Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ


 

Аджастери (диспашери) –це спеціалісти з розрахунків аварій та розподілу збитків між учасниками морського перевезення.

Аварійні комісари – це спеціалісти, які встановлюють причини настання страхового випадку, характер та розмір збитків.

Андерайтери – це юридичні особи, які діють від імені страховика та мають право брати на страхування запропоновані ризики, визначати тарифні ставки й умови договорів страхування на основі норм страхового права.

Вигодонабувачі – це особи, зазначені страхувальником у договорі страхування для отримання страхового відшкодування або страхової виплати у разі, якщо страхувальник чи застрахована особа не може скористатися належними сумами самостійно.

Кептивні страхові компанії – це страхові компанії, які створені потужними виробничими підприємствами або фінансово-промисловими групами для обслуговування власних потреб.

Сюрвейєри– це інспектори чи агенти страховика, що здійснюють огляд та оцінку майна і визначають імовірність реалізації страхового ризику.

Страховий ринок – це особливе соціально-економічне середовище, частина фінансового ринку, де об'єктом купівлі-продажу є страховий захист (страхова послуга) і де формуються попит та пропозиція на неї, а також інфраструктура й конкуренція.

Страховий тариф – це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми, що складається з нетто-ставки та навантаження.

Страхові агенти – це юридичні або фізичні особи, які є представниками страховика і діють у його інтересах за винагороду на підставі доручення зі страховиком, а саме: укладають договори страхування, одержують страхові платежі, виконують роботи, пов’язані зі здійсненням страхових виплат та страхових відшкодувань.

Страхові брокери – це юридичні або фізичні особи, які офіційно зареєстровані в установленому порядку як суб’єкти підприємницької діяльності та здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у страхуванні від свого імені на підставі брокерської угоди з особою, яка має потребу в страхуванні як страхувальник.

Страхові бюроце об’єднання страховиків професійного спрямування, на які покладено виконання функцій координації зусиль страховиків за певними видами страхування

Страхові посередники – це страхові брокери чи агенти, через яких укладається договір страхування і вирішуються окремі питання щодо врегулювання претензій.

Страхові послуги – це договірні відносини між страховиком та страхувальником, метою яких є створення корисного ефекту у вигляді страхового захисту та забезпечення повного і якісного задоволення потреб страхувальника.

Страхові пули – це створені на основі угод між страховиками з метою забезпечення фінансової стійкості й платоспроможності на умовах солідарної відповідальності їх учасників за виконання страхових зобов’язань.

Страховики– це суб'єкти фінансового ринку, які реалізують різні види страхових послуг (страхових продуктів). Основною функцією страховиків є здійснення всіх видів і форм страхування шляхом прийняття на себе за певну плату різноманітних видів ризиків із зобов'язанням відшкодувати суб'єктові страхування збитки при настанні страхового випадку.

Страхувальники – це суб'єкти фінансового ринку, які купують страхові послуги у страхових компаній та фірм з метою мінімізації фінансових втрат при настанні страхової події. Страхувальниками є як юридичні, так і фізичні особи.

Страхування – це вид цивільно-правових відносин із захисту майнових інтересів громадян (фізичних) і юридичних осіб при настанні страхового випадку, визначеного договором страхування або чинним законодавством за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страховиками страхових платежів (внесків, страхових премій).

Страхування відповідальності – це галузь страхування, в якій об'єктом страхових відносин є відповідальність перед третіми фізичними й юридичними особами, які можуть зазнати збитків унаслідок яких-небудь дій або бездіяльності страхувальника.

Співстрахування– це особливий вид спільної діяльності страховиків, коли одночасно два або кілька страховиків за угодою про співстрахування приймають на страхування великі страхові ризики одного страхувальника з дотриманням принципу пропорційної відповідальності. Кожен із цих страховиків відповідає за свою частину страхових зобов'язань безпосередньо перед страхувальником.

Товариства взаємного страхування (ТВС) – це некомерційні організації, створені на основі добровільної угоди між юридичними або фізичними особами для страхового захисту своїх майнових інтересів.

 Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 1115. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Билет №7 (1 вопрос) Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Русский литературный язык как нормированная и обработанная форма общенародного языка Важнейшая функция языка - коммуникативная функция, т.е. функция общения Язык представлен в двух своих разновидностях...

Патристика и схоластика как этап в средневековой философии Основной задачей теологии является толкование Священного писания, доказательство существования Бога и формулировка догматов Церкви...

Основные симптомы при заболеваниях органов кровообращения При болезнях органов кровообращения больные могут предъявлять различные жалобы: боли в области сердца и за грудиной, одышка, сердцебиение, перебои в сердце, удушье, отеки, цианоз головная боль, увеличение печени, слабость...

В теории государства и права выделяют два пути возникновения государства: восточный и западный Восточный путь возникновения государства представляет собой плавный переход, перерастание первобытного общества в государство...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.017 сек.) русская версия | украинская версия