Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Барлыєы


***

30.Вирусты гепатит «В» ауруыныѕ негізінде ќандай патогенетикалыќ фактор?

вирусты гепатит В репликациясы//

иммунды цитолиз реакциясы//

лизосомды ферменттердіѕ активациясы//

аутоиммунды реакция//

+барлыєы

***

31.Вирусты гепатит “В” ауруын тіркеуден шыєару їшін ќандай клинико- лабораториялыќ критерийлер ќажет?

интоксикацияныѕ болмауы//

бауыр кґлемініѕ ќалыпќа келуі//

гепатоцелюлярлы ферменттердіѕ ќалпына келуі//

HBs Ag маркерініѕ ќанда аныќталмауы//

+барлыєы

***

32.Протеоз ауруында патологиялыќ процесстіѕ дамуында ќандай фактор маѕызды рґл атќарады?

баланыѕ жасы//

преморбидті фон//

инфекцияныѕ берілу жолы//

инфицерлейтін доза//

+барлыєы

***

33.Тґмендегі кґрсетілген кезеѕдердіѕ ќайсысына HBs Ag маркері ВГВ тјн?

инкубациялыќ//

ќозу кезеѕі//

сарєаюдан кейінгі//

реконвалесценсия кезеѕі//

+барлыєы

***

34.Гепатитті ќатерлі тїрге ауысќанын тґмендегі ќай клиникалыќ синдром дјлелдейді?

ќозу жјне астения ўстамаларыныѕ кезектесуі//

бауыр кґлемініѕ кішіреюі//

ауыздан бауыр иісініѕ шыєуы//

геморрагиялыќ синдром//

+барлыєы

***

35.Вирусты гепатит “В”- ныѕ диагностикалыќ маркерін кґрсетіѕіз:

HBs-Ag//

HBe-Ag//

HK-HBV//

HBc-Ag//

+барлыєы

***

36.Ана сїтімен ќоректенетін нјрестелердегі вирусты гепатиттіѕ клиникалыќ ерекшеліктерін атаѕыз:

+созылмалы гепатиттіѕ ќалыптасуы//

гемолитикалыќ синдромныѕ болуы//

јртїрлі себулерді пайда болуы//

сарєаюдыѕ болмауы//

геморрагиялыќ синдромныѕ болуы

***

37.Вирусты гепатит А жјне В ауруларыныѕ дифференциалды диагностикасындаєы негізгі кґрсеткішті атаѕыз:

ќанныѕ клиникалыќ анализі//

билирубин мґлшері//

бауыр клеткалыќ ферментініѕ активтілік дјрежесі//

сарєаюдыѕ интенсивтілігі//

+ќан сарысуындаєы вирусты гепатит маркерлерініѕ спектрі

***

38.Маркерлердіѕ серологиялыќ спектрінде вирусты гепатит В жјне Дельтаныѕ коинфекциясын кґрсетеді:

HBs-Ag болуы//

дельта антигенініѕ болуы//

+анти- дельта болуы//

HBeанти- HBeIgMболуы//

барлыєы

***

39.Бауырдыѕ ќандай функционалды сынамасы бауырда ќатерлі ауру дамыєаныѕ кґрсетеді?

трансаминаза белсенділігініѕ тґмендеуі//

сулемо титрініѕ кґрсеткіштерініѕ тґмендеуі//

байланыспаєан билирубинніѕ фракциясыныѕ жоєарлауы//

В липопротеин кґрсеткішініѕ тґмендеуі//

+барлыєы

***

40.Тґмендегі кґрсеткіштердіѕ ќайсысы гепатит В ныѕ эпидемиологиясында маѕызды эпидемиологиялыќ маєынаєа ие?

їлкендердіѕ кґп ауруы//

1 жасќа дейінгі нјрестелердіѕ ауруы//

созылмалы вирусты гепатит В- ныѕ кґбеюі//

эпидемиялыќ жоєарлаудыѕ болмауы//

+барлыєы

***

41.Эшерихиоздыѕ тобына сјйкес келетін негізгі ќасиеттерін таѕда (ЭПКИ):

барысы ауыр, ґлім саны жоєары,1 жасќа дейінгі балалар ауырады, салманеллезбен +антигендік туыстыќ//

барысы жеѕіл, 5-6 жасќа дейінгі балалар ауырады, шигеллезбен антигендік туыстыќ, энтероцит цитоплазмасында кґбейеді//

гастроэнтерит сияќты ґтеді тез арада эксикоз дамиды, энтеротоксин бґліп шыєарады, холероген тјріздес//

барысы ауыр, ИТШ болады, 3 жасќа дейінгі балалар ауырады//

барысы жеѕіл, токсикоз жјне эксикоз, нјжісі тјулігіне 4-6 рет.

***

42.Протеоз ауруында патологиялыќ процесстіѕ дамуында ќандай фактор маѕызды рґл атќарады?

баланыѕ жасы//

преморбидті фон//

инфекцияныѕ берілу жолы//

инфицирлейтін доза//

+барлыєы

***

43.Холера ќоздырєышы топыраќта ќанша уаќыт саќталады?

100 кїн//

+60 кїн//

30 кїн//

10 кїн//

10 кїнге дейін

***

44.Холерамен ќай жаста жиі ауырады?

+5 жас//

10 жасќа дейін//

10-15 жас//

5 жасќа дейін

***

45.Холераныѕ ерте белгісі:

+сўйыќ, сулы нјжіс//

іштегі ауру сезімі//

лоќсусыз ќўсу//

гипотермия//

ќўсу, лоќсу

***

46.Холералыќ алгидтіѕ белгісін атаѕыз:

брадикардия//

їлкен дјретке кґп бару//

ќўсу//

+афония//

АГ

***

47.Ќай менингит менингококктыдан кейін 2 орында тўрады:

эшерехиозды//

+пневмококкты//

стафилококкты//

кґк іріѕді//

салманеллезды

***

48.Холера кезіндегі АІЖ заќымдалу симптомдарыныѕ тізбегініѕ дўрысын кґрсетіѕіз:

іштегі ауру сезімі, фонтан тјрізді ќўсу, сулы нјжіс//

фонтан тјрізді ќўсу, содан кейін аздап ќан кету//

+сулы нјжіс, фонтан тјрізді ќўсу//

фонтан тјрізді ќўсу, сулы нјжіс//

іштегі ауру сезімі, содан кейін аздап ќан кету, сулы нјжіс

***

49.5жасар бала айран ішкен соѕ ќатты ауырєан. Іште ауру сезімі пайда болєан, ќатты ќўсќан, їлкен дјретке 5 рет барєан. Іші жўмсаќ, сигма тјрізді ішек ќабынєан. Диагноз?

эшерехиоз//

+дизентерия//

энтероколит//

протеоз//

салманеллез

***

50.Тырысќаќ ауруыныѕ спецификалыќ алдын алу маќсатында ќолданылады:

антибиотиктер: фуразолидин,медаприм//

+тырысќаќќа егу жасау, Хо пероген анатоксин//

су ќоймаларын санитарлы гигиеналыќ баќылау//

арнайы алдын алу шаралары жїргізілмейді//

барлыќ аталєандар

***

51.Эшерихиоздыѕ ауыр дјрежесін кґрсететін симптомдар:

айќын интоксикация//

инфекциялыќ токсикалыќ шоктыѕ дамуы (ИТШ)//

ішек парезі//

нейротоксикоз//

+барлыќ аталєандар

***

52.Эшерихиоз диагностикасында ќолданылатын ќосымша зерттеу јдістері:

+нјжісті, зјрді, ќўсыќ массаларын жјне асќазан шайындысын бактериологиялыќ егу, ТГАР//

радиологиялыќ зерттеу јдістері//

бауырлыќ сынамалар, гемокультура//

капрокультура, гемокультура, Видаль реакциясы//

аран, жўлын сўйыќтыєынан жаєынды

***

53.Эшерихиоздыѕ II тобына сай негізгі белгілерді таѕдаѕыз:

аєымы ауыр, ґлім кґрсеткіші жоєары, 1жасќа дейінгі балалар заќымданады, антигені салманелла тјрізді//

2-5 жас балаларда кездеседі, аєымы жеѕіл, Эритроциттерді заќымдайды, антигені шигелла тјрізді, гастроэнтерит тїрінде ґтеді, жедел эксикоз дамиды, тырысќаќ +тјрізді энтеротоксин бґледі//

аєымы ауыр, клиникасында ИТШ, нјжісі сўйыќ кґп мґлшерде, иісі жаєымсыз, жиі 3 жасќа дейінгі балалар заќымданады//

аєымы жеѕіл, эксикоз сирек дамиды, нјжісі кїніне 4-6 рет

***

54.Эшерихиоздыѕ III тобына тјн негізгі белгілерді таѕдаѕыз:

гастроэнтерит тїрінде ґтеді//

токсикоз жјне эксикоз жедел дамиды//

энтеротоксин ґндіріледі//

жеке жеке кездеседі//

+барлыќ аталєандар

***

55.Эшерихиоздыѕ жеѕіл тїрінде ќандай дјрілер таєайындайсыз?

ампициллин,левомицетин б/т//

цефазолин, кефзол к/т//

+фуразолидон, полимиксон М, невиграмон//

карбенициллин//

нистагин

***

56.Энтеробактериоз еміндегі таѕдамалы ретінде ќолданылды:

полимиксон//

канамицин//

фуразолидон//

+ем ќоздырєыштыѕ сезімталдыєына байланысты таєайындалады//

аталєандардыѕ ешќайсысы

***

57.Ерте кезеѕдегі балалар протеозына тјн патоморфологиялыќ ґзгерістер:

некроз ошаќтарыныѕ ащы ішекте болуы//

+ тоќ ішектіѕ сигма тјрізді жјне проксималды бґлімдерінде эрозиялы жаралы ґзгерістер//

тоќ ішектегі катаралды ґзгерістер//

ащы ішектегі фиброзды іріѕді ґзгерістер//

аталєандардыѕ ешќайсысы

***

58.Клебсиелла инфекциясыныѕ ішектік формасына тјн:

сарєаюмен жїретін гепатомегалия//

дефекация алдындаєы іштіѕ оѕ жаќ бґлігіндегі ауру сезімі//

+іш кебуі, ащы ішектіѕ бойымен іштіѕ шўрылдауы, нјжісі жасыл//

аталєандардыѕ барлыєы

***

59.Ауруханаішілік инфекция ќай стационарєа тјн?

хирургиялыќ//

кїйіктік//

акушерлік//

педиатриялыќ//

+барлыќ аталєандар

***

60.Ќалтырау кезеѕіне тјн емес симптом:

ќаз терісі//

акроцианоз//

ентігу//

+ќўсу//

бўлшыќеттердегі ауырсыну

***

61.Эль Тор тырысќаєыныѕ ќасиетіне жатпайды:

сыртќы ортаныѕ ќолайсыз жаєдайларына айќын//

резистенттілік//

жасырын, атиптік формада жиі кездеседі//

бактериотасымалдаушылар саныныѕ кґп болуы//

+ауыр формаларда жиі кездеседі

***

62.Тырысќаќ кезіндегі карантин уаќытын атаѕыз:

+5 кїн//

10 кїн//

14 кїн//

21 кїн//

30 кїн

***

63.Тырысќаќ кезіндегі аса ќауіпті жўќпа кґзі болып табылатын кезеѕ:

инкубациялыќ кезеѕ//

тырысќаќты энтерит кезінде//

+тырысќаќты гастроэнтерит кезінде//

алгид кезеѕі//

реактивті фаза (жазылу кезеѕінде)

***

64.Тырысќаќ кезінде регидратация ќолдануєа болмайтын препарат:

диссоль//

триссоль//

квартасоль//

физ.ерітінді//

+гемодез

***

65.Тырысќаќ кезіндегі АІЖ заќымдалуыныѕ дамуына негіз болады:

+холероген јсерінен простогландиндер биосентезініѕ жоєарлауы//

холероген јсерінен энтероциттердіѕ ґткізгіштігініѕ артуы//

дегидратация нјтижесінде ЖЌЖ заќымдалады//

ўйќы безініѕ ферментативті белсенділігініѕ тґмендеуі//

ішек дисбактериозыныѕ дамуы

***

66.Дизентериядаєы диареялыќ синдром дамуындаєы жетекші механизм болып табылады:

простогландиндердіѕ жјне клеткашілік циклді 3,5 АДФ концентрациясыныѕ артуы//

ішек сґлініѕ секреция кґлемі артуы//

+клеткадан судыѕ жјне элетролиттердіѕ кґптеп шыєуы//

клеткаішілік иммуноглобулиндердіѕ жјне цАДФ артуы//

барлыќ аталєандар

***

67.Вирусты А гепатитініѕ жедел аєымында аныќталуы мїмкін болатын маркер:

анти- HAV Ig G//

+анти– HAV Ig M//

HBs Ag//

анти HBs//

HB2 Ag

***

68.Вирусты гепатит А кезінде жїргізілетін терапия:

антибактериалды//

вирусќа ќарсы//

+базисті//

иммунокоррекция//

десенсибилизациялыќ

***

69.Вирусты гепатиттіѕ базисті емінде ќолданылмайды:

тґсектік режим//

№ 5 емдјм//

кґп мґлшерде сўйыќ ішу//

+гемодез//

поливитаминдер

***

70.Вирусты гепатиттіѕ сарєаю алды кезеѕінде диагнозды наќтылайтын кґрсеткіш:

билирубин//

тимол сынамасы//

+ АЛТ//

сулема сынамасы//

барлыќ аталєандар//

***

71.Виусты А гепатитінде ґт айдаушы дјрілерді таєайындау кґрсеткіші:

тері жјне шырышты ќабаттардыѕ айќын сарєаюы//

айќын гепатомегалия//

зјр тїсініѕ ќалпына келуі//

+нјжіс тїсініѕ ќалпына келуі//

ґт айдаєыштар ќолданылмайды

***

72.Науќас вирусты А гепатитініѕ ќай кезеѕінде эпидемиологиялыќ ќауіп тґндіреді?

инкубациялыќ кезеѕ//

+сарєаю алды//

сарєаю//

сауыєу кезеѕі//

барлыќ кезеѕі ќауіпсіз

***

73.Науќас ќанында анти HEV Ig M аныќталмаєан. Бўл нјтиже ќай кезеѕге сай келеді?

сарєаю алды//

+жедел//

сауыєу кезеѕі//

барлыќ кезеѕде кездеспейді//

барлыќ аталєандар

***

74.Осылардыѕ ќайсысында колиттік синдром жоќ?

протей//

цитробактер//

+энтеробактер//

клебсиелла//

стафилококк

***

75.Эшерихиоз кезіндегі тўз тапшылыќты эксикозєа тґмендегілердіѕ ќайсысы сай келеді?

+тері жјне шырышты ќабаттардыѕ ќўрєауы//

жоєарєы жјне тґменгі бґлімдердіѕ салќындауы//

тјуліктік диурез мґлшерініѕ тґмендеуі//

бўлшыќеттік гипотония//

барлыќ аталєандар

***

76.Тґмендегі факторлардыѕ ќайсысы тўз тапшылыќты эксикоздыѕ себебі болады?

+ўзаќ диареялыќ синдром//

айќын интоксикация синдромы//

дўрыс жїргізілмеген инфузионды терапия//

барлыќ аталєандар//

дўрыс емес этиотропты ем

***

77.Ерте жастаєы балалар кампилобактериозды кезіндегі нјжіске тјн белгі:

+гемоколит//

сулы//

шырышты//

жасыл тїсті//

барлыќ аталєандар

***

78.Ротавирус инфекциясыныѕ АІЖ енуіне ќандай факторлар жаєдай жасайды?

асќазан ішек жолдарыныѕ ќышќылдыєыныѕ жаєдайы//

трипсин ингибиторыныѕ болуы//

эпителиоциттердіѕ функционалды жетілмеуі//

дисахаридозды жетіспеушілік//

+барлыќ аталєандар

***

79.Заќымдану ошаєыныѕ орналасуына байланысты энцефалиттердіѕ тїрін атаѕыз:

мишыќтыќ//

баєаналыќ//

ќыртыс асты//

диэнцефалды//

+барлыќ аталєандар

***

80.Тырысќаќ дамуындаєы патофизиологиялыќ механизмді атаѕыз:

экзотоксинніѕ јсерінен//

аденилатциклазаныѕ белсенуі//

цАМФ синтезініѕ артуы//

простогландиндердіѕ активтенуі//

+барлыќ аталєандар

***

81.Тырысќаќтыѕ таралуындаєы эпидемиологиялыќ маѕызын аныќтаушы кґрсеткішті аныќтаѕыз:

вибрион тасмалдаушыныѕ денсаулыєы//

сауыќќан вибрион тасымалдаушы//

тырысќаќтыѕ жасырын формасындаєы науќастар//

тырысќаќтыѕ субклиникалыќ формасындаєы науќастар//

барлыќ аталєандар +

***

82.Менингококкты инфекциядаєы геморрагиялыќ бґртпелердіѕ тїзілуіндегі генез ќандай?

+ќан тамырлар ќабырєасыныѕ ґткізгіштігініѕ бўзылуы, капиллярлар спазмы//

тромбоциттер агрегациясыныѕ тґмендеуі//

Антиген +Антидене иммунды комплекстерініѕ тїзілуі//

бауырдыѕ заќымдалуы//

барлыќ аталєандар

***

83.Иерсиниоз кезінде кґкбауырда аныќталатын ґзгерістер?

майлы дистрофия//

+некротикалыќ тїйіндер//

ќан элементтері(лейкоциттер, макрофагтар)//

ТЌШ нјтижелері//

барлыќ аталєандар

***

84.Балалардыѕ алєашќы жылында шигеллездіѕ созылыѕќы аєымда ґтуіне септігін тигізеді:

ЖРВИ ќосылуы, асќынулармен//

рационалды емес антибактериалды терапия//

ішектік дисбактериоз//

супер немесе реинфекция//

+барлыќ аталєандар

***

85.Вирусты гепатиттіѕ орташа ауырлыќ дјрежедегі формасыныѕ негізгі критерийлерін атаѕыз:

кґп ретті ќўсу//

диарея//

тромбоцитопения//

интоксикация//

+барлыќ аталєандар

***

86.Вирусты А гепатитініѕ диагностикалыќ маркерін атаѕыз:

анти –HBs//

HBe- Ag//

анти HBe Ag//

+анти HAV Ig M//

анти HBc Ig M

***

87.Жедел А жјне В гепатиттердіѕ салыстырмалы диагностикасында ќолданылатын маѕызды кґрсеткішті атаѕыз:

байланысќан жјне бос билирубинніѕ мґлшері//

бауырлыќ жасушалыќ ферменттердіѕ белсенділігі//

сарєаюдыѕ интенсивтілігі//

спецификалыќ маркер//

+барлыќ аталєандар

***

88.Гепатит А ныѕ ауырлыєын кґрсететін критерийді атаѕыз:

айќын холестаз синдромы//

гепатомегалия//

АЛТ белсенділігініѕ жоєарлау дјрежесі//

гипербилирубинемия дјрежесі//

+барлыќ аталєандар

***

89.Вирусты гепатит кезінде ќандай кґрсеткіште ґт айдаушы дјрілер таєайындалады?

айќын сарєаюдыѕ болуы//

сарєаю интенсивтілігініѕ тґмендеуі//

ахолиялыќ нјжістіѕ болуы//

+ахолиялыќ нјжістіѕ болмауы//

аталєандардыѕ еќайсысы емеc

***

90.«Ќўрєаќ» тырысќаќ клиникасына ќай симптомдар тјн?

кїрт басталуы, тоќтаусыз дефекация, ќайталамалы ќўсыќ, алєашќы саєаттардаєы декомпенсациялыќ сусыздануы//

басталуы біртіндеп, тјбеттіѕ тґмендеуі, патологиялыќ ќосындыларсыз нјжістіѕ жиілеуі//

+кїрт басталуы, ќўсу жјне іш ґтуге дейінгі коматозды жаєдай//

басталуы біртіндеп, ґт ќосыдылары бар ќўсыќ//

нјжісі кїніне 10 рет, тїссіз, міссіз, ќўсыќ «кїріш ќайнатпасы»

***

91.Антиденелердіѕ ќай титрі тырысќаќ вибрионымен жїргізілген агглютинация реакциясында шамамен оѕ?

1:100//

1:20//

1:60//

+1:40//

аталєандардыѕ ешќайсысы

***

92.Тырысќаќ диагностикасында экспресс јдіс болып табылады:

ТГАР//

АР//

+нјжісті патологиялыќ флораєа люминисцентті серологиялыќ егу//

аталєандардыѕ ешќайсысы

***

93.Тырысќаќ ауруында этиотропты ем ретінде ќолданылады:

регидрон//

+фуразолидон//

линекс//

канамицин//

смекта

***

94.Вирусты В гепатитіне жасалатын егу мерзімін кґрсетіѕіз:

+туылєаннан 4 кїнге дейін//

1 айєа дейін//

3 ай//

6 ай//

1 жас

***

95.Ќызбала 10 жасар, аурудыѕ 10 кїнінде зјрініѕ тїсі ќоѕыр, тері ќышуы мазалайды. Бауыр ќабырєа асты доєасынан 3 см. Тґмен жерде, кґкбауыр ќабырєа ќыры бойымен пальпацияланады. Їштіѕ ортаѕєы сызыєы бойында операциядан кейінгі тыртыќ бар. Сіздіѕ диагнозыѕыз?

+В вирусты гепатит//

А вирусты гепатит//

сепсис//

иерсиниоз//

перитонит

***

96.Тырысќаќпен ауырєан науќастарда дегидратацияныѕ ќай тїрі?

+жасуша сырылыќ//

жасуша ішілік//

изотоникалыќ//

дегидратацияныѕ аныќ тїрі жоќ//

нейротоксикозбен жїретін жасушаішілік

***

97.Тырысќаќ кезінде нјжіске тјн:

«ректалды» тїкірік//Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 3092. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Подкожное введение сывороток по методу Безредки. С целью предупреждения развития анафилактического шока и других аллергических реак­ций при введении иммунных сывороток используют метод Безредки для определения реакции больного на введение сыворотки...

Этапы трансляции и их характеристика Трансляция (от лат. translatio — перевод) — процесс синтеза белка из аминокислот на матрице информационной (матричной) РНК (иРНК...

Условия, необходимые для появления жизни История жизни и история Земли неотделимы друг от друга, так как именно в процессах развития нашей планеты как космического тела закладывались определенные физические и химические условия, необходимые для появления и развития жизни...

Метод архитекторов Этот метод является наиболее часто используемым и может применяться в трех модификациях: способ с двумя точками схода, способ с одной точкой схода, способ вертикальной плоскости и опущенного плана...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия