Студопедия — Програмне забезпечення ознайомлення дітей з предметним довкіллям у дошкільному навчальному закладі
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Програмне забезпечення ознайомлення дітей з предметним довкіллям у дошкільному навчальному закладі


Зміст ознайомлення дітей з предметним довкіллям визначають загальнопедагогічні і тематичні програми навчання, розвитку і виховання дітей у дошкільному навчальному закладі. Кінцеві результати навчання подано в Базовому компоненті дошкільної освіти.

Метою Базового компонента дошкільної освіти є визначення вимог до змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти, які є основою певного освітнього рівня, встановлення норм, які узгоджують інтереси дитини й потреби суспільства щодо освіченості особистості. Його призначення - узагальнити найкраще, що напрацьовано в науці та практиці останнім часом, уникнути перевантаження дитини частковими й випадковими знаннями, подбати про її різнобічний розвиток відповідно до віку, забезпечити кожній дитині не нижчий за мінімальний достатній рівень розвитку та соціальної адаптації.1

1 Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. - К.: "Дошкільне виховання", 1999. -С. 5.

Базовий компонент дошкільної освіти побудовано за сферами життєдіяльності дитини ("Природа", "Культура", "Люди", "Я сам"), зміст кожної із них містить два блоки: світосприймання - це знання і уявлення, якими повинна оволодіти дитина, і власне діяльність - це вміння дитини користуватися набутим досвідом у довкіллі, тобто її вміння і навички. Усі сфери життєдіяльності взаємопов’язані між собою і спрямовані на формування цілісної особистості.

Сфера "Природа" передбачає екологічне спрямування пізнавальної діяльності у природі, виховання цілісної особистості, орієнтованої на відтворення екологічної культури суспільства; формування екологічної культури світорозуміння, позитивного емоційно-ціннісного ставлення дитини до природного довкілля, розвиток чуттєвої сфери, засвоєння знань та оволодіння практичними вміннями.

Компетентність у галузі "Природа планети Земля" складають відомості про природне довкілля як цілісний організм, у якому взаємодіють повітря, вода, ґрунт, рослини, тварини, люди в багатоманітності їх єдності, русі і мінливості.

Компетентність у галузі "Природа Космосу" становлять елементарні уявлення про зорі (Сонце), планети, і в тому числі, планету Земля, Місяць.1

Компетентність у предметному довкіллі передбачає сформованість у дітей уміння диференціювати предмети за їх функціональними ознаками; здатності орієнтуватись у розмаїтті предметів, класифікувати їх, здійснювати серіацію; розрізняти за розташуванням у просторі і за віддаленістю, володіння навичками практичного життя, культурного споживання та елементарного виробництва продуктів праці.

Компетентність в ігровій діяльності визначається розвиненістю ігрових умінь дитини, здатністю використовувати адекватні групові атрибути та іграшки, сформованістю партнерства, рівнем засвоєння нею ігрових правил.

1 Там само. С. 15.

Компетентність у мистецькій діяльності визначається рівнем розвитку естетичного сприймання об’єктів та явищ, умінням працювати з різними матеріалами, використовувати різні техніки, добирати відповідні засоби реалізації задуму, виявляти емоційно-ціннісне ставлення до предметного довкілля.1

Сфера "Люди" об’єднує змістові лінії "Сім’я. Родина", "Інші люди", "Людство".

Компетентність у напрямі "Сім’я. Родина" передбачає комплекс знань дитини про сім’ю як осередок суспільства, особливості взаємин батьків, стосунки з братом і сестрою, бабусею і дідусем, сімейне буття, склад родин.

Компетентність у напрямі "Інші люди" передбачає уміння диференціювати людей за ознакою спорідненості, віку, статі, прихильності.

Компетентність у напрямі "Людство" передбачає комплекс уявлень дитини про державу, народи, нації, суспільство, людство як узагальнені категорії.1

Сфера "Я сам" передбачає формування компетентності про фізичне "Я": системи знань дошкільника про своє тіло як ціле, його живлення та загартування, гігієну тіла, здоров’я, безпеку, самоохорону, самозахист; розвиток елементарних уявлень про себе як носія свідомості та самосвідомості; ставлення до себе як соціальної істоти.

Компетентність внутрішнього психічного світу становлять уявлення дошкільника про пізнавальну активність, світ почуттів, цілеспрямовану діяльність, освоєння "Я", адекватну самооцінку, домагання самовизнання, психологічну стать, уявлення себе в часі - минулому, теперішньому, майбутньому, ставлення до своїх прав і обов’язків.

Компетентність соціального "Я" становить уявлення дитини щодо сприймання себе в контексті відносин з іншими,

‘Там само. -С. 21. 2 Там само. - С. ЗО.

розвинена потреба в контактах з однолітками й дорослими, соціальні мотиви спільної діяльності.1

У змістовій лінії "Соціальне Я", у номінації "Соціалізація" записано: "Уміє пристосовуватися до життя у нових соціальних умовах: усвідомлює свої нові функції, соціальні ролі; з розумінням ставиться до нового періоду свого життя, усвідомлює його значущість для власного розвитку. Орієнтується у нових умовах, знаходить точку докладання своїх зусиль, приймає умови, у яких доводиться існувати. Уміє розібратись у навколишніх обставинах, елементарно упорядкувати свої враження, самостійно зайняти себе, продемонструвати іншим свої вміння та здібності, виявити приязне ставлення до інших, звернутися про допомогу. Розуміє відмінності між існуванням у сім’ї і соціальній установі, орієнтується у перевагах обох соціальних інститутів, виявляє інтерес, зацікавлене ставлення до життя у дитячому садку, школі. Орієнтується в основних моральних цінностях і вимогах, приймає їх, керується ними у своїх вчинках. Легко включається у життя групи, опановує типові для неї норми, здатна функціонувати, вміє відстоювати власні інтереси. Усвідомлює добро і зло, може пояснити свої вчинки, схвалити або засудити їх. Уміє, за відсутності контролю, стимулювання та заохочення дітей відповідно до соціальних норм, не порушувати їх, виявляти почуття гідності. Має елементарне уявлення про зміст та відмінність понять "совісний" та "безсовісний"*.

Дитина-випускник дошкільного закладу повинна навчитись адекватно ставитися до асоціальних вчинків: "Розрізняє соціально схвалювану поведінку від не схвалюваної; пов’язує першу з позитивними, а другу - з негативними оцінками авторитетних людей та відповідними наслідками для оточення самого винуватця. Знає причини,

1 Там само. - С. 38.

2 Там само.

що призводять до відхилень у соціальній поведінці. Розрізняє поняття "навмисно" і "випадково", керується в оцінці вчинків моральними нормами. Здатна до правило творчої і правило доцільної поведінки, впливає на порушників правил співжиття, здатна опиратися спокусам, утримується від агресивності та руйнівних дій. Уміє владнати суперечку, знайти компроміс, передбачає наслідки своїх негативних дій, розуміє причини виникнення конфлікту, може висловити це, заспокоїти себе та іншого. У суперечці прагне відстояти істину, керується доцільністю. Може визнати свою провину, поступитися своїми власними інтересами заради загального благополуччя, має елементарні навички дипломатичної поведінки, знає слова пояснення, виправдання, вибачення"1.

У програмі "Малятко" ознайомлення дітей з предметним довкіллям подано в розділі "Дитина і навколишній світ" за віковими групами: від першого року життя до сьомого.2

Тематика ознайомлення дітей з довкіллям за віковими групами подана в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

Ознайомлення дітей з довкіллям у програмі "Малятко"

Група Тематика Результати
Перша група раннього віку "Моя сім’я", "Найближче оточення" Діти виявляють бажання спілкуватися з батьками, членами сім’ї, іншими людьми; виявляють інтерес до довкілля, прагнення діяти з предметами, розуміють назви предметів довкілля, простих дій, прохання та вказівки дорослих; реагують на імена близьких людей, іграшок, дій.

1 Там само. - С. 51.

2 Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. - К., 1999.


Друга група раннього віку (другий рік життя) "Моя сім’я", "Дитячий садок", "Праця дорослих" Діти знають рідних людей, вітають їх, дякують, знають назви і призначення предметів побуту, вміють виконувати окремі дії з ними; розуміють вимоги -заборони, правила (окремі) безпечної поведінки; виявляють бажання допомогти дорослим у господарсько-побутовій праці; оволодівають елементарними культурно-гігієнічними навичками та елементарними вміннями самообслуговування.
Перша молодша група (третій рік життя) "Моя сім’я", "Дитячий садок", "Праця дорослих" Знають імена рідних і вміють чемно спілкуватися з ними, бережно ставляться до їхньої праці; знають назву дитячого садка, орієнтуються у приміщенні групової кімнати, на ділянці; знають прості правила взаємин з однолітками; уміють орієнтуватись у простих видах праці дорослих.
Друга молодша група (четвертий рік життя) "Моя сім’я", "Дитячий садок", "Моя вулиця", "Праця дорослих" Знають: повне ім’я, по-батькові, прізвище своє і членів сім’ї, домашню адресу, прості правила взаємин у сім’ї, предмети домашнього вжитку; вміють: ввічливо спілкуватись із знайомими і незнайомими людьми; знають назви міста (села) і вулиць, на якій живе і де розташований дитячий садок; володіють елементарними правилами поводження у громадських місцях; прагнуть до надання дорослим допомоги, піклуються про результати праці.
Середня група (п’ятий рік життя) "Моя сім’я", "Дитячий садок", "Рідне місто", "Праця дорослих" Розуміють поняття "сім’я", знають про сімейні стосунки, обов’язки в сім’ї; уміють спілкуватись, спільно гратись і працювати разом з дорослими й однолітками; знають назву рідного міста (села), визначні місця, мають уявлення про нашу батьківщину, український народ; розуміють взаємозв’язок понять "батьки", "Батьківщина", "Рідний народ"; володіють необхідними культурно-гігієнічними навичками, знають правила безпечної поведінки з предметами побуту,

    називають трудові дії, прагнуть виконувати трудові доручення дорослих, діяти разом з ними; мають навички чемного ставлення до дорослих; вміють виявляти турботу про членів своєї сім’ї і людей у дитячому садку.
Старша група (шостий рік життя) "Моя сім’я", "Дитячий садок", "Рідний край", "Народознавство", "Праця дорослих" Знають про сімейні традиції, свята; розуміють поняття "родина"; вміють вільно орієнтуватись у приміщенні і на території дитячого садка, в найближчому районі (вулицях, площах); виконувати правила культури поведінки в дитячому садку і громадських місцях без контролю дорослих, виявляти доброзичливість у стосунках з людьми; справедливо оцінюють вчинки свої і однолітків; розуміють зміст понять "Батьківщина", "рідний край", "державні символи"; виявляють інтерес до подій, які відбуваються у крані; розуміють значення народних традицій, оберегів, звичаїв, мають уявлення про народні промисли, значущість праці народних митців, знають твори усної народної творчості; знають дві-три операції трудового процесу трьох-чотирьох професій.

Як бачимо, ознайомлення дітей з довкіллям за програмою "Малятко" відбувається за тематичним принципом з поступовим ускладненим змісту і розширення тематики, в межах якої відбувається навчально-виховна робота з довкілля.

Змістова лінія ознайомлення дітей з довкіллям у програмі "Дитина" є складовою розділу "Мова рідна, слово рідне", з назвою "Любій малечі про цікаві речі".1 У кожній віковій групі подається тематика ознайомлення дітей з довкіллям.

Для молодшої групи "Наші малята" пропонуються теми: "Наш дитячий садок", "Іграшки, ігри забави", "Рідний дім (квартира)", "Предмети побуту та вжитку", "Я сам (сама)", "Що ми їмо", "Що ми одягаємо, а що ми взуваємо", "Житло навколо нас", "Свята".

1 Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. - К.: "Богдана".-2003.

Середня група - "Дослідники, Чомучки": залишаються ті самі теми і додаються нові - "Родина. Культура родинних стосунків", "Мій рідний край", "У світлиці природи", "Ми подорожуємо", "Оберег нашого дому". В окремих темах змінена її назва: "У нашої Оленочки таке хороше вбраннячко...", "Смачного вам". У розділі "Наша старша група" пропонуються такі нові теми: "Вони живуть поряд з нами", "Про сталевих коней, килими-літаки і чоботи скороходи", "Фольклорні символи" і ті самі теми, що і в попередніх групах. У програмі "Дитина" для кожної вікової групи подано кінцеві результати навчання. Так, у молодший групі зазначено: діти знають своє ім’я, імена батьків, друзів, помічника вихователя; орієнтуються у групах, на майданчику. У середній групі: діти знають свої імена й прізвища, імена друзів, ім’я та по-батькові вихователя, його помічника, лікаря, завідуючої, своїх батьків, дідуся і бабусі.

Діти старшої групи повинні знати назву свого міста, своєї країни, міста чи села, де живуть родичі; народні обереги-символи (рушник, кольори на ньому), український національний одяг, віночок (квіти, стрічки на ньому), рослини-символи (калина, дуб, верба, барвінок).

Проаналізуємо зміст ознайомлення дітей з довкіллям за програмою "Дитина у дошкільні роки". Ознайомлення дітей з довкіллям за програмою "Дитина в дошкільні роки" передбачається у розділі "Когнітивний розвиток", змістових лініях "Предметний світ" і "Сенсорний розвиток. Формування чуттєвого досвіду" дітей раннього і дошкільного віку.1

Завдання розвитку дитини розподілено за двома напрямами: створення фонду "Хочу" і створення фонду "Можу". Результати розвитку подаються у програмі як "показники компетенції дитини".

Результати розвитку дітей раннього віку за програмою "Дитина в дошкільні роки" подано в таблиці 2.2.

1 Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку, навчання та виховання дітей. - Запоріжжя, 2004.

Таблиця 2.2.

Показники компетенції дитини

 

Група Показники компетенції
Перший рік життя Маніпулює іграшкою, яка потрапила в поле зору; виконує найпростіші дії з іграшкою: трясе, роздивляється, жбурляє, стукає, торохкотить тощо; вільно нанизує на стержень кільця пірамідки (довільно); за допомогою дорослого ставить кубик на кубик.
Другий рік життя Фонд "Можу" На прохання дорослого показує предмети-знаряддя, іграшки, дидактичний матеріал; використовує іграшки-знаряддя за призначенням; діє з предметами-знаряддями в ігровій діяльності (прасує праскою, помішує ложкою тощо); Класифікує предмети: іграшки, предмети-знаряддя; співвідносить різнорідні предмети, вибирає з 4-х кольорових тонів 2 заданих тони. Знає і називає 4 кольори відносно предметів: сонечко жовте, огірок зелений; розрізняє і називає предмети за величиною (маленький стільчик, великий стільчик); складає пірамідку з 3-5 кілець (за розміром).
Третій рік життя Фонд "Можу" Знає і називає предмети найближчого оточення; вказує на частини і ціле у предметах, називає операції праці тата, мами (миє посуд, пере білизну); на прохання дорослого обирає картини із зображенням вантажного та пасажирського транспорту; виявляє зацікавленість працею дорослих. Виконує прості доручення; диференціює 8 кольорів, добирає 3 кольори; збирає мотрійку, яка складається з 4-х маленьких; добирає геометричну фігуру до її зображення на малюнку; збирає пірамідку з 5-8 кілець (у порядку зменшення розміру кілець); на прохання кладе предмети в, на, під інший предмет; називає предмети, які подають звуки; збирає головоломки з 3-х частин; добирає за зразком предмети однакової текстури.

Програмою "Дитина у дошкільні роки" виокремлено розділ "Розвиток пізнавальної сфери" для дітей дошкільного віку, в середині якого є підрозділ "Ознайомлення з предметним

довкіллям" для кожної вікової групи (4-7 роки життя). Зміст ознайомлення дітей з предметним довкіллям за програмою "Дитина в дошкільні роки" подано в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

Зміст ознайомлення дітей з предметним довкіллям за

програмою "Дитина в дошкільні роки"

 

Група Тематика Показники компетенції
Молодший дошкільний вік Житло: Рідна домівка. Предмети домашнього вжитку. За межами дитячого садка. Дитячий садок. Вулиця, місто (село). Засоби пересування та зв’язку. Рукотворний практичний світ. Праця дорослих. Праця дітей. Самообслуговування. Господарсько- побутова праця. Праця у природі. Рідний край. Вулиця. Місто (село). Країна Знає предмети домашнього вжитку; знає назву міста (села), де живе; назву вулиці, на якій мешкає дитина. Вміє виявити позитивне ставлення до трудових завдань; знімати та надягати одяг у певний послідовності; виконує прості доручення з господарсько-побутової праці; користується іграшками, предметами, адекватно їх призначення.
Середній дошкільний вік Житло: Рідна домівка. Предмети домашнього вжитку. За межами дитячого садка. Дитячий садок. Вулиця, місто (село). Засоби пересування та зв’язку. Рукотворний практичний світ. Праця дорослих. Праця дітей. Самообслуговування. Господарсько-побутова праця. Праця у природі. Рідний край. Вулиця. Місто (село). Країна Знає предмети домашнього вжитку та їх деталі, застосування; знає назву рідного міста (села); знає назву вулиці, де розташовано дитячий садок; виявляє інтерес до праці дорослих. Вміє виявляти активність, охайність, самостійність у практичній трудовій діяльності; вміє виявляти увагу, бережне ставлення до праці дорослих; вміє додержуватися послідовності в одяганні та роздяганні; вміє сумлінно виконувати обов’язки чергових по їдальні та під час підготовки до занять; володіє елементарними правилами поводження у громадських місцях та вмінням додержуватися правил безпеки на вулиці; вміє піклуватися про результат праці; розуміє, що Україна це рідна країна, Батьківщина, знає і поважає державні символи, має уявлення про те, що в родини, рідного міста (села) є своя історія.

Старший дошкільний вік Ті самі теми та "Ручна праця", "Рідний край. Україна" Оперує назвою держави; поважає державну символіку; орієнтується в місцезнаходженні України на карті; знає, з ким межує Україна: на півночі - Білорусь, на сході -Росія, на заході - Польща, Словакія, Угорщина, Румунія та Молдова. Знає, що у світі живуть різні народи та нації, всі вони прагнуть миру, турбуються про майбутнє своїх дітей, процвітання своєї країни та планети; виказує інтерес і доброзичливість до інших народів; має уявлення, що держава, у якій живе, має свою історію, пройшла довгий шлях; держава, у якій ми живемо, демократична за формою організації, багатонаціональна за складом; всі люди, які живуть на планеті, складають поняття "людство". Українці - їхня складова частина. Наш народ, як і все людство, прагне миру, щастя, процвітання.

Аналіз змістових ліній програми свідчить, що ускладнення щодо ознайомлення дітей з предметним довкіллям відбувається за цією програмою не шляхом збільшення тематики, а шляхом ускладнення самого змісту ознайомлення дітей з довкіллям.

Отже, аналіз програм засвідчив, що в усіх програмах є або самостійний розділ (програма "Малятко"), або підрозділи (програми "Дитина", "Дитина в перші роки") ознайомлення дітей з довкіллям. Натомість кінцеві показники засвоєння матеріалу не охоплюють змісту визначених тем як у програмі "Дитина в дошкільні роки", так і в програмі "Дитина", у якій вони, по суті, відсутні.

У 2006 році була опублікована тематична програма "Моє довкілля".1

Програма "Моє довкілля" складена відповідно до змісту державного стандарту освіченості випускника дошкільного закладу Базового компонента дошкільної освіти. Програма охоплює всі сфери життєдіяльності дитини в довкіллі: "Природа", "Культура", "Люди", "Я сам".

1 БогушАМ. Моє довкілля. - К.: "Шкільний світ", - 2006.

Кінцевою метою навчально-виховної робити за програмою "Моє довкілля" є засвоєння узагальнених емпіричних уявлень про довкілля (природне, предметне, соціальне) і місце в ньому людини, духовну спадщину, формування потреби пізнати свою країну, довкілля; свідоме ставлення до інших людей; природного й соціокультурного середовища, до традицій і звичаїв українського народу; особистості культури і культури поведінки в довкіллі.

Специфіка програми полягає в інтеграції знань з різних розділів нині чинних загально педагогічних програм: рідна природа, ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, розвиток мовлення, художня література, народознавство, образотворче мистецтво. Такий підхід дає змогу сформувати у дітей поняття про цілісність довкілля, що їх оточує, природне, предметне, соціокультурне оточення, середовище життєдіяльності людини як біологічної та соціальної істоти. Водночас засвоєння матеріалу, запропонованого програмою, підготує дітей до вивчення навчального курсу "Моє довкілля" у початковій школі.

Подаємо зміст ознайомлення дітей з довкіллям за тематичною програмою "Моє довкілля" у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

Змістові лінії ознайомлення з довкіллям у програмі

"Моє довкілля"

 

Сфери життєдіяльності Змістові лінії
Сфера "Природа" — Природне довкілля планети Земля — Рослинний світ — Тваринний світ — Заповідні території України — Екологічне довкілля—Природа Космосу

Сфера "Культура" Я і моя Україна: — моє рідне довкілля - стежинки і вулиці рідногокраю — Україна - моя Батьківщина — Історичні корені України — Символи України. Державні символи України — Національні символи, обереги України — Предметний світ — Предмети харчування — Національна їжа — Обрядова українська їжа — Одяг і взуття — Регіональні назви і специфіка національногоодягу — Іграшки — Українська національна іграшка — Транспорт і зв’язок — Праця дорослих — Правила пожежної безпеки — Свята і розваги — Основи суспільствознавства — Образотворче мистецтво — Народно-декоративне мистецтво і промисли
"Сфера Люди" — Родовід. Сім’я. Родина —Люди
"Сфера "Я сам" -Моє "Я" — Соціальне "Я" — Розвиток мовлення—Художньо-мовленнєва діяльність дітей — Усна народна творчість — Розповідання вихователя з ілюстративнимматеріалом —Виразне читання — Театралізовано-ігрова діяльність

  — Природа рідного краю
  — Тварини
  —Рослини
  —Ландшафти
  — Нежива природа
  — Заповідні території
Матеріал для виховання — Народна метеорологія
  — Народні ігри
  — Твори письменників класиків
  — Орієнтований перелік картин українських
  художників
  — Орієнтований словник - мінімум

Як бачимо, програма "Моє довкілля" побудована за принципом інтегрованого змісту ознайомлення дітей з довкіллям з різних розділів, що є у загальноосвітніх програмах ДНЗ, а також містить цінний довідниковий матеріал для вихователя.

У "Програмі розвитку дитини дошкільного віку" (проект) подано інтегровані показники розвитку пізнавальної активності дітей за сферами життєдіяльності дитини. Пізнавальна активність, у свою чергу, поділяється на загальну і логіко-математичного характеру.1 Окремі розділи ознайомлення Дітей з предметним довкіллям у програмі відсутні.

За освітньою програмою "Довкілля"2 для дітей дошкільного віку (шостий-сьомий рік життя) було розроблено й опубліковано навчально-методичний посібник "Довкілля" (Автори А.М.Богуш, В.Р.Ільченко) удвох частинах.3 Навчально-методичний посібник для вихователів дошкільних навчальних

1 Програма розвитку дитини дошкільного віку. - К.: "Світич", 2004.

2 Ільченко В.Р., Туз К.Ж. Освітня програма "Довкілля". Концептуальнізасади. Інтеграція змісту природничо-наукової освіти. - К.; Полтава,1999. -С. 31.

3 БогушА.М., Ільченко В.Р. Довкілля. - Для дітей дошкільного віку - част.II.-Полтава, 2003.

закладів і батьків складено за інтегрованим принципом, закладеному в Базовому компоненті дошкільної освіти. Він допоможе одержати і закріпити знання дітей за варіативними і тематичними програмою ознайомлення дітей з довкіллям. Посібник містить знання про природу, людину, предмети довкілля, знання з народознавства, фізичного виховання, розвитку мовлення, художні твори та вправи на моделювання у дітей цілісності знань, які базуються на уявленні дитини про самозбереження, збереження природного та соціального довкілля, а також заняття серед природи, які найчастіше проводяться у визначні дні народного календаря (свята українського народу) та уроки мислення.

Концептуальним положенням побудови посібника і пізнання дитиною свого життєвого світу (природного, предметного і соціального довкілля), яке випливає з багатьох потреб дитини: це її прагнення до дослідження, конструювання, спілкування, самовираження (творчого, художнього, мовленнєвого). Саме своїм змістом, методами і прийомами роботи посібник спрямований на задоволення цих потреб і тим самим на природовідповідне їх навчання і виховання.

Перша книга "Довкілля" присвячена ознайомленню дітей з предметним довкіллям. Започатковує її тема "Знайомимося з довкіллям".

Надалі продовжується розмова про Довкілля з наскрізними героями Лесиком, Уляночкою. Після кожного оповідання, розповіді дитині пропонується виконати різні завдання: відповідай, намалюй, запрошуємо до гри, склади казку, зроби сам, відгадай, знай, вивчи на пам’ять, склади розповідь з теми. Подаються вірші, загадки, прислів’я, приказки до кожної теми. Є рубрика "Маленькі дослідники", у якій дітям пропонується виконати досліди. Наприклад, до оповідання "Розмова про воду":

-Візьміть дзеркало або скло, дихніть на нього. Що з ним сталося, чому воно стало вологим? Візьміть у руку

маленьку крижинку, бурульку. Що з ними станеться у РУЦІ?

Друга книга "Довкілля" присвячена Людині в Довкіллі. На першій сторінці - звертання до дітей:

Любі діти!

Запрошуємо вас до подорожі до країни людяності, в довкілля людських стосунків. Подорожуючи, ви дізнаєтесь багато цікавого про себе, своїх друзів, близьких і рідних людей, свою Батьківщину, рідну мову, будете зростати мудрими, розумними, чемними, уважними дітьми. А ще книжечка навчить вас вести свій перший щоденник, своє Я у малюнках... Щасти вам у подорожі знання!

У книзі дітям пропонуються теми: "Людина в довкіллі", "Дорослі люди. Сім’я ", "Моя Батьківщина", "Мова рідна, слово рідне", "Вчимося читати рідною мовою", "Що я знаю про себе", "Як народжується казка", "Життя людини", "Моє тіло", "Що потрібно робити, щоб бути здоровим?", "Я - людина", "Моє ставлення до інших", "Що я здаю про себе?".

Матеріали посібників "Довкілля" вихователь може використовувати на заняттях з ознайомлення з довкіллям, природою, з художньої літератури, мовленнєвих заняттях, на інтегрованих і комплексних заняттях та в повсякденній роботі з дітьми.Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1287. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

ТРАНСПОРТНАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ   Под транспортной иммобилизацией понимают мероприятия, направленные на обеспечение покоя в поврежденном участке тела и близлежащих к нему суставах на период перевозки пострадавшего в лечебное учреждение...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия