Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тлумачальная запіска
Праграма па дзіцячай літаратуры складзена згодна з новай канцэпцыяй літаратурнай адукацыі і абумоўлена рэаліямі нашага часу.

Мэтай вучэбнай дысцыпліны “Дзіцячая літаратура” з’яўляецца вывучэнне асноўных заканамернасцей развіцця сусветнай і айчыннай літаратуры для дзяцей, рэалізаваных у творчасці канкрэтных яе прадстаўнікоў, раскрыццё эвалюцыі жанравых форм. Падбор імёнаў і твораў матывуецца такімі крытэрыямі, як гуманістычны патэнцыял, мастацкая каштоўнасць, месца, якое твор займае ў гісторыі літаратуры і творчасці пісьменніка, актуальнасць для нашага часу і даступнасць для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту.

Задачы дысцыпліны:

– даць студэнтам цэласнае ўяўленне пра дзіцячую літаратуру як самастойную гісторыка-літаратурную з’яву, якая адлюстроўвае агульныя тэндэнцыі развіцця айчыннай і сусветнай культуры, літаратуры і педагагічнай думкі;

– пазнаёміць з асноўнымі этапамі, важнейшымі заканамернасцямі ў развіцці дзіцячай літаратуры;

– прасачыць гісторыю ўзнікнення і існавання жанраў дзіцячай кнігі;

– вывучыць манаграфічна творчасць беларускіх, рускіх і замежных аўтараў, якія пісалі для дзяцей, прааналізаваць асаблівасці іх творчасці, змест твораў, паказаць ролю пісьменнікаў у літаратурным працэсе;

– выпрацаваць навыкі аналізу мастацкага твора, уменне ацэньваць ідэйна-эстэтычныя вартасці мастацкіх з’яў, вызначаць пазнавальны і выхаваўчы патэнцыял твора;

– пазнаёміць з прынцыпамі адбору кніг для дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту;

– садзейнічаць выхаванню эстэтычнага густу, развіццю самастойнага творчага мыслення;

– фарміраваць і развіваць сацыяльна-асобасныя кампетэнцыі студэнтаў, заснаваныя на ведах па прадмеце, эмацыянальна-каштоўнасным і творчым вопыце, што будзе спрыяць вырашэнню і выкананню грамадзянскіх, прафесіянальных задач і функцый.

Праграма “Дзіцячая літаратура” зарыентавана на дэталёвы разгляд твораў для дашкольнікаў і малодшых школьнікаў і прадугледжвае шырокае выкарыстанне магчымасцей літаратуры ў працэсе прафесіянальнай падрыхтоўкі студэнтаў. Яна прызначана для студэнтаў вышэйшых педагагічных навучальных устаноў па спецыяльнасцях “Лагапедыя”, “Сурдапедагогіка”, “Тыфлапедагогіка”, “Алігафрэнапедагогіка”.

У аснову праграмы пакладзены жанрава-тэматычны прынцып, які дае шырокія магчымасці для праблемнага тлумачэння матэрыялу, для супастаўлення, абагульнення, асвятлення праблемы традыцый і наватарства. На лекцыйных і практычных занятках аналізуюцца найбольш каштоўныя ў эстэтычных і педагагічных адносінах творы для дзяцей.

Змест вучэбнага матэрыялу складаюць восем тэм, якія прадстаўляюць эвалюцыю фальклорных і літаратурных (эпічных, паэтычных, драматычных) жанраў, іх трансфармацыю ў сусветнай і айчыннай дзіцячай літаратуры.

Размеркаванне тэм і адпаведнай колькасці гадзін на іх вывучэнне ў праграме праводзіцца з улікам спецыфікі факультэта спецыяльнай адукацыі. Вучэбным планам на дзіцячую літаратуру на факультэце спецыяльнай адукацыі адводзіцца 54 гадзіны, з іх аўдыторных 34 гадзіны (20 лекцыйных, 14 практычных). Форма кантролю ведаў – залік.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць:

· спецыфічныя рысы дзіцячай літаратуры як мастацтва слова, сувязь яе з фальклорам, педагогікай, з іншымі відамі мастацтва;

· асноўныя тэндэнцыі развіцця сусветнай і айчыннай літаратуры для дзяцей;

· заканамернасці існавання і развіцця літаратурных жанраў, характэрныя прыкметы розных жанраў дзіцячай кнігі;

· асноўныя літаратуразнаўчыя паняцці, неабходныя для самастойнага аналізу і ацэнкі мастацкіх твораў;

· прынцыпы работы з мастацкімі тэкстамі ў дашкольнай і школьнай адукацыйных установах.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен умець:

· вызначаць тэматыку, праблематыку твора, аналізаваць літаратурны твор, раскрываючы асаблівасці яго зместу і формы;

· ацэньваць пазнавальны, выхаваўчы, эстэтычны патэнцыял твора для дзяцей;

· выказваць свае адносіны да прачытанага і даваць аргументаваную ацэнку;

· выяўляць падобнае і адметнае ў літаратурах для дзяцей розных часоў і народаў;

· валодаць навыкамі выразнага чытання твораў розных жанраў, чытаць на памяць мастацкія творы;

· супастаўляць вывучаемыя літаратурныя творы з іншымі відамі мастацтва;

· складаць віктарыны, красворды, гульні па літаратурных творах, фактах жыццёвага і творчага шляху аўтара;

· самастойна набываць веды па прадмеце, працуючы з навукова-крытычнай і даведачнай літаратурай па дысцыпліне.

У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен валодаць:

· метадалогіяй літаратуразнаўчага аналізу;

· навыкамі свабоднага карыстання адпаведным літаратуразнаўчым апаратам пры рашэнні канкрэтных задач;

· навыкамі выразнага чытання твораў.

Прапанаваная канцэпцыя дысцыпліны прадугледжвае фарміраванне ў студэнтаў сукупнасці ведаў, уменняў і навыкаў па дзіцячай літаратуры ў адпаведнасці з Адукацыйным стандартам, фарміраванне ў пэўнай ступені іх светапогляду, развіццё творчага мыслення і эстэтычнага густу.

Прыкладны тэматычны план

  Назва тэмы Аўдыторных гадзін
  Усяго У тым ліку
Лекцый Практычных заняткаў
1. Уводзіны. Вытокі дзіцячай літаратуры
1.1. Малыя фальклорныя жанры  
1.2. Фальклорны эпас  
2. Узнікненне дзіцячай літаратуры  
3. Жанр казкі ў літаратуры для дзяцей
3.1. Шляхі развіцця беларускай літара-турнай казкі
3.2. Эвалюцыя жанру казкі ў рускай літа-ратуры ХІХ–ХХ ст.
3.3. Французская літаратурная казка
3.4. Эвалюцыя казкі ў англійскай літара-туры  
3.5. Шляхі развіцця нямецкай літаратур-най казкі
3.6. Скандынаўская літаратурная казка  
3.7. Амерыканская літаратурная казка  
4. Апавяданне і аповесць для дзяцей у айчыннай і сусветнай літаратуры
4.1. Жанр апавядання ў літаратуры для дзяцей
4.2. Аповесць для дзяцей і пра дзяцей  
4.3. Жанр аўтабіяграфічнай аповесці  
5. Навукова-пазнавальная літаратура для дзяцей
5.1. Руская і беларуская навукова-пазна-вальная літаратура для дзяцей
5.2. Развіццё жанраў зарубежнай навуко-ва-мастацкай літаратуры  
6. Паэзія ў дзіцячым чытанні
6.1. Беларуская паэзія для дзяцей
6.2. Рускія паэты – дзецям
6.3. Зарубежныя паэты – дзецям  
7. Тэндэнцыі развіцця жанраў дзіця-чай драматургіі
7.1. Жанрава-стылёвыя тэндэнцыі ў бела-рускай драматургіі для дзяцей
7.2. Разнастайнасць жанраў рускай дзі-цячай драматургіі
7.3. Заканамернасці існавання і развіцця жанраў зарубежнай драматургіі  
8. Жанр ілюстрацыі ў дзіцячай кнізе. Сучасныя перыядычныя выданні для дзяцей  
Усяго

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 1225. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия