Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Туралєан жўмыртќа 3 страница


+ 1 жјне 6 жаста тек ќана ќыздарєа

***

322.Ќандай балаларда желшешектіѕ атиптік (ауыр) формасы кездеседі?

жасырын кезеѕде иммуноглобулин алєандар//

јлсірегендерде//

екпе алєандарда//

+ ўзаќ уаќыт бойы гормон жјне цитостатик ќабылдаєандар//

антибиотик алєандар

***

323.Кґкжґтелдіѕ жиі асќынуы:

миокардит//

артрит//

+аталектаз//

субарахноидальды ќан ќўйылу//

пиодермия

***

324.Желшешек кезіндегі арнайы асќынуды аныќтаѕыз:

менингит//

+энцефалит//

гломерулонефрит//

миокардит//

пиелонефрит

***

325.Шыќшыт безініѕ (паротиттік) жўќпаны салыстырмалы дигностикалау керек://

лимфаденитпен//

+ сілекей безініѕ тасты ауруымен (слюнокаменная болезнь)//

флегмонамен//

астыѕєы жаќтыѕ тілмелі ќабынуымен

***

326.Ќандай жўќпалы ауруда серотерапия жїргізіледі?

кґкжґтел//

ќызылша//

+ кїл//

шигеллез//

сальмонеллез

***

327.Тўмаудыѕ ќандай арнайы кґрінісін білесіз?

жїрек-ќан тамыр жїйесініѕ бўзылуы//

ґкпеніѕ сегментарлы ісігі//

гипертермиялыќ синдром//

ќалтырау синдромы

***

328.Жаѕа туылєан нјрестелер мен 1 жасќа дейінгі балалардаєы тўмаудыѕ аєымына тјн емес?

дене ќызуыныѕ аз єана кґтерілуінен біртіндеп басталады//

жедел аєым//

жий екіншілік жўќпаныѕ ќосылуы//

аз мґлшердегі катаральды кґріністер//

геморрагиялыќ синдром

***

329.Тґмендегі аталєан асќынулардыѕ ќайсысы токсикалыќ тўмаудыѕ ерте кезеѕінде дамиды?

пневмония//

пиелонефрит//

жедел ісік жјне бас миыныѕ ісінуі//

миокардит//

ортаѕєы ќўлаќ ќабынуы (отит)

***

330.Ґкпедегі ќандай арнайы ґзгерістер тўмау вирусымен шаќырылады?

макрофагальды сипаттаєы, экссудатпен бірлескен серозды ќабыну ошаќтары//

тола ќандылыќ, ґкпе тініне ќан ќўйылуы//

ґкпеніѕ эмфизематозды кеѕеюі, ателектаздар//

алвеоланыѕ ќабырєалыќ эпителиініѕ десквамациясы жјне некрозы, шалинді мемброналардыѕ тїзілуі//

аталєандардыѕ барлыєы

***

331.Ќандай симптомдар тўмау кезіндегі асќынудыѕ дамуыныѕ кґрінісін дјлелдейді?

ўзаќќа созылєан жґтел//

тґс артындаєы ауру сезімі//

жаєдайы жаќсарєаннан кейін дене ќызуыныѕ кґтерілуі//

ўйќыныѕ бўзылуы//

астения

***

332.Тґменде аталєан клиникалыќ нўсќалардыѕ ќайсысы сирек?

фаринго-коньюктивалды ќызба//

мезентеральды лимфаденит//

жоєарєы тыныс жолдарыныѕ катары//

аденовирусты диарея//

тонзилофарингит

***

333.1 жыл 2 айдаєы балада 370С-ќа дейін кґтерілген дене ќызуы, мўрыннан кґп мґлшерде серозды бґлінулер, аѕќадаєы жайылмалы ќызару симптомдары байќалды. Мїшелері жаєынан ґзгерулер аныќталмаєан. Ќай диагноз толыќ негізделген?

риновирусты жўќпа//

тўмау//

парагрипп//

РС – жўќпа//

реовирусты жўќпа

***

334.Ерте жастаєы балалардаєы жалєан круптыѕ жиі дамуы немен байланысты?

жоєарєы тыныс жолдарыныѕ шырышты ќабатыныѕ кґп мґлшердегі васкуляризациясы//

жўтќыншаќ саѕылауыныѕ тар болуы//

ќан тамыр ќабырєасыныѕ ґткізгіштігініѕ жоєарылауы//

шырыш асты ќабаттыѕ борпылдаќтыєы//

аталєандардыѕ барлыєы

***

335. 1 жастаєы балада: ќатаѕ їрген жґтел, дауысытѕ ќарлыєуы, кеуде клеткасыныѕ жўмсаќ жерлерініѕ ішке тартылуы, дене ќызуы 37,60 С. Болжамды ауруды кґрсетіѕіз:

парагрипп//

микоплазмалыќ жўќпа//

энтеровирусты жўќпа//

тўмау//

аденовирусты жўќпа

***

336.Тґменде аталєан патогенетикалыќ факторлардыѕ ќайсысы жўтќыншаќ тарылуыныѕ себебі болады?

нервтік-рефлекторлы тарылу//

шырыш асты ќабаттыѕ ісігі//

шырышты ќабаттыѕ ісігі//

шырыштыѕ гиперсекрециясы//

аталєандардыѕ барлыєы

***

337.Парагриптегі негізгі клиникалыќ синдром ќайсысы?

назофарингит//

ларингит//

бронхиолит//

ринит//

аталєандардыѕ барлыєы

***

338.Риновирусты жўќпаныѕ салыстырмалы дигностикасын ќандай аурумен жїргіземіз?

озена//

аллергиялыќ ринит//

вазомоторлы ринит//

атрофиялыќ ринит//

аталєандардыѕ барлыєы

***

339.1 жасќа дейінгі балалардаєы аденовирусты жўќпа кезінде ќандай клиникалыќ форма басым кґрінеді?

фаринго – коньюктивалды ќызба//

кератоконьюктивит//

аденовирусты диарея//

жоєарєы тыныс жолдарыныѕ катары//

аталєандардыѕ барлыєы

***

340Балада ЖРВЖ, ларингит, жўтќыншаќтыѕ тарылуы, толыќ емес компенсация сатысында. Бўл жаєдайда тыныс алуы бойынша ќандай симптоматика тјн?

экспираторлы енгізу//

+инспираторлы енгізу//

аралас сипаттаєы енгізу//

апноэ//

ќалыпты тыныс

***

341.Тґменде аталєан респираторлы вирустыѕ ќайсысы 1 жасќа дейінгі балаларда бронхиолит дамуымен этиологиялыќ байланысты?

тўмау вирусы//

парагрипп вирусы//

аденовирус//

РС – вирус//

реовирус

***

342.Бала 2 жаста. Учаскелік педиатрмен респираторлы – синцитиальды жўќпа диагностикаланєан. Тґменде аталєандардыѕ ќайсысы ЖРВЖ клиникалыќ кґрінісе сјйкес емес?

субфебрильді дене ќызуы//

жаєдайыныѕ жаќсы болуы//

еѕ жауырын астындаєы перкуторлы дыбыстыѕ тўйыќталуы//

ентігу//

барлыќ ґкпе алаѕдарындаєы ќўрєаќ жјне јртїрлі калибрлі ылєалды сырылдар

***

343.Тґменде аталєандардыѕ несімен интероферондардыѕ алдын алу јсерлері тїсіндіріледі?

эпителиальды клеткалар рецепторларыныѕ блокирленуімен//

ќорєанудыѕ арнайы емес факторларыныѕ кґрсетілуімен//

гуморальды иммунитеттіѕ кїшеюімен//

фагоцитоздыѕ белсенденуімен//

аталєандардыѕ барлыєы

***

344.ЖРВЖ-лы науќастардаєы негізгі рационды тґменде аталєандардыѕ ќайсысы ќўрайды?

жеміс жјне кґкґністер//

етті сорпа//

сїт ґнімдері//

жеміс-жидек шырындары//

аталєандардыѕ барлыєы

***

345.Аденовирусты жўќпамен ауыратын науќастыѕ сыртќы келбеті тґмендегі аталєан аурулардыѕ ќай симптоматикасымен ўќсас келеді?

жалєан туберкулез//

парагрипп//

ќу ќызба//

+продриальды кезеѕдегі ќызылша//

энторовирусты ќызба

***

346.Респираторлы токсикоздыѕ негізгі патофизикалыќ сатылары ќандай?

токсемия//

гипоксия//

метаболикалыќ ацидоз//

ќан айналымыныѕ бўзылуы//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

347.Тўмау кезіндегі ќан айналым бўзылыстарыныѕ негізінде ќандай патогенетикалыќ механизм жатыр?

+вирустыѕ уытты јсері нјтижесінде капилярлардыѕ жјне прекапилярлардыѕ салдануы//

ќан тамырлыќ эндотелий клеткаларындаєы вирустыѕ репликациясы//

жоєарєы тыныс жолдарыныѕ эпитолиоциттеріндегі вирустыѕ репликациясы//

ґкпеніѕ сегментарлы ісінуі//

жоєарєы тыныс жолдарындаєы эпителиалды клеткалардыѕ рецепторлрыныѕ блокирленуі

***

348.Парагрипозы круп (жўтќыншаќ тарылуы) клиникасындаєы ерекшелік ќандай?

ІІ-ІІІ дјрежелі жўтќыншаќ тарылуыныѕ тез дамуы//

+І дјрежелі тарылудыѕ тез жоєалуы//

екіншілікті бактериалды микрофлораныѕ ерте ќосылуы//

пневмонияныѕ ерте дамуы//

ќызбалыќ кезеѕніѕ болмауы

***

349.Тґменде аталєан тўмау вирусыныѕ ќандай серотиптеріне пандемия тјн?

В1 серотиптыѕ тўмау вирусы//

В2 серотиптыѕ тўмау вирусы//

В3 серотиптыѕ тўмау вирусы//

+Асеротиптыѕ тўмау вирусы//

Ссеротиптыѕ тўмау вирусы//

***

350.Токсимиялыќ тўмаудыѕ кезіндегі жўлын сўйыќтыєыныѕ сипатын кґрсетіѕіз:

аќуыздыѕ кґп мґлшері//

жоєары плеоцитоз//

аќуыздыѕ тґмендеуі//

+ќалыпты цитоз//

ќанттыѕ жоєары деѕгейі

***

351.1 жасќа дейінгі балалардаєы тўмау аєымыныѕ ќандай айырмашылыќты ерекшеліктері бар?

катаральды кґріністермен бірлескен жедел аєым//

ґкпеніѕ сегментарлы заќымдануы//

+біртіндеп басталу, ауыр аєым//

айќын уыттанумен жїретін жедел басталу//

круп синдромы жедел асќыну болып табылады

***

352.Ќандай респираторлы вирусты жўќпаєа оќшауланєан назофарингит немесе тонзилиттіѕ коньюктивитпен бірігуі тјн?

тўмау//

парагрипп//

РС – жўќпа//

риновирусты жўќпа//

+аденовирусты жўќпа

***

353.Аденовирусты жўќпаныѕ сирек кездесетін формасын кґрсетіѕіз:

катаральды коньюктивит//

+жедел мезоаденит//

фарингоконьюктивальды ќызба//

пленкалы коньюктивит//

филликулярлы коньюктивит

***

354.Жалєан крупты ќандай аурулармен салыстырмалы дигностикалау ќажет?

жўтќыншаќ//

шынайы круп//

бронхтардаєы бґгде дене//

бронх демікпесі//

+аталєандардыѕ барлыєы

***

355.Бала 11 айлыќ. Ауруы жедел басталєан. Жоєары дене ќызуы, јлсіздік, тез шаршаєыштыќ, мардымсыз катаральды кґріністер, мўрынна ќан кетулер жјне денедегі бірлі-жарым петехиальды ґзгерістерге анасы шаєымданды. Ауруыныѕ 2-ші кїні мазасыздыќ, ќайталамалы ќўсу болєан. Кейін балада ќалтыраулар, есін жоєалту байќалєан. Гемограммада лейкопения, лимфоцитоз, ЈГЖ – ныѕ жоєарлауы кґрінеді. Линворограммада – клеткалар 120, лимфоциттер 100%, ќант мґлшері ќалыпты, аќуыз аз мґлшерде жоєарлаєан. Диагноз ќойыѕыз:

тўмау, нейротоксикоз//

+тўмау, менингоэнцифалит асќынєан//

серозды менингит//

менингококкты менингит//

менингококкты менингоэнцефалит

***

356.5 жастаєы балада ауруы жедел басталєан, дене ќызуы 380С-єа дейін кґтерілген, басыныѕ ауруы, бўлшыќ еттегі ауру сезімі, мўрынныѕ бітелуі, жґтел байќалєан. Аѕќасында шамалы ќызару. Диагноз ќойыѕыз:

парагрипп//

риновирусты жўќпа//

+тўмау//

аденовирусты жўќпа//

герпестік жўќпа

 

357.Полимиелиттіѕ жўлынды тїрінде дене ќызуыныѕ рекциясы кезіндегі салданудыѕ дамуы?

гипертермия жоєары болєанда//

дене температурасы ќалыпты болєан жаєдайда//

+дене температурасы тґмендегеннен соѕ бірінші саєаттарда//

субфебрилитет фонында//

температура реакциясыны байланысты

 

358.Тґменде кґрсетілгендердіѕ ќайсысы полимиелит кезіндегі морофологолиялыќ ґзгерістердіѕ ќалпына келу процесі механизмініѕ басталуы болып табылады:

+тигроидтіѕ тїзілуі//

астроцитарлы глиялардыѕ пролиферациясы//

РНК ресинтезі//

нейрофагты тїйіндердіѕ ыдырауы//

глиозды тыртыќтыѕ тїзілуі

***

359.«Сал ауруыныѕ понтинді тїріне тјн:

тіл-жўтќыншаќ нервісініѕ заќымдалуы//

ќозу нервісініѕ заќымдалуы//

+бет нервісініѕ заќымдалуы//

тіл асты нервісініѕ заќымдалуы//

їштік нервісініѕ заќымдалуы

***

360.Сал ауруыныѕ негізгі терапиялыќ тїрін кґрсетііз:

диетотерапия//

гармонотерапия//

+жїйке жїйесініѕ ґткізгіштігін жаќсартатын препараттар//

-этиотерапия//

арнайы дезинтоксикация

***

361.«Энтеровирусты инфекция кезінде ауыз жўтќыншаќта ќандай ґзгерістер болады:

лакунарлы ангинаныѕ кґрінісі//

катаралды ангинаныѕ кґрінісі//

+герпетикалыќ ангинаныѕ кґрінісі//

фолликулярлы ангинаныѕ кґрінісі//

саѕырауќўлаќты ангинаныѕ кґрінісі

***

362.Сал ауруыныѕ салдану кезеѕінде ќайта ќалпына келу кезеѕініѕ сипаттайтын белгілері мынадан басќа:

аяќ-ќолдардыѕ контрактурасыныѕ деформациялы ќисаюы//

+ОЖЖ асќынуыныѕ ќосылуы//

аяќ-ќолдардыѕ бір жаєыныѕ ґсуден артта ќалуы жјне олардыѕ тетрапарезі//

 

363.Сал ауруыныѕ салдану тїрін кґрсетіѕіз:

менингеалды//

абортивті//

инаппарантты//

+понтинді//

жасырын

***

364.Сал ауруыныѕ ќай тїрі жиі ґлімге алып келеді:

понтинді//

+бульбарлы//

жўлынды//

энцефалиттік//

понто-жўлындыќ

***

365.Сал ауруы кезіндегі салдануєа тјн симптомдар, мынадан басќа:

гипо жјне атония//

арефлексия//

заќымдалудыѕ мозайкалылыєы//

+сезімталдыќтыѕ бўзылуы//

бўлшыќтеттердіѕ атрофиясы

***

366.Аденовирусты инфекцияєа јлдеќайда тјн клиникалыќ синдром:

+бґртпе//

тонзилофарингит//

сарысулы аурудыѕ синдромы//

нейротоксикоз//

интоксикация

***

367.Сал ауруыныѕ жўлынды тїрінде салданудыѕ ќандй тїрі тјн:

спастикалыќ//

+јлсіз//

аралас//

экстрапирамидалыќ//

децеребрациондыригидность

***

368.«Тері жабындысында энтеровирустар ќандай ґзгерістер шаќырады:

бїкіл тўлєа мен аяќ-ќолдардыѕ терісінде жалпы гиперемия//

+жјншау немесе ќызамыќ тјрізді бґртпе//

крапивница//

геморрагиялыќ бґртпе//

***

369.Сал ауруыныѕ жедел тїрініѕ емінде мынадыдан басќаныѕ барлыєы таєайындалады:

ќатаѕ тґсекті ќалып//

тыныштыќ//

жылу//

+этиотропты терапия//

симптоматикалыќ препараттар

***

370.Герпетикалыќ ангинаныѕ клиникалыќ тїрі болып табылады:

ќарапайым ўшыќ//

ўшыќтыќ инфекция//

+энтеровирусты инфекция//

аденовирусты инфекция//

Эпштейн-Барр вирусыныѕ инфекциясы

***

371.Жїрек ќан тамыр жїйесі жаєынан Коксаки вирусы мен В тобыныѕ ќандайґзгерістер шаќырады:

ґзгерісті шаќырмайды//

уаќытша функционалдыќ ґзгерістер//

+ миокардит пен энцефаломиокардит//

эндокардит//

артериалды ќысымныѕ кґтерілуі//

***

372.Сал ауруы кезінде заќымдалуєа тјн:

+жўлын миыныѕ алдыѕєы мїйізініѕ ќималдатќыш тіні//

жўлын миыныѕ артќы мїйізніѕ тіні//

бас миы ќыртысыныѕ астроциттері//

мишыќтыѕ микроглиялары//

заќымдалмайды

***

373.Сал ауруыныѕ понтинді тїрін жиі мына аурулармен ажыратпалы диагноз жїргіземіз:

энтеровирусты инфекциямен//

+бет нервісініѕ невритімен//

туа пайда болєан миастения//

кїлдік радикулоневритен//

миопатикалыќ невритпен

***

374.Тґменде кґрсетілген синдромдардыѕ ќайсысы сал ауруыныѕ абортивті їнемі тўраќты тїрі болып табылады:

интоксикациялыќ//

+респираторлыќ//

диспепсиялыќ//

энцефалиттік//

радикулярлыќ

***

375.Сал ауруыныѕ бульбарлы тїріндегі негізгі белгілерді атаѕыз:

 

 

Брудзинский симптомыныѕ оѕ болуы//

Керниг симптомыныѕ оѕ болуы//

+жиі тыныс

***

376.Тґменде кґрсетілген клиникалыќ синдромдардыѕ ќайсысы жедел сал ауруыныѕ салдану алды кезеѕіне тјн:

айќын интоксикациялыќ//

асќазан ішек жолдарыныѕ дисфункциясы//

менингорадикулярлы//

вегетативті жїйке жїйесініѕ дисфункциясы//

жоєарєы тыныс жолдарыныѕ катары

***

377.Тґменде кґрсетілген клиникалыќ синдромдардыѕ ќайсысы энтеровирусты инфекцияєа тјн:

айќын интоксикация//

+температураныѕ екі толќынды кґтерілуі//

шамалы интоксикация//

температураныѕ болмауы//

жалпы милыќ белгілер

***

378.Сал ауруыныѕ ќай тїріне келесі сиптомдар тјн: гипертермия, нистагм, ќўсу, ќаќалу, шапалаќы тыныс, дизартрия?

энцефалиттік//

понтинді//

абортивті//

+бульбарлы//

менингеальды

***

379.Тґменде кґрсетілген белгілерініѕ ќайсысы сал ауруыныѕ понтинді тїрініѕ ажыратпалы диагносткалыќ критерилері болып табылады:

беттіѕ парестезиясы//

+мўрын їшбўрышыныѕ ќыртысыныѕ ---------

лагофтальм//

заќымдалєын жаќта ------

------

 

380.Сал ауруында треножник белгісі ќандай патогенетикалыќфактор болып табылады

жўлын миыныѕ мотонейрондарыныѕ заќымдалуы//

жўлынныѕ милыќ ќабатыныѕ заќымдалуы//

бас миыныѕ милыќ ќабатыныѕ заќымдалуы//

+жўлынныѕ --------

ішектіѕ заќымдалуы

***

 

 

381.Тґменде кґрсетілгендердіѕ ќайсысы сал ауруыныѕ клиникалыќ кґріністері болмаєанда, тек лабораториялыќ кґрсеткіштерге сїйеніп диагностикалаймыз:

менингеалды//

абортивті//

+инаппаранты//

понтинді//

висцералды

***

382.Сал ауруыныѕ жўлынды тїрінде салданудыѕ ассиметриялы дамуы неге байланысты:

жўлынныѕ алдыѕєы мїйізініѕ бірнеше сегменттердіѕ заќымдалуы//

алдыѕєы мїйіздіѕ бірнеше сегментініѕ мотонейрон бґлімдерініѕ заќымдалуы//

бір сегменттіѕ толыќ заќымдалуы//

алдыѕєы мїйіздіѕ бі жаєыныѕ мотонейроныныѕ тоталды заќымдалуы//

екі жаќтан алдыѕєы мїйізде

***

383.Тґменде кґрсетілгендердіѕ ќайсысы сал ауруыныѕ салдану кезеѕінде толыќќанды медиаторлы терапияныныѕ (антихолинэстеразды) таєайындалуы болып табылады:

ќалпына келу//

салданулыќ//

салдану алды//

резидуальды//

жасырын

***

384.«Аурудыѕ бірінші 2-3 аптасында (салдыќ тїрі) кґрсетілген:

антибактериалды терапия//

гармоналды//

глобулинді енгізу//

+дегидратациялыќ терапия//

вирусќа ќарсы терапия

***

 

385.Сал ауруыныѕ ќай тїрінде ќабырєааралыќ бўлшыќеттердіѕ жјне диафрагманыѕ заќымдалуы байќалады:

бульбарлы//

+жўлынды//

понтинді//

абортивті//

менингеальді

***

386.Тґменде кґрсетілгендердіѕ ќайсысы сал ауруыныѕ понтинді тїріне тјн:

тіл-жўтќыншаќ нервісініѕ заќымдалуы//

ќозу нервісініѕ заќымдалуы//

+бет нервісініѕ заќымдалуы//

тіл асты нервісініѕ заќымдалуы//

їштік нервісініѕ заќымдалуы

***

387.Сал ауруыныѕ салдану тїрі ыстыќ климатты аймаќта јлдеќайда нанымды мына жаєдайларда саќталады :

јртїрлі энтеровирустардыѕ жылдыќ циркуляциясы//

коллективті иммунитеттіѕ тґмен болуы//

сал ауруына егілген вирустарыныѕ тґмен ґмір сїруі//

+сал ауруыныѕ жабайы штамдарыныѕ циркуляциясы//

Айќын иммунодефицит

***

388.Ќарым ќатынастаєылардыѕ медициналыќ баќылау мерзімі:

10 кїн//

14 кїн//

+21 кїн//

30 кїн//

40 кїн

***

389.Сал ауруы кезінде патогенетикалыќ терапияны ќосамыз, мындан басќа:

ќабынуєа ќарсы//

дезинтоксикациялыќ//

+вазоактивті//

десенсибилизациялыќ//

сіреспега ќарсы

***

390.Сал ауруы кезіндегі јлсіз салдануєа тјн:

аяќ ќолдардыѕ проксималды бґлімдерініѕ заќымдалуы//

мозайчный характер распределения парезов//

контрактураныѕ тїзілуі//
+барлыєы

***

391.«Треножник» белгілері байќалады:

менингеалды тїрінде//

жўлынды//

бульбо-жўлынды//

понтинді//

понто-жўлынды

***

392.Сал ауруында инкубациялыќ кезеѕініѕ ўзаќтыєы ќандай факторлармен аныќталалады:

инфекттіѕ мґлшері//

ќоздырєыштыѕ вируленттілігіѕ дјрежесі//

организмніѕ реактивтілігі//

ену жолы//

+барлыєы

***

393.Јлсіз салдануєа тјн емес белгілерді атаѕыз:

бўлшыќет тонусыныѕ тґмендеуі//

гипрорефлексия//

арефлексия//

бўлшыќеттердіѕ атрофиясы//

+жамбас мїшелерініѕ функциясыныѕ тїсуі

***

394.Сал ауруында инфекцияныѕ генерализациясы жїреді:

гематогенді жолмен//

лимфогенді жолмен//

периневральды//

жоєарыдаєылардыѕ ешќайсысы емес//

+барлыєы

395.Сал ауруыныѕ салдану тїрініѕ патогенетикалыќ негізі:

+жўлынныѕ алдыѕєы мїйізініѕ заќымдалуы//

жўлынныѕ артќы мїйізініѕ заќымдалуы//

пирамидалыќ жолдыѕ заќымдалуы//

экстрапирамидалыќ жолдардыѕ заќымдалуы//

жоєарыдаѕылардыѕ ешќайсысы емес

***

396.Сал ауруына тјн белгілерді таѕдаѕыз:

кенеттен, салданудыѕ тез дамуы//

алма- кезек, бўлшыќеттердіѕ ассиметриялы заќымдалуы//

жалпы жјне жергілікті жоєары терлегіштік//

арефлексия//
+барлыєы

***

397.Тґменде кґрсетілгендердіѕ ќайсысы сал ауруыныѕ аботривті тїрінде жайылєан ќабыну процесіне тјн:

+ішекте//

бас ми ќабатында//

жўлын миыныѕ ќабатынды//

жўлынныѕ алдыѕєы мїйізінде//

бас миыныѕ кґпір аймаєында

***

398.Сал ауруына вегетативті бўзылыстыѕ ќандай симптомдары жатады:

терлегіштік//

тјбетініѕ тґмендеуі//

пульстіѕ жиіленуі//

іш ќату//

артериальды ќысымныѕ тґмендеуі//

терініѕ гиперэстезиясы

***

399.Эпидемиялыќ паротиттіѕ ќалдыќтарына жатады://

+бедеулік, ќант диабеті//

оофарит, мастит, тиреоидит//

орхит, серозды менингит, панкреатит//

сублингвит, субмаксиллит, панкреатит//

паротит, менингит, орхит

***

 

400.Инфекциялыќ мононуклеозєа тјн жиі симптом болып табылады://

+мойынныѕ лимфа тїйіндерініѕ ўлєаюы//

ќолтыќ асты лимфа тїйіндерініѕ ўлєаюы//

шап лимфа тїйіндерініѕ ўлєаюы//

шеткері лимфа тїйіндерініѕ іріѕдеуі//

лимфа тїйіндерініѕ ґз ара жабысып ќалуы

***

 

401.Полиомиелиттіѕ понтинді тїрі неніѕ заќымдалуынан пайда болады://

бас миыныѕ IX-X жўп нервтерініѕ заќымдалуынан//

жўлынныѕ алдыѕєы мїйізініѕ мотонейрондарыныѕ заќымдалуынан//

+Варолиев кґпірі аймаєындаєы бет нерв ядрасыныѕ заќымдалуынан//

жўлынныѕ сезімтал нейрондарыныѕ заќымдалуынан//

бас миыныѕ III жўп нервтерініѕ заќымдалуынан

***

 

402.Полиомиелиттіѕ паралитикалыќ емес тїріне жатады://

+менингиальді//

жўлындыќ//

бульбарлы//

понтинді//

бульбо – жўлындыќ

***

 

403.Энтеровирусты инфекция кезінде энцефаломиокардит жиі кімдерде байќалады://

+жаѕа туєан нјрестелерде//

ќарт адамдарда//

2 жастан їлкен балаларда//

оќушыларда//

барлыќ жас топтарында мїмкін

***

 

404.Экстрабуккальді жјншјуєа біреуінен басќасыныѕ бјрі тјн://

баспаныѕ болмауы//

мойын лимфа денитініѕ болмауы//

+жоєары жўќпалылыќ//

жўќпа кіру ќаќпасынада бґртпелер пайда болып ары ќарай таралады//

аймаќтыќ лимфаденит жараќат беткейіне сай

***

 

405.Жјншјудіѕ іріѕді асќынуына біреуінен басќасыныѕ бјрі тјн://

+гломерулонефрит//

іріѕді лимфаденит//

аденофлегмона//

іріѕді отит//

тїрлі аєзалардаєы септикалыќ ошаќтар

***

 

406.Ќай тўжырым дўрыс емес? Тўмаумен ауырытын науќастарєа антибиотик таєайындайды://

+барлыќ балалардыѕ ауруыныѕ бірінші кїнінен бастап//

5 кїннен жоєар ќызба//

созылмалы инфекциялыќ ошаєы бар балаларєа//

ауыр аєымда//

АИВ жўќпасы бар балаларєа

***

 

407.Шиггеллезбен ќай жастаєа балалар жиі ауырады://

жаѕа туылєан нјресетелер//

3 айєа дейінгі//

3-8 ай//

6-12ай//

+1 жастан асќан

***

 

408.Іш сїзегінде бактериологиялыќ сауыєуды баќылау маќсатында ќандай материал міндетті тїрде тексерілуге жатады://

ќаќырыќ//

ќан//

несеп//

+ґт//

араннан жаєынды

***

 

409.Ротовирусты жўќпаны емдеуге дјрілік препарат таѕдаѕыз://

+креон//

пенициллин//

левомицетин//

бисептол//

фуразолидон

***

 

410.Науќаста орташа дјрежелі ауырлыќтаєы секреторлы диарея. Нјжісті ротовирусќа тексеру оѕ нјтижелі. Ќате таєайындауды таѕдаѕыз://

регидрон//

энтеросорбент//

витамины А жјне С//

+антибиотик//

фермент

***

 

411.Колит синдромы тґменде кґрсетілген аурулардыѕ бјрінде диагностикаланады, біреуінен басќасында://

шигеллезда//

сальмонеллезде//

эшерихиозда, ЭИКП шаќырылєан//

+ротавирусты инфекция//

микст инфекциялар: шигеллез+эшерихиоз

***

 

412.Вирусты диареяныѕ ќоздырєышы://

+ротавирустар//

шигеллалар//

спирохеттер//

стафилококктар//

стрептококктар

***

 

413.Желшешектіѕ асќынуына біреуінен басќасыныѕ бјрі жатады://

терініѕ іріѕді жўќпасыныѕ ќосылуы//

сауыр//

менингоэнцефалит//

энцефалит//

+орхит

***

 

414.Герпестік жўќпаєа барлыќ осы барлыќ вирустар шаќырылєан аурулар тобы жатады, біреуінен басќасы://

цитомегаловирус//

жел шешек вирусы//

Эпштейн-Барр//

ќарапайым герпес//

+коксаки, ЕСНО

***

 

415.Герпестік жўќпада бґртпе тїрі://

шашылєан везикулалар//

+топтасќан везикулалар//

уртикарлы//

даќты-папулезді//

ўсаќ нїктелі

***

 

416.БЦЖ екпесінен соѕ екпелік реакция тїзілу кезеѕділігін кґретіѕіз://

пустула, папула, тыртыќ, ќабыршаќ//

+папула, пустула, ќабыршаќ, тыртыќ//

пустула, папула, ќабыршаќ, тыртыќ//

папула, пустула, ќабыршаќ, тыртыќ//

даќ, пустула, тыртыќ, ќабыршаќ

***

 

417.Нјрестелерді трансплацентарлы енген ќандай иммуноглобулиндер тобы ќорєайды://

А//

М//

Е//

Д//

+G

***

 

418.Шигеллезде нјжісті ќорытынды бактериологиялыќ зерттеу ќандай мерзімде жїргізіледі://

антибиотиктерді доєарєан соѕ//

антибиотиктерді доєарєаннан 3 кїннен соѕ//

нјжіс ќалпына келген соѕ//

+антибиотиктерді доєарєаннан 2кїннен соѕ//

антибиотиктерді доєарєаннан тјуліктен соѕ

***

 

419.Дизентерияда сусыздану дамуы мїмкін://

+ґмірініѕ бірінші жылында балаларда//

барлыќ жас топтарында//

їлкен жастаєы балаларда//

ересектерде//

1 жастан 3 жасќа дейінгі балаларда

***

 

420.Шигеллезде ОЖЖ заќымдалуы немен сипатталады://

серозды менингит//

энцефалит//

+нейротоксикоз//

іріѕді менингит//

полирадикулопатиялар

***

 

421.Энтеросорбенттерді ќай кезеѕде ќолданєан дўрыс://

басќа препараттарды ќабылдау арасында реконвалесценциясында //

басќа препарттармен ґршу кезеѕінде//

реконвалесценцияда басќа преапараттармен бірге//

+ґршу кезеѕінде басќа препараттарды ќабылдау арасында//

аурудыѕ барлыќ кезеѕінде басќа препараттармен

***

 

422.Барлыєы кґкжґтел ауырлыєыныѕ критерийі болып табылады, біреуінен басќасы://

ўстама ўзаќтыєы, реприз саны//

тыныс алу бўзылыстары//

+ґкпе аускультациясында сырылдар//

тјулік бойы жґтел ўстамасыныѕ жиілігі//

энцефалопатиялыќ кґріністер

***

 

423.Шынайы сауырда ларингоскопияда кґрінеді://

байлам асты кеѕістіктіѕ ісінуі//

дауыс байламдары айналасында везикулалар//

+дауыс байламдарында жабынды//

дауыс байламдарында полиптер//

байламдар айналсынла жаралар

***

 

424.Шынай сауырда ауырлыќ дјрежесініѕ саны://

1//

2//

3//

+4//

***

 

425.Герпестік энцефалит ќоздырєышы://

Zoster вирусы//

Эпштейн-Барр вирусы//

+ќарапайым герпес вирусы//

парамиксовирустар//

арбовирустар

***

 

426.Анатоксиндерді неге ќарсы ќолданады://

туберкулезге//

тўмауєа//

шешекке//

+кґкжґтелге//

ќызылшаєа

***

 

427.Ќай ауруєа екпе жасау міндетті тїрде://

желшешекке//

+паротитті жўќпада//

тырысќаќ//

энцефалит//

тўмау

***

 

428.Аттас емес екпе арасында їзіліс ќандай://

6 ай//

12 ай//

2 ай//

+1 ай//

3 ай

***

 

429.Тірі вакциналарды ќандай ауру алдын алуында пайдаланылады://

+ќызылша//

тырысќаќ//

тўмау//

кенелік энцефалит//

кїл

***

 

430.Жўќпа кґзіне баєытталєан іс-шаралар ќандай://

шўєыл тїрде хирургиялыќ ем//

+ауру баланы ерте оќшаулау//

науќас баланы вакцинациялау//

елде эпидемия жариялау//

ќорытынды дезинфекцияДата добавления: 2015-08-12; просмотров: 2497. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Мелоксикам (Мовалис) Групповая принадлежность · Нестероидное противовоспалительное средство, преимущественно селективный обратимый ингибитор циклооксигеназы (ЦОГ-2)...

Менадиона натрия бисульфит (Викасол) Групповая принадлежность •Синтетический аналог витамина K, жирорастворимый, коагулянт...

Разновидности сальников для насосов и правильный уход за ними   Сальники, используемые в насосном оборудовании, служат для герметизации пространства образованного кожухом и рабочим валом, выходящим через корпус наружу...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Пункты решения командира взвода на организацию боя. уяснение полученной задачи; оценка обстановки; принятие решения; проведение рекогносцировки; отдача боевого приказа; организация взаимодействия...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия