Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Туралєан жўмыртќа 1 страница


-

+сулы, иіссіз//

геморрагиялыќ

***

98.Тырысќаќќа ќай температура реакция тјн?

+ќалыпты немесе субфебрилді//

тўраќты гипертермия//

кешкілік ремиссия//

ертеѕгілік ремиссия

***

99.Шигеллездіѕ арнайы асќынуларына жатады:

тік ішектіѕ шырышты ќабатыныѕ тїсуі//

динамикалыќ ішек ґтімсіздігі//

реактивті панкреатит//

ересек жастаєы балалардаєы аппендицит//

барлыќ аталєандар

***

100.Эшерихиоздыѕ таралуына бейімдеуші факторлар:

гипотрофия//

рахит//

анемия//

нјрестелерді жасанды тамаќтандыру//

барлыќ аталєандар +

***

101.Эшерихиоз кезінде дамыєан сепсиске јсер етеді:

иммунды жїйе јлсіреуі//

гематоэнцефалды тосќауыл ґткізгіштігініѕ артуы//

АІЖ анатомо-физиологиялыќ ерекшеліктері//

ешќандай емес//

Барлыќ аталєандар +

***

102.Эширихиоздыѕ септикалыќ тїрлерініѕ клиникалыќ кґріністеріне жатпайды:

кґп ќўсу//

атќылаєан ќўсу//

жоєары ќызба//

шырышты нјжіс//

+дистальді колит

***

103.Сальмонеллездіѕ еѕ жиі кездесетін клиникалыќ формасы:

септикалыќ//

тифозды//

+асќазан-ішекті//

субклиникалыќ//

жасырын

***

104.Сальмонеллездіѕ назокоминальді тїріне тјн:

созылмалы аєым//

септикалыќ//

токсико-дистрофиялыќ жаєдай//

летальдылыєы жоєары//

+барлыќ аталєандар

***

105.Инфузионды терапияныѕ бірінші кезектегі критериі:

калий жетіспеушілігін ќалпына келтіру//

+гиповолемияны ќалпына келтіру//

метаболикалыќ ацидозды ќалпына келтіру//

онкотикалыќ ќысымды ќалпына келтіру//

осмотикалыќ ќысымды ќалпына келтіру

***

106.Менингоэнцефалды менингитті бастан кешіргеннен кейінгі кґріністі кґрсетіѕіз:

гидроэнцефали//

паралич//

сананыѕ дамуыныѕ тоќтауы//

+аталєандардыѕ бастапќы їшеуі//

ќалдыќ кґрініс болмайды

***

107.УПФ аєзада мына жаєдайларды шаќырады:

аєзаныѕ белсенділігініѕ тґмендеуі//

УПФ їлкен дозасыныѕ саќталуы//

УПФ сырґы ортаєа тўраќтылыєы//

биологиялыќ беріктілігініѕ жоєалуы//

+барлыќ аталєандар

***

108.Ішке дисбактериозы ќандай микробтардыѕ тґмендеуі салдарынан болады?

+бифидобактерилер//

энтерококк//

кластридиялар//

клебсиеллалар//

ашытќы

***

109.Ерте жастаєы балалардыѕ АІЖ-даєы стафилококты инфекциямен заќымдалуына не јсер етеді?

ішек шырышты ќабатыныѕ мол ќанмен ќамтамасыз етілуі//

ішектіѕ заќымданєыштыєы//

секреторлы аппараттыѕ кейбір жеткіліксіздігі кезіндегі ґткізгіштіктіѕ артуы//

жїйке жолдарыныѕ функционалды дамуыныѕ аяќталмаєандыєы//

+барлыќ аталєандар

***

110.Ерте жастаєы балалардыѕ дисбактериозы кезінде ішектік сіѕірілудіѕ бўзылуы синдромы деген ўєымєа не кіреді?

полигиповитаминоз//

іріѕді шірумен жїретін диарея//

дене салмаєыныѕ тґмендеуі//

метеоризм//

+барлыќ аталєандар

***

111.Тґменде аталєан факторлардыѕ ќайсысы инвазивті диарея кезінде диареялыќ синдромныѕ дамуында жетекші балып саналады?

перистальтиныѕ кїшеюі//

ішек ќўрамыныѕ жедел эвакуациясы//

дисахаридтердіѕ ферментативті ќортылуыныѕ бўзылуы//

осмотикалыќ белсенді заттардыѕ жиналуы//

+барлыќ аталєандар

***

112.Ішектік токсикоз бен эксикоз кезінде метаболикалыќ алколоздыѕ дамуына не јсер етеді?

К+ жоєалту//

Na+ жоєалту//

ўшпайтын май ќышќылдарын жоєалту//

Na+ гидрокарбонатын жјне басќа сілтілі ерітінділерді шамадан тыс енгізу//

+барлыќ аталєандар

***

113.Вирусты гепатиттердіѕ сарєаю кезінде ажыратпалы диагностика жїргізгенде ќандай лабораторлы кґрсеткіш А вирусты гепатитін (ВГА) диагностикалауєа мїмкіндік береді?

+анти-HAV IgG титрініѕ 4 есе ґсуі//

HBs-Ag//

HBe-Ag//

анти-HBe IgM//

билирубинемия

***

114.ВГ «В»- ќандай маркері науќастыѕ жўќпалылыєыныѕ критериі болып саналады?

HBs-Ag//

HBc-Ag//

+HBe-Ag//

анти -HBs-Ag//

анти–Hbe-Ag

***

115.Балалардаєы сальмонеллездіѕ клиникалыќ тїрлерініѕ полиморфизмі немен тїсіндіріледі?

ќоздырєыштыѕ АІЖ барлыќ бґліктеріне тропты болуымен//

бактериемияныѕ болуымен//

иммунокомпонентті жасуша, жїйеніѕ заќымдалуымен//

ішкі аєзалардыѕ заќымдалуымен//

+барлыќ аталєандар

***

116.Дегидратацияныѕ ќайсы ауырлыќ дјрежесіне естіѕ шатасуы, кїрт бозєылттыќ, терініѕ цианозы тјн?

І дјрежесіне//

ІІ дјрежесіне//

+ІІІ дјрежесіне//

барлыќ аталєандар

***

117.Аталєан факторлардыѕ ќайсысы сальмонеллез кезінде ўзаќ бактериотасымалдаушылыќтыѕ дамуын тїсіндіреді?

+сальмонеллалардыѕ макрофагтарда орналасуы//

эндотоксиндерді жеткіліксіз зарарсыздандыру//

микробты денелерді жеткіліксіз зарарсыздандыру//

сальмонеллалардыѕ нейтрофилдерде орналасуы//

барлыќ аталєандар

***

118.Аталєандардыѕ ќайсысы энтеропатогенді эшерихиоз аныќтауда негізгі диагностикалыќ критерий болып табылады?

+баланыѕ ерте жасы, аурудыѕ біртіндеп басталуы, сирек ќўсу, метеоризм, сары тїсті, кґп нјжіс//

баланыѕ ерте жасы, жедел басталу, жиі ќўсу, ќан жјне шырыш аралас сирек сулы нјжіс//

аурудыѕ біртіндеп басталуы, айќын интоксикация, ќўсу, «ректальді тїкірік» ретіндегі дјрет, метеоризм//

жедел басталу, айќын токсикоз бен эксикоз, їрдістіѕ ерте генералициясы//

аталєандардыѕ ешќайсысы емес

***

119.Флекснер шигеллезініѕ негізгі берілу жолдары:

таєамдыќ//

тўрмыс-ќатынастыќ//

ауа-тамшылы//

+су арќылы//

барлыќ аталєандар

***

120.Тґменде аталєан назологиялыќ формалардыѕ ќайсысы карантинді инфекцияларєа жатады?

+холера//

іш сїзегі//

дизентерия//

сальмонеллез//

иерсиниоз

***

121.Пероральді регидратация жїргізуді бастаєаннан кейін ќанша уаќытты су-тўз жеткіліксіздігі ликвидациясы жїреді?

алєашќы 3 саєатта//

+алєашќы 6 саєатта//

алєашќы 10 саєатта//

алєашќы 12 саєат ішінде//

алєашќы тјуліктер ішінде

***

122.Вирусты гепатит «С» нјтижесі 50% жаєдайда болуы мїмкін:

бауырлыќ кома//

+бауыр циррозы//

созылмалы персистеуші гепатит//

астено-вегетативті синдром//

нјтижесі жаєымды

***

123.Аталєан лабораторлы кґрсеткіштердіѕ ќайсысы вирусты гепатиттіѕ ауырлыќ аєымын кґрсететін критерий болып табылады?

АлАТ//

АсАТ//

тимол сынамасы//

+протромбин индексі//

сілтілі фосфотаза

***

124.Ќандай жаєдай люмбальді пункция жасауєа тиым салынады?

генерализацияланєан ўстаиалардыѕ ќайталануы//

гипертермия//

ошаќтыќ симптомдардыѕ болуы//

коматозды жаєдай//

+барлыќ аталєандар

***

125. Менингококты инфекция кезіндегі бґртпені атаѕыз:

розеолезді//

пустулезді//

папулезді//

везикулезді//

+геморрагиялыќ жўлдызшалы

***

126.Аталєан белгілердіѕ ќайсысы менингококќа тјн?

грамм оѕ диплококк//

+сыртќы ортаєа тўраќты емес//

ылєалды ортада тўраќты//

тґмен температураєа тўраќты

***

127.Аталєан вирусты гепатиттердіѕ ќайсысы жиі созылмалы бола алады?

ВГ А//

ВГ В//

ВГ В+Д//

+ВГ С//

ВГ Е

***

128.Парентеральді гепатиттердіѕ белсенді фазасында неліктен гепатопротекторларды таєайындауєа болмайды?

холестазды кїшейтеді//

+аєзадан вирустыѕ элиминациялануын тежейді//

холестазды кїшейтеді//

бауырдыѕ мезенхималды ќабынуын кїшейтеді жјне бауырєа токсикалыќ јсер етеді//

ешќандай јсер бермейді

***

129.ВГ-В ќай маркері науќастыѕ жўќпалылыєыныѕ критериі?

HBs-Ag//

HBc-Ag//

+HBe-Ag//

анти -HBs-Ag//

анти–Hbe-Ag

***

130. Сальмонеллез кезінде аталєан белгілердіѕ ќайсысы назокомиальді инфекция дамыєандыєын тїсіндіреді?

ќоздырєыштыѕ генетикалыќ пластикалыєы//

R-плазмалы комплекстіѕ болуы//

жоєары контагиоздылыќ//

физико-химиялыќ факторларєа тўраќтылыќ//

барлыќ аталєандар

***

131. Аталєан патогенетикалыќ факторлардыѕ ќайсысы ерте жастаєы балалардаєы сальмонеллездіѕ ауырлыќ аєымын аныќтайды?

+тґменде аталєан факторлардыѕ барлыєы//

сальмонелла мен адам ќаныныѕ эритроциттерініѕ антигенді ўќсастыєы//

аяќталмаєан фагоцитоз//

эндотоксинді жеткіліксіз зарарсыздандыру//

бейспецификалыќ ќор,аныш факторларыныѕ дамымаєандыєы

***

132. Балалардаєы сальмонеллездіѕ респираторлы тїрін аныќтаѕыз:

ерте жастаєы балаларда, шаѕ арќылы жўєады//

жедел, дене температурасыныѕ 38оС жјне интоксикациямен басталады//

АІЖ бўзылуы айќын емес, ќўсу тјн емес, ауру басталєаннан кейін 2-3 рет сўйыќ нјжіс//

+барлыќ аталєандар//

***

133.Энтеротоксигенді эширихиоз кезінде негізгі синдром ќайсысы?

нейротоксикоз//

эндотоксинді шок//

І жјне ІІ дјрежелі эксикоз//

+ІІ жјне ІІІ жјрежелі эксикоз//

ДВС синдром

***

134.Аталєан белгілердіѕ ќайсысы ерте жастаєы балалардаєы дизентерияныѕ аєымына тјн?

a) тенезм эквиваленттері//

b) нјжістіѕ скудный сипаты//

c)іштіѕ спастикалыќ ауруы//

d)нейротоксикоз дамуы//

e) барлыќ аталєандар

***

135. Флекснер шигеллезі кезіндегі негізгі синдром ќандай?

нейротоксикоз//

ЖУШ//

+ айќын жергілікті (колитикалыќ синдром)//

І жјне ІІ дјрежелі эксикоз//

ДВС- синдром

***

136.Жасушалыќ дегидратацияєа ќандай клиникалыќ синдром тјн?

сўйыќтыќтан жиеркену//

АЌ тґмендеуі//

акроцианоз//

гипотермия//

+шґлдеу

***

137. Тґменде аталєан ерітінділердіѕ ќайсысыныѕ кґмегімен айналымдаєы ќан кґлемін жедел кґтеруге болады?

+реополиглюкин//

гемодез//

20% глюкоза ерітіндісі//

рингер ерітіндісі//

натрий гидрокарбонаты

***

138. ЖІИ кезінде жїргізілген регидратациялыќ терапия жїргізудіѕ бірінші кїні дене салмаєын толтыру мґлшерін кґрсетіѕіз:

1% дан кґп емес//

4% дан кґп емес//

+9% дан кґп емес//

15% дан кґп емес//

20% дан кґп емес

***

139. Сальмонеллездіѕ транзиторлы бактерия тасымалдаушылыєына аталєан кґрсеткіштердіѕ ќайсысы сјйкес келеді?

клиникалыќ кґріністерініѕ болмауы//

нјжістен ќоздырєыштыѕ бір рет табылуы//

серологиялыќ зерттеудіѕ теріс нјтижесі//

ќалыпты копрограмма//

+барлыќ аталєандар

***

140. Дизентерия кезінде ќандай патогенетикалыќ механизм орталыќ гемдинамикаєа јсер етеді?

экзотоксинніѕ вегетативті жїйке жїйесіне јсер етуі//

экзотоксинніѕ ќантамыр интерорецепторларына јсер етуі//

жїрек бўлшыќеттеріне жјне жїрек тамырларына токсикалыќ јсері//

аталєандардыѕ ешќайсысы емес//

+барлыќ аталєан механизмдер

***

141. Тґменде аталєан синдромдардыѕ ќайсысына келесі клиникалыќ кґріністер сјйкес келеді: јлсіздік, гипотония, брадипноэ, брадикардия.

гипонатриемия синдромы//

гипокальциемия//

гипомагниемия//

+гипокалиемия//

гипофосфатемия

***

142. Эксикоздыѕ І дјрежесінде бір жастан асќан балалар ќанша пайыз дене салмаєын жоєалтады?

3%//

+6% єа дейін//

15%//

30%

***

143. Аурухана ішілік сальмонеллезбен (назокомиальді) ќай жастаєы балалар жиі ауырады?

тек ќана їш жастан асќан балалар//

+тек бір жасќа дейінгі балалар//

екі жастан жеті жасќа дейін//

0-3 ай//

тек ќана їш жастан бес жасќа дейінгі балалар

***

144. Дегидротацияныѕ су жетіспеушілік тїрі ќандай лабораторлы кґрсеткіштермен сипатталады?

+Нв жоєарылауы//

калий тґмендеуі//

бўлшыќеттердіѕ салмаєыныѕ тґмендеуі//

мочевина жоєарылауы//

натрий тґмендеуі

***

145. Тґменде аталєан клиникалыќ симптомдар сусызданудыѕ ќай тїріне тјн: судан жиеркену, ќайталамалы ќўсу, АЌ тґмендеуі, терініѕ мрамордылыєы, олигоанурия?

гипертониялыќ тїрі//

+гипотониялыќ тїрі//

изотониялыќ тїрі//

барлыќ аталєандар//

ешќайсысы емес

***

146.Сусызданудыѕ ІІ дјрежесінде бір жасќа дейінгі балалар ќанша салмаќ жоєалтады?

5% єа дейін//

+6% дан 10% єа дейін//

11%дан 15% єа дейін//

13%дан 20% єа дейін//

20% дан жоєары

***

147. Менингококцемия кезінде инфекционно-токсикалыќ шоктыѕ дамуыныѕ негізінде аталєан механизмдердіѕ ќайсысы жатыр?

+ДВС- синдром//

гиповолемиялыќ синдром//

бас миыныѕ ісінуі//

гипертермиялыќ синдром//

барлыќ аталєандар

***

148. Тґменде кґрсетілген ликворологиялыќ кґрсеткіштердіѕ ќайсысы іріѕді менингитке тјн?

+нейтрофилді плеоцитоздыѕ жоєарылауы//

жоєары лимфоцитарлы плеоцитоз//

эритроциттердіѕ болуы//

глюкоза деѕгейініѕ жоєарлауы//

аќуыз деѕгейініѕ тґмендеуі

***

149. Тґменде аталєан патогенетикалыќ механизмдердіѕ ќайсысы менингококцемия дамуыныѕ негізінде жатыр?

бактериемия//

+токсинемия//

эндогенді инфекцияныѕ белсенуі//

экзогенді суперинфекция//

барлыќ аталєандар

***

150. Менингококты назофарингиттіѕ клиникалыќ симптомдарын кґрсетіѕіз:

бас ауруы//

ќўсу//

ўстама//

+аранныѕ гиперемиясы, мўрынныѕ бітелуі, тамаќтыѕ ќырнауы//

дауыстыѕ ќарылуы, їрмелі жґтел

***

151. Менингококты инфекцияныѕ ќай тїрімен ерте жастаєы балалар жиі ауырады?

сирек формалары//

назофарингит//

бактериотасымалдаушылыќ//

+найзаєай тјрізді формасы//

аталєандардыѕ ешќайсысы емес

***

152. Менингококты инфекция кезінде геморрагиялыќ бґртпелердіѕ даму генезі ќандай?

тамыр ќабырєаларыныѕ ґткізгіштігініѕ бўзылуы//

тромбоциттер агрегациясыныѕ тґмендеуі//

калликреин-кинин жїйесініѕ белсенуі//

тромбин тїзілуі//

барлыќ аталєандар

***

153.Назокмиальді (аурухана ішілік) инфекцияныѕ негізгі ќасиетін атаѕыз:

типті бактериофагтарєа сезімталдыќтыѕ болмауы//

антибиотиктерге мультирезистенттілік//

жоєары контагиоздылыќ//

тез таралуы//

+барлыќ аталєандар

***

154.Эширихиоздыѕ патогенезіне негіз болатын энтеротоксигенді эширихийлар (тырысќаќ тјрізді) бґлінетін энтеротоксинніѕ ќасиеті:

+белсенді секрецияныѕ кїшеюі//

белсенді секрецияныѕ тґмендеуі//

моторлы функцияныѕ бўзылысы//

айќын ферментопатия//

су реабсорбцияныѕ кїшеюі

***

155.Сальмонеллез кезінде токсинемияныѕ айќын кґрінісі неге тјуелді болатыныѕ кґрсетіѕіз:

баланыѕ жасына//

ќоздырєыш тїріне//

+АІЖ-даєы бактериоцидті ќасиетініѕ айќындалуы//

спецификалыќ иммунитеттіѕ болмауы//

аталєандардыѕ ешќайсысы емес

***

156.Дизентерия кезіндегі колиттік синдромєа ќандай симптомдар тјн?

тенезмдер//

спазмды сигма//

дефекация актісініѕ аяќталмауы//

«ректальді тїкірік» тјрізді нјжіс//

+барлыќ аталєандар

***

157.Ќай синдром кезінде копрограммада майлы ќышќылдар ++++ кґрінеді, аз майлы ќышќыл +++?

гастриттік синдромда//

энтериттік синдромда//

илецекальді синдромда//

дистальді колиттік синдромда//

+ґт шыєару жетіспеушілігі синдромында

***

158.Оральді регидратацияныѕ ІІ этапыныѕ ўзаќтыєы ќандай?

3саєат//

6 саєат//

12 саєат//

24 саєат//

диареяныѕ тоќтауына 2-3 кїн ўзаќтыєында, јр нјжіс сайын 50мл сўйыќтыќ есебінде

***

159.Ерте жастаєы балаларда жиі токсикоздыѕ дамуыныѕ себебеі:

иммунологиялыќ арективтілік//

тамыр ќабырєасыныѕ жоєары ґткізгіштігі//

жасушадан тыс сўйыќтыќтыѕ жасушаішілік сўйыќтыќтан кґлемініѕ артыќ болуы//

ќыртысастылыќ структуралардыѕ жетілмеуі//

+барлыќ аталєандар

***

160.Декомпенсирленген дисбактериоз кезіндегі эубиотиктермен жїргізілетін емніѕ ўзаќтыєын кґрсетіѕіз:

10 кїннен 1,5-2 айєа дейін жјне одан да кґп//

3-4 апта//

10 кїннен 1 айєа дейін//

+2-3 апта//

10 кїн

***

161.Жедел бауыр жетіспеушілігіне ќанныѕ биохимиялыќ ґзгерістерініѕ ќайсысы тјн емес?

жалпы билирубинніѕ жоєарылауы//

билирубинніѕ тікелей емес фракциясыныѕ жоєарылауы//

+трансаминаза деѕгейініѕ жоєарылауы//

тимол сынамасыныѕ кґрсеткіштерініѕ деѕгейініѕ жоєарылауы//

тікелей фракцияныѕ деѕгейініѕ жоєарылауы

***

162.Сальмонеллезбен ауыру науќас аныќталєанда инфекция ошаєында ќанша кїнге дейін карантин ќабылданады?

10 кїнге дейін//

5-7 кїнге дейін//

21 кїн//

17 кїн//

+карантин ќабылданбайды

***

163.Менингококты назофарингитті емдеуде ќандай мґлшерде антибиотиктер таєайындалады?

максимальді//

+орташа терапевтикалыќ//

бўл аурудыѕ ауырлыќ дјрежесіне байланысты//

антибиотиктер таєайындалмайды//

ДЌС таєайындалады

***

164.Ќандай микроорганизмге келесі ќасиеттердіѕ ќайсысы тјн: таєамдыќ заттар ферментативті ќайта ґзгеруіне ќатысады, органикалыќ ќышќылдар бґлінеді, сол ќышќылдар арќылы ішекте ќышќыл орта тїзіп, патогенді флораныѕ кґбеюі мен ґсуін тґмендетеді.

E.coli//

бактериоцидтер//

+бифидобактериялар//

лактобактериялар//

протей

***

165.Тґменде кґрсетілген факторлардыѕ ќайсысы инвазивті диарея кезінде дияреялы синдромныѕ дамуына жетекші фактор болады?

перистальтиканыѕ кїшеюі//

ішек ќўрамыныѕ тез эвакуациясы//

дисахаридтердіѕ ферментативті ќортылуыныѕ бўзылысы//

осмостыќ белсенді заттардыѕ жиналуы//

+барлыќ аталєандар

***

166.Псевдотуберкулездіѕ ќоздырєышы ќай температурада ґзініѕ ґміршеѕдігін саќтайды?

+40оС//

– 25оС//

+ +1оС – 4оС//

– 10оС//

+10оС

***

167.Вирусты диарея кезінде ќандай нјжістіѕ тїрі байќалады?

сўйыќ шырышпен жјне жасыл тїсті//

+сулы, ќорытылмаєан шырыш аралас//

сулы, кґп, сасыќ иісті шырыш аралас//

сўйыќ, шырышпен жјне ќан аралас//

нјжіс тјрізді, патологиялыќ ќосылуларсыз

***

168.Вирусты гепатит «А» тїрініѕ жедел периодында ќандай диета таєайындалады?

кґмірсулардыѕ шектелеген диетасы//

етті-сїтті//

+кґмірсуларды жоєары пайдалану//

ќарапайым диета//

нашар еритін майларды шектейтін диета

***

169.Ќандай клиникалыќ формалар энтеровирусты инфекцияєа тјн?

экзантема//

миалгия//

герпестік ангина//

серозды менингит//

+барлыєы

***

170.Сальмонеллалардыѕ ўзаќ персистенуі, ґршудіѕ пайда болуы, рецидивтенуші, созылмалылыєы немен байланысты?

энтероцидтердіѕ їстінде сальмонеллалардыѕ адсорбциясы//

сальмонеллалардыѕ энтероцидтерде жасушаішілік паразиттерленуі//

мезентериальді лимфа тїйіндерінде сальмонеллалардыѕ кґбеюі//

ішек тамырларыныѕ ќабырєасында сальмонеллалардыѕ бекініп, ўзаќ паразиттенуі//

+макрофагтарда сальмонеллардыѕ жасушаішілік паразиттенуі

***

171.Екі жастаєы балаєа сальмонеллезді бактериофагтыѕ ќанша мґлшері таєайындалады?

5 мл-ден кїніне 2 рет//

10 мл кїніне 1 рет//

+20 мл кїніне 1 рет//

50 мл кїніне 1 рет//

20 мл кїніне 2 рет, 40 мл клизмамен

***

172.Кґрсетілген симптомдардыѕ ќайсысы ЌШЎ (ДВС) –ныѕ 1фазасына сјйкес?

гемокоагуляционды шок//

жедел бїйрекїсті безілік жеткіліксіздік//

ќанайналымныѕ орталыќтануы//

+гиперкоагуляция, гипокоагуляция//

***

173.Дизентерияныѕ Б типінде критериді кґрсетіѕіз:

жиі нјжіс//

тік ішектіѕ тїсуі//

айќан ауру сезімі//

тік ішектіѕ шырышты ќабатыныѕ тїсуі//

+барлыєы

***

174.Вирусты диарея кезінде нјжістіѕ ќандай тїрі байќалады?

сўйыќ шырыш аралас жјне жасыл тїсті//

+сулы, ќортылмаєан, шырышпен//

сулы, кґп, сасыќ, шырышпен//

шырышты сўйыќ, ќан аралас//

калды, ќоспаларсыз

***

175.Вирусты гепатиттіѕ сарєаю алды периодында кґбіне тјн вариантын атаѕыз:

тўмау тјрізді, артралгиялыќ//

+тўмау тјрізді, диспепсиялыќ//

диспепсиялыќ, астеновегетативті//

тўмау тјрізді, цефалгиялыќ//

артралгиялыќ, диспепсиялыќ

***

176.Вирусты гепатит В-ныѕ негізгі диагностикалыќ белгілерін аныќтаѕыз:

біртіндеп басталады//

ўзаќ сарєаюсыз период//

сарєаюдыѕ пайда болуымен жаєдайыныѕ нашарлауы//

интоксикацияныѕ прогрестенуі//

+барлыєы дўрыс

***

177.Вирусты гепатиттіѕ негізгі диагностикалыќ белгілерін аныќтаѕыз:

жедел басталады//

ќысќа сарєаю алды период//

диспепсиялыќ кґріністер//

сарєаюдыѕ пайда болуымен жаєдайыныѕ жаќсаруы//

+барлыєы дўрыс

***

178.Эшерихиозды инфекциясына жїргізілетін профилактиканыѕ негізгісін кґрсетіѕіз?

ќатал санитарлы-гигеналыќ режим//

табиєи емізушілікті саќтау//

бактериотасымалдаушылыќты аныќтау//

ішектіѕ биоценозыныѕ стимуляциясы//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

179.Ќай патогенетикалыќ механизм тенезмдердіѕ генезін тїсіндіреді?

+ауэрбах ґрімдерініѕ талшыќтарыныѕ заќымдалуы//

ішек парезі//

ішек некрозы//

тамырлар заќымдалуы//

тегіссалалы бўлшыќеттердіѕ ісінуі

***

180.Ішектік токсикоздыѕ негізгі патогенетикалыќ звеносын кґрсетіѕіз:

токсемия//

ацидоз//

эксикоз//

ќанайналымныѕ бўзылысы//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

181.Ішектік инфекциялар кезінде ќандай маќсатпен ерітінді инфузияын жїргізеді?

+АЌК (ОЦК)-ныѕ орын толтыру//

перифериялыќ микроциркуляцияны ќалпына келтіру//

АЌ ќалпына келтіру їшін//

ішкі ќан ќысым айналымын (УВД) тўраќтандыру їшін//

барлыќ аталєандар

***

182.Вирусты гепатит В кезінде ќай уаќытта максимальді Нвs антиденелердіѕ жоєарылауы болады?

жедел периодтыѕ соѕында//

сарєаюдан соѕєы периодта//

3-6 ай реканвалесценция периодында//

+6 ай постинфекционды периодта//

барлыќ периодта

***

183.Вирусты гепатит В-ныѕ жедел периодында ќан сарысуында НВе Ag-ніѕ болуы нені кујлендіреді?

+вирусты инфекцияныѕ аєымыныѕ белсенділігі//

эндогенді инфекцияныѕ белсенділігі//

иммуносупрессияныѕ болуы//

HBs Ag-ніѕ массивтілігі//

барлыќ аталєандар

***

184.Ґршу кезеѕіндегі типтік вирусты гепатит А-єа тјн клиникалыќ белгісін атаѕыз:

ќызба//

диарея//

буындардаєы ауру сезімі//

гепатомегалия//

+ аталєандардыѕ барлыєы

***

185.Тґменде кґрсетілгендердіѕ ќайсысы вирусты гепатит «В»-ныѕ негізгі профилактикасына жатады?

жедел формалы науќастардыѕ міндетті тїрде оќшаулануы//

тасымалдаушылыќты аныќтау//

донорлардыѕ ішінен ВГ Вмен ауырєандарды аныќтау//

бір реттік шприцтерді ќолдану//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

186.Тґменде кґрсетілген ќай клиникалыќ кґріністер ВГ А ныѕ продромальді кезеѕіне еѕ маѕызды объективті симптом болып келеді?

гипертермия//

ішектегі ўстамалы ауру сезімі//

диспепсиялыќ бўзылыстар//

+ўлєайєан жјне ауру сезімді бауыр//

катаральді кґрініс

***

187.Ќай синдром вирусты гепатит А-ныѕ сарєаю периодында айќын кґрінеді?

интоксикация синдромы//

гемолиз синдромы//

+цитолиз синдромы//

ДВС- синдром//

нейротоксикоз синдромы

***

188.Кґрсетілген периодтардыѕ ќайсысы ВГ А-да максимальді антидененіѕ мґлшері байќалады? (HAV-IgM)

продромальді//

+ґршу//

сарєаюдан соѕ//

реконвалисценция//

инкубационды периодтыѕ соѕында

***

189.ВГ-тіѕ В жјне Дельта тїрлерініѕ ќатерлі формаларындаєы негізгі патогенетикалыќ звеноны кґрсетіѕіз:

гепатоциттердіѕ массивті инфицирленуі//

иммунды жауаптыѕ айќын реакциясы//

гепатоциттердіѕ массивті жіті некрозы//

жедел ьауыр жетіспеушілігі ЌШЎ-синдромы//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

190.Тґменде кґрсетілген факторлардыѕ ќайсысынан инфузионды ерітінділердіѕ арќасында тјуелді болуы?

+эксикоз тїрінде//

эксикоздыѕ ауырлыќ деѕгейі//

баланыѕ жасы//

аурудыѕ ўзаќтыєы//

преморбидті фон

***

191.Іш сїзегі кезіндегі ОЖЖ-ніѕ заќымдануыныѕ кујсі ретінде симптомды аныќтаѕыз:

генерализацияланєан тырысулар//

+сандыраќтау//

шїйде бўлшыќеттерініѕ тырысуы (регидтілігі)//

гиперестезия//

Керниг симптомыныѕ «оѕ» болуы

***

192.Ќай кґрсетілген клиникалыќ форма менингококты инфекция негізінде локализацияланєанєа сјйкес келеді?

менингококты менингит//

менингококты энцефалит//

+менингококты назофарингит//

менингококцемия//

барлыќ аталєандар

***

193.Ќай ауруєа мына ликвордыѕ ќўрамына сјйкес келеді? Бўлыѕєыр, ќысыммен аєады, Панди реакциясы +++, белак 3,3 г/л, нейтрофильді цитоз, санауєа келмейді:

+менингококты менингит//

энтеровирусты менингит//

гриппозды менингит//

ќазамыќты менингит//

паротитті менингит

***

194.Ќай шигеллалар кґп мґлшерде экзотоксин бґледі?

шигелла Зонне//

Шигелла Флекснер//

шигелла Бонда//

+шигелла Григорьева-Шига//

аталєандардыѕ ешќайсысы емес

***

195.ЖІИ кезіндегі антибактериальді терапияєа кґрсеткіш?

+инвазивті жедел ішектік инфекция//

сулы диареялар//

аурудыѕ жасырын формалары//

бактерия тасымалдауылыќ//

ротавирусты диарея

***

196.Инфузионды терапия жїргізерде нені аныќтау ќажет?

сўйыќтыќтыѕ тјуліктік кґлемі//

бастапќы ерітінді//

енгізу жылдамдыєы//

инфузия їшін сўйыўтыў кґлемі//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

197.Ќай клиникалыќ симптом сусызданудыѕ гипотониялыќ тїріне тјн?

шґлдеу//

гипертермия//

ќозєыштыќ//

+су ішуге тјбетініѕ болмауы//

тахикардия

***

198.Зјрдіѕ ќандай клиникалыќ кґрсеткіші ВГ А-ныѕ максимальді анти-HBc-антиденелердіѕ деѕгейі байќалады?

диастазаныѕ жоєарлауы//

ќанттыѕ жоєарлауы//

аќуыздыѕ жоєарлауы//

+уробилин деѕгейініѕ жоєарлауы//

барлыќ аталєандар

***

199.Ќай кґрсетілген кезеѕде ВГ В-да максимальді анти-НВс-антиденелердіѕ деѕгейі байќалады?

+жедел кезеѕніѕ соѕында//

сарєаюдан кейінгі кезеѕде//

реконвалисценция кезеѕі//

постинфекционды период (6айдан кейін)//

кґрсетілген периодтардыѕ барлыєы

***

200.Кґрсетілген шигеллалардыѕ серотоптарыныѕ ќайсысына таєам арќылы жўєу тјн?

Григорев-Шига шигелласы//

+Зонне шигелласы//

Флекснер шигелласы//

Бойда шигелласы//

Штруцер-Шмитц шигелласы

***

201.Тґменде кґрсетілгендер ішінен ќай сальмонелланыѕ серотиптері типтік назокомиальді инфекцияєа жатады?

дерби сальмонелласы//

энтеридис сальмонелласы//

анатум сальмонелласы//

+тифимуриум сальмонелласы//

панама сальмонелласы

***

 

202.Аран кїлініѕ жайылєан тїрінде ќандай клиникалыќ белгілер байќалады ?

нїктелік//

аралшыќ тјрізді//
пленкалы

катаралдыќ//

+барлыєы//

***

203.Кїлдіѕ ауыр (токсикалыќ) тїріндегі морфологиялыќ негізін аныќтаѕыз:

токсикалыќ лимфоаденит//

ќатты таѕдайдыѕ ісінуі//

+тері асты тіндерініѕ ісінуі//

бадамша безініѕ ісінуі//

мўрын жўтќыншаќ кілегей ќабатыныѕ ісінуі

***

204.Тґменде кґрсетілген бґлімдердіѕ ќайсысы кїлдік токсинніѕ жїйке жїйесіне айќын тропизмі бар?

ООЖ (бас жјне жўлын миы)//

вегетативті жїйке жїйесініѕ симпатикалыќ бґлімі//

вегетативті жїйке жїйесініѕ парасимпатикалыќ бґлімі//Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2654. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Шрифт зодчего Шрифт зодчего состоит из прописных (заглавных), строчных букв и цифр...

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Эндоскопическая диагностика язвенной болезни желудка, гастрита, опухоли Хронический гастрит - понятие клинико-анатомическое, характеризующееся определенными патоморфологическими изменениями слизистой оболочки желудка - неспецифическим воспалительным процессом...

Признаки классификации безопасности Можно выделить следующие признаки классификации безопасности. 1. По признаку масштабности принято различать следующие относительно самостоятельные геополитические уровни и виды безопасности. 1.1. Международная безопасность (глобальная и...

Прием и регистрация больных Пути госпитализации больных в стационар могут быть различны. В цен­тральное приемное отделение больные могут быть доставлены: 1) машиной скорой медицинской помощи в случае возникновения остро­го или обострения хронического заболевания...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия