Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема: Система освіти, наукові основи управління загальноосвітнім навчальним закладом.
1. Поняття системи освіти та принципи її побудови в Україні.

2. Структура системи освіти в Україні. Характеристика підсистем загальної середньої та вищої освіти.

Практичні завдання:

· Охарактеризуйте сутність безперервної освіти. Доведіть її необхідність.

· У чому відмінність вітчизняної та європейських систем освіти? Що передбачається реформувати у вітчизняній системі освіти у зв’язку з участю України в Болонському процесі?

· Опишіть моделі системи освіти в Україні та одній із зарубіжних країн (за власним вибором). Зробіть їх порівняльний аналіз.

3. Повноваження директора школи, педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу.

4. Органи громадського самоврядування у загальноосвітньому навчальному закладі, їх склад і повноваження.

5. Організація методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі, її завдання, функції, зміст та форми.

Практичні завдання:

· На основі аналізу праць В.О.Сухомлинського “Розмова з молодим директором школи” та “Павлиська середня школа” визначте основні засади ефективного управління навчально-виховною роботою в школі.

· Складіть порядок денний одного із засідань педагогічної ради школи.

Складіть план роботи методичного об'єднання вчителів біології на навчальний семестр.

ЛІТЕРАТУРА

Обов’язкова:

1. Закон України “Про освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч.– Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (статті 6, 10-14, 16-17, 20; розділ ІІ). – С. 28-32; 34-47.

2. Закон України “Про загальну середню освіту” / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1.– С. 61-75; 77-85.

3. Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч.– Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 6-15; 125-126.

4. Модернізація вищої освіти України та Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков; відп. ред. М.Ф.Степко. – К., 2004. – 24 с.

5. Національна доктрина розвитку освіти / Нормативно-правове забезпечення освіти: У 4 ч.– Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. (розділи VІІ, Х, ХІІІ-ХІV). – С. 11-16; 19-23.

6. Положення про загальноосвітній навчальний заклад / Урядовий кур’єр від 15.09.2010.– № 170.

7. Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу // Інф. зб. Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №8. – С. 24-27.

8. Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу // Інф. зб. Міністерства освіти і науки України. – 2001. – №8. – С. 28-32.

9. Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 4. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 31-124.

10. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 4. – К.: Рад. школа, 1976. – С. 394-425; 576-626.

Додаткова:

1. Боброва С. Науково-методична робота в гімназії як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу // Рідна школа. – 2005. – №3. – С. 10-12.

2. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века. – М.: УРАО, 1999. – С. 48–129.

3. Гергель С. Організація самоосвітньої діяльності вчителів Павлиської середньої школи (на матеріалі педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського) // Рідна школа. – 2005. – №6. – С. 44-47.

4. Городова Н.М. Планування роботи закладу освіти. – Харків: Вид. гр. “Основа”, 2004. – 208 с.

5. Джуринский А.М. Развитие образования в современном мире. – М.: ВЛАДОС, 1999. – С. 7-43, 193-198.

6. Левченко Т.І. Розвиток освіта та особистості в різних педагогічних системах: Монографія. – Вінниця: Нова Книга, 2002. – 512 с.

7. Матвієнко О.В. Стратегії розвитку середньої освіти у країнах Європейського Союзу: Монографія. – К.: Ленвіт, 2005. – С. 112-125.

8. Микаберидзе Г.В. США – Япония: чья школа лучше? // Пе­даго­ги­ка. – 1995. – № 1. – С. 83–88.

9. Никандров Н.Д. Школьное дело в США: Перспекти­вы 2000 г. // Советская пе­д­агогика. – 1991. – № 11–12. – С. 111–114.

10. Онишків З.М. Основи школознавства: Навч. посіб. для студ. пед. вузів. – 2-ге вид. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 1999. – 96 с.

11. Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка. – Суми: СДПУ, 1999. – С. 70-108.

12. Сбруєва А.А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-і рр. ХХ – початок ХХІ ст.). – Суми: Козацький вал, 2004. – 500 с.

13. Соловей М.І., Спіцин Є.С. Основи професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. – С. 130-145.

14. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – С. 284-298.

15. Фіцула М.М. Педагогіка: Навч. посіб. – Вид. 2-ге випр., доп. – К.: Академвидав, 2005. – С.426-464.

 

Підсумкова комплексна контрольна робота (7 год.).

Зразок ПККР.

Варіант №1Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 640. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия