Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК
1. Дайте визначення педагогіки, її предмета, основних категорій. Галузі педаго­гічної науки. Зв'язок з іншими науками.

2. Методи наукових досліджень у педагогіці. Наведіть варіанти їх застосування у практиці.

3. Розкрийте поняття особистості, індивідуальності, розвитку, формування особистості дитини.

4. Які фактори впливають на розвиток і формування особистості? Який взаємо­зв'язок між ними?

5. Дайте визначення поняття дидактики, її основних категорій.

6. Поняття про процес навчання. Охарактеризуйте структурні ком­по­ненти навчаль­ного процесу.

7. Функції процесу навчання. Їх взаємозв'язок.

8. Рушійні сили процесу навчання. Мотивація навчальної діяльності школярів.

9. Закономірності і принципи навчання.

10. Характеристика основних етапів (ланок) засвоєння навчального ма­те­ріалу.

11. Реалізація принципів науковості та доступності у навчанні.

12. Принцип систематичності та послідовності у навчанні, принцип наочності. Умови їх реалізації в практичній діяльності вчителя.

13. Принцип свідомості й активності учнів у навчанні. Шляхи його реалізації у процесі навчання.

14. Урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів в процесі навчання.

15. Зміст освіти в загальноосвітній середній школі, його інваріантна та варіативна складові. Навчальний план, навчальні програми, під­руч­ники, посібники. Пріоритетні напрями реформування змісту освіти у середній школі.

16. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2004 р.).

17. Методи навчання, їх класифікація. Прийоми навчання.

18. Охарактеризуйте методи організації та здійснення навчально–пізнавальної діяль­ності учнів. Умови їх ефективного застосування.

19. Методи стимулювання і мотивації навчально–пізнавальної діяльності учнів. Умови їх ефективного засто­су­вання.

20. Методи контролю і самоконтролю в навчанні.

21. Умови оптимального вибору методів навчання. Наведіть приклади з практики ро­бо­ти педагогів-новаторів.

22. Засоби навчання, умови їх ефективного використання. Зас­тосування ком­п'ю­терів у навчальному процесі школи. Позитивні й негативні моменти роботи учнів з комп’ютером.

23. Розкрийте поняття "форми організації навчання". Охарактеризуйте провідні форми, їх переваги.

24. Основні засади класно-урочної системи навчання. Її переваги та недоліки, доповнення та модифікації в сучасних умовах.

25. Урок як основна форма організації навчання у середній школі. Дидактичні, організаційні, психологічні, виховні та гігієнічні вимоги до сучасного уроку.

26. Типи і структура уроків.

27. Підготовка вчителя до уроку.

28. Оцінювання навчальних досягнень учнів, його функції.

29. Педагогічні вимоги до контролю знань, умінь та навичок учнів.

30. Види, методи і форми організації контролю в процесі навчання учнів.

31. Суть компетентності учня. Основні групи компетентностей, рівні навчальних досягнень учнів, бали та їх загальні критерії.

32. Поняття про виховний процес. Його структура та особливості. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні про мету та завдання виховання.

33. Рушійні сили та закономірності виховного процесу.

34. Основні принципи виховання згідно із Національною програмою виховання дітей та учнівської молоді в Україні, їх характеристика.

35. Сутність процесів самовиховання та перевихо­вання, їх зв’язок з процесом виховання.

36. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні про зміст виховання у сучасній школі. Сформулюйте тему і план диспуту з проблем морального виховання учнів.

37. Зміст та форми розумового виховання школярів. Умови виховання культури ро­зумової праці.

38. Формування наукового світогляду як мета та завдання розумового виховання учнів. Шляхи реалізації цього завдання.

39. Завдання і зміст морального виховання учнів.

40. Засоби та найбільш ефективні форми організації морального виховання.

41. Формування екологічної культури школярів. Зв'язок з іншими нап­рямами вихо­вання. Визначте тему бесіди з учнями на екологічну тематику, складіть план її проведення.

42. Зміст та найбільш ефективні форми економічного виховання.

43. Зміст та шляхи трудового виховання школярів. Органі­зація проф­орі­єн­таційної роботи в школі.

44. Формування фізичної культури школярів.

45. Система формування художньо-естетичної культури школярів. Зв'я­зок з іншими напрямами національного виховання у сучасних умо­вах.

46. Завдання та зміст правового виховання учнів. Закон України “Про освіту”, “Положення про загальноосвітній навчальний заклад” про права та обов’язки школярів.

47. Розкрийте можливості предмета "Біологія" щодо естетичного виховання уч­нів.

48. Поняття про технології виховання. Методи, прийоми та засоби виховання. Класифікація методів виховання.

49. Охарактеризуйте методи формування свідомості учнів та умови їх ефективного застосування. Яким з них ви віддаєте перевагу? Обґрунтуйте.

50. Метод прикладу, умови його використання у вихованні учнівської молоді.

51. Методи організації діяльності та формування досвіду суспіль­ної поведінки учнів, умови їх ефективного застосування.

52. Педагогічні умови ефективного застосування методів стимулювання поведінки та діяльності учнів.

53. Умови оптимального вибору методів виховання. Наведіть приклади з практики педагогів-новаторів.

54. Система організації позакласної роботи. Масові, гурткові та індивідуальні форми виховної роботи. Виховні технології.

55. Технологія організації класних годин (виховних справ). Опишіть структуру методичної розробки виховного заходу з метою формування в учнів наукового світогляду.

56. Структура позашкільної освіти, її завдання, основні напрями та форми організації відповідно до Закону України “Про позашкільну освіту”.

57. Учнівське самоврядування в умовах сучасної школи. Наведіть можливу модель учнівського самоврядування.

58. Професійно-педагогічні вимоги до особистості класного керівника, його права та обов’язки.

59. Основні напрями діяльності класного керівника.

60. Система профорієнтаційної роботи в школі. Сформулюйте тему і складіть план бесіди з метою формування професійних інтересів у школярів.

61. Основні принципи планування виховної роботи класного керівника.

62. Структура плану виховної роботи класного керівника. Наведіть приклад такого плану на навчальний семестр.

63. Завдання та педагогічні умови успішного сімейного виховання. Закон України “Про освіту”, “Положення про загальноосвітній навчальний заклад” про відповідальність батьків, їх права та обов’язки.

64. Особливості змісту, засобів, методів і форм сучасного сімейного виховання.

65. Основні напрями і форми організації спільної роботи школи і сім’ї щодо виховання дітей. Система роботи школи з батьками учнів. Складіть план підготовки та проведення батьківських зборів класу (тема - за вибором).

66. Школознавство як розділ педагогіки. Принципи управління сучасною школою.

67. “Національна доктрина розвитку освіти” про мету і пріоритетні напрями розвитку осві­ти.

68. Визначте структуру системи освіти в Україні відповідно до Закону “Про освіту” (1996 р.). Принципи побудови освіти в Україні.

69. Охарактеризуйте спільне та відмінне у системі освіти України та однієї з країн, мову якої вивчаєте.

70. Охарактеризуйте тенденції розвитку системи освіти країни, мову якої вивчаєте.

71. Структура та форми організації профільного навчання згідно із Концепцією профільного навчання в старшій школі (2003 р.).

72. Відповідно до Закону “Про загальну середню освіту” охарактеризуйте структуру та типи середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

73. Планування роботи школи. Види планів. Шкільна документація.

74. Шкільна конференція, рада школи, піклувальна рада, їх склад та повноваження.

75. Педагогічна рада школи, її склад та повноваження.

76. Права і повноваження директора школи, його взаємовідносини з ор­ганами шкіль­ного самоврядування.

77. Організація методичної роботи в школі, її зміст та форми.

78. Положення про загальноосвітній навчальний заклад, його структура.Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 479. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия