Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основные формулы и соотношения
1. Знайдемо коефіцієнт швидкості ліквідності на початок та кінець року: Кшв.лікв(п) =(15+29+83+17)/(47+72+75+94) =0,5; Кшв.лікв(к) = (20+30+92+14)/(58+87+105+98)= 0,45. П-во не забезпечене фінресурсами та має велику ч-ну зобов’язань. За звітний рік стан п-ва погіршився, зобов’язання зросли.

2. Знайдемо коефіцієнти ліквідності на початок та кінець року: К лікв(п) = 29/ (47+72+75+94) = 0,1; Клікв(к) = 30/(58+87+105+98) =0,08. Так як К лікв<0,2, то п-во дуже слаюо забезпечене наявними грошима, на кінець року стан погіршився.

 

Тема 10-1. Фінансове планування на підприємстві.

Задача. На основі наведених даних необхідно скласти платіжний календар (оперативний фін. план) підприємства на декаду: витрати на невідкладні потреби –2,0; виручка від реалізації - 128,0; сплата % за кредит – 12,0; сплата рахунків постачальників – 32,0; прострочена дебіторська забор-ть – 9,0; сплата податків – 22,0; виплата ЗП – 85,0; надходження короткострокового кредиту –75,0; реалізація основних фондів – 25,0; залишки Г коштів –18,0; інші витрати – 20,0; прострочена кредиторська забор-ть –23,0; погашення короткострокового кредиту –75,0 ; інші надходження –16,0.

Розв’язок

У вигляді таблиці. Надходження:1) виручка від реалізації – 128,0; 2) прострочена дебіторська забор-ть – 9,0; 3) надходження короткострокового кредиту –75,0; 4) реалізація основних фондів – 25,0; 5) залишки Г коштів –18,0; 6) інші надходження –16,0. Баланс: 271 тис.грн

Витрати: 1) витрати на невідклані потреби –2,0; 2) сплата % за кредит – 12,0; 3) сплата рахунків постачальників – 32,0; 4) сплата податків – 22,0; 5) виплата ЗП – 85,0; 6) інші витрати – 20,0; 7) погашення короткострокового кредиту –75,0 ; 8) прострочена кредиторська забор-ть –23,0. Баланс: 271 тис.грн

Задача.На основі наведених даних складіть баланс руху грошових коштів у таблиці: залишок грошових коштів на початок планового періоду у січні, лютому та березні відповідно в тис.грн: 18, 10, 10;

надходження грошових коштів у плановому періоді: 250, 100, 80;

Розв’язок.

У вигляді таблиці: залишок грошових коштів на початок планового періоду у січні, лютому та березні відповідно в тис.грн: 18, 10, 10;

надходження грошових коштів у плановому періоді: 250, 100, 80;

передбачено використання грошових коштів у плановому періоді: 240, 120, 110;

чисті грошові надходження: 268, 110, 90.

залишок або дефіцит грошових коштів: +28, -10, -20.

Задача2На основі привелених даних необхідно скласти поточний фін план на 1 кв.поточного року.: 1)Амортизаційні відрахування –185тис гр, 2)Приріст нормативу власних оборотних коштів –73 тис. Гр, 3)Прибуток –220 тис.гр 4) Податок на прибуток –84 тис гр, 5)Обсяг капітальних вкладень –205 тис гр, 6)фонд накопичення-65 тис гр,7)Фонд споживання- 58 тис гр,8)Резервний фонд –46 тис гр 9)Інші надходження-54 тис гр, 10)Інші витрати-78 тис гр, 11)Доход від здачі основних фонді в аренду – 74 тис гр, 12)Короткострокові кредити банку- 89тис гр, 13)Надлишок власних оборотних коштів-60 тис гр,14)Погашення кредитів банку-73 тис гр.

Розв’язок.

Робити у вигляді балансу Надходження: 1)Амортизаційні відрахування –185тис гр,1)Приріст нормативу власних оборотних коштів –73 тис. Гр, 2)Прибуток –220 тис.гр 3)фонд накопичення-65 тис гр,4)Резервний фонд –46 тис гр 5)Інші надходження-54 тис гр, 6)Доход від здачі основних фонді в аренду – 74 тис гр, 7)Короткострокові кредити банку- 89тис гр, 8)Надлишок власних оборотних коштів-60 тис гр Всього надходженнь –866 тис гр

Витрати: 2) Податок на прибуток –84 тис гр, 4)Обсяг капітальних вкладень –205 тис гр, 4)Фонд споживання- 58 тис гр,5)Інші витрати-78 тис гр, 6)Погашення кредитів банку-73 тис гр.Всього витрат –498 тис.гр

 

Тема 11. Фінансова санація підприємства.

Задача.На основі наведених даних необхідно визначити можливість банкрутства підприємства:

Розв’язок

У вигляді таблиці. Актив:1) необоротні активи – 4700; 2) вир-ча запаси – 330; 3) незавершене вир-во –180; 4) готова пр-я – 45; 5) дебіторська заборг-ть –2300; 6) грошові кошти –92. 7) ін оборотні активи – 30. Баланс: 7677 тис.грн

Пасив: 1) статутний капітал –3400; 2) Резервний капітал – 72; 3) Додатковий капітал – 130; 4) нерозподілений прибуток – 125; 5) кредиторська забор-ть –3950. Баланс: 7677 тис.грн

Показник загрози банкрутства: Z = 1,5*Х1+0,08*Х2+10*Х3+5*Х4+0,3*Х5+0,1*Х6, де Х1 – Cash-Flow/зобов’язання; Х2 – валюта балансу /зобов’язання; Х3 – прибуток/ валюта балансу; Х4 – прибуток/ виручка від реалізації; Х5 – вир-чі запаси/ виручка від реалізації; Х6 – обороти основого капіталу (виручка від реалізації) / валюта балансу. Отже, Х1= 92/(2300+3950)=0,015; Х2 = 7677/(2300+3950)=1,228; Х3= (580+16) /7677= 0,078; Х4 = (580+16)/ =0,096; Х5 = 330/6200=0,053; Х6 = 6200/7677=0,808. Тоді Z= 1,478. У п-ва порушена фінрівновага (стійкість), але йому не загрожує банкрутство за умови переходу на антикризове упраління.

 

Тема 10-2. Фінансове планування на підприємстві.

Задача.На основі наведених даних необхідно дати оцінку структури балансу підприємства:

У вигляді таблиці.Актив:1)необоротні активи–200;2) оборотні активи – 200.Баланс: 400 т.грн

Пасив:1)власний капітал–250;2)кредиторська забор-ть –130.3) інші кредити–20.Баланс:400 т.грн

Розв’зок

З балансу видно, що п-во працює нормально. Необоротні активи повністю забезпечені власними коштами. Кредиторська заборг-ть не вимагає сплати %. З того, що під-во використовує залучені кошти, видно добру фінансову роботу п-ва. Сплати % вимагають інші кредити, але вони займають в ресурсах малу долю.

 

Задача .Статутний капітал АТ складає 30 тис.грн. Випущено та реалізовано акцій 3000 шт., в т.ч. звичайних – 2700 шт., привілейованих 300 шт. Загальна сума ЧП, який підлягає розподілу у вигляді дивідендів, = 6300 грн. По привілейованих акціях фіксована ставка дивідендів затверджена у розмірі 30%. Необхідно розрахувати суму дивідендів за кожну привілейовану та звичайну акцію.

Розв’язок.

1) Визначимо номінальну вартість 1 –єї акції: 30тис. / 3 тис. = 10000 грн.

2) Розмір дивіденду на 1 привілейовану акцію: (10грн * 30%) / 100% = 3грн

3) Сума прибутку, яка направляється на виплату дивідендів по привілейованим акціям: 3 * 300 = 900 грн;

4) На звичайна акції сума дивідендів: 6300 – 900 = 5400грн

5) Розмір дивіденду на 1 звичайну акцію: 5400 / 2700 = 2 грн

 


 

Основные формулы и соотношения

· Уравнение Менделеева-Клапейрона

, (1.1)

где Р – давление газа; V – объем газа, m – масса газа; М – молекулярная масса газа; – универсальная газовая постоянная; Т – абсолютная температура; – количество вещества, гдеN – число молекул, – постоянная Авогадро.

· Закон Дальтона

, (1.2)

где Р – давление смеси газов, – парциальное давление составляющих смесь.

· Плотность газа

, (1.3)

где m – масса газа, V – объем газа.

· Давление газа

, (1.4)

где – концентрация молекул, – постоянная Больцмана.

· Кинетическая энергия одной молекулы:

, (1.5)

где i – число степеней свободы.Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 370. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия