Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 14. Фінансовий ринок
 

Мета вивчення теми: дослідити сутність, функції та класифікацію фінансового ринку, розглянути інструменти фінансового ринку та його посередників, дослідити державне регулювання фінансового ринку

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК
це особлива сфера фінансової системи, складова її інфраструктури, де здійснюється рух тимчасово вільного капіталу, формуються і функціонують обмінно-перерозподільні відносини, пов'язані з процесами купівлі-продажу вільних фінансових ресурсів, їх трансформація в позиковий та інвестиційний капітал через фінансово-кредитні інститути на основі попиту та пропозиції, формується ціна на різноманітні фінансові інструменти
За економічною сутністю  
це сукупність економічних відносин, які виникають між його учасниками при формуванні попиту і пропозиції на специфічні фінансові послуги, пов’язані з купівлею-продажем фінансових активів, які знаходяться у власності економічних суб’єктів національної, регіональної та світової економіки  
За організаційною сутністю
це сукупність фінансових інституцій, які спрямовують потік грошових коштів від власників до позичальників і навпаки. До таких інституцій належать банківські установи, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, позабіржові торгівельні системи  

 


Рис. 14.1. Визначення фінансового ринку


 

можливості відкласти нинішнє споживання, нагромадити заощадження і спрямувати їх у сферу підприємництва
прискорення обороту капіталу, що сприяє активізації економічних процесів у державі
Значення фінансового ринку
ефективний розподіл акумульованого вільного капіталу між численними кінцевими його споживачами
визначення найефективніших напрямів розміщення капіталу з позицій забезпечення високого рівня його дохідності
формування ринкових цін на окремі фінансові інструменти і послуги, що найоб'єктивніше відображають співвідношення між попитом і пропозицією
здійснення кваліфікованого посередництва між продавцями і покупцями фінансових інструментів
створення умов для мінімізації фінансових ризиків
активна мобілізація тимчасово вільного капіталу з різних джерел
ФІНАНСОВИЙ РИНОК
домашні господарства, в яких у більшості випадків, доходи перевищують видатки на величину заощаджень
Суб'єкти
інструменти ринку (фінансові активи - грошові кошти, цінні папери, позикові угоди, валютні цінності), в яких відображаються тимчасово вільні кошти (фінансові ресурси) суб'єктів ринку фінансових послуг
Об'єкти
Функції

 

 


Рис. 14.2. Суб’єкт, об’єкт та функції фінансового ринку

 

Витрати на Витрати на

Ринок продуктів
національний продукт споживання

Державний сектор
Державні позики
ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Ринок ресурсів

Державні

закупівлі

 

Інвестиції Заощадження

 

 

Національний дохід

 

(заробітна платня)

 

 

Рис. 14.3. Взаємозв’язок між державою і фінансовим ринком

 

 

Продавці
Покупці
ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Заощадження
Інвестиції
Нагромадження
Ресурси
Грошові кошти

 


Рис. 14.4. Взаємовідносини продавців та покупців на фінансовому ринку

 

 

Залежно від функцій, які виконують суб'єкти фінансового ринку
СУБ'ЄКТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
З економічного погляду
домашні господарства (населення)
суб'єкти господарювання різних форм власності
держава та місцеві органи влади
  фінансові посередники
З правової позиції
індивідуальні учасники
інституціональні учасники
органи державного регулювання
основні або прямі учасники фінансового ринку
інфраструктури - фінансові посередники (фінансові інститути)
професійні учасники фінансового ринку

 


 

Рис. 14.5. Класифікація суб’єктів фінансового ринку

 

Позафінансові інститути (юридичні особи)
Населення (фізичні особи)
Іноземні учасники (іноземні держави, юридичні і фізичні особи)
Держава  
місцеві органи влади, Національний банк України  
Фінансові посередники  
Фінансові інститути
Інфраструктурні учасники

 


– рух фінансових ресурсів від інвестора до позичальника

– рух фінансових ресурсів від позичальника до інвестора

 

 

Рис. 14.6. Механізм перерозподілу фінансових ресурсів між суб’єктами фінансового ринку

 


держава, органи місцевого самоврядування, різні юридичні особи (створені, як правило, у формі акціонерних товариств)
Головні види учасників фінансового ринку стосовно основних їх груп
На ринку позикових капіталів
Кредитори
Позичальник
Головна функція - продаж грошових активів (як власних, так і залучених) для задоволення різноманітних потреб позичальників у фінансових ресурсах
держава; комерційні банки; кредитні спілки та інші небанківські кредитно-фінансові установи
характеризують суб'єктів фінансового ринку, які отримують позики від кредиторів під певні гарантії їх повернення і за певну плату в формі відсотка
держава; комерційні банки; підприємства; населення
На ринку цінних паперів
Емітенти
залучають необхідні фінансові ресурси за рахунок випуску (емісії) цінних паперів
Інвестори
характеризують суб'єктів ринку, які вкладають грошові кошти в різноманітні види цінних паперів з метою отримання доходу
вітчизняні інвестори
за статусом
індивідуальні інвестори
інституціональні інвестори
портфельні інвестори
стратегічні інвестори
залежно від цілі
за приналежністю до резидентів на національному ФР
іноземні інвестори

 


 


 

Юридичні і фізичні особи
На валютному ринку
Продавці валюти
· держава; · комерційні банки; · фізичні особи; · підприємства, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність
Покупці валюти
На страховому ринку
Страховики
Головна функція - здійснення усіх видів і форм страхування шляхом перейняття на себе за певну плату різноманітних видів ризиків із зобов'язанням відшкодувати суб'єктові страхування збитки при настанні страхового випадку
· страхові фірми та компанії відкритого зразка; · компанії перестрахування ризику (перестраховики)
Страхувальники
характеризують суб'єктів страхового ринку, які купують страхові послуги у страхових компаній та фірм з метою мінімізації фінансових втрат при настанні страхової події
На ринку золота й інших дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
Продавці дорогоцінних металів та каміння
· держава; · комерційні банки; · юридичні та фізичні особи
Покупці дорогоцінних металів і каміння
На ринку нерухомості
Рієлторські фірми, юридичні та фізичні особи, агентства з нерухомості, оцінники житла, банки, юристи, страхові компанії, інформаційні та рекламні структури.
Первинний ринок - поодинокі будівельні фірми та муніципальна влада. Вторинний ринок - рієлторські фірми та приватні особи.
Покупці на первинному та вторинному ринках нерухомості
Продавці на первинному та вторинному ринках нерухомості

 


 

Рис. 14.7. Головні види учасників фінансового ринку стосовно основних їх груп

 

Власники заощаджень
Позичальники
Пряме фінансування

 

 

 


Непряме фінансування

Фінансові посередники

 


Рис. 14.8. Схема руху грошових потоків на фінансовому ринку

 

Національний банк України
Спеціальні кредитні інститути
Комерційні банки
Спеціалізовані банківські установи
Спеціалізовані банківські установи
Інвестиційні банки
Іпотечні банки
Зовнішньоторгові банки
Ощадні банки
Інші спеціалізовані банки
Страхові компанії
Пенсійні фонди
Інвестиційні компанії
Фінансові фонди
Кредитні спілки
Ломбарди
Фінансово-кредитні інститути (фінансові посередники)

 


Рис. 14.9. Класифікація посередників на фінансовому ринку

 


Місцевий ринок
Ринок акціонерного капіталу
Від ступеня глобальності  
Національний ринок
Міжнародний ринок
Регіональний ринок
Ринок резидентів Ринок нерезидентів
ринок фінансових послуг
валютний ринок
кредитний ринок
грошовий ринок
За сегментарною структурою
ринок цінних паперів
ринок золота та інших дорогоцінних металів
За швидкістю реалізації угод
Небанківські кредитні установи (кредитні союзи, факторингові компанії, лізингові компанії та ін.)
За інституціональною структурою
Інвестиційні фінансові установи (інвестиційні трасти, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, пенсійні фонди, страхові компанії, фінансові компанії)
Негайна реалізація угод (ринок «спот»)
Реалізація угод у майбутньому (опціон, ф’ючерс тощо)
Залежно від місця, де відбувається торгівля фінансовими активами
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
За умовами передачі фінансових ресурсів у користування  
Ринок позикового капіталу
За терміном обігу фінансових активів, що можуть бути в обігу на ринку
Ринок грошей
Ринок капіталу
Залежно від того, які фінансові активи пропонуються для продажу, нові чи емітовані раніше
Первинний ринок
Вторинний ринок
Позабіржовий ринок
Біржовий ринок

 

 


 

Рис. 14.10. Класифікація фінансового ринку


ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ
ОСНОВНІ
ПОХІДНІ
Інструменти власності
Інструменти позики
Прості акції
Кредитні інструменти
Інструменти боргу
Деривативи
Облігації
Векселі
Казначейські зобов’язання
Ощадні сертифікати
тощо
Варанти
Ф’ючерси
Форварди
Опціони

 

 


Рис. 14.11. Інструменти фінансового ринку

 

 

Таблиця 14.1Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 3298. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия