність такого регулювання обумовлена значною різницею між піком навантаження і нічним провалом в енергосистемах, недостатньою регулюючої можливістю теплових електростанцій і АЕС для покриття змінної частини графіків навантаження, несприятливою тенденцією зниження частки маневрених потужностей в енергосистемах.

 

Мета і завдання дослідження.

Мета роботи: удосконалення системи автоматичного обліку та розподілу електроенергії, шляхом розробки оптимізаційної моделі.

Об’єкт дослідження: система електропостачання Запорізького феросплавного заводу.

Предмет дослідження: процеси постачання та споживання електроенергії промисловим підприємством «Запорізький феросплавний завод\».

Завдання дослідження:

- виконати аналіз сучасного стану систем автоматичного обліку та розподілу електроенергії,

- дослідити нормальний режим роботи системи електропостачання Запорізького феросплавного заводу;

- розробити оптимізаційну модель, яка буде виконувати:

· автоматичний облік електроенергії в реальному масштабі часу, що включає до себе дистанційний вимір, збір, передач, обробку, відображення і документування процесу, передачі і вжитку електроенергії їх, що належать енергооб'єктам Запорізького феросплавного заводу;

· реалізацію математичної моделі даного способу диференційованого тарифного обліку, яка буде забезпечувати ефективну енергозберігаючу політику підприємства;

· функції системи керування режимами електроспоживання;

· забезпечувати спосіб управління енергооб’єктами, за рахунок передачі сигналу управління по даній мережі під робочою напругою, на промисловій частоті;

- розробити алгоритм розрахунку тарифних коефіцієнтів, що забезпечує коректне формування системи роздрібних тарифів для промислових споживачів, диференційованих по зонах доби, з викори-

-станням математичного апарату у відношенні до економічної ефективності.

 

Методи дослідження.

У роботі використаний метод статичного аналізу електричних характеристик в нормальному режимі електропостачання Запорізького феросплавного заводу.

 

Наукова новизна отриманих результатів.

В основі даної моделі - дві системи: обліку електроенергії і управління режимами електроспоживання, які логічно об'єднані і пов'язані в одну систему, що є науковою новизною і не використовувалося в попередніх роботах.

 

Практичне значення отриманих результатів.

- модель, у своєму роді, є унікальною, за рахунок багатофункціональності і може розглядатися, як перспективна для майбутнього впровадження в системах електропостачання України;

- вона може бути використана, як ефективний інструмент керування режимами електропостачання;

- універсальність даної моделі, дозволяє її застосовувати у різних сферах промисловості чи енергетики;

- розроблений алгоритм розрахунку тарифних коефіціентів, може знайти практичне застосування у автоматизованих системах обліку електроенергії промислових підприємств.

 

Апробація роботи.

Основні положення і результати роботи доповідались на науково-технічній конференції студентів, магістрантів, аспірантів та викладачів ЗДІА «Електроніка, Автоматизовані системи та сучасні інформаційні технології» 17 квітня 2012 р. (м. Запоріжжя).

 

Структура та об’єм роботи.

Кваліфікаційна робота магістра складається з вступу, сьома розділів, висновку та списку використаних джерел. Матеріал роботи викладений на 97 сторінках машинописного тексту, з урахуванням 31 рисунка та 3 таблиць. У бібліографії приводиться 32 джерела.

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми та сформульована мета роботи.

 

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СЕРЕД СПОЖИВАЧІВ

У першому розділі проведений аналіз різноманітних наукових джерел на задану тематику, виконаний аналіз сучасного стану питання.

Науковий пошук був розбитий на два напрями:

- Системи, засоби та пристрої обліку електроенергії;

- Засоби та системи керування енергетичним об’єктами у системах електропостачання.

Результати досліджень показали, що розвиток даних систем має велике значення, в світлі проведення ефективної енергозберігаючої політики промисловими підприємствами.

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

В основу даної роботи, поставлена задача створення оптимизаційної моделі, яка б включала в себе, логічно пов’язані між собою, системи обліку електроенергії і управління режимами електроспоживання. Науковою новизною даної розробки, можна вважати, об'єднання цих систем в одне ціле, що не використовувалося в попередніх роботах. Дана концепція повинна сприяти оптимізації процесу електроспоживання та обліку електроенергії серед споживачів. В процесі виконання даної роботи, передбачається взяти існуючі моделі, які

застосовуються у сфері електропостачання, і на їх основі створити узагальнюючу оптимізаційну модель, яка б поєднувала в собі всі переваги даних моделей.

Об'єктом застосування даної моделі, обрана підстанція "Феросплавна - 1" (надалі Ф-1), яка є живлячою для Запорізького заводу феросплавів і відноситься до Дніпровської енергосистеми.

Технологічний процес вироблення феросплавів являється дуже енергоємним. У зв’язку з цим затрати на електроенергію складають значну частину собівартості продукції, що в свою чергу сприяє постановці задачі оптимізації електроспоживання.

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРЕЖІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ФЕРОСПЛАВНОГО ЗАВОДУ ТА ПІДСТАНЦІЇ „ФЕРОСПЛАВНА-1”

У третьому розділі приведена характеристика мережі електропостачання Запорізького феросплавного заводу, а також розглянуті, у технологічному сенсі, його основні споживачі – дугові електричні сталеплавильні печі.

Електропостачання мережі здійснюється від ліній напругою 330кВ та Дніпровської електростанції. Електроенергія через кілька трансформацій у трансформаторах підстанцій по лініям потрібної напруги передається до споживача, забезпечуючи його стабільну й надійну роботу.

На підстанції “Ф-1” (Рис.1) знаходиться 6 трансформа-

торів потужністю 63МВА й напругою 154/35/10 кВ, 2 секції збірних шин напругою 35кВ, які з’єднані секційним вимикачем.

Ця схема транзитної підстанції “Ф-1” досить складна в експлуатації й вимагає складних блокувань і застосовується на підстанціях потужних промислових споживачів, у нашому випадку потужний споживач - електродугові сталеплавильні печі Феросплавного заводу.

Рисунок 1 - Однолінійна схема живлення

підстанції Ф-1

ВАТ "ЗФЗ" - один з найбільших у Європі виробників феросплавів, виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Виплавка робиться в 4-х, спеціалізованих по видах проду-

 

кції, цехах з потужними руднотермічними й електродуговими печами.

Як споживачі електричної енергії дугові сталеплавильні печі відносяться до другої категорії по надійності електропостачання,характеризуються високою одиничною потужністю, мають коефіцієнт потужності від 0,85-0,89 до 0,7, цілодобовий різькозмінний циклічний режим роботи.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ФЕРОСПЛАВНОГО ЗАВОДУ

В четвертому розділі було проведено дослідження нормального режиму роботи системи електропостачання Запорізького феросплавного заводу, з використанням ЕОМ зі спеціальним програмним забезпеченням - АНАРЕС, розробленим вітчизняними науково-дослідними інститутами.

За результатами досліджень, побудований графік споживання навантаження Ферросплавного заводу(Рис.2).Розрахунок втрат потужності к елементах мережі дозволив визначити економічність всієї мережі і її ефективність при передачі й розподілі електроенергії по споживачах району. Втрати потужності становлять не більше 1 % від сумарної потужності споживання району, це свідчить о високом коефіцієнті корисної дії даної мережі.

Рисунок 2 - Графік споживання навантаження Ферросплавного заводу

При нормальному режиму роботи системи електропостачання забезпечується надійна робота споживачів району.

 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ ТАРИФНИХ КОЕФІЦІЄНТІВ ПО ЗОНАХ ДОБИ ДО РОЗДРІБНИХ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СПОЖИВАЧІВ.

У п’ятому розділі запропонований порядок розрахунку тарифних коефіцієнтів по зонах доби.

Він складає певний математичний алгоритм, котрий складається з 11 етапів, і дозволяє більш ефективно вести облік використання електроенергії промисловим підприємством.

 

РОЗРОБКА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ АВТОМАТИЧНОГО ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ СЕРЕД СПОЖИВАЧІВ

У шостому розділі, безпосередньо, розробляється оптимізаційна модель. В основі даної моделі - дві системи: обліку електроенергії і управління режимами електроспоживання, які логічно об'єднані і пов'язані в одну систему, що є науковою новизною і не використовувалося в попередніх роботах (Рис.3).

Рисунок 3 – Схема оптимізаційної моделі

У даній моделі за автоматизовану систему обліку та контролю електроенергії (АСКУЕ), прийнята система, робота якої заснована на взаємодії розгалуженої мережі лічильників електроенергії з центральним процесором, в результаті чого здійснюється контроль і облік за диференційованими за часом тарифами електроенергії. За розробленою концепцією моделі, вона встановлюється на всіх споживачах підстанції Ф-1 розподільчого пристрою 150 кВ, тобто вона буде контролювати і вести облік електроспоживання об’єктів (споживачів) Запорізького Ферросплавного Заводу.

Вартість спожитої енергії визначається за формулою:

,

де An – виміряне значення електроенергії Si зоні часу доби;

B – вартість спожитої електроенергії;

an – тариф діючий в інтервалі Si часу доби;

Lj(t) – функція, яка визначає процес диференційного управління з можливістю відключення споживання електроенргії в кожній Si зоні з передоплатою чи в кредит.

За систему керування режимами електроспоживання, прийнята вже існуюча модель, яка інтегрується в систему управління всією підстанцією Ф-1, тобто вона може впливати як на споживачів так і на електрообладнання живлячої частини підстанції. Ця система керування об’єднується з АСКУЕ спільними каналами зв’язку, по яких і отримує необхідну інформацію по споживаній потужності у будь-якій точці системи електропостачання.

Також, в рамках даної моделі використаний спосіб управління об'єктами, підключеними до електричної мережі загального користування і застосовується для керування всіма вимикачами підстанції Ф-1. Сутність його полягає, у передачі сигналу управління по даній мережі під робочою напругою, на промисловій частоті.

 

 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

Сьомий розділ присвячений питанням охорони праці на Запорізькому феросплавному заводі. І висвітлює шкідливі виробничі фактори та заходи, щодо зменшення їхнього впливу.

Також розглянуті: виробнича санітарія, освітлення, електронебезпека, заходи пожежної безпеки та приведений розрахунок освітлення на ділянці КВПіА.

ВИСНОВКИ

В данній роботі проведено дослідження режимів роботи системи електропостачання Феросплавного заводу, яка охоплює ключові підстанції „Дніпро-Донбас-330”, „Правобережна-330”, „Феросплавна-1” та Дніпровську електростанцію ДГЕС-1.

Розраховані перетоки та втрати потужності в системі електропостачання Феросплавного заводу при різних схемах живлення та при різних режимах роботи системи. Розглянуті такі режими роботи системи, як ранкові та вечірні пікі навантаження, денний полупік та час ночного провалу навантаження. За отриманими даними побудували графік споживання Феросплавного заводу по зонам доби.

Електроспоживання Феросплавного заводу в години ночного провалу навантаження системи максимальне, а в години піків значно зменьшується.

В результаті виконання роботи, була розроблена оптимізаційна модель автоматичного обліку та розподілу електроенергії серед споживачів Запорізького феросплавного заводу.

 

Интерактив уеннар эшкәртмәсенә методик ярдәмлек


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 418. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.034 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7