Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Операції з нематеріальними активами з ознаками гудвілу. Оподаткування роялті
Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями статті 1 пункту 1.7., як гудвіл приймають нематеріальні активи, вартість яких визначається як різниця між балансовою вартістю активів підприємства та його звичайною вартістю як цілісного майнового комплексу, що виникає внаслідок використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів (робіт, послуг), нових технологій тощо. Вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується у визначенні валових витрат платника податку.

Вартість гудвілу відтворює узагальнені наслідки впливу об'єктів нематеріальних активів, щодо яких не має можливості якось оцінити та видати відповідні документи про їх реєстрацію. Такі об'єкти нематеріальних активів не відображені в балансі і мають ознаки гудвілу, але визначення розміру їх впливу сьогодні є невирішеною проблемою

З позиції оподаткування, нематеріальні активи з ознаками гудвілу не оподатковуються, тому що оподатковано прибуток, який отримано за результатами впливу використання кращих управлінських якостей тощо. Одночасно, гудвіл не враховується у визначення валових витрат платника податку тому, що його розмір перекриває валовий дохід, що призводить до зменшення оподаткованого прибутку підприємства.

Операції з роялті.

Відповідно до статті 1 пункту 1.30. Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 р. № 283/97-ВР зі змінами та доповненнями, під роялті розуміють платежі будь-якого виду, одержані як винагорода за користування або надання права на користування будь-яким авторським правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео - або аудіо-касети, кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення; за придбання будь-якого патенту, зареєстрованого знака на товари і послуги, чи торгової марки, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау).

Не вважаються роялті платежі за отримання об’єктів власності, визначених вище, у володіння або розпорядження чи власність особи або якщо умови користування такими об’єктами власності надають право користувачу продати або відчужити іншим способом такий об’єкт власності або оприлюднити (розголосити) секретні креслення, моделі, формули, процеси, права на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау), за винятком випадків, коли оприлюднення (розголошування) є обов’язковим згідно із Законодавством України.

Згідно зі статтею 1 пункту 1.21. цього Закону, роялті є доход з джерелом його походження з України, тобто доход, отриманий резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їхньої діяльності на території України.

Щодо роялті як винагороди, то це такі нематеріальні активи, які підлягають амортизації у їх господаря (покупця) і вартість яких повертається продавцю в сумі реалізації за проданий нематеріальний актив. Одночасно, покупець перераховує продавцю певну суму винагороди за використання в господарський діяльності отриманих (наданих) нематеріальних активів. Джерелом такого роялті є прибуток або будь-який інший вид винагороди як еквівалент відповідної суми прибутку, який є результатом використання такого виду нематеріальних активів в господарській діяльності підприємства-покупця.

Це є прямий доход продавця, який враховує не тільки вартість нематеріальних активів в складі суми реалізації, а і доход від реалізації та додатковий доход - роялті.

Це є винагорода покупця продавцю за отримані нематеріальні активи, яка додатково стимулює відтворення об'єктів нематеріальних активів з найкращими видами. Зауважимо, що на відміну від прибутку від реалізації нематеріальних активів, роялті як винагороди, може і не бути, якщо прибуток буде отримано менше, ніж в складі в сумі реалізації. Нажаль, в деяких випадках продавці нематеріальних активів примушують покупців укладати угоди з виплатою роялті як винагороди, без врахування фактично отриманого прибутку, який перевищує прибуток в складі суми реалізації нематеріальних активів, тобто такі операції не враховують джерела покриття роялті як винагороди.

Підприємства-отримувачі роялті, згідно п.п. 4.1.4. статті 4 означеного Закону України, зараховують її до валових доходів. Підприємство яке сплачує роялті згідно п.п. 5.4.2. статті 5 включають роялті до складу валових витрат.

Не є об'єктами оподаткування податком на додану вартість виплати роялті у грошовій формі (п.п. 3.2.2. ст. 3 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97р. №168/97-ВР.

Питання для самоконтролю

1. Поняття та предмет економіки інтелектуальної власності.

2. Зміст та структура виробничих сил та виробничих відносин.

3. Сутність та критерії економічного прогресу, його рушійні сили.

4. Два типи економічного розвитку країни.

5. Сутність, структура та механізм ринку інтелектуальної власності.

6. Ринкова економіка як система товарно-грошових відносин.

7. Сутність та зміст господарської діяльності та підприємництва. Власність та її різновиди.

8. Витрати виробництва, їх складові при формуванні вартості інтелектуальної власності.

9. Складові ціни інтелектуальної власності.

10. Державне регулювання економіки та напрями її здійснення.

11. Складові Інтелектуальної економіки та їх зміст.

12. Капітал як економічна категорія та його роль в господарській діяльності.

13. Класифікація видів інтелектуального капіталу за ознаками.

14. Інтелектуальна власність як складова інтелектуального капіталу та її види.

15. Інтелектуальна власність як товар, як капітал, як інвестиція та їх економічний зміст.

16. Види інвестицій з позиції нематеріальних активів. Класифікація інвестицій за ознаками.

17. Сутність та джерела інвестицій в сфері інтелектуальної власності.

18. Інноваційна діяльність в сфері Інтелектуальної економіки.

19. Інноваційна модель розвитку економіки України та її стратегія.

20. Основні поняття та визначення інноваційної діяльності (валові інвестиції, чисті інвестиції, інноваційна інфраструктура, інноваційний провайдер, оператори провайдера тощо).

21. Інтеграційні процеси в сфері Інтелектуальної власності.

22. Економічна безпека та правове забезпечення інтелектуальної власності в Україні.

23. Економічна сутність та мета оцінки інтелектуальної власності.

24. Визначити – в яких випадках здійснюється оцінка вартості інтелектуальної власності.

25. Визначити майно і майнові права, які можуть оцінюватися. Дата оцінки.

26. Підстави для здійснення оціночної діяльності. Вимоги до оцінювачів.

27. Істотні умови договору на проведення оцінки.

28. Концепція корисності при оцінці інтелектуальної власності.

29. Доходний підхід до оцінки інтелектуальної власності.

30. Витратний підхід до оцінки інтелектуальної власності.

31. Ринковий підхід до оцінки інтелектуальної власності.

32. Механізм формування ціни за умовами використання різних методів оцінки інтелектуальної власності.

33. Ознаки нематеріальних активів як об'єкту бухгалтерського обліку.

34. Принципи, які притаманні господарській діяльності.

35. Зміст нормативно правових документів, які забезпечують здійснення господарської діяльності.

36. Корпоративні трансакції з об'єктами інтелектуальної власності.

37. Корпоративні права та їх використання в сфері інтелектуальної власності.

38. Класифікація нематеріальних активів за відповідними ознаками.

39. Механізм придбання нематеріальних активів за ліцензійними договорами та їх продажу (передачі).

40. Механізм попередньої оцінки та оцінки придбання (використання) інтелектуальної власності.

41. Складові первісної вартості (за її видами) та ціна (вартість) придбання інтелектуальної власності.

42. Умови здійснення операцій на активному ринку.

43. Справедлива вартість нематеріальних активів та її економічний зміст.

44. Показники, які характеризують ефект та ефективність використання інтелектуальної власності.

45. Методи економічного аналізу нематеріальних активів.

46. Види економічного аналізу нематеріальних активів та вимоги, які висуваються при здійсненні економічного аналізу.

47. Сутність фінансів, їх сфера, функції та регулююча роль держави.

48. Сфери фінансів в умовах товарних відносин.

49. Економічний зміст фінансового механізму, який поділяється на директивний та регулюючий.

50. Типи фінансової політики та основи сучасної фінансової політики.

51. Схема формування фінансів та фінансово-кредитного механізму.

52. Складові ринку фінансів та його інфраструктура з позиції інтелектуального капіталу.

53. Біржа прав інтелектуальної власності та специфіка її функціонування і укладання біржових угод.

54. Податки, їх функції та елементи.

55. Система податків в Україні.

56. Економічний зміст податків, які використовуються при комерціалізації інтелектуальної власності.

57. Головні принципи фінансової політики нематеріальних активів підприємств.

58. Вимоги до виконавців здійснення фінансової політики нематеріальних активів.

59. Формування облікової політики нематеріальних активів в системі бухгалтерського обліку.

60. Принципи побудови та організації бухгалтерського обліку об'єктів нематеріальних активів.

61. Система рахунків обліку нематеріальних активів та їх призначення.

62. Класифікація нематеріальних активів за господарсько-обліковою ознакою.

63. Вимоги до аналітичного обліку нематеріальних активів, їх оприбуткування та документальне оформлення.

64. Характеристика зносу (амортизації) нематеріальних активів та вимоги до її проведення.

65. Методи амортизації нематеріальних активів.

66. Переоцінка нематеріальних активів, її економічний зміст та порядок здійснення.

67. Операції з нематеріальними активами в системі бухгалтерського обліку (загальне уявлення).

68. Механізм трансформації інтелектуальної власності в інноваційний продукт.

69. Складові бізнес-інноваційного проекту та економічний зміст його складових.

70. Людський капітал та його оцінка в сфері інтелектуальної власності.

71. Формування інтелектуальних ресурсів в господарській діяльності.

72. Комерціалізація інтелектуальної власності та вимоги до її здійснення.

73. Механізм маркетингу при комерціалізації інтелектуальної власності.

74. Правочинність власників виключних прав відносно промислової власності та її економічний зміст.

75. Механізм оподаткування прибутку підприємств при комерціалізації інтелектуальної власності.

76. Механізм податку на додану вартість при комерціалізації інтелектуальної власності.

77. Механізм оподаткування при сплаті платежу та роялті.

78. Нематеріальні активи як товар, товарні операції та база оподаткування операцій купівлі-продажу.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 549. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.036 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7