Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Взірець бібліографічного опису джерел
  І. Однотомні видання Книжки одного, двох, трьох авторів Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради : навч. посіб. / О. Пономарів. – К. : Либідь, 2001. – 240 с. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник. / Ф. С. Бацевич. – К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с. Книги чотирьох авторів Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – 3-тє вид, випр. – К. : Зна­ння, 2006. – 367 с. Масова комунікація : підручник / А. З. Москаленко, Л. В. Губерн­ський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. – К. : Либідь, 1997. – 216 с. Перекладні видання Пейн Т. Права людини / Т. Пейн ; пер. з англ. Ігор Савчак. – Львів : Літопис, 2000. – 288 с. Праці конгресів, симпозіумів, конференцій, семінарів і т. ін. Олійник Т. Прізвисько як джерело національних традицій / Т. Олійник // Наукові записки Кіровоградського держ. пед. ун-ту. – Вип. 37. – Кіровоград, 2001. – С. 134 – 137. Словники, довідники, енциклопедії Довідник здобувача наукового ступеня : 3б. нормат. док. та інформац. мат. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліф. / Упоряд. Ю. І. Цеков, пере­днє слово Р. В. Бойка. – К. : Редакція «Бюлетеня ВАК України», 2000. – 64 с. Антології Слово. Знак. Дискурс : Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів : Літопис, 1996. – 633 с. Хрестоматії Матеріали з історії національної журналістики Східної України почат­ку XX ст. / Упоряд. Н. М. Сидоренко, О. І. Сидоренко. – К., 2000. – 456 с.  
Навчальні програми Українська мова за професійним спрямуванням : Типова програма вступного іспиту до аспірантури / Уклад. С. В. Шевчук, А. В. Висоцький, І. В. Клименко. – К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 20 с.  
II. Багатотомні видання Українські письменники : Бібліогр. словник : У 5 т. / АН УРСР. Ін-т л-ри; Редкол. : О. І. Білецький (голов. ред.) та ін. – К., 1960 – 1965. – Т. 1 : Давня українська література (ХІ – ХІІ ст.) / Уклад. Л. Є. Махновець. – I960. – 979 с. III. Неопубліковані джерела Дисертації Панчишин Т. В. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. Автореферат дисертації Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини XIX ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с. Рецензія Ющенко О. Перша авторська енциклопедія / Олекса Ющенко // Літературна Україна. – 2008. – 11 верес. – Рец. на кн. : Україна : енциклопед. словник / О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2008. – 324 с. Архівні матеріали Наукове товариство ім. Шевченка // Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника НАН України. Від. рукописів. – Ф. 1, oп. 1, спр. 78. – Арк. 1 – 7; Спр. 499/1. – Арк. 1 – 92; Спр. 499/10. – Арк. 1 – 9; Оп. 2, спр. 56, 57. IV. Складник документа Розділ або інший складник з книги Владимиров В. М. Теоретичні основи журналістики в світлі теорії розуміння / В. М. Владимиров // Журналістика, особа, суспільство : про­блема розуміння : монографія. – К., 2003. – С. 73 – 113. Передмова, вступна стаття, післямова Москаленко А. Переднє слово // Животко А. П. Історія української преси / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К. : Наша культура і наука, 1999. – С. 7 – 8. Стаття зі збірника, журналу, наукових праць і т. ін. Дияк О. В. Формально-семантичні відношення слова-вершини срібл-(-о) і членів ад’єкативної парадигми / О. В. Дияк // Система і структура східнослов’янских мов : Сучасні тенденції розвитку слов’янских мов : зб. наук. праць. – К. : Т-во «Знання» України, 2003. – С. 36 – 42. Клименко Н. Ф. Динаміка слов­никового складу сучасної української мови на тлі міжслов’янських паралелей / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. І. Даниленко // Мовознавство. – 2003. – № 2 – 3. – С. 96 – 111. Стаття з газети Пепа В. З горіха мова / В. Пепа // Слово Просвіти. – 2003. – 12 – 18 листоп. Стаття з енциклопедії, довідника Бібліофіл // Літературознавчий словник-довідник / P. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – С. 88. Іншомовні джерела Garnett J. L. Communicating for Results in Government: A Strategic Approach for Public Managers. – San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1992. – 306 p. Електронні ресурси Культура фахового мовлення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці : Книги – XXI, 2005. – 572 с. – Режим доступу : http://kultura.asf.ua/posibnyk/2005/3914.htm. Українська мова в Інтернеті – http://www.novamowa.com.ua

Бібліографування – це вид аналітико-синтетичного опрацювання, який полягає в укладанні опису документа. Такі описи можуть бути різними – бібліографічними, архівними, інтернетними тощо. Біблі­ографічні описи описують опубліковані паперові видання, архівні – описи архівних документів, інтернетні – описи веб-сторінок Інтернет.Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 594. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия