Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МОДУЛЬНЕ ЗАВДАННЯ №

Блок теоретичних питань

Завдання 1. Дайте визначення термінам( правильна відповідь за кожний термін оцінюється в 5 балів):

Акціонерне товариство

Бізнес-план

Репутація

Ліцензія

Завдання 2. Докладно розкрийте питання ( правильна відповідь оцінюється в 20 балів) :

Генезис та сутнісна характеристика підприємництва.

Завдання 3. Докладно розкрийте питання( правильна відповідь оцінюється в 20 балів):

Форми та принципи ділового спілкування

Блок практичних завдань

Завдання 4. Розв”яжіть задачу та прокоментуйте отримані результати

( правильний розв»язок оцінюється в 40 балів).

В інвестиційну компанію представлені для розгляду й оцінки бізнес-плани двох альтернативних проектів. Для дисконтування ставки відсотку прийняті у розмірі відповідно 10% та 30%. Вихідні дані представлені у табл.

  1 рік 2 рік 3 рік 4 рік  
Обсяг інвестованих коштів, тис.грн. проект А проект Б     16 000 14 400           16 000 14 400
Грошовий потік , проект А проект Б тис.грн.   12 000 7 000   8 000 6 000   5 000 7 000   - 4 000  

 

 

Шкала переведення кількості набраних балів у підсумкову оцінку
Фактична кількість набраних балів Оцінка, що йде у рейтинг, балів
  Денна форма Заочна форма
0-20
21-59
60-69
70-79
80-89
90-100

 


 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

12.1. Основна література

 

Модуль ”Підприємництво”

1.Колот В.М., Покропивний С.Ф. Підприємництво: технологія та стратегія. К.: КДЕУ,1995.

2.Колот В.М., Щербина О.В. Підприємництво: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2003.

3.Підприємництво:організація,ефективність,бізнес-культура: Навч.посіб.- Вид.- 3-тє, без змін / В.М.Колот,І.М.Рєпіна, О.В.Щербина. -К.:КНЕУ,2010. -444 с.

4.Подсолонко В.А. та ін. Підприємництво. – К.: Центр навчальної літератури, 2003.

5.Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво, стратегія, організація, ефективність. Навч. посібник.- К.: КНЕУ, 1998.

6.Предпринимательство: Учебник для ВУЗов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Г.Б. Поляка, В.А. Швандара. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

Модуль „Бізнес-культура”

1. Томилов В.В. Культура предпринимательства: деловые игры, практикумы, ситуации.-СПб:Питер, 2001.-176 с.

2. Капитонов Э. А., Капитонов А. Э. Корпоративная культура и PR.-М.: Издательский центр «Март», 2003.-416 с.

3. Корпоративна культура: Навчальний посібник під заг. ред Г.Л.Хаєта -К: Центр навчальної літератури, 2003.-403 с.

12.1. Додаткова література

Модуль ”Підприємництво”

1.Бусыгин А.В. Предпринимательство. Основной курс: Учебник. - М.: ИНФРА, 1998.

2.Варналій З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти). К.: Інститут приватного права і підприємництва АПрН України. – 1998.

3.Гаммерлинг Г.А. Практический курс предпринимательства. М., 1997.

4.Девид Дж. Ричман и др. Современный бизнес. М., 1995.

5.Кадзума Тетеиси. Вечный дух предпринимательства. Практическая философия бизнесмена. К., 1992.

6.Лапуста М.Г. Малое предпринимательство. М.: Инфра, 1997.

7.Основы предпринимательства. Учебное пособие. М.: Луч, 1993.

8.Основы предпринимательства. Под ред. Пелеха А.С. М., 1996.

9.Савченко В.Е. Современное предпринимательство. М.: ОАО Издат. «Экономика», 1997.

10.Сизоненко В. Підприємництво. К.: «Віктор», 1999.

11.Тирпак І.В., Тирпак В.І. Організаційні структури бізнесу: Порядок створення і функціонування. – Тернопіль: Джура, 1998.

Модуль „Бізнес-культура”

1.Беклемищев Е.П. Оценка деловых качеств руководителей и специалистов. М., 1990.

2.Голов С. Принципи і проблеми обліку ділової репутації фірми (гудвіл) // Бухгалтерський облік і аудит // № 3.- 1995.- с.14-16.

3.Грюниг Р. Координация структурных параметров предприятия // Проблемы теории и практики управления // №4.- 1995.- с.66-69.

4. Даулинг Грем Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности: Пер. с англ.-М.: Консалтинговая группа «ИМИДЖ-КОНТАКТ»: ИНФРА-М, 2003.-ХХVI, 368 с.

5. Коупленд Том, Коллер Тим, Муррин Джек. Стоимость компаний: оценка и управление / Пер. с англ. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. –576 с.

6. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива./ Пер.с фр.- СПб.: Наука, 1996. - XV+589 с.

7. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова.-М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560 с.

8. Мороз О.В., Пашенко О.В. Теорія сучасного брендінгу. Монографія.-Вінниця, 2003.-104 с.

9. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке.-М.: Финансы и статистика, 1991.-304с.

10.Панкеев И.А. Энциклопедия этикета.-М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003.-384 с.

11.Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навч.посібник.-К.:КНЕУ, 1998.-352с.

12.Психология лидерства в би знесе / В.Шеклтон.-СПб: Питер, 2003.-222 с.

13.Психология в отборе персонала / Д. Купер, А. Робертсон -СПб: Питер, 2003.-240 с.

14.Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости / Пер. с англ. –М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.-432с.

15.Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств: Навч.посібник.-К.: КНЕУ, 2000.-412 с.

16.Фатфутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: Учеб-ное пособие. -М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.-208 с.

17.Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. -М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.-304 с.

18.Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. Посіб. – 2-ге вид., перероб. І доп.-К.: Вікар, 2002.-223 с.

19.Экономическая стратегия фирмы: Учеб. пособие / Под ред. А.П. Градова. –3-е изд., испр.-СПб.: Спец-Лит, 2000.-589 с.

 

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 355. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7