Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Классификация экологических факторов
Сущностью международной ответственности за экологические правонарушения является наступление для субъекта международного права окружающей среды, нарушившего предусмотренные требования, неблагоприятных последствий.

Основанием применения международной ответственности служит экологическое правонарушение, которое проявляется в основном либо в невыполнении субъектом взятого на себя международного обязательства, либо в причинении экологического ущерба посредством загрязнения моря нефтью, трансграничного загрязнения окружающей среды соседним государством и т.п.

Важным элементом международного экологического правонарушения служит причинно-следственная связь между противоправным поведением субъекта международного права и причиненным экологическим ущербом. Существенное значение имеет вина правонарушителя. Одновременно в современной международной практике применяется и безвиновная или объективная ответственность.

Международные правонарушения подразделяются на преступления и деликты. Международное преступление - это международно-правовое деяние, возникающее в результате нарушения государством международного обязательства, столь основополагающего для обеспечения жизненно важных интересов международного сообщества, что его нарушение рассматривается как преступление перед международным сообществом в целом. Экологические преступления могут, в частности, быть результатом тяжкого нарушения международного обязательства, имеющего основополагающее значение для защиты окружающей среды, — такого, как обязательство, запрещающее массовое загрязнение атмосферы или морей.

Всякое международно-правовое деяние, которое не является международным преступлением, признается международным деликтом.

В международном праве предусмотрено два вида ответственности государства: материальная и нематериальная (политическая). Материальная применяется посредством материального, в основном денежного возмещения ущерба, или восстановления нарушенного состояния природной среды.

Нематериальная (политическая) ответственность применяется в разных формах: сатисфакции (к примеру, принесение извинений, наказание государством виновных), применения экономических и иных санкций вплоть до применения вооруженной силы.

Особый пример возложения международной ответственности за вред, причиненный природной среде, представляет ответственность, применяемая вследствие военных действий.

ААА

· А (16) көрсет: (астмамен) +Көліктерден шығатын түтіндерден атмосфералық ауаның ластануы

· А (17) көрсет: (созылмалы бронхит) +Атмосфералық ауаның қатты қоқыстармен ластануы

· Ағзалардың (15) жатады: +паразитизм

· Ағзаның (21) көрсетеді: (бағыну) +аюлардың қысқы ұйқысы

· Ағзаның (21) көрсетеді: (қарсыласу) +минус 40°С температурада поляр үкілерінің белсенді өмірі

· Ағзаның (21) көрсетеді: (қашу)+күзде жыл құстарының солтүстіктен онтүстік аудандарға қыстауға ұшуы

· Адам (15) жатады: +белсенді

· Адам (18) зерттейді: +адам экологиясы

· Адам (22) аталады: +агроэкожүйе

· Адамдар (39) жатады: +жеке

· Адамды (26) болады: +жоғары таулық

· Адамды (27) болады: +жоғары таулық

· Адамзат (12) зерттейді: +әлеуметтік экология

· Адамзат (27) байланысты: +қоршаған ортаның сапасының нашарлауымен

· Адамзаттың (21) аталады: +топырақ деградациясы

· Адамзаттың (21) аталады:+топырақ дегадациясы

· Адамзаттың шаруашылық іс-әрекеті қазіргі кезде топырақтың бұзылуында, оның құнарлылығының төмендеуінде және жоғарылауында басым фактор болып отыр. Топырақ қасиеттерінің және құнарлылығының нашарлауы қалай аталады: +топырақ дегадациясы

· Адамның (14) түсіндіреді: +табиғат жақсы "біледі" (Б. Коммонер)

· Адамның (19) аталады: +топырақтың деградацияға ұшырауы

· Адамның (8) аталады: +агроэкожүйе

· Адаптивті (24) көрсетіңдер: +жоғары ылғалдылық пен жоғары температура

· Адаптивті (29) көрсетіңдер: +салқын климат, рационда жануар текті тағамның басым болуы, оттегінің аз болуы мен гипоксия

· айналдыру қабілеті

· Ақ (17) тұр: +нейтрализм

· Ақмола облысының ауылдық-елді мекендерінің топырақ сынамаларынан анықталғаны: сынап - 6,3 мг/кг (ШРЕК =2,1 мг/кг), мырыш – 230мг/кг (ШРЕК =23 мг/кг), мыс – 6 мг/кг (ШРЕК =3 мг/кг). Интегралдық көрсеткіш бойынша топырақтың химиялық ластану деңгейі қалай бағаланады: +15

· Ақтау (16) қандай: +10

· Ақтау (17) қарастырылады: +жанама

· Ақтау (20) шаққанда: +10

· Аленушка (28) қандай: +50

· Алматы (48) жатады: +көміртегі тотығы

· Арал (21) бар: +бүйректас ауруы, жүрек-қан тамыр аурулары, өт тас ауруы

· Арал (21) жағдай: +теңізге құйылатын өзендерді егінді суаруға шамадан тыс пайдалану

· Атмосфераға (4) түседі: +азот тыңайтқыштарын өндіру кезінде

· Атмосфераға (6) жатады: +күкірт қостотығы

· Атмосферада (12) болады: +фреондар

· Атмосферада (14) арқылы: +парникті эффект пайда болады, жылдық орташа температура жоғарлайды, мұздықтар ериді

· Атмосферада (24) болады: +фотохимиялық тұман пайда болады

· Атмосферада (24) болады: +фотохимиялық тұман түзіледі

· Атмосфералық (21) асырылады: +шектеліп рұқсат етілген концентрация

· Атмосфералық (28) көрсетіңіз: +дұрыс емес артық суландыру

· Атмосфералық (28) көрсетіңіз: +дұрыс емес артық суландыру

· Атмосфералық (4) түсінесіз: + жылдар динамикасында бақылағанда атмосфералық ауаның ластануының орташа жылдық ластану деңгейі

· Атмосфералық ылғалдылығы төмен аймақтарда ауылшаруашылық дақылдарының өсімі төмен. Топырақты қоысмша ылғалдандыру мақсатында жасанды суландыру қолданылады, соның салдарынан грунт суларының деңгейі жоғарылады, топырақтың тұздануы туындады.Топырақтың екінші реттің тұздану себебін көрсетіңі: +дұрыс емес артық суландыру

· Атмосфераның (17) жатады: +күйе

· Атмосфераның (28) көрсетіңіз: +дұрыс емес шамадан тыс суландыру

· Атмосферлық (14) қандай: +температура жоғарылайды және биосфераны қолайсыз өзгерістер ұшыратады

· Ауадағы күкіртті ангидрид пен азот қос тотығының нақты концентрациясының ШРЕК 3-қауіптілік класына келтірілген қатынастарының қосындысы 25-ке тең. Атмосфералық ауаның ластану деңгейіне баға беріңіз (0-14 – әлсіз деңгейі, 14-50 – шамалы деңгейі, 50-ден жоғары – күшті ластану деңгейі). +Шамалы ластану деңгейі

· Ауадағы шаңның, күкіртті ангидрид пен азот қос тотығының нақты концентрациясының ШРЕК 3-қауіптілік класына келтірілген қатынастарының квадраттық қосындысы 36-ға тең. Атмосфералық ауаның ластану деңгейіне баға беріңіз (0-14 – әлсіз деңгейі, 14-50 – шамалы деңгейі, 50-ден жоғары – күшті ластану деңгейі). +Әлсіз ластану деңгейі

· Ауадағы шаңның, күкіртті ангидрид пен азот қос тотығының нақты концентрациясының ШРЕК 3-қауіптілік класына келтірілген қатынастарының квадраттық қосындысы 16-ға тең. Атмосфералық ауаның ластану деңгейіне баға беріңіз (0-14 – әлсіз деңгейі, 14-50 – шамалы деңгейі, 50-ден жоғары – күшті ластану деңгейі).+Әлсіз ластану деңгейі

· Ауадағы шаңның, күкіртті ангидрид пен азот қос тотығының нақты концентрациясының ШРЕК 3-қауіптілік класына келтірілген қатынастарының квадраттық қосындысы 225-ке тең. Атмосфералық ауаның ластану деңгейіне баға беріңіз (0-14 – әлсіз деңгейі, 14-50 – шамалы деңгейі, 50-ден жоғары – күшті ластану деңгейі). + Шамалы ластану деңгейі

· Ауадағы шаңның, күкіртті ангидрид пен азот қос тотығының нақты концентрациясының ШРЕК 3-қауіптілік класына келтірілген қатынастарының қосындысы 256-ға тең. Атмосфералық ауаның ластану деңгейіне баға беріңіз (0-14 – әлсіз деңгейі, 14-50 – шамалы деңгейі, 50-ден жоғары – күшті ластану деңгейі). +Шамалы ластану деңгейі

· Ауадағы шаңның, күкіртті ангидрид пен азот қос тотығының нақты концентрациясының ШРЕК 3-қауіптілік класына келтірілген қатынастарының қосындысы 400-ге тең. Атмосфералық ауаның ластану деңгейіне баға беріңіз (0-14 – әлсіз деңгейі, 14-50 – шамалы деңгейі, 50-ден жоғары – күшті ластану деңгейі). +Шамалы ластану деңгейі

· Ауалық (4) қандай: +технологиялық процесстердің экологиялануы

· Ауаның (9) қандай: +аэробиосфера

· Африка (18) аталады: +тікелей түрішілік бәсекелестік

БББ

· Б.Г. Розанов (27) бейім: +Арал маңы

· Балдырлар (12) тұр: +мутуализм

· Балқаш көлі суының құрамында фосфаттар 0,9 ШРЕК (2 қауіптілік класы, зияндылық көрсеткіші жалпы санитарлық), нитриттер – 0,8 ШРЕК (2 қауіптілік класы, санитарлық-токсикологиялық зияндылық көрсеткіш), нитраттар – 0,7 ШРЕК) 3 қауіптілік класы, санитарно-токсикологиялық зияндылық көрсеткіші). Аталған заттардың осы концентрацияларда су құрамында болуы рұқсат етіледі ме? +Барлық заттар бойынша рұқсат етіледі

· Барлық (47) қолданады: +1С, 2В, 3А

· Барлық (48) пайдаланады: +1С, 2В, 3А

· БДҰ (20) аурулар: +ми қанайналымының бұзылуы және диабет

· БДҰ-мен (16) қалған: +әлеуметтік

· БДҰ-мен (16) қалған: +рухани

· Бейімделу (25) етті: +төмен температура және гипоксия

· Бейімделу (31) етті: +салқын климат, рационда жануар текті тағамның басым болуы, оттегінің аз мөлшері мен гипоксия

· Бейімделу (36) қалыптасады: +арктикалық

· Белгілі (20) аталады: +популяция

· Биік (14) тұр: +тау ауруы

· Биогендік (18) жатады: +топырақ

· Биогеоценозда (25) құрастырылған: +балдыр -->балықтың малектері --> алабұға --> шағала

· Биогеоценозда (34) болады: +Су балдырларымен қоректенетін плотва саны және аққайраң саны көбейеді, өйткені ол плотвамен қоректенеді және жауы азаяды (аққұтан)

· Биологиялық (10) ғылым: + жалпы экология

· Биологиялық (14) аталады: +Биогеохимиялық аймақтар

· Биоөлі (22) жатады: +топырақ

· Биосфера (14) кім:+В. И. Вернадский

· Биосфера (18) кім: +Э. Зюсс

· Биосфера (23) кім: +В. Вернадский

· Биосфера (24) кім: +Э. Зюсс

· Биосфера (25) жатады: +аэробиосфера

· Биосфера (25) жатады: +геобиосфера

· Биосфера (25) жатады: + гидробиосфера

· Биосфераны (15) аталады: +геобиосфера

· Биосфераны (20) аталады: +аэробиосфера

· Биосфераны (22) аталады: +гидробиосфера

· Биосфераның (16) аталады: +қолданбалы экология

· Бізді (53) асырылады: +1С, 2В, 3А

· Бізді (56) жүреді: +1С, 2В, 3А

· Біздің (15) беріңіз: (гидросфера) +Жердің су қабығы

· Біздің (15) беріңіз: (литосфера) +жер қыртысымен қоса Жердің тас қабығы

· Біздің (15) беріңіз: +ағзалар қоныс тепкен Жердің сыртқы қабығы

· Біздің (15) беріңіз: +түрлі газдардың, су буларының және шаңның қоспаларынан тұратын Жердің газдық қабығы

· Біздің (16) жатады: +ядро

· Бір (19) жатады: +аменсализм

· Бір (25) жатады: +комменсализм

· Болашақта (19) ұсынады: +демографиялық утопизм

· Болашақта (26) ұсынады: +демографиялық фатализм

· БҰҰ (13) неде: + қазіргі және болашақ ұрпақтың өмірлік қажеттіліктерін қанағаттандыру

· БҰҰ (16) қандай: +дені сау қоғам парадигмасын енгізу нәтижесінде демографиялық жағдайды жақсарту

· БҰҰ (26) қандай: +дені сау қоғам парадигмасын енгізу нәтижесінде халық денсаулығын жақсарту

ВВВ

· В. И. Вернадский (13) түсіндіріңіз: (биогенді) +тірі ағзалар тіршілік ету өнімдерінен тұратын немесе олардың қалдықтары болып саналатын шөгінді жыныстар (ізбес тастар, жанғыш тақтатас, көмір, мұнай және т.б.).

· В. И. Вернадский (13) түсіндіріңіз: (биөлі) +тірі және өлі заттан құралған заңды құрылым болып табылатын тірі ағзалармен және өлі процестермен бірге жасалатын зат (су, топырақ, тау қыртыстарының мүжілуі).

· В. И. Вернадский (13) түсіндіріңіз: (өлі) +тірі ағза қатыспайтын процестерде түзілген зат (тектоникалық әрекет өнімлері, метеориттер және т.б.).

· В. И. Вернадский (13) түсіндіріңіз: (тірі) +элементарлық химиялық құрамы, салмағы, энергиясы сандық анықталған осы мезетте тіршілік ететін барлық тірі ағзалардың жиынтығы

· В.И.Вернадский (26) қандай: +жиынтық массасы, химиялық құрамы, энергиясы

ҒҒҒ

· Ғалымдар (16) мүмкін: +өнеркәсіптік, транспорттық және тазалағыш құрал-жабдықтардың зор ауқымда тозуымен

ДДД

· Дамудың (13) тән:+қоршаған ортаның қорғау тұжырымдамасы

· Дамудың (15) болады: +фронтальді экономика

· Демографиялық (66) соқтырады. +1С, 2А, 3В

· Демографиялық (79) жүйе: +1В, 2С, 3А

· Демографиялық (80) жүйе: +1В, 2С, 3А

· Дәрі-дәрмек (19) жатқызамыз: +тікелей

· Дәстүрлі (11) не: +табиғаттағы экологиялық байланыстардың бүлінуі немесе елеулі бұзылуы

ЕЕЕ

· Екі (13) жатады: +мутуализм

· Ер (31) жатады: +тропикалық

· Ер (33) болады:+тропикалық

· Ер (34) болады: +тропикалық

· Ерілер (10) тұр: +комменсализм

· Ертіс өзенінің суы құрамында аммиактың мөлшері 1,5 ШРЕК, мыс – 0,7 ШРЕК, мырыш – 0,6 ШРЕК. Барлық заттар 3-ші қауіптілік класына жатады, бірақ зияндылық көрсеткіштері әртүрлі. Аталған заттардың осы концентрацияларда су құрамында болуы рұқсат етіледі ме? +Аммиактың мөлшері бойынша рұқсат етілмейді

ӘӘӘ

· Әйел (34) болады: +арктикалық

· Әйел (36) болады: +арктикалық

· Әйел (38) болады: +арктикалық

· Әрбір (17) фактор: +жоғары температура

· Әрбір (18) етеді: +рационда көмірсудың басым болуы

· Әрбір (18) қалыптастырады: +жануар текті ақуыздардың жетіспеушілігі

· Әрбір (18) қалыптастырды: +жоғары ылғалдылық

· Әрбір (18) тән: (арктикалық) +дененің барынша тығыздығы

· Әрбір (18) тән: (тропикалық) +дененің ұзын түрі

· Әрбір (18) тән: +қанда холестериннің жоғары болуымен қатар жоғары энергия алмасу мен майлардың тотығуға жоғары қабілеттілігі

· Әрбір (18) тән: +тер бездерінің жоғары болуына байланысты неғұрлым көп тер бөліну

· Әрбір (18) тән: +аяқ-қолдың ұзаруы есебінен дене салмағының салыстырмалы түрде азаюы

· Әрбір (18) тән: +әртүрлі эндемиялық аурулардың жоғары болуы

· Әрбір (18) тән: +кеуде клеткасының үлкен көлемі мен цилиндрлі түрі

· Әрбір (18) тән: +негізгі алмасу мен қандағы холестерин мөлшерінің төмен көрсеткіштері

· Әрбір (18) тән: +сүйек-бұлшық ет жүйесінің күшті дамуы

· Әрбір (19) кім: +Ю. Либих

ЖЖЖ

· Жаз (32) болды: +атмосфералық ауаның автомобильдердің газды түтіндерімен ластануы

· Жалпы (15) қандай: +әртүрлі табиғи экожүйелер мен тұтас биосфера қызмет ету заңдылықтарын ашу

· Жалпы (15) қандай: +әртүрлі табиғи экожүйелер мен тұтас биосфераның қызмет ету заңдылықтарын ашу

· Жалпы (20) аталады:+ популяция

· Жалпы (4) зерттейді: +тірі ағзалар мен олардың тіршілік ету ортасының арасын

· Жануарлар (11) жатады: (ет)+бірінші реттік консументтер

· Жануарлар (11) жатады: (шөп) +бірінші реттік консументтер

· Жануарлар (12) байланысты: +заттар мен энергияның биотикалық айналымына қатысуы

· Жаһандық (27) айтқан: +М. Коммонер

· Жарық (11) тұр: +аменсализм

· Жерде (13) кіреді: +әлеуметтік

· Жердің (17) аталады: +биосфера

· Жердің (31) түсінесіз: +табиғи ресурстар шамасы мен оларды пайдалану мөлшері арасындағы арақатынас

· Жоғары (14) қалыптасты: +шаштың түрі

· Жоғары (14) қалыптасты: +еріннің шырышты қабықшасының дамуы

· Жоғары (14) қалыптасты: +терінің түсі

· Жоғары (16) байланысты: +топтық бейімделумен

· Жұлдыз (25) жатады: +дене дамуы

· Жұлдыз (27) көрсеткіші: +тікелей

· Жылы (24) сипаталады: +температуралық инверсия

ЗЗЗ

· Заттар (31) аталады: +ішкі динамикалық тепе-теңдік заңы

· Зауыт аумағынан алынған топырақ сынамаларынан анықталған сынап ШРЕК-сынан 20 есе жоғары, қорғасын 10 есе, мыс 6 есе, кадмий 14 есе жоғары. Интегралдық көрсеткіш бойынша топырақтың химиялық ластану деңгейі қалай бағаланады: +50

· Зауыт (35) тең: +66

· Зауыт аумағынан алынған топырақ сынамаларынан анықталғаны қорғасын 640 мг/кг (ШРЕК – 32 мг/кг), мырыш – 690 мг/кг (ШРЕК – 23 мг/кг), мыс – 30 мг/кг (ШРЕК – 3 мг/кг), кадмий – 6 мг/кг (ШРЕК– 1 мг/кг). Топырақтың химиялық ластануының интегралдық көрсеткіші қаншаға тең: +66

ККК

· Кез (20) кім: +М. Коммонер

· Кез (21) анықтады: +М. Коммонер

· Кейбір (12) жатады: +нейтрализм

· Кәрізделген (42) мүмкін: +қазандықтар, қатты қоқыстар полигоны

· Кәрізделген (46) мүмкін: +қазандықтар, қатты қоқыстар полигоны

· Көл (43) мүмкін: +өсімдікпен қоректенетін ағзалар санының өсуін

· Көп (21) аурулар: +аллергиялық

ҚҚҚ

· Қазақстан (11) қандай: +Екібастұз

· Қазақстан (11) қандай: +халық арасында жүйелі экологиялық-тәрбие жұмысын жүргізу

· Қазақстан (12) қандай: (1911 г.) +Доссор

· Қазақстан (12) орналасқан: +Жезқазған

· Қазақстан (12) тиіс: +2013–2020жж

· Қазақстан (12) тиіс:+2020–2030жж

· Қазақстан (12) тиіс: +2030–2050 жж

· Қазақстан (13) аталады: +Құмкөл

· Қазақстан (13) жатады: +ел экономикасына жоғары тенологияларды белсенді енгізу нәтижесіндегі экономикалық прогресс

· Қазақстан (13) қандай: +халық денсаулығын және демографиялық жағдайды жақсарту

· Қазақстан (15) қандай: +Қарағанды бассейні

· Қазақстан (16) аталады: +Екібастұз

· Қазақстан (16) қандай: +«жасыл» инфраұүрылыстар құру

· Қазақстан (16) қандай: +жоғары тиімді энегрия тиімділігі негізінде құрылыстар салу

· Қазақстан (16) қандай: +ресурстарды пайдалануды оңтайландыру

· Қазақстан (16) қандай: +суды үнемді пайдалануға бағытталған ұлттық экономиканы түбегейлі өзгертуҚазақстан (16) қандай: +қайта қалпына келетін энергетика технологиясын дамытуды және кеңінен пайдалануды ынталандыру

· Қазақстан (16) қандай: +табиғатты қорғау қызметінің тиімділігін арттыру

· Қазақстан (17) жж: (2007-2009) +тұрақты даму принциптерін қоғамдық және саяси қызметтердің барлық саласына енгізу үшін жағдайлар дайындау

· Қазақстан (17) жж: (2010-2012) + ҚР неғұрлым бәсекеге қабілетті елу ел қатарына енуін қамтамасыз ету

· Қазақстан (17) жж: (2013-2018) +еліміздің өмір сүру сапасы деңгейі бойынша әлемдік даму көшбасшылары қатарындағы орнын нығайту

· Қазақстан (17) жж: (2019-2024) + тұрақты дамудың қабылданған халықаралық критерийлеріне жету

· Қазақстан (18) белгіледі: +ұлттық экономиканы «үшінші өнеркәсіптік революциясы» принципіне көшіру

· Қазақстан (19) қандай: +бар инфраструктураны модернизациялау және жаңасын салу

· Қазақстан (19) қандай: +қоршаған ортаға қысым көрсетуді жұмсартудың тиімді жолдары арқылы тұрғындардың өмір сүру жайлылығын және қоршаған орта сапасын арттыру

· Қазақстан (19) қандай: +ресурстарды (су, жер, биологиялық, т.б.) пайдалану мен оларды басқарудың тиімділігін арттыру

· Қазақстан (20) жатады: +ұлттық қауіпсіздікті арттыру, соның ішінде су қауіпсіздігін

· Қазақстан (20) неде: +жаңа формациялы экономикаға көшу

· Қазақстан (24) атаңыз: +ҚР агроөнеркәсіптік кешенінің даму бойынша бағдарлама

· Қазіргі (18) бөлінеді: +аутэкология

· Қазіргі (18) бөлінеді: +демэкология

· Қазіргі (18) бөлінеді: +синэкология

· Қазіргі (23) емес: +Молекулярлық азотты сіңіру, валенттілігі ауыспалы элементтерді тотықтыру және қалпына келтіру сияқты тірі ағзалардың кейбір функцияларын тек өсімдіктер ғана орындай алады

· Қазіргі (23) емес: +эволюция барысында тірі ағзалар қызметі өзгерген, түрлілене түскен

· Қазіргі (24) емес: +тірі заттар бүкіл атмосфераны, гидросфера мен литосфераның бөлігін алып жатыр

· Қазіргі (24) зерттейді: +жалпы экология

· Қазіргі (25) зерттейді: +демэкология

· Қазіргі (27) зерттейді: +синэкология

· Қазіргі (6) тән: + қоршаған ортаны қорғау концепциясы

· Қай (6) зерттейді: +Ч. Дарвин

· Қалалық (10) әкеледі: +мегаполистердің түзілуіне

· Қандай (5) емес: +табиғи ресурстар

· Қарағанды (27) қандай: (№98 мектеп) +50

· Қарағанды (33) тең: (№101 мектеп) +25

· Қарағанды (33) тең: (№63 мектеп) +50

· Қарағанды қ. №1 ЖЭО шаңды газ қоспасын тазалау үшін жобалық тиімділігі 90-95% мультициклондар орнатылған. Мультициклондардың фактілі тиімділігі – 93%. Шаңның шектеліп-рұқсат етілген шығарысы (ШРЕШ) тәулігіне 2,4т, фактілі шығарысы – 2,9 т/тәулігіне. Технологиялық процесті өзгерту мүмкін болмаған жағдайда шаң тазалау бойынша қондырғының техникалық және гигиеналық тиімділігін бағалау негізінде атмосфералық ауаны қорғау бойынша қандай шаралар қолданылады? +Қосымша шаң тазалағыш қондырғылар қою

· Қарағанды қ. ЖЭО шаң-газ-ауа қоспасын тазалау үшін жобалық тиімділігі 90-95% мультициклондар орнатылған. Фактілі тиімділігі 93%. Шаңның шектеліп-рұқсат етілген шығарысы (ШРЕШ) – тәулігіне 2,1т. Шаңның фактілі шығарысы – тәулігіне 2,8т. Шаң тазалау бойынша қондырғының техникалық және гигиеналық тиімділігін бағалау негізінде атмосфералық ауаны қорғау бойынша шаралар ұсыныңыз, егер технологиялық процесті өзгерту мүмкін болмаған жағдайда.+Қосымша шаң тазалағыш қондырғылар қою

· Қарағанды облысы Нұра ауданы ауылдық-елді мекендерінің топырақ сынамаларынан анықталғаны: мырыш – 46 мг/кг (ШРЕК =23 мг/кг), мыс – 30 мг/кг (ШРЕК =3 мг/кг). Интегралдық көрсеткіш бойынша топырақтың химиялық ластану деңгейі қалай бағаланады: +12

· Қоғамдық (29) табылады: +онкологиялық және жүрек-тамыр жүйесінің аурулары

· Қоғамның (12) қандай: +шектен тыс шаруашылық іс-әрекеттері

· Қоғамның (14) жатады: +өндірістің жасанды жасалған құралдары

· Қоғамның (16) табылады: +еңбектік ресурстар

· Қоғамның (18) жатады: +саяси-құқықтық

· Қолайлы (6) сипатталады: +сәйкес келетін құқықтық нұсқаулықтарды жүзеге асыру

· Қолданбалы (18) кіреді: +өнеркәсіптік

· Қолданбалы (18) кіреді: +технологиялық

· Қоршаған (9) асырылады: +экологиялық заңдылықтар

· Қоршаған (13) не: +уақыттың белгілі мерзімінде табиғи ресурстарын қолдануында оның иесін куәландыратын құқықтық құжат

· Қоршаған (17) табылады: +жылу энергетика өнеркәсіптері

· Қоршаған (21) зерттейді:+ әлеуметтік экология

· Қоршаған (32) қандай: +табиғат ресурстарын ұтымды қолдану және ұдайы өсуін қорғау

· Қоршаған (32) объектісі: +әлемдік мұхит

· Қоршаған (33) объектісі: +атмосфералық ауа

· Қоршаған (34) асырылады: +табиғи ресурстардың ұдайы өсуі мен ұтымды қолдануына, сақталуына бағытталған шараларды жүргізу

· Қоршаған (36) жатады: +адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін зиянның орның толтыру

· Қоршаған (7) жүргізеді: +қоғамдық ұжымдар, заңды тұлғалар, әкімшілік және мемлекеттік ұйымдар

· Қоршаған (8) ата: +басқару заңдылығы

· Қоршаған (8) ата: +қоршаған ортаны қорғау сұрақтарын шешудің кешенді (жан жақты) жолы

· Қоршаған (8) бар: +қоғамдық, өндірістік, салалық (ведомствалық) және мемлекеттік

· Қоршаған (8) қандай: +шаруашылық-эксплуатациялық және бақылау-қадағалау қызметтерінің ажырауы

· ҚР (13) болады: +кең салалы және жалпыға қол жетімді орташа және жоғары кәсіби оқу орындарын дамыту

· ҚР (13) қарастырылған: +кірістері төмен егде жастағы адамдарға жаңа төлем түрлерін қосу

· ҚР (13) шешіледі: +энергия үшін төлем есептері бойынша тұрғындарға компаниялардың жеңілдіктер беруі

· ҚР (20) құжаттар: +«Агробизнес 2020» бағдарламасы

· ҚР (20) құжаттар: +ҚР агроөнеркәсіптік кешенінің даму бойынша бағдарлама

· ҚР (20) құжаттар: +ҚР білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы

· ҚР (20) құжаттар: +ҚР үдемелі индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасы

· ҚР (42) бағаланады: +экологиялық кризис аймағы

· ҚР «(20) құжаттар: +«Жасыл даму» салалық бағдарлама

· Қызыл (11) ензіліген: +өсімдіктер, жануарлар және басқа ағзалар түрлерінің жойылу қаупі немесе сиреуі туралы мәліметтері

· Қызыл (12) құрылған: +өсімдіктердің, жануарлардың және басқа ағзалардың ұдайы өңдірілуі және ерекше қорғалуы

МММ

· М (58) табылады: +аурухана, автожөндеу зауыты, құс фабрикасы, жылыту қазандықтары, қатты тұрмыстық қоқыстар полигоны

· Малинка (22) қандай: +10

· Маралдардың (14) айтылады: +оңтайлыдан неғұрлым ауытқитын фактор ағза үшін маңыздырақ болады

· Мониторинг (22) қандай: +радиациялық баланс, жылудың қызуы, көмір қышқыл газының ғаламдық теңгерімі

· Мониторинг (22) міндеті: (атмосфералық) +ғаламдық

· Мониторинг (23) қамтиды:+жергілікті

· Мониторинг (24) қамтиды: +ұлттық

· Мониторинг (25) кіреді: +импакты

· Мониторинг (27) міндеті: (табиғаттық) +аймақтық

· Мониторинг (28) бағаланады: +санитарлы-гигиеналық

· Мониторинг (29) жатады: +стационар орындарында тораптарды құру жолымен ауаның қосынды ластануына жүйелі бақылау

ННН

· Нұра өзенінің суында нитриттер мөлшері 0,5 ШРЕК, қорғасын – 0,3 ШРЕК, кадмий – 0,4 ШРЕК құрайды. Барлық заттар 2-ші қауіптілік класына жатады және зияндылықтың санитарлық-токсикологиялық көрсеткіштері болып табылады. Аталған заттардың осы концентрацияларда су құрамында болуы рұқсат етіледі ме? +Заттардың қосынды мөлшері бойынша рұқсат етілмейді

ООО

· Оң (41) бұзылды: +экологиялық жүйелердің өзін сақтау қасиетін қорғауға мүмкіндік беретін шектен шығуға болмайды

· Оңтүстік (53) түсіндіреді:+«барлығы немесе ештеңе» (Х. Боулич)

· Органикалық (16) неде: +аммоний иондарының (NH4+) нитритке дейін (NO2–) немесе нитратқа (NO3–) дейін тотығуы

· Орман (21) етеді: +бір біріне зиян келтіреді

· Ормандар (130 жатады:+ормандарды жаппайшабу

· Ормандардың (8) неде: +атмосфераның химиялық ластануларын сіңіру және өзгерту

· Орталық (27) аталады:+популяция

ӨӨӨ

· Өзен (13) аталады: +эвритермдік

· Өзіндік (10) не: +топырақтың органикалық заттарды органикалық емес затарға айналдыру қабілеттілігі

· Өмір (13) аталады: +қауымдастық

· Өнеркәсіптік (26) бағаланады: +27

· Өскемен (29) қажет: +топырақта өсетін өсімдіктердің зиянсыздылығына және тағамдық толыққұндылығына кепілдік беру және топырақтың өзін-өзі тазалау процесінің қалыпты жүруі үшін

· Өскемен (44) есептеледі: +заттың нақты концентрациясының ШРЕК-на қатынасы бойынша

· Өскемен қаласында қорғасын-мырыш зауытынан 1км қашықтықта ық жағынан жеке меншік үйлер орналасқан. Зауыт территориясынан алынған топырақ сынамасында қорғасын концентрациясы – 800 мг/кг, мырыш – 1500 мг/кг , мыс – 50 мг/кг, кадмий – 6 мг/кг, никеля – 10 мг/кг (ПДК – 4), кобальта – 10 мг/кг (ПДК – 5). Топырақтың ластануының интегралдық көрсеткіші қалай есептеледі: +заттың нақты концентрациясының ШРЕК-на қатынасы бойынша

ППП

· Павлодар (42) тең: +40

· Павлодар қ. №2 ЖЭО шаң-газ-ауа қоспасын тазалау үшін жобалық тиімділігі 99% электр сүзгіштер орнатылған. Фактілі тиімділігі – 90%. Шаңның шектеліп-рұқсат етілген шығарысы (ШРЕШ) - тәулігіне 1,8т. Шаңның фактілі шығарысы – тәулігіне 2,0т. Шаң тазалау бойынша қондырғының техникалық және гигиеналық тиімділігін бағалау негізінде атмосфералық ауаны қорғау бойынша шаралар ұсыныңыз, егер технологиялық процесті өзгерту мүмкін болмаған жағдайда.+электр сүзгішті жөндеу

· Павлодар қ. №2 ЖЭО шаң-газ-ауа қоспасын тазалау үшін жобалық тиімділігі 99% электр сүзгіштер орнатылған. Фактілі тиімділігі – 89%. Шаңның шектеліп-рұқсат етілген шығарысы (ШРЕШ) – тәулігіне 1,6т. Шаңның фактілі шығарысы – тәулігіне 1,9т. Технологиялық процесті өзгерту мүмкін болмаған жағдайда шаң тазалау бойынша қондырғының техникалық және гигиеналық тиімділігін бағалау негізінде атмосфералық ауаны қорғау бойынша қандай шаралар қолданылады? +электр сүзгішті жөндеу

· Павлодар қаласындағы №1 ЖЭО-нан жел жағында 2 км қашықтықта тұрғын үй шағын ауданы орналасқан.Жылу орталығының аумағынан алынған сынамалардан анықталғаны: Қорғасын – 320 мг/кг (ШРЕК– 32 мг/кг), мырыш – 460 мг/кг (ШРЕК – 23 мг/кг), мыс – 30 мг/кг (ШРЕК – 3 мг/кг). Топырақтың химиялық ластануының интегралдық көрсеткіші қаншаға тең: +40

· Паразиттердің (10) жатады: +маляриялы плазмодий

· Психологтардың (18) қандай: +табиғатты пайдаланудадұрыс емес іс-әрекеттің негізі болып табылады

РРР

· Радионуклидтерді (6) ағзалар: +саңырауқұлақтар

· Ресурстардың (10) бөлінеді: +биологиялық

· Ресурстардың (11) бөлінеді: +сарқылатын және сарқылмайтын

· Ресурстардың (15) бөлінеді: +сарқылатын, сарқылмайтын

· Ресурстардың (21) көрсетіңіз: +темір рудасы

· Ресурстардың (22) көрсетіңіз: +отын және темір рудасы

· Ресурстардың (23) жатады: (сарқылмайтын) +жел энергиясы

· Ресурстардың (23) жатады: (сарқылмайтын) +күн сәулесі

· Ресурстардың (23) табыңыз: +жел, судың көтерілуі, күн энергиясы

· Ресурстардың (26) табыңыз: (сарқылатын) +өсімдіктер

· Ресурстардың (9) табыңыз: +шартты, шатсыз

· Ресуртардың (22) жатады:+атмосфералық ауа

· Ресуртардың (25) сипатталады: +олардың қоры оларды пайдалануына байланысты қалпына келеді

ССС

· Самарқанд су қоймасы суының құрамында сынап – 0,9 ШРЕК (1 класс қауіптілігі), бенз(а)пирен – 0,3 ШРЕК (1 класс қаіптілігі), фосфаттар – 0,7 ШРЕК (2 класс қауіптілігі). Зияндылық көрсеткіштері әртүрлі. Аталған заттардың осы концентрацияларда су құрамында болуы рұқсат етіледі ме? +Барлық заттар бойынша рұқсат етіледі

· Соқыр өзені суының құрамында хлоридтер – 0,6 ШРЕК, фенол – 1,3 ШРЕК. Барлығы 4 класс қауіптілігіне жатады және зияндылық көрсеткіші органолептикалық. Аталған заттардың осы концентрацияларда су құрамында болуы рұқсат етіледі ме? +Фенол мөлшері бойынша рұқсат етілмейді

· Су (16) орналастырыңыз:+1– су балдырлары, 2– сазан, 3 –ақ қайраңдар, 4 – аққұтандар

· Суда мырыштың шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде суда шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: органолептикалық көрсеткіш бойынша – 1,8 мг/л, жалпы сантарлық – 1,0 мг/л, санитарлық-токсикологиялық – 1,4 мг/кг. Судағы мырыштың ШРЕК нешеге тең? +1,0 мг/л

· Суда мыстың шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде суда шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: органолептикалық көрсеткіш бойынша – 1,0 мг/л, жалпы санитарлық –2,5мг/л, санитарлық-токсикологиялық – 1,8 мг/кг. Судағы мыстың ШРЕК нешеге тең? +1,00 мг/л

· Суда сынаптың шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде суда шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: органолептикалық көрсеткіш бойынша – 0,3015 мг/л, жалпы сантарлық – 0,001мг/л, санитарлық-токсикологиялық – 0,0005 мг/кг. Судағы сынаптың ШРЕК нешеге тең? +0,0005 мг/л

· Суретте (18) көрсетеді: + пессимум аймағы

·

 

· Суретте (14) шектейді: +оптимум аймағы

·

· Суретте (16) аталады: + өмір аймағы

·

· Суретте (16) көрсетеді: + өмір сүру әрекеті аймағы

·

· Суретте (20) көрсетеді: +тыныштық аймағы

·

· Суретте (6) аталады: +демографиялық дүмпу

·

· Сырқаттанушылықтың (8) анықталынады: +барлық аурушаңдылықтың тұрғын санына қатынасы

ТТТ

· Табиғат (13) кіреді: +экологиялық

· Табиғат (30) аталады: +тұрақты даму

· Табиғат (7) білдереді: +қоршаған ортаны қорғау бойынша заң талаптарын орындауға бағытталған жауапты субъектілердің іс-шараларының жиынтығын

· Табиғатта (14) бекітеді: +бар ауруларды тиімді емдеумен байланысты жаңа жұқпалы аурулардың пайда болуы

· Табиғатты (13) кіреді: +заңды күші бар құжаттарды пайдалану

· Табиғатты (13) кіреді: +қоршаған орта жағдайын қадағалау

· Табиғатты (13) кіреді: +табиғи орта объектілерін пайдалану және қорғауды бақылау

· Табиғатты (13) кіреді: +табиғи ресурстарды басқару

· Табиғатты (13) кіреді: +экологиялық білім және тәрбие

· Табиғатты (13) кіреді: +экологиялық лицензиялау

· Табиғатты (13) кіреді: +экологиялық нормалау

· Табиғатты (13) кіреді:+экологиялық сараптау

· Табиғатты (13) кіреді: +экологиялық сертификациялау

· Табиғатты (16) бар: +10 – ға жуық

· Табиғатты (16) қандай: +өсімдіктер мен жануарлардың сирек түрлерінің жинағы және оларды қорғау

· Табиғатты (19) бар: +сирек немесежойылу қауіпіне таяу түрлері

· Табиғатты (20) жатады: +табиғи аймақтардың қорғауын құру

· Табиғатты (25) атайды:+орнитологиялық

· Табиғатты (4) қандай: +азамттардың экологиялық құқығын және заңдық қызығушылығын қорғау

· Табиғатты (8) асырылады: +қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану жағдайында заң талаптарын біртіндеп жүзеге асыру

· Табиғаттың (19) аталады: +табиғат жақсы "біледі"

· Табиғи (11) жатады: +продуценттер

· Табиғи (12) етеді: +қуаңшылық пен аңызақтардың теріс әсерлерін төмендетеді, топырақтыңқозғалғыштығын тоқтатады

· Табиғи (12) жіктеледі: + биологиялық, минералдық, энергетикалық

· Табиғи (14) орналасқан: (Қорғалжын) +Ақмола облысында

· Табиғи (14) орналасқан: +Марқакөл

· Табиғи (14) салынады: +демалу және туризмдердің дамуы

· Табиғи (14) салынады: +өнеркәсіптік және ауыл шаруашылық кәсіпорындардың құрылысы

· Табиғи (15) жатады: +ормандарды өнеркәсіптік шығарыстармен ластау

· Табиғи (16) қорық: +Ақсу-Жабағалы

· Табиғи (16) табылады: +Қорғалжын

· Табиғи (17) кездеседі: +барыс

· Табиғи (19) қандай: +өмір сүру ортасының бұзылуы

· Табиғи (20) салады: +қызғылт қоқиқаз

· Табиғи (22) неде: +материалдық игілік

· Табиғи (24) ғалым: +Миллер

· Табиғи (27) атайды: +ботаникалық бақшалар мен дендрологиялық саябақтар

· Тағайындалған (16) түсінесіз: +экономика мен экология арасында қарама-қайшылықтардың шиеленісуі шегіне жеткен қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастар сатысы

· Тағайындалған (19) қандай: +халықаралық экологиялық қатынастардың үйлесімділігі

· Тағам (16) аталады: +экожүйе

· Тамақтандыру (31) алады: +6 000 000 дейін

· Таулы (18) өтеді:+гемоглобин мөлшерінің жоғарылауы мен эритроциттер санының көбеюі

· Таулы (22) өтеді: +гемоглобиннің жоғары мөлшері мен эритроциттердің мөлшерінің жоғары болуы

· Таулы (43) жатады: +жеке

· Теміртау (32) тең? +8

· Теміртау қаласынан 20 км қашықтықта орналасқан зауыт аумағынан алынған топырақ сынамаларынан анықталғаны: никель – 40 мг/кг (ШРЕК – 4), кобальт – 20 мг/кг (ШРЕК– 5). Топырақтың химиялық ластануының интегралдық көрсеткіші қаншаға тең: +14

· Теміртау қаласыныан 20 км қашықтықта орналасқан зауыт аумағынан алынған топырақ сынамаларынан анықталғаны: никель – 8 мг/кг (ШРЕК - 4), кобальт - 10 мг/кг (ШРЕК - 5), мышьяк - 8 мг/кг (ШРЕК - 2). Топырақтың химиялық ластануының интегралдық көрсеткіші қаншаға тең: +8

· Теміртау қаласыныан 20 км қашықтықта орналасқан зауыт аумағынан алынған топырақ сынамаларынан анықталғаныникель – 12 мг/кг (ШРЕК – 4), кобальт – 15 мг/кг (ШРЕК – 5), мышьяк – 6 мг/кг (ШРЕК – 2). Топырақтың химиялық ластануының интегралдық көрсеткіші қаншаға тең:+9

· Теміртау қаласыныан 20 км қашықтықта орналасқан зауыт аумағынан алынған топырақ сынамаларынан анықталғаны: кобальт– 25 мг/кг (ШРЕК – 5), мышьяк – 10 мг/кг (ШРЕК – 2). Топырақтың химиялық ластануының интегралдық көрсеткіші қаншаға тең: +10

· Тірі (11) ғылым: +экология

· Тірі (17) аталады: +биогеоценоз

· Тірі (21) ғалым: +Ф. Реди

· Тірінің (28) аксиомасы: +Ч. Дарвиннің 1-ші аксиомасы

· Тірінің (28) аксиомасы:+Ч. Дарвиннің 1-ші аксиомасы

· Тіршілік (17) неде: +тірі ағзалардағы заттардың химиялық энергия есебінен күрделі түзілістерінде

· Тіршілікті (13) аталады: +теориялық экология

· Топырақ (24) бар: +экологиялық

· Топырақ (25) бар: +ауылшаруашылық

· Топырақ (35) аталады: +эдафобионттар

· Топыраққа (32) болады: +фотосинтез қабілетін төмендететін салқын, жаңбырлы немесе бұлтты ауа райы

· Топырақта (35) анықтаңыз: (линуронның мөлшері) +Әлсіз ластану деңгейі

· Топырақта (38) анықтаңыз: (дилордың мөлшері) +Шамалы қауіпті ластану деңгейі

· Топырақта (38) анықтаңыз: (қорғасынның мөлшері) +Қауіпті ластану деңгейі

· Топырақта (40) тең: (пестицид–гептахлордың) +0,01 мг/кг

· Топырақта (41) қандай: (пестицид-цинебтың) +Транслокациялық

· Топырақта (41) тең: (пестицид–цинебтың)+1,8 мг/кг

· Топырақта (41) тең: +1,5 мг/кг

· Топырақта (42) қандай: (пестицид–гептахлордың) +Санитарлық-токсикологиялық

· Топырақта (42) қандай: (пестицид-гордон) +Органолептикалық

· Топырақта (42) қандай: (пестицид–дилордың) +Органолептикалық

· Топырақта (42) тең: (пестицид-гептахлор) +0,01 мг/кг

· Топырақта (42) тең: (пестицид-дилор) +0,5 мг/кг

· Топырақта 41 тең: (пестицид–гордонның) +1,5 мг/кг

· Топырақта дилордың мөлшері ШРЕК-тен 10 есе, атразин – 8 есе, гептахлор – 2 есе артық. Егер топырақтың ластану деңгейі 0 - 15 – ластану деңгейі рұқсат етілген, 16-32 – шамалы қауіпті, 33-128 – қауіпті, 128-ден артық – аса қауіпті деңгейі болса, интегралды көрсеткіш бойынша топырақтың ластану деңгейін анықтаңыз: +Шамалы қауіпті ластану деңгейі

· Топырақта қорғасынның мөлшері ШРЕК-тен 12 есе, мышьяк – 14 есе, мырыш – 10 есе артық. Егер топырақтың ластану деңгейі 0 - 15 – ластану деңгейі рұқсат етілген, 16-32 – шамалы қауіпті, 33-128 – қауіпті, 128-ден артық – аса қауіпті деңгейі болса, интегралды көрсеткіш бойынша топырақтың ластану деңгейін анықтаңыз: +Қауіпті ластану деңгейі

· Топырақта линуронның мөлшері ШРЕК-тен 2 есе, фталафос – 4 есе артық. Егер топырақтың ластану деңгейі 0 - 15 – ластану деңгейі рұқсат етілген, 16-32 – шамалы қауіпті, 33-128 – қауіпті, 128-ден артық – аса қауіпті деңгейі болса, интегралды көрсеткіш бойынша топырақтың ластану деңгейін анықтаңыз: +Әлсіз ластану деңгейі

· Топырақта пестицид–гептахлордың шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде экперимент түрінде шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: зияндылықтың жалпы сантарлық көрсеткіш бойынша –1,5мг/кг, миграциялық-ауалық – 0,1мг/кг, миграциялық-сулық – 0,5мг/кг, органолептикалық – 0,05мг/кг, транслокациялық – 0,06мг/кг, санитарлық-токсикологиялық – 0,01мг/кг. Гептахлордың ШРЕК нешеге тең: +0,01 мг/кг

· Топырақта пестицид–гептахлордың шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде экперимент түрінде шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: зияндылықтың жалпы сантарлық көрсеткіш бойынша –1,5мг/кг, миграциялық-ауалық – 0,1мг/кг, миграциялық-сулық – 0,5мг/кг, органолептикалық – 0,05мг/кг, транслокациялық – 0,06мг/кг, санитарлық-токсикологиялық – 0,01мг/кг. Гептахлордың зияндылығының лимиттік көрсеткіші қандай: +Санитарлық-токсикологиялық

· Топырақта пестицид–гордонның шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде экперимент түрінде шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: зияндылықтың жалпы сантарлық көрсеткіш бойынша –5,0 мг/кг, миграциялық-ауалық – 10,0мг/кг, миграциялық-сулық – 20,0мг/кг, органолептикалық – 1,5мг/кг, транслокациялық – 2,0мг/кг, санитарлық-токсикологиялық – 2,8мг/кг. Гордонның ШРЕК-сы нешеге тең: +1,5 мг/кг

· Топырақта пестицид–гордонның шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде экперимент түрінде шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: зияндылықтың жалпы сантарлық көрсеткіш бойынша –5,0 мг/кг, миграциялық-ауалық – 10,0 мг/кг, миграциялық-сулық – 20,0 мг/кг, органолептикалық – 1,5 мг/кг, транслокациялық – 2,0 мг/кг, санитарлық-токсикологиялық – 2,8 мг/кг. Гордонның зияндылығының лимиттік көрсеткіші қандай: +Органолептикалық

· Топырақта пестицид–дилордың шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде экперимент түрінде шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: зияндылықтың жалпы сантарлық көрсеткіш бойынша –10,0мг/кг, миграциялық-ауалық – 50,0мг/кг, миграциялық-сулық –10,0мг/кг, органолептикалық – 0,5мг/кг, транслокациялық – 1,5мг/кг, санитарлық-токсикологиялық – 2,0мг/кг. Дилордың ШРЕК нешеге тең: +0,5 мг/кг

· Топырақта пестицид–дилордың шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде экперимент түрінде шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: зияндылықтың жалпы сантарлық көрсеткіш бойынша –10,0мг/кг, миграциялық-ауалық – 50,0мг/кг, миграциялық-сулық –10,0мг/кг, органолептикалық – 0,5мг/кг, транслокациялық – 1,5мг/кг, санитарлық-токсикологиялық – 2,0мг/кг. Дилордың зияндылығының лимиттік көрсеткіші қандай: +Органолептикалық

· Топырақта пестицид–цинебтың шектеліп-рұқсат етілген концентрациясын (ШРЕК) анықтау кезінде экперимент түрінде шектік және табалдырық асты концентрациялары анықталды: зияндылықтың жалпы сантарлық көрсеткіш бойынша –5,0мг/кг, миграциялық-ауалық – 2,5 мг/кг, миграциялық-сулық – 48,0мДата добавления: 2015-03-11; просмотров: 1826. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.092 сек.) русская версия | украинская версия