Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Додаток 1
ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

Комплексний державний екзамен з гуманітарної та професійної підготовки

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр педагогіки

Напрям підготовки Педагогічна освіта

Спеціальність Професійна освіта(за профілем)

Варіант №1

Умови задачі не переписуйте!

1-й етап. Ознайомтесь з тестовими завданнями. Виберіть правильну відповідь із запропонованих.

1. До вищих закладів освіти першого і другого рівнів акредитації відносяться:

А) училище, технікуми, коледж та інші прирівняні до них заклади освіти

Б) училище, технікуми

В) коледж

Г) університети, академії, інститути

2. Яким документом визначаються терміни проведення практики?

А) Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку вищого закладу освіти

Б ) навчальним планом (робочим навчальним планом)

В)Положенням про організацію навчально-виховного процесу

Г) всі відповіді вірні

3. За яких умов студент допускається до семестрового контролю?

А) виконав усі види робіт, завдань, передбачених робочим навчальним планом на семестр з відповідної навчальної дисципліни

Б ) виконав усі види завдань, передбачених робочим навчальним планом на семестр з відповідної навчальної дисципліни та не пропускав заняття без поважних причин

В)виконав усі види робіт, завдань, передбачених робочим навчальним планом на семестр з відповідної навчальної дисципліни та відпрацював пропущені заняття

Г) всі відповіді вірні

4. Що вивчає професійна педагогіка?

А) закономірності розвитку дитини і визначає шляхи її виховання;

Б) наука про виховання, освіту, навчання людей;

В) наука про підготовку людини до професійної діяльності незалежно від її віку, попередньої освіти і роду занять;

Г) зміст та принципи професійної освіти і професійного навчання.

5. Які завдання стоять перед професійною педагогікою?

А) виховання та навчання підростаючого покоління;

Б) дослідження людської діяльності;

В) підготувати людину до професійної діяльності незалежно від її віку і професії;

Г) відбір змісту навчання.

6. Які основні фактори формування особистості майбутнього робітника?

А) вірний вибір професії;

Б) територіальне розташування;

В) глибока зацікавленість професією;

Г) матеріально-технічна і дидактична оснащеність навчальних майстерень.

7. Який з перелічених нижче хімічних процесів відбувається під час пожежі?

А. Відновлення.

Б. Окиснення.

В. Фотосинтез.

Г. Біосинтез.


8. Який чинник пожежі становить, зазвичай, найбільшу загрозу для життя людини під час пожеж у будівлях?

А. Дим.

Б. Вогонь.

В. Підвищена температура середовища.

Г. Токсичні продукти горіння.

9. Що з переліченого нижче не належить до вогневих робіт?

А. Газозварювання.

Б. Електрозварювання.

В. Різання металів механічною ножовкою.

Г. Варка бітуму та смоли.

10. Основою культури є:

а) проста мова;

б) літературна мова;

в) діалектична мова;

г) розмово-побутова мова.

11. Літературна мова –це:

а)мова, якою ми користуємось у побуті;

б)унормована, відшліфована форма загальнонародної мови;

в)мова радіо, телебачення, освіти;

г)загальнонародна мова.

12. Норма літературної мови-це:

а)сукупність загальноприйнятих правил;

б)індивідуальна манера письма поета;

в)норми, які регулюють вимову звуків;

г)норма, яка встановлює правила слововживання.

13.Напрям психології, предметом вивчення якого є особистість як унікальна цілісна система, здатна до самоактуалізації:

А) біхевіоризм;

Б) психоаналіз;

В) гуманістична психологія;

Г) психологія праці;

14. Один із авторів гуманістичної психології:

А) К.Роджерс;

Б) А.Адлер;

В) К.Г.Юнг;

Г) З.Фрейд;

15.Напрям психології, предметом вивчення та дослідження якого є вроджені сексуальні та агресивні потяги;

А) гуманістична психологія;

Б) біхевіоризм;

В) психоаналіз;

Г) індивідуальна психологія;

2-й етап.Дайте відповідь на запитання

Предмет i завдання педагогіки

3-й етап. Презентувати практико орієнтоване завдання з дисциплін «Загальна методика навчання» та «Методика навчання спеціальних дисциплін» і апробованого на переддипломній педагогічній практиці виконаного у формі методичних рекомендацій.


ЕТАЛОН ВІДПОВІДІ

Етап

1. А

2. Б

3. А

4. В), Г);

5. В);

6. А), В), Г);

7. Б,

8. Г,

9. В,

10. Б,

11. Б,

12. А,

13. В,

14. А,

15. В.

2 етап. Відповідь на теоретичне звдання

Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості.

Назва її походить від грецьких слів “paidos” — дитина і “ago” — веду, тобто “дітоводіння”. У Давній Греції так називали рабів, які супроводжували дітей рабовласників до школи, пізніше — вільнонайманих людей, котрі займалися наставництвом, вихованням та навчанням дітей. Називали ще їх педономами, дидаскалами, майстрами.

До XVII ст. педагогіка розвивалась у лоні філософії, що була тоді майже всеохоплюючою системою наукових знань. Але розвиток матеріального виробництва і духовної культури, зростання у зв'язку з цим ролі освіти і школи, розширення та ускладнення навчально-виховної діяльності й збагачення відповідного фахового досвіду зумовили виокремлення педагогіки в самостійну науку.

Кожна наука має свої предмет і об'єкт дослідження та є синтезом знань про явища дійсності, які вона вивчає. Разом з тим вона неодмінно перебуває в певних взаємозв'язках з іншими науками.

Предмет педагогіки — особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини, складовими частинами якої є освіта і навчання.

Педагогіка досліджує виховання як свідомий і планомірний процес підготовки людини до життя і праці, розкриває його сутність, закономірності, тенденції та перспективи, вивчає принципи і правила, які регулюють виховну діяльність.

Як і кожна наука, педагогіка покликана теоретично узагальнювати факти, проникати у внутрішню природу явищ, виявляти їх причини, передбачати їх розвиток. Вона аналізує об'єктивні закономірності виховного процесу, досліджує істотні й необхідні, загальні та стійкі зв'язки, причинно-наслідкові залежності в ньому. їх знання дає можливість правильно будувати педагогічний процес, прогнозувати результати виховання і здійснювати його відповідно до потреб суспільства.

Педагогічна наука виникла і розвивалась як теорія виховання підростаючих поколінь. Зумовлено це тим, що людина, її духовні та фізичні якості формуються в дитинстві, підлітковому віці та юності. Саме у ці періоди життя розвиток особистості відбувається найбільш інтенсивно, формуються найголовніші її риси та особливості — розумові та фізичні сили, основи світогляду, переконань, моральних почуттів, риси характеру, спрямованість потреб, інтересів, уподобань тощо. Тому істотні прогалини і недоліки у вихованні, допущені в ранньому віці, ліквідувати пізніше надзвичайно важко, а іноді й неможливо.

Педагогіка вивчає процеси виховання, освіти і навчання лише у властивих їй межах, розглядає у цих процесах тільки педагогічний аспект. Вона досліджує те, на яких загальнопедагогічних засадах, завдяки яким засобам виховної роботи потрібно будувати виховний процес, освіту і навчання людей різних вікових груп в освітніх закладах, в усіх типах установ, організацій і трудових колективів.

Етап

Відповідно розробленого практико орієнтованого завдання(Додаток 2) готуємо презентаційні слайди та коментуючи їх аналізуємо виконану роботу.Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 347. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия