Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

зақ мерзімдік жоспар


жаратылыстану-математика бағыты (аптасына 3сағат, барлығы 102сағат)

10 сынып

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары Сағат саны Барлық сағат саны Мерзімі Әдебиеттер, әдістемелік құралдар Үй тапсырмасы
теория практ.
І тоқсан.
МЕХАНИКА 8+2 22+2
Кинематика
Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы.     Оқулық,әдістемелік нұсқаулық §1.1-1.2 №23(21)
Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi.     Есептер жинағы §1.2
Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы.     Оқулық,әдістемелік нұсқаулық §1.4
Көкжиекке лақтырылған дененiң қозғалысы.     Есептер жинағы № 3.13-3.15
Шеңбер бойымен қозғалысың сипаттамасы.     Оқулық  
Практикалық жұмыс №1 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар Лабораториялық жұмыс №1  
Лабораториялық жұмыс №1 Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Практикалық жұмыс№2 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Динамика
Ньютон заңы.     Электронды оқулық §2.1
Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.     Оқулық,дидактикалық материалдар §2.10 §2.11-12  
Импульстің сақталу заңы.     Есептер жинағы  
Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы.     Электронды оқулық §2.4
Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар.     Оқулық §2.7
Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп.     Электронды оқулық §2.8
Лабораториялық жұмыс №2* Шардың инерция моментiн анықтау.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Статика элементі.     Электронды оқулық §2.3
Лабораториялық жұмыс №3 Дененің кинетикалық энергиясының өзгерісі кезіндегі серпімділік күштерінің жұмысын салыстыру.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Лабораториялық жұмыс №4 Ауырлық жəне серпiмдiлiк күштерiнiң əрекетінен туындайтын денелердiң шеңбер бойымен қозғалысын зерделеу.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Лабораториялық жұмыс №5 Үйкеліс коэффициентін əр түрлі тəсілдермен анықтау.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Практикалық жұмыс№3 Нүктенің қозғалысын компьютерлік модельдеу.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
  Сұйықтар мен газдардың қозғалысы
Бернулли теңдеуi. Тұтқыр сұйық.     Электронды оқулық §3.1-3.2
Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi.     Оқулық §3.3-3.4
Бақылау жұмысы «Механика»     Дидактикалық материалдар  
Қорытынды сабақ «Механика»*     Дидактикалық материалдар  
МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА 11+1 28+1
Молекулалық-кинетикалық теория негiздерi
Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi.         Электронды оқулық §4.1-4.3
Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде.     Есептер жинағы §4.4
Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.       Оқулық §4.5 9-жаттығу
  ІІ тоқсан            
Лабораториялық жұмыс №6 Газдың қысымын әр түрлі тәсілдермен анықтау.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Практикалық жұмыс №4 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
  Газ заңдары
Идеал газ күйінің теңдеуі     Есептер жинағы  
Изопроцестер. Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль..     Электронды оқулық  
Лабораториялық жұмыс №7 Изопроцестердi зерделеу.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Практикалық жұмыс №5 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Дальтон заңдары.     Электронды оқулық  
Газдарды техникада қолдану.     Оқулық  
Практикалық жұмыс №6 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
  Термодинамика негiздерi
Газдың ішкi энергиясы. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы.     Электронды оқулық §5.1-5.2
Термодинамикадағы жұмыс.     Есептер жинағы §5.3
Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану.     Есептер жинағы §5.6
Практикалық жұмыс №7 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Бақылау жұмысы «Молекулалық физика»     Дидактикалық материалдар  
Адиабаттық процесс     Оқулық §5.8
Циклді процес. Карно циклі..     Электронды оқулық  
Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау.     Оқулық §5.10-11
Термодинамиканың екiншi заңы.     Есептер жинағы  
Практикалық жұмыс №8 Молекулалық физиканың заңын компьютерлік модельдеу     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
  Сұйық және қатты денелер
Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.     Электронды оқулық §6.1-6.3 14-жаттығу
Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар.     Оқулық §6.4 15-жаттығу
ІІІ тоқсан            
Кристалл және аморф денелер.     Электронды оқулық §7.1
Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация.     Оқулық §7.2
Лабораториялық жұмыс №8 Беттiк керiлу коэффициентiн əр түрлі тəсілдермен анықтау     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Практикалық жұмыс№9 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Қорытынды сабақ «Молекулалық физика»*     Дидактикалық материалдар  
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 16+1 44+1
Электростатика
Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы.     Есептер жинағы §8.1
Кулон заңы - электростатиканың негізгі заңы. .     Дидактикалық материалдар §8.2
Практикалық жұмыс№10 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Электр өрiсi. Өрістің электр кернеулігі.     Электронды оқулық §8.3-8.4 16-жаттығу
Практикалық жұмыс №11 Сапалық және мәтінді есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі.       Оқулық §8.7
Гаусс теоремасы.       §8.5
Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы.     Есептер жинағы §8.6
Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер.     Есептер жинағы §8.7
Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер.     Дидактикалық материалдар §8.8-8.9
Электрсыйымдылық. Конденсаторлар және олардың түрлері. Жазық конденсатордың электрсыйымдылығы.     Есептер жинағы §8.10-11
Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы.     Есептер жинағы §8.12
Практикалық жұмыс №12 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Бақылау жұмысы "Электростатика"     Дидактикалық материалдар  
  Тұрақты электр тогы заңдары
Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы.     Есептер жинағы §9.1-9.3
Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері.     Дидактикалық материалдар §9.4-5
Практикалық жұмыс №13 Өткізгіштердің аралас жалғануы.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері.     Оқулық §9. 6
Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат.     Есептер жинағы §9.7
Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.     Есептер жинағы §9.8 20-жаттығу
Практикалық жұмыс №14 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Бақылау жұмысы «Тұрақты электр тогы заңдары».     Дидактикалық материалдар  
Лабораториялық жұмыс №9 Тізбек бөлігі үшін Ом заңы.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Лабораториялық жұмыс №10 Өткізгіштердің аралас жалғануы.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Қорытынды сабақ «Электродинамика»*     Дидактикалық материалдар  
ІҮ тоқсан            
Лабораториялық жұмыс №11 Ток көзінің ішкі кедергісін жəне ЭҚК-ін анықтау.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк.     Оқулық §12.1
Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма.     Электронды оқулық §12.4-12.5
Шала өткiзгiштердегi электр тогы.     Әдістемелік нұсқаулық §12.2
Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы.     Есептер жинағы §12.3
Практикалық жұмыс №15 Электр тiзбектерiнiң құрастыруы бойынша виртуалды лабораториялық жұмыстар     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
  Магнит өрiсi
Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары. Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.     Әдістемелік нұсқаулық §10.1
Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы. .     Есептер жинағы §10.2
Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.     Әдістемелік нұсқаулық §10.7
Практикалық жұмыс №16 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом.     Электронды оқулық  
Магнетиктер және олардың түрлері. Диа-, пара- және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану.     Оқулық  
Практикалық жұмыс №17 Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.     Оқулық, алдын–ала дайындалған практикалық жұмыстар  
Лабораториялық жұмыс №12 Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
  Электромагниттiк индукция
Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК-і. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция заңы.     Дидактикалық материалдар §11.1
Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі.     Есептер жинағы §11.2
Максвелл гипотезалары. Құйынды электр өрісі.     Әдістемелік нұсқаулық §11.5
Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы.         Есептер жинағы §11.6
Лабораториялық жұмыс №13 Электромагниттiк индукцияны зерделеу.     Оқулық, Лаборатория лық жұмыстың құрал – жаб дық тары  
Бақылау жұмысы "Электродинамика"     Дидактикалық материалдар  
Физикалық практикум
Барлығы:

 

зақ мерзімдік жоспар
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Түсінік хат | Сынып физика пәні

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 2361. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия