Студопедия — Туралєан жўмыртќа 2 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Туралєан жўмыртќа 2 страница


+перифериялыќ жїйке жїйесі//

жїйке жїйесініѕ барлыќ бґлімдері//

***

205.Аран кїлініѕ токсикалыќ тїрініѕ 3 дјрежесінде мойынныѕ тері асты клетчаткасыныѕ ісінуі сипатталады?

екі жаќты 1 мойын ќыртысына дейін//

бір жаќты 2 мойын ќыртысына дейін//

екі жаќты 2 мойын ќыртысына дейін//

+бўєанадан тґмен//

***

206.Аран кїлініѕ токсикалыќ тїрімен ауырєан науќаста 8-9 кїні іш аймаєында ауыру сезімі мен ќўсу пайда болса, яєни бўл:

жедел ішек жўќпасыныѕ ќосылуы//

арнайы кїлдік панкреатиттіѕ дамуы//

токсикалыќ гепатиттіѕ дамуы//

+токсикалыќ миокардиттіѕ дамуы

реактивті перитониттіѕ дамуы//

***

207.Кїл ауруыныѕ жайылєан тїріне тјн:

+бадамша безіндегі пленкалыќ жабынды//

тілде, бадамша безде,

бадамша безіндегі жаралы-некротикалыќ ґзгеріс//

бадамша безіндегі іріѕді, борпылдаќ жабынды//

***

 

208.Аран кїліне ќандай токсин јсер еткенде беткейлік эпителидіѕ некрозы дамиды?

гиалуронидаза//

тромбокиназа//

+некротоксин//

фибриноген//

эндотоксин//

***

209.Аранда (+тінде); тері асты клетчаткасынды ґзгеріс кезінде нені таєайындау ќажет?

+кїлге ќарсы антитоксикалыќ сарысу//

преднизалон//

дезинтоксикалыќ терапия//

антибиотиктер//

осмодиуретиктер//

***

210.Кїл кезінде фибринозды жабынды келесі критерилермен сипатталады?

бадамша безінен шыєып тўрады//

тыєыз жабынды//

ќиындыќпен алынады//

шыны заттардыѕ арасында жаєылмайды

+барлыєы

***

211. вопроса нету

+аралшыќ тјрізді тїрі//

пленкалыќ тїрі//

жайылєан тїрі//

шынайы сарып (кґмей кїлі)//

ауыр тїрі

***

212.Шынайы кїлдіѕ пленкасындаєы тінніѕ ќайсы эпителиі дамиды?

+тіндегі кґп ќабатты эпителиі//

тіндегі бір ќабатты эпителий//

тіндегі жыбрлатќыш эпителиі//

тіндегі цилиндрлі эпителий//

тіндегі ґан тамыр эндотелиі

***

213.Кїлдік сарыпта дамитын стенотикалыќ тыныстыѕ негізгі патогенетикалыќ механизмін кґрсетіѕіз:

кґмей бўлшыќеттерініѕ рефлекторлы спазмы//

+тыныс тїтікшесінѕ фибринозды пленкасыныѕ толуы//

гиперсекреция//

диффузды ісіну//

барлыєы

***

214.Кїлдік пленканыѕ ќиын алынуы мен кан аєуыныѕ себептері:

ќанныѕ сўйыќ бґлімініѕ аєуы//

тромбоциттердіѕ ыдырауы//

+фибринді пленканыѕ жјне жаќын орналасќан тіндердіѕ сіѕуі//

ќан тамырлардыѕ салдануы//

жаќын орналасќан тіндердіѕ некрозы

***

215.Тыныс жолындаєы кїлдіѕ диагностикасында негізгі орын алатын синдромдар:

айќын интоксикация//

жедел басталу//

+афония, біртіндеп басталу дыбыссыз жґтел//

ќатаѕ їрмелі жґтел//

катаралды синдром/

***

216.«Жўтќыншаќтыѕ токсикалыќ кїлі» диагнозы ќойылєан жаєдайда тґменде аталєандардыѕ ќайсысын учаскелік педиатр жасауы ќажет?

бґлімше меѕгерушісініѕ жјне жўќпалы аурулар дјрігерініѕ кеѕесіне жалдану//

ЖЦА алу//

оталаринголог кеѕесін таєайындап, мўрын мен жўтќыншаќтан бактериалогиялыќ жаєынды алу//

+алдын ала жїргізілетін зерттеулерсіз ауруханаєа жатќызу

***

217.Кїлге ќарсы сарысудыѕ мґлшері неге байланысты алынады?

науќастыѕ жасына//

науќастыѕ дене салмаєына//

+кїлдіѕ тїріне//

аурудыѕ мерзіміне//

асќынуларєа

***

218.Кїлге ќарсы белсенді иммунизацияда ќолданылады:

тірі јлсіретілген екпе//

иммуноглобулин//

ґлтірілген екпе//

+анаталсин//

сарысу

***

219.Жўтќыншаќтыѕ таксикалыќ кїлініѕ жай ашынуы болып табылады:

пневмония//

менингоэнцеалит//

палиневрит, миокардит//

+Стивенсен -Джонсон синдромы//

жўтќыншаќ артылыќ абсцесс

***

220.9 жастаєы ќызєа «жўтќыншаќ кїлі». Кїлге ќарсы сарысудыѕ бірреттік мґлшерін аныќтаѕыз.

50 мыѕ//

100 мыѕ//

+20 мыѕ//

150 мыѕ//

200 мыѕ

***

221.Кїлдік миокардит еміне ќарсы?

+строфантин//

коргликон//

преднизалон//

кокорбоксилаза//

аскорбин ќышќылы

***

222.Инфекциалды мононуклеоздыѕ патогнамды зертханалыќ белгісін кґрсетіѕіз:

лейкопения//

+атиптік монуклярлар тїріндегі моноцитоз//

эозинофилия//

эритропения//

ќалыпты ЈГЖ

***

223.Жўќпалы мононуклеозєа тјн «їштікті» кґрсетіѕіз:

+палиадения, ірінді баспа, гепатоспленамегалия//

лимфоаденит, баспа, бґртпе//

гепатоспленамегалия,баспа, атиптік мононуклярлар//

лимфоаденит, баспа, атиптік мононуклярлар//

баспа, бґртпе, гепатоспленамегалия

***

224.Жўќпалы мононуклеоз негізіндегі мўрынныѕ бітелуі мен жартылай ашыќ ауыз немен байланысты?

ірінді баспа//

ортаѕєы мўрын ќойнауыныѕ заќымдалуы//

+тґменгі мўрын ќойнауыныѕ заќмдалуы//

жоєарєы мўрын ќойнауыныѕ заќымдалуы//

?

***

225.Ерте жастаєы балалар жўќпалы мононуклеоз аєымыныѕ ерекшелігін кґрсетіѕіз.

уланудыѕ тез дамуы//

айќын байќалатын гепатоспленомегалия//

палиадения//

ќанда атиптік мононуклярлардыѕ айќын мґлшері//

мўрын - жўтќыншаќтыѕ жјне ауыздыѕ айќын заќымдалуы//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

226.Тґмендегі аталєан факторлардыѕ ќайсысы жўќпалы мононуклеозбен аурыєаннан кейін тўраќты иммунитеттіѕ дамуын тїсіндіреді?

+реинфенциядан гуморальдыќ антиденелердіѕ В лимфоциттермен ќорєалуы//

секреторлы иммуноглобулиндердіѕ бар болуы//

т супрессор клеткаларыныѕ белсенденуі//

табиєи киллирлердіѕ белсенденуі//

аталєандардыѕ барлыєы

***

227.Жўќпалы мононуклеозбен сырќаттан науќастыѕ шаєымдары:

ќызба, бас ауруы, іш ќату//

+ќызба, мўрыннан шырыштыѕ кґп мґлшерде бґлінуінсіз тыныс алудыѕ ќиындауы, тамаќтаєы ауру сезіледі//

барлыќ топ лимфа тїйіндерініѕ ўлєайєан жјне айтарлыќтай салмаќ жоєалту//

ўзаќќа созылєан іш ґту, шап лимфа тїйіндерініѕ ўлєаю.

***

228.Жўќпалы мононуклеоздыѕ серологиялыќ диагностикасында ќолданылатын реакция:

+Гоффа - Бауэра//

Райт - Хедельсон//

видаль//

вассерман

***

229.10 жастаєы балада ауруыныѕ їшінші кїні жўќпалы мононуклеоз кїдіктелген. Диагностикалыќ маќсатта тґменде аталєандардыѕ ќайсысын бірінші ретте жасау керек?

ќанныѕ жаєындысы//

жўтќыншаќ шырышыныѕ бактериологиясы//

жўтќыншаќ шырышыныѕ жаєындысы//

+ЖЦА//

бауырдыѕ ќызметін зерттеу

***

230.Бірінші ретте жўќпалы мононуклеоздыѕ салыстырмалы дигностикасын ќандай аурулармен жїргізеді?

+аденовирусты жўќпа, жўтќыншаќ кїлі//

їш сїзегі, ќоссїзек//

ќызылша, жјншау//

листериоз, пастерелиез//

аталєандардыѕ барлыєы

***

231.Жўќпалы мононуклеоздыѕ ќоздырєышы вирустардыѕ ќай тобына жатады?

+герпес вирусы//

энтеровирус//

аденовирус//

стрептококк//

микоплазма

***

232.Жјншау кезіндегі ќандай клиникалыќ белгі ерте білінеді?

майда нїктелі бґртпе//

+алау тјрізді аѕќа//

бозєылт ауыз - мўрын їштігі//

«таѕќурай тјрізді» тіл//

аќ дермографизм

***

233.Жјншау кезіндегі жїрек заќымдануыныѕ негізінде ќандай ґзгерістер жатыр?

кардиалды тамырлардыѕ токсикалыќ заќымдануы//

+экстрокардиалды бўзылыстар//

тамыр ќуысыныѕ дјнекер тонмен ќапталуы//

миокардтыѕ ґлі еттенуі//

ритм жјне ґткізгіштіктіѕ бўзылуы

***

234.1 жасќа дейінгі балаларда жјншау аєымыныѕ ерекшелігін тґменде аталєандардыѕ ќайсысы аныќтайды?

улану синдромыныѕ јлсіз кґрінуі//

жиі септикалыќ асќынулардыѕ болуы//

вирусты суперинфекция//

бактериалды суперинфекция//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

235.Жјншау кезіндегі «таѕќурай тјрізді» тал белгісі ќанша уаќыт арасында саќталады?

1 апта//

10 кїн//

5 кїн//

+2 апта//

1 ай

***

236.Жјншау ќоздырєышы тґмендегі топтардыѕ ќайсысына жатады?

«грамм -» бактерия//

+ «грамм +» бактерия//

коринебактерия//

вирустар//

ќарапайымдылар

***

237.Тґмендегі аталєандардыѕ ќайсысы жјншау кезіндегі септикалыќ механизмніѕ клиникасын айќындайды?

артралгия//

+аденофиегмона//

гломерулонефрит//

миокардит//

экхимоздар

***

238.Жјншау кезіндегі бґртпеніѕ типтік орналасу орны:

бїкіл денеде біртекті//

жазу аймаќтарында біртекті//

+табиєи ќаптарларда жјне бїгу аймаќтарында//

тек ќана іште//

тек ќана бетте

***

239.«Еміздікті» тіл ќандай ауруєа тјн?

ќызылшаєа//

їш сїзегіне//

+жјншауєа//

ќызалыќќа//

желшешекке

***

240.Жјншауды емдеудегі еѕ тиімді препарат:

тетрациклин//

стрептомицин//

линкамецин//

+гренцилин//

левомицетин

***

241.Тґменде аталєан клиникалыќ белгілердіѕ ќайсысы жјншауєа тјн?

+бозєылт ауыз-мўрын їшбўрышы//

бадамша бездердегі жўќа жабынды//

бґртпеніѕ шыєу реттілігі//

гепатамегалия (бауырдыѕ ўлєаюы)//

артралгия (буынныѕ ісінуі)

***

242.Типтік жјншауєа тјн симптомдар?

«таѕќурай тјрізді» тіл//

баспа//

ќызарєан терідегі майда нїктелі бґртпе//

бозєылт ауыз-мўрын їшбўрышы//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

243.Жјншаумен ауырєаннан бастап ќай кезеѕде бґртпе пайда болады?

+аурудыѕ 1-2 тјулігінде//

аурудыѕ 3-4 тјулігінде//

5-ші тјулікте//

2-ші тјулікте//

кез келген мерзімде

***

244.Жјншауды салыстырмалы диагностика жїргізеді?

ќызылшамен//

менингококкцемиямен//

желшешекпен//

+жалєан туберкулезбен//

кїл

***

245.Жјншауєа тјн бґртпе:

+майда нїктелі//

майда даќты//

даќты - папулезді//

кґпіршікті//

жўздызшалы

***

246.Жјншау кезіндегі бґртпеніѕ ерекшелігі:

+ауыз-мўрын їшбўрышында бґртпеніѕ бомауы//

жазу аймаќтарында бґртпеніѕ кґп болуы//

жалєан полиморфизм//

шынайы палиморфизм

***

247.Жјншау кезіндегі бґртпе сипатталады:

даќтанумен//

ойылулармен//

+ќабыршаќтанумен//

артралгиямен//

ќышынумен

***

248.Жјншаудыѕ жиі кездесетін аллергиялыќ асќынуы:

пневмония//

+нефрит, миокардит//

энцефалит//

отит//

аденофлегмона

***

249.Ќызарєан терідегі бґртпе пайда болады:

ќызылшада//

ќызамыќта//

+жјншауда//

энтеровирусты инфекцияда//

желшешекте

***

249.Жјншау кезінде баспаныѕ ќандай тїрі жиі кездеседі?

лакунарлы//

филликулярлы//

некротикалыќ//

катаральды//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

250.Ќазіргі кезде жјншау аєымыныѕ ерекшелігі ќандай?

90% жеѕіл форма//

іріѕді асќынулар болмайды//

стрептококктан тез тазаланады//

ґлім кґрсеткішініѕ тез тґмендеуі//

аталєандардыѕ барлыєы

***

251.Ќызамыќ кезіндегі жўќпаныѕ кґзі:

жасырын кезеѕдегі науќас//

аурудан айыєу кезіндегі науќас//

вирус тасымалдаушы//

+клиникалыќ кґріністер айќын кезеѕдегі науќас

***

252.Тґменде аталєандардыѕ ќайсысы желшешек кезіндегі карантинніѕ ўзаќтыєын аныќтауєа негіз болады?

жўќтыру кезеѕініѕ ўзаќтыєы//

ќоздырєыштыѕ тўраќсыздыєы//

ќґргіш аймаќтарєа ќоздырєыштыѕ таралуы//

+жасырын кезеѕ ўзаќтыєы//

аталєандардыѕ барлыєы

***

253.Тґменде аталєан элементтердіѕ ќайсысы желшешек їшін патогнамды?

эритема//

кґпіршікше (пустула)

розеалды//

+кґпіршік (везикула)//

строфулюс

***

254.Ќызамыќ кезіндегі вирустыѕ біріншілікті кґбеюі жїреді:

+жоєарєы тыныс жолдарыныѕ жасушаларында//

ішек эпителиінде//

сілекей бездерініѕ жасушаларында//

лимфа тїйіндерінде//

жїйке клеткаларында

***

255.Жўќпалы аурудыѕ ќай кезеѕінде ќызамыќ вирусыныѕ теротогенді јсері айќын бґлінеді?

+эмбриогенез кезеѕінде//

морфогенез кезеѕінде//

ерте фетогенез кезеѕінде//

кеш фетогенез кезеѕінде//

аталєан кезеѕдердіѕ барлыєында

***

256.Шынайы шешекті желшешекпен ажыратуда салыстырмалы диагностикалаудыѕ негізгі кґрсеткішін кґрсетіѕіз:

бґртпеніѕ реттілікпен шыєуы//

+ эпидермистіѕ заќымдалуымен жїретін бір камералы кґпіршіктер//

орныќты орналасудыѕ болмауы//

бґртпе шыєуыныѕ ўзаќ кезеѕі

***

257.Желшешек кезіндегі бґртпе дамуыныѕ 3 сатысын аныќтаѕыз:

папула, кґпіршік (везикула), ойылу (эрозия)//

кґпіршік, ойылу, тыртыќ//

+макула, папула, кґпіршік//

кґпіршікше (пустула), папула, строфулюг//

папула, розеола, кґпіршік (везикула)

***

258.Ќызамыќты митигерлеуші ќызылшадан ажырататын негізгі белгіні кґрсетіѕіз:

бґртпеніѕ реттілігініѕ болмауы//

+мойын артылыќ жјне шїйделік лимфа тїйіндердіѕ ўлєаюы//

улану (интоксикация) синдромыныѕ болмауы//

катаральды бґлінділердіѕ болмауы//

Бельский - Филатов - Коплик даєыныѕ болуы

***

259.Ќызамыќ кезіндегі бґртпеніѕ орныќты орналасу орныѕ кґрсетіѕіз:

аяќ-ќолдыѕ бїгу аймаќтарында//

дененіѕ бїйір аймаќтарында//

+аяќ-ќолдыѕ жазу аймаќтарында//

бастыѕ шашты бґлігінде//

буын айналасында

***

260.Тґменде кґрсетілгендердіѕ ќайсысы митигирленген ќызылшаєа тјн?

дененіѕ ќалыпты ќызуы//

+Филатов - Коплик даєыныѕ болмауы//

кґп мґлшердегі бґртпе//

асќынулардыѕ болуы//

бґртпе шыєу кезеѕініѕ ўзаќтыєы

***

261.Катаральды кезеѕдегі ќызылшаныѕ патогнамды белгісін кґрсетіѕіз:

жґтел//

коньюктивит (кґздіѕ ірінді ауруы)//

мўрынныѕ бітелуі//

баспа//

+Бельский - Филатов - Коплик даєы

***

262.Ќызылшаныѕ бґртпе кезіндегі салыстырмалы диагностикасы жїргізіледі:

ќызамыќпен//

Стивенсон - Джонсон синдромы//

аллергиялыќ бґртпе//

энтеровирусты экзантемамен//

+аталєандардыѕ барлыєымен

***

263.Ќызылша кезіндегі бґртпеге тјн:

бір уаќытта шыєуы//

+реттілікпен пайда болуы, бїкіл дене жјне аяќ-ќол//

буын айналасында//

табиєи ќаптарларда//

бастыѕ шашты бґлігінде

***

264.Желшешекке ќарсы иммунныѕ алдын алу:

+кїнтізбемен ќарастырылмаєан//

эпидемиологиялыќ кґрсеткіштер бойынша жїргізіледі//

ошаќта єана жїргізіледі//

тірі вакцинаен жїрізіледі//

анатоксинмен жїргізіледі

***

265.Желшешектіѕ бірінші белгісі болып табылады:

жґтел, мўрынныѕ бітелуі//

+дененіѕ жјне бастыѕ шашты бґлгініѕ терісінде кґіршіктер пайда болады//

жазу аймаќтарында майда даќты бґртпелердіѕ пайда болуы//

жарыќтан ќорќу//

Бельский - Филатов - Коплик даєы

***

266.Митигирленген ќызылша байќалады:

АКДС екпесін енгізгенде//

антибиотиктермен емдеген кезде//

+иммуноглабулин енгізген кезде//

жаѕа туылєан нјрестелерде//

гормондармен емдеген кезде

***

267.Асќынбаєан ќызылшамен сырќаттанєан науќас ќанша мерзімге оќшауланады?

ауру басталєаннан 5 кїнге дейін//

+бґртпе шыќќаннан 5 кїнге дейін//

ауру басталєаннан 21 кїнге дейін//

ауру басталєаннан 14 кїнге дейін//

оќшаулауды ќажет етпейді

***

268.Бала ќызамыќтыѕ жеѕіл тїрімен ауырєан. Ќалай емдеу ќажет?

пеницилинмен//

преднизалонмен//

аллахолмен//

+симптоматикалыќ терапия//

емдеуді ќажет етпейді

***

269.Ќызамыќќа ќарсы екпе:

+тірі екпемен//

ґлтірілген екпемен//

анатоксинмен//

иммуноглобулинмен//

сарысумен

***

270.Ќызамыќќа тјн бґртпе:

+майда даќты//

майда нїктелі//

саќиналы эритема тїрінде//

кґпіршікті//

геморрагиялыќ (ќан ќўйылулар)

***

271.Ќызылшаєа ќарсы иммунизация жїргізілу мерзімі:

ґмірініѕ 0-4 кїн аралыєында//

2 айда//

6 айда//

+12 айда//

18 айда

***

272.Ќызылшаныѕ бастапќы кезеѕіне тјн:

+жоєары дене ќызуы, мўрынныѕ бітелуі, жґтел, коньюктивит (кґздіѕ іріѕді ауруы)//

жоєары дене ќызуы, бґртпе, ќўсу//

пленкалы (жабынды) коньюктивит (кґздіѕ іріѕді ауруы) жјне мўрынныѕ бітелуі//

ќалыпты дене ќызуы, ќўсумен жїретін жґтел

***

273.Ерте жастаєы балаларда ќызылшаныѕ асќынуынан еѕ жиі дамитыны:

энцефалит//

+ пневмония//

токсикалыќ (уытты) гепатит//

дисбактериоз//

лимфеденит

***

274.Ќызамыќ кезіндегі бґртпе орналасады:

Бїкіл денеде, бозєылт ауыз-мўрын їшбўрышымен бірлесіп//

аяќ-ќолда єана//

бетте єана//

іштіѕ бїйір аймаќтарында єана//

+бїкіл денеде, жазу аімаќтарында кґп мґлшерде

***

275.Ќызамыќ кезінде ќандай асќыну дамуы мїмкін?

круп//

баспа//

іріѕді лимфаденит//

+энцефалит//

артрит

***

276.Желшешек кезіндегі аурудыѕ ауырлыќ критериі:

катаральды бґлінділердіѕ айќындыєы//

анурия (зјрдіѕ мїлдем болмауы)//

сусыздану (дегитратация)//

+шырышты ќабаттарда, теріде кґп мґлшерде бґртпеніѕ болуы//

жасырын кезеѕніѕ ўзаќтыєы

***

277.Тґмендегі аты аталєан аурулардыѕ ќайсысыныѕ контагиозды индексы жоєары?

кїл//

ќызамыќ//

кґкжґтел//

+ќызылша//

паротиттік (шошќа тамаќты) инфекция

***

278.Желшешек кезінде антибиотик таєайындаудыѕ негізгі кґрсеткіші:

ауырлыєына байланыссыз аурудыѕ барлыќ формалары//

науќастыѕ ерте жасы//

+іріѕді асќынулардыѕ пайда болуы//

атиптік рудиментарлы форма//

менингоэнцефалиттіѕ дамуы

***

279.Ќызылша кезінде антибиотик таєайындалады:

жеѕіл жјне орташа ауыр формаларында//

менингоэнцефалит дамыєан кезде//

+бактериальды асќынулар дамыєан кезде//

бґртпе пайда болєанда//

катаральды кезеѕде

***

280.Ќызамыќ кезіндегі бґртпе:

пигментация ќалдырады (даќ)//

кґп ќабатты ќабыршаќтанады//

+ізсіз жоєалады//

жолаќты тїлейді//

тыртыќтанады

***

281.Желшешешек кезіндегі жасырын кезеѕ мерзімі:

2-5 кїн//

30-35 кїн//

+11-21 кїн//

7 кїн//

48 саєат

***

282.Желшешекке тјн симптомдар ќандай?

ўзаќќа созылєан фибрильді//

сулы диарея (іш ґту)//

+бґртпеніѕ жалєан полиморфизмі//

геморрагиялыќ (ќан ќўйылу) синдромы//

майда нїктелі бґртпе

***

283.Инфекция ошаєындаєы ќызылшаєа ќарсы егілмеген науќастармен не істеу керек?

антибиотик таєайындау//

интерферон таєайындау//

+науќаспен ќатынасќа тїскен кезден бастап 3 кїнге дейінгі дейінгі аралыќта екпе жасау//

кїніне 3 рет дене ќызуын ґлшеу//

ешќандай алдын алу жїргізбеу

***

284.Ќызамыќпен ауырєан науќаспен ќатынаста болєан бала-баќша балаларына не істеуіміз керек?

жедел тїрде екпе жасау//

бокста оќшаулау//

3 кїн аралыєында баќылау//

дезинфекция (залалсыздандыру) жїргізу//

+ешќандай јрекет жасамау

***

285.Ќызылшамен сирек сырќаттанатын балалар:

+6 айєа дейінгі//

9 ай мен 2 жас аралыєындаєылар//

3-5 аралыєындаєылар//

6-9 жастаєылар//

10-12 жастаєылар

***

286.Ќызылша кезіндегі бґртпе пайда болады?

аурудыѕ бірінші кїні//

аурудыѕ 2-3 кїні//

+аурудыѕ 4-5 кїні//

аурудыѕ 6-7 кїні//

аурудыѕ 7 кїнінен кейін

***

287.Желшешектіѕ атиптік формасын кґрсетіѕіз:

рудиментарлы//

гангренозды//

геморрагиялыќ//

висцеральды//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

288.Желшешекпен ауырєаннан кейін иммунитеттіѕ ўзаќтыєын кґрсетіѕіз:

1 жылєа дейін//

2 жыл кґлемінде//

+ґмірлік//

ќалыптаспайды//

5 жыл кґлемінде

***

289.Ерте жастаєы балалардаєы кґкжґтелдіѕ клиникалыќ ерекшелігін кґрсетіѕіз:

реприздіѕ (ўстаманыѕ ќайталануыныѕ) болмауы//

жасырын кезеѕніѕ ќысќаруы//

апноэ (тыныстыѕ тоќтауы)//

жґтел эквиваленті//

+барлыќ жауаптар дўрыс

***

290.Кґкжґтелдіѕ субклиникалыќ белгісіне тјн кґрсеткішті кґрсетіѕіз:

ўстамалы жґтел//

репризсіз жґтел немесе ўстамасыз жґтел//

екі апта кґлеміндегі сирек жґтелу//

+гемотологиялыќ ґзгерістердіѕ сирек болуы//
аталєандардыѕ ешќайсысы емес

***

291.Тґменде аталєан белгілердіѕ ќайсысын кґкжґтел кезіндегі реприз деп (ўстамалы жґтел) айтуєа болады?

+ўстамалы жґтел соѕындаєы дірілді тыныс алу//

ўстамалы жґтел соѕындаєы апноэ немесе тыныстыѕ тоќтауы//

ўстамалы жґтелді туындатушылар немесе ќоздырушылар//

ўстамалы жґтел соѕындаєы сомналенция//

жґтел ўстамасы соѕындаєы ќўсу

***

292.Шошќа тамаќ (паротиттік) инфекциясы кезінде тґменде аталєандардыѕ ќайсысы ісінуді туындатады?

лимфа тїйіндер//

+сілекей бґлу бездері//

бадамшалар//

терілік инфильтрат//

шел-май ќабатыныѕ ісінуі

***

293.Кґкжґтелді жґтел дамуындаєы негізгі патогенетикалыќ факторды кґрсетіѕіз:

бактериемия//

токсинемия//

+бронхтардыѕ рецепторларєа кґкжґтел токсинініѕ тітіркендіргіш јсері//

цитотоксикалыќ гипоксияныѕ дамуы//

бронхтардыѕ рецепторларыныѕ кґмір ќышќылыныѕ јсеріне сезімталдыєыныѕ тґмендеуі

***

294.Ўстамалы жґтел кезінде кґкжґтелді ќандай жўќпалы емес аурулармен салыстырмалы дигностика жїргізу керек?

туберкулезді бронходенитпен//

тас сїйегініѕ ісігімен//

муковисцидоздыѕ бронх-ґкпелік тїрімен//

+тыныс алу жолдарыныѕ бґгде денесімен

***

295.Шошќа тамаќ (паротиттік) инфекциясы кезіндегі ісінудіѕ шекаралары ќандай болады?

фестонды//

будырлы//

айќындалєан//

+аныќ емес//

ќамыр тјрізді

***

296.Шошќа тамаќ (паротиттік) инфекциясына ќарсы балаларєа екпе жасау уаќытты кґрсетіѕіз:

3 айда//

6 айда//

9 айда//

+ 1 жылда//

1,5 жылда

***

297.Кґкжґтелге тјн потогнамды симптомды кґрсетіѕіз:

инспираторлы енгізу//

экспираторлы енгізу//

ќўсуєа дейін јкелетін жґтел ўстамалары//

+репризбен жїретін жґтел ўстамалары//

тўраќты ќўрєаќ жґтел

***

298.Тґменде кґрсетілген клиникалыќ кґріністердіѕ ќайсысы 1 айлыќ нјрестелердегі ўстамалы жґтелдіѕ ерекшелігін кґрсетеді?

реприздіѕ болуы//

+апноэ (тыныстыѕ тоќтауыныѕ болуы)//

ќысќа жґтел ўстамаларыныѕ болуы//

ќалтыраудыѕ болуы//

ентігудіѕ болуы

***

299.Балалар ќай жастан бастап кґкжґтелмен ауруы мїмкін?

+ґмірдіѕ алєашќы кїнінен//

3 айдан бастап//

6 айдан бастап//

1 жастан бастап//

2 жастан бастап

***

300.Балабаќшаєа барып жїрген баланы кґкжґтелге кїдік туындаєан жаєдайда ќанша кїнге оќшаулау керек?

10 кїн//

14 кїн//

21 кїн//

23 кїн//

+ 30 кїн

***

301.Шошќа тамаќ (паротиттік) жўќпаныѕ ќоздырєышы ќай топќа жатады?

+миксовирус//

аденовирус//

энтеровирус//

ротовирус//

цитомегаловирус

***

302.Шыќштыт (паротиттік) инфекциясы кезінде заќымдалады?

сілекей бґлу бездері//

асќазан асты безі не ўйќы безі//

жыныс бездері//

жас безі//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

303.Екпе жасалєан балаларда кґкжґтелдіѕ ґту ерекшелігі:

типтік тїрде//

ентігусіз//

+жеѕіл тїрде, тыныстыќ тоќтауынсыз (апноэсыз)//

ќысќарєан жасырын кезеѕмен//

сирек байќалатын жґтелмен

***

304.Шыќшыт безініѕ (паротиттік) инфекциясы кезінде жасырын кезеѕ ўзаќтыєы ќандай?

7 кїнге дейін//

7-14 кїн//

+11-23 кїн аралыєы//

15-25 кїн//

28 кїнге дейін

***

305.Шыќшыт безініѕ (паротиттік) инфекциясы этиологиялыќ панкреатитке кїдік туындаєанда аныќтау ќажет:

зјрдегі ацетоны//

ќандаєы АЛТ мен АСТ-ны//

+ќандаєы диастазаны//

ќандаєы электролиттерді//

зјрдегі ґт пигменттерін

***

306.Шыќшыт (паротиттік) жўќпамен сырќаттанєан науќас оќшауланады?

7 кїнге//

+10 кїнге//

14 кїнге//

21 кїнге//

оќшаулауды ќажет етпейді

***

307.Кґкжґтел кезінде ќозудыѕ тўраќты ошаєы бас миыныѕ ќай бґлімінде ќўрылады?

мишыќта//

варалий кґпрінде//

ортаѕєы мида//

+сопаќша мида//

ми ќыртысында

***

308.Шыќшыт (паротиттік) орхиттерді емдеу кезінде ќандай этиотроптыќ зат ќолданылады?

цефазалин//

+рекомбинантты интерферондар//

преднизалон//

ремантадин//

ацикловир

***

309.Шошќа тамаќтыќ (паротиттік) жўќпа кезіндегі жўќтыру кезеѕініѕ ўзаќтыєы ќандай?

ауру басталєаннан кейін 5 кїнге дейін//

ауру басталєаннан кейін 7 кїнге дейін//

+ауру басталєаннан кейін 9 кїнге дейін//

ауру басталєаннан кейін 11 кїнге дейін//

ауру басталєаннан кейін 21 кїнге дейін

***

310.Кґкжґтелдіѕ типтік клиникалыќ белгісіне жатпайды:

ўстама тјрізді жґтел//

реприз//

ойылудыѕ болуы//

+ауыз ќуысыныѕ шырышты ќабатында энантеманыѕ болуы//

апноэ (тыныстыѕ тоќтауы)

***

311.Кґкжґтелдіѕ арнайы алдын алуы ќай жаста жїргізіледі?

+2, 3, 4 айлыќ кезеѕде//

ґмірдіѕ 5-ші кїні//

1 айлыєында//

6 айлыєында//

1 жасында

***

312.Ўстамалы жґтелдіѕ ќандай жиілігі кґкжґтелдіѕ ауыр аєымын кґрсетеді?

8-10 ўстамалы жґтел//

15-20 ўстама//

40 жјне жоєары ўстама//

+25-30 ўстама//

аталєандардыѕ ешќайсысы емес

***

313.Кґкжґтел кезіндегі аура дегеніміз не?

жґтел ўстамасы//

+ўстамалы жґтелді туындатушы//

апноэ ўстамасы//

жґтел кезінде дамитын ысќырыќты тыныс алу//

ўстамадан кейінгі сомналенция

** *

314.Ќазіргі таѕда кґкжґтелдіѕ кликасыныѕ жеѕіл тїрде ґтуініѕ негізгі себебі не?

ќоздырєыштыќ вирустілігініѕ тґмендеуі//

+балалардыѕ жалпылама егілуі//

кеѕ спектрлы антибиотиктердіѕ болуы//

диагностикалаудыѕ жаќсаруы//

эпидемиологиялыќ ґршудіѕ болмауы

***

315.Шошќа тамаќтыќ (паротиттік) жўќпа кезіндегі дене ќызуыныѕ жаѕа толќыны нені кґрсетеді?

бактериальды жўќпаныѕ ќосылєаныѕ//

+жаѕа бездіѕ заќымдалєаныѕ//

буындардыѕ заќымдалєаныѕ//

сезімталдыќтыѕ жедел тґмендегеніѕ//

аталєандардыѕ барлыєы

***

316.Кґкжґтелдіѕ ўстамалы кезеѕінде жґтелдіѕ ўстамасын азайту їшін таєайындайды:

эреспол//

кодипронт//

кодеин//

+аминазин//

венталин

***

317.Кґкжґтелді диагностикалауда зертханалыќ зерттеудіѕ ќандай арнайы јдісі ќолданылады?

серологиялыќ јдіс//

тыныс жолдары шырышыныѕ микроскопиясы//

+ «жґтел пластинкасы» јдісі//

ЖЗА//

трахеалды аспиратор

***

318.Шыќшыт безініѕ (паротиттік) этиологиялы менингиттіѕ негізгі клиникалыќ симптомы ќандай?

іштегі ауру сезімі//

дене ќызуыныѕ жоєарылауы//

естіѕ жоєалуы//

ќалтыраулар//

+ Кернинг симптомы оѕ

***

319.Грег їштігіне кіретін туа біткен ќызамыќ кезіндегі дамудыѕ ауытќыларын атаѕыз.

гидроцефалия//

+жїректіѕ аќауы//

ќоян ерні//

ќасќыр ауызы//

полидактилия (кґп саусаќ)

***

320.Эпидермистіѕ ќай ќабаты заќымданєанда желді кґпіршік пайда болады:

базальды//

мїйізді//

базальды жјне мїйізді//

+ липа тјрізді//

аталєандардыѕ ешќайсысы емес

***

321.Ќызамыќќа ќарсы екпе ќай уаќытта жасалады?

2 айда//

3 айда//

4 жјне 18 айда//

1 жјне 6 жаста//Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2574. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

Репродуктивное здоровье, как составляющая часть здоровья человека и общества   Репродуктивное здоровье – это состояние полного физического, умственного и социального благополучия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия