Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Список РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 

1. Конституція України. – Х.: ігвіні; 2005. – 56с.

2. Господарський Кодекс України. – Х.: ігвіні; 2005. – 216с.

3. Про холдингові компанії в Україні: Закон України

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року №435- IV із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 19 червня 2003 року №980- IV, від 18 листопада 2003 року №1255- IV..

5. Кодекс законів про працю: За станом на 01.02.2004 р. – Х.: ТОВ. Одісей: 2004. – 1660с.

6. Державний класифікатор України „Класифікація організаційно-правових форм господарювання”, затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 року №97.

7. Державний класифікатор України: Класифікація основних фондів. (Запроважений з 01.01.1998 р.)

8. Про держану реєстрацію юридичних і фізичних осіб – підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року №755-IV.

9. Про банкротство: Закон України від 14.05.1992 р. із змінами та доповненнями // Бізнес, 1999. – 39. – с. 14 - 41.

10.Про Національну програму розвитку малого підприємництва в Україні: Закон України від 21.12.2000 р. №2157-III // ВВРУ. – 2001. - №7. – ст.35.

11.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991. №959-XII ‑ К.: Україна, 1991. ‑ 48 с.

12.Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3771-ХІІ.

13.Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року №40-ІХ.

14.Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 року №433-ІV.

15.Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.1992 р. №2132-XII // ВВРУ. – 1992. ‑ № 21.‑ ст. 296.

16.Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року №40- IV.

17.Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 року №697 – ХІІ із змінами і доповненнями.

18.Про оплату праці / Закон України від 24.03.95р. № 108/ 95-ВР в редакції Закону України від 06.02.1997 № 50 / 97-ВР, зі змінами і доповненнями.

19.Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р. №283/97 – ВР // Баланс. 2006. - №19 (613). – С.8-63

20.Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції від 22.05.1997 р. № 282/97-ВР, зі змінами і доповненнями

21.Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року №3792-ХІІ

22.Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. №94/96-ВР // ВВРУ. ‑ 1996. ‑ № 19. – С. 80-82.

23.Про формування валютних фондів України у 1992 році: Постанова Верховної Ради України від 05.02.1992 р. №2102- XII // ВВРУ. – 1992. - №19. – ст.263.

24.Постанова Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів" від 5 серпня 2002 року №1106 із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року №726.

25.Постанова Верховної Ради України "Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України" від 13 липня 1999 року №916-ХІV.

26.Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 27 травня 2003 року №137 "Про затвердження Порядку складання фінансового плану державним підприємством (крім казенного) та контролю за його виконанням

27.Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20 грудня 2005 року № 3235- IV.

28.Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження форми фінансового плану господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій належать державі, та Методичних рекомендацій щодо порядку складання та погодження (затвердження) річного фінансового плану" від 21 лютого 2002 року №343

29.Наказ Міністерства транспорту України "Про складання фінансових планів підприємств та звітність про їх виконання" від 16 липня 2003 року №539

30. О государственной поддержке малого предпринимательства: Указ Президента Украины от 12.05.1998 г. №456/98. // Бизнес. ‑ 1998. ‑ № 20-21. ‑ С. 92-93.

31.Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства: Указ Президента Украины от 03.07.1998 г. № 727/98 // Баланс. ‑ 1998. ‑ № 29. ‑ С. 2-3.

32.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: Атіка, 2002. – 124 с

33.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року №87

34.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №246.

35.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року №92

36.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №242.

37.Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2000 р. № 27/4248, зі змінами та доповненнями.

38.Бойко В.В. Економіка підприємств України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, переробл. і доп. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 528с.

39.Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2007. – 528 с.

40.Ворст Й, Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учебник: Пер. с дат. – М.: Высшая школа, 1994.

41.Економіка та організація виробництва: Підручник / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера, - К.: Знання, 2007. – 678 с.

42.Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, центр навчальної літератури, 2006. – 488 с

43.Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

44. Дубровский В.Ж., Чайкин Б.И. Экономика и управление предприятием: Учебник. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 1998. – 443 с.

45.Економіка підприємства: Навчальний посібник / За заг. ред. О.П. Крайник / – Львів, „Інтелект – Захід”, 2003. – 208с., іл.

46. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного. ‑ Вид. 3-тє, без змін. ‑ К.: КНЕУ, 2006. ‑ 528 с.

47. Економіка підприємства: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. ‑ К.: КНЕУ, 2000. ‑ 248 с.

48.Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с., іл.

49. Економіка підприємства. Збірник практиних задач і ситуацій: Навч. Посіб./ С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 323 с.

50.Іванілов О.С., Таряник О.М., Перетятько А.Ю. Економіка підприємства: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: Консум, 2008. – 374 с.

51. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. Т. 1.: Пер. с англ. ‑ М.: Республика, 1994. ‑ 339 с.

52.Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 580 с.

53.Муравьев А.И., Игнатьев А.М., Крутик А.Б. Малый бизнес: экономика, организация, финансы / А.И. Муравьев, А.М. Игнатьев, А.Б. Крутик: Учеб. пособие для вузов. ‑ 2-е изд., перераб. и доп. ‑ Спб.: „Издательский дом „Бизнес-пресса”. 1999. ‑ 608 с.

54.Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. / За заг. ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с.

55. Стратегія економічного розвитку України: наук.сб. Вип. 1 / Відп. ред. О.П. Степанов. ‑ К.: КНЕУ. – 2000. – 180с.

56. Стонер Джеймс А. Ф, Долан Едвін Г. Вступ у бізнес: Пер. з англ. / Заг. ред. і вступ. ст. Й.С. Завадського. ‑ К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. ‑ 752 с.

57. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: „Каравела”, 2003. – 432 с.

58. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. ‑ К.: Знання – Прес, 2001. ‑ 301с. – (Вища освіта XXI стол.)

59. Шваб Л.І., Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-є вид. – К.: Каравелла, 2006. – 584с.

60.Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 4-е вид. – К.: Каравела, 2007. – 584 с.

61.Шаповал М.І., Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. ‑ 3-є вид., перероб. і доп.- К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2002. ‑ 174с.

62.Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова. – 2-изд. перераб и допол. – М.: ИНФРА-М, 2001. ‑ 520 с. – (Высшее образование)

63.Экономика предприятия: Учеб. для вузов / В.Я.Горфинкель, Е.М.Купряков. В.П.Прасолова и др. ‑ М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2002.

64.Актуальні проблеми економіки.- Київ

65.Антикризисный менеджмент.- Київ

66.Бухгалтерський облік і аудит.- Київ

67.Бюлетень ВАК України.- Київ

68.Вестник Российской экономической академии им. Г.Плеханова: Научный журнал.- Москва: Россельхозакадемия

69.Відомості Верховної Ради України: Офіційне видання.- Київ: "Преса України"

70.Вісник Національного банку України.- Київ

71.Вісник податкової служби України.- Київ

72.Вопросы экономики/ Российская Академия Наук.- Москва

73.Держава та регіони: /Головний редактор Л.Ю.Мельник/ Запорізький інститут державного та муніципального управління.- Науково-виробничий журнал (Серія: Економіка та підприємництво.- Запоріжжя: ЗІДМУ)

74.Економіка і прогнозування: Науково-аналітичний журнал/ НАНУкраїни.- Київ: "Фенікс

75.Економіка України.- Київ

76.Економіка. Фінанси. Право: щомісячний інформаційно-аналітичний журнал

77.Економіка. Фінанси. Право.- Київ

78.Економіст.- Київ

79.Економічний вісник Донбасу/ Луганський національний педагогічний університет ім. Т.Шевченко.- Науковий журнал.- Луганськ: ЛНПУ

80.Економічний часопис - ХХІ.- Науковий журнал.- Київ

81.Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов/ Санкт-Петербургский ун-т экономики и финансов.- СПб: СПбУЭФ

82.Маркетинг в Україні.- Київ

83.Менеджер по персоналу

84.Механізм регулювання економіки: Міжнародний економічний журнал

85.Мировая экономика и международные отношения/ АН РФ.- Москва: "Наука"

86.Підприємництво, господарство і право: Науково-практичний господарсько-правовий журнал

87.Право України: Юридичний журнал.- Київ

88.Проблеми науки: Міжгалузевий науково-технічний журнал/ Мін.освіти і науки України.- Київ: ЦНТЕІ

89.Регіональна економіка: науково-практичний журнал/ Інститут регіональниїх досліджень.- Львів

90.Российский журнал менеджмента./ Санкт-Петербургский государственный университет.- С-Петербург

91.Российский экономический журнал.- Москва

92.Статистика України.- Київ

93.Стратегія розвитку України: Економіка. Соціологія. Право: Науковий журнал

94.Технополис.- Днепропетровск

95.Управление персоналом.- Москва

96.Управление персоналом : Украина.- Київ

97.Экономическая наука современной России./ Российская Академия Наук.- Київ: Изд.комбинат "Винити"

98.Федеральний образовательный портал - Экономика, Социология, Менеджмент http://www.ecsocman.edu.ru/

99. http://dis.ru/market/index.html МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

100. www.dis.ru/manag/ "Менеджмент в России и за рубежом"

101. www.dis.ru/uu/ "Управленческий учет"

102. www.dis.ru/kp/ "Кадры предприятия"

103. www.kontrakty.com.ua Деловой еженедельник контракты

104. www.business.ua Интеренет-портал газеты бизнес

105. www.top-manager.ru Журнал для руководителей ТОП-Менеджер

106. www.zhuk.net Журнал Управление компанией

107. http://iteam.ru/ Портал технологии корпоративного управления

108. http://almamater.com.ua/ Для преподавателей. Образование и наука в Украине. Болонский процесс.

109. http://dkrp.com.ua/ Державний комітет з регулювання підприємництва

110. http://cfin.ru/ корпоративные финансы

111.http://newsru.co.il/

112. http://kommerc.ru/dir3/1084697.htm

113.http://www.rbcsoft.ru/

114.http:// rambler. Ru

115.http: // www. rada. gov. ua.

116.http://www. liga. kiev. ua.

117.http:// www. management. com. ua.


Навчальне видання

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 163. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия