Студопедия — Болжамалы оқу уақытын бөлу
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Болжамалы оқу уақытын бөлу


 

Семестр апталары                               Барлық сағат
Дәрістер                                
Практикалық-зертханалық сағаттар                                
СОӨЖ                                
СӨЖ                                
Барлығы                                

 

3. Курстың пререквизиттері - физика, химия, биология және т.б. пәндер адамның өмір сүру қауіпсіздігін игеруде септігін тигізетін қажетті пәндер болып табылады.

4. Курстың постреквизиттері:

- мамандыққа қатысты термин сөздермен кеңінен танысуға;

- заң, үкім, қаулыларды түсіне алуға мүмкіндік береді.

5. Курсқа қысқаша шолу:

5.1. Пәннің мінездемесі.

«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» пәні студенттерде адамдардың тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастыру саласындағы негізгі түсініктерді қалыптастырады, объектілерді қорғау және тұрақты жұмыс істеуімен, төтенше жағдайлар салдарын жою әрекеттерімен байланысты практикалық дағдыларды алуға мүмкіндік береді.

«Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі» пәнін оқу үрдісі барысында студент келесідей компетенцияларға ие болуы керек:

A. Информатика саласындағы негізгі түсініктерді білу және түсіну, экология көзқарасы жағынан қауіпсіз және зиянсыз тіршілік шарттарын жасауың негізгі әдістері туралы түсініктерді модельдей білу және ғылыми зерттеулер тәжірибесінде қолдана білу, авариялар, апаттар, табиғи апаттардың мүмкін зардаптарынан тұрғындарды және шаруашылық объектілерінің өндірістік персоналдарын қорғау бойынша төтенше жағдайлар кезінде, заңнамалық актілерге сәйкес, сауатты шешімдерді болжау және қабылдау және заманауи зақымдану құралдарын пайдалану, және де осы зардаптарды жою, іс жүзінде негізгі құқықтық түсініктерді пайдалана білу, мемлекеттің даму тарихындағы негізгі оқиғаларды білу, мемлекеттің пайда болуының жеке үрдістерін талдай бәлу, мемлекет пен құқықтық құбылыстар арасында бойланыс орната білу, құқық субъектілерінің қасиеттерін анықтай білу, іс жүзінде экономикалық теорияның негізгі түсініктерін қолдана білу, экономиялық ойдың даму тарихындағы негізгі құбылыстарды білу, экономиканың жеке үрдістерін талдай білу, осы құбылыстар арасында байланыстар орнату, экономика субъектілерінің қасиеттерін анықтау, тіршілікті, организмдердің тіршілік жағдайларын ұйымдастыра білу, популяция түсінігі, түр, қоғам, әр-түрлі экожүйелердің ерекшеліктері, биосфера және ноосфера концепциясын түсіну, қоғамның өндірістік әрекеттің автономды әдісіне көшу қажеттілігі, биосферадағы тепе-теңдікті сақтау.

B. Шектеуші факторларды анықтау және экология және тұрақты даму саласындағы минимум заңын қолана білу бойынша, биоиндикация әдісімен қоршаған ортаның жағдайын бағалау бойынша, схемалармен, есептерді шешуге арналған тестілік тапсырмалармен жұмыс бойынша практикалық қабілеттерге ие болу, ағымдағы құқықтық жағдайды жетілдіру бойынша, заңнамалық актілермен жұмыс бойынша, ағымдағы экономикалық жағдайды жетілдіру, инфляция дәрежесін төмендету, жалпы ұлттық өнімді өсіру бойынша ұсыныстар бере білу, объектіде азаматтық қорғау жұмыстарын ұйымдастыруды білу, төтенше жағдайларды модельдеу және болжау, қауіптілік дәрежесін анықтау, тұрғындарды және шаруашылық субъектілерінің өндірістік персоналдарын және қоршаған ортаны негативті факторлардың әсерінен қорғау және олардың зардаптарын жою бойынша дұрыс шешім қабылдай білу, экономикалық зиянды анықтау, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы қарым-қатынастарды регламенттеуші заңнамалық актілерді сақтау.

C. Пікір шығара білу, ойды бағалау, қорытынды шығару, өзінің аргументациясын жасау қабілеттілігі, ақпараттық технологиялар, тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі, экология, экономика және құқық саласындағы өзінің көзқарасын көрсету және негіздеу мүмкіндіктері.

D. Қарым-қатынас саласында – азаматтардың құқықтары және бостандығына, біздің елдің символдары мен экономикалық құндылықтарына сыйластық сезімін қалыптастыру, тіршілік қауіпсіздігі, экология, экономика, әр-түрлі төтенше жағдайларды модельдеу саласындағы әрекеттерді регламенттейтін заңнамаларды сыйлау және сақтау.

E. Оқу саласында – мемлекеттің негізгі мәселелерін, қазақ экономикасының негізгі мәселелерін, пайда болған экологиялық мәселелерді талдай білу, бағалау және жалғыз дұрыс шешімді қабылдай білу, студенттерде экономикалық мәдениетті, логиканы, нарық туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру, студенттерде құқықтық мәдениетті, логиканы, құқықтық құбылыстар туралы негізгі түсініктерді қалыптастыру, ақпаратпен жұмыс жасау әдістерін меңгеру, өндірісте және тұрмыста тіршілік қауіпсіздігі жағдайын модельдеу және талдау қабілеті, тіршілік қауіпсіздігі саласындағы мәселелерді, әр-түрлі төтенше жағдайлардың экономикалық зардаптарын анықтау және шешу, жағдайға бейімдене білу, заңнамалық базаны қолдану және экологиялық мәселелерді шешу.

 

6. Курстың мазмұны

6.1. Дәріс сабақтарының тізбесі

№ № Тақырып аты Көлемі, сағат Әдебиет-тер Ағымдық бақылау, min/max балл
         
  №1 дәріс. Кіріспе. Пәннің мақсаты және міндеттері. Мемлекеттің тіршілік әрекетінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ролі.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4] 0,5...1,0
  №2 дәріс. Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі саласындағы заңды және құқықтық актілер. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V Заңы. Азаматтық қорғаудың негізгі міндеттері мен қағидаттары. Жеке тұлғалардың азаматтық қорғау саласындағы құқықтары мен міндеттері. Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесі. Азаматтық қорғаудың құлақтандыру жүйесі. Бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік «112» қызметі. Төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі комиссиялар.   Негізгі [1,2,3] 0,5...1,0
         
  №3 дәріс. Қазақстан Республикасындағы азаматтық қорғаныстың міндеттері, құру және жұмыс істеу принциптері. Азаматтық қорғаныстың міндеттері, басқару, хабарлау және байланыс жүйелері. Азаматтық қорғаныс күштерін құру, ұйымдар персоналын даярлау және халықты оқыту. Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру және оның жұмыс істеу принциптері.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4] 0,5...1,0
  №4 дәріс. Қауіпті және зиянды факторларды жіктеу. Қауіпті өндірістік және тұрмыстық факторлар, олардың жіктелуі, агрегаттық күйі, адам ағзасына түсу жолдары. Зиянды заттардың аралас әсері. Зиянды заттардың құрамын нормалау: шекті мүмкін, максимум реттік, орташа ауысымдық, орташа тәуліктік концентация. Кәсіби және тұрмыстық аурулар, токсиндер әсер еткендегі созылмалы улану.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4] 0,5...1,0
  №5 дәріс. Радиациялық және химиялық қауіптілік. Иондаушы сәуле шығару. Сыртқы және ішкі сәулелену. Радиациялық қауіпсіздік нормалары. Сәуле ауруы. Радиациялық қауіпсіздіктің негізгі принциптері – негіздеу, оңтайландыру, нормалау. Радиациялық бақылау, жүйелер және аспаптар. Радиациялық барлау және дозиметрлік бақылау аспаптары. Химиялық қауіпті объектілер, химиялық қауіпті заттарды сақтау және тасымалдаудың негізгі тәсілдері, қорғау әдістері мен құралдары. Химиялық барлау аспаптары.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
         
  №6 дәріс. Техносфераның және техносфералық қауіпсіздіктің қазіргі күйі. Техносфера, оның дамуына демографияның, халықтың қалаларға жаппай көшуінің, энергетиканың, көліктің, өнеркәсіптің әсер етуі. Өңірлердің, ірі қалалардың қоршаған ортасы, өндірістік орта, төтенше жағдайлар аймақтары.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
  №7 дәріс. Адамды және мекендеу ортасын табиғи және техногенді текті зиянды және қауіпті факторлардан қорғау. Қауіпті аймақтар және қызмет аймақтары туралы ұғымдар, қауіптілікті төмендету принциптері: қауіптілік көздерін жетілдіру, ара қашықтықты қауіптілік көзіне дейін ұлғайту, жеке қорғау құралдарын қолдану.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
  №8 дәріс. Әр түрлі сипатты төтенше жағдайларды жіктеу. Төтенше жағдайлардың үш негізгі жіктеу белгісі: пайда болу сферасы бойынша, ведомстволық тиесілігі бойынша, төтенше жағдайлар аймағының масштабы бойынша. Табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар. Техногенді сипаттағы төтенше жағдайлар.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
  №9 дәріс. Төтенше жағдайларда экономика объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығы. Жұмыс істеу тұрақтылығы ұғымы. Бейбіт және әскери уақыттың төтенше жағдайларында экономика объектілерінің жұмыс істеу тұрақтылығы. Экономика объектісінің төтенше жағдайларда жұмыс істеу тұрақтылығын жоғарылату принциптері мен тәсілдері. Азаматтық қорғаныс нормаларының өнеркәсіптік және азаматтық объектілерге қоятын талаптары.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
         
  №10 дәріс. Төтенше жағдайларда халықты қорғаудың негізгі принциптері мен тәсілдері. Халықты қорғау принциптері мен шаралары. Халықты эвакуациялау. Төтенше жағдайларда дәрігерге дейінгі медициналык көмек көрсету. Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
  №11 дәріс. Жаппай қырып-жою қаруынан қорғау. Жаппай қырып-жою қаруының жалпы сипаттамасы. Ядролық, химиялық, биологиялық қарулар, сипаттамалары, зақымдау факторлары, зақымдалу аймақтары және қорғану әдістері мен құралдары. Жаппай қырып-жою қаруының жаңа түрлері.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
  №12 дәріс. Жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздіктің ұйымдастыру-практикалық шаралары. Жер сілкіністері, оларды жіктеу, күшін өлшеу шкалалары. Жер сілкіністері кезінде ғимараттар мен объектілердің бұзылуы. Жұмыс істеушілер мен халықтың жер сілкіністері кезіндегі тәртібі.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
  №13 дәріс. Стихиялық апаттарда, өрттерде, өндірістік объектілердегі апаттарда және жарылыстарда халықты қорғау. Орман және дала өрттері, шымтезекті батпақтардың жануы. Өрттің жіктелуі, олардың қауіпті факторлары. Гидрологиялық төтенше жағдайлар, су басу кезіндегі адамдардың тәртібі. Геологиялық, метеорологиялық және агрометеорологиялық қауіпті құбылыстар, қорғау тәсілдері.     Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4] 0,5...1,0
         
  №14 дәріс. Стихиялық апаттарда, өрттерде, өндірістік объектілердегі апаттарда және жарылыстарда халықты қорғау. Адамдардың инфекциялық науқастығы. Ауыл шаруашылығы жануарларының инфекциялық науқастығы. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің аурулармен және зиянкестермен зақымдануы. Ішкі және сыртқы өрттің жалпы сипаттамасы. Жанғыш газдардың, сұйықтардың, қоспалар мен заттардың тұтануы, оларды өрт қауіптілігі бойынша жіктеу. Өрттің алдын алу және өрттен қорғану тәсілдері. Жарылғыш заттарды, газ-ауа және шаң-ауа қоспаларын жіктеу. Жер беті, әуе және жер асты жарылыстарында соққылық толқындардың таралуы. Соққылық толқыннан қорғау әдістері мен құралдары. Жоғары қысымды жүйелерді пайдалану қауіпсіздігі.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4] 0,5...1,0
  №15 дәріс. Апаттан құтқару жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу негіздері. Авариялық-құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды ұйымдастыру, жүргізу тәсілдері. Бейбіт және әскери уақыттың әр түрлі зақымдаушы факторлары әсер еткенде апаттан құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды жүргізу ерекшеліктері. Төтенше жағдай нәтижесінде өндірістік объектіде (елді мекенде) қалыптасқан жағдайды барлау және бағалау. Инженерлік жағдайды бағалау әдістемесі, төтенше жағдайлар салдарларын жою үшін күштер мен құралдар құрамын анықтау.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [1,2,3,4]   0,5...1,0
Барлығы:     7,5...15,0

6.2. Тәжірибелік сабақтардың тізбесі

 

№ № Тақырып аты Көлемі, сағат Әдебиет-тер Ағымдық бақылау, min/max балл
  №1-2 сабақтар. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің заңдық шаралары. «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V Заңы. «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың сыныптамасы» - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 шілдедегі №756 Қаулысы. «Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың туындауына әкеліп соққан авариялардың, зілзалалардың және апаттардың себептерін тексеру ережесі» - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 24 желтоқсанындағы №1351 Қаулысы.   Негізгі [1,2,3] Қосымша [7,9,11] 1,0...2,0
  №3 сабақ. Шаруашылық жүргізуші объектілер мен жоғары оқу орнындағы Азаматтық қорғаныс жүйесінің құрылымы.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [8,9,10] 0,5...1,0
  №4 сабақ. Зардап шектiретiн ошақтар: а)табиғат апаттарының ошағы б)ядролық ошақ в)химиялық ошақ г)бактериологиялық (биологиялық) ошақ.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [8,9,10] 0,5...1,0
  №5 сабақ. Зақымдану ошағындағы радиациялық және химиялық ахуалды бағалау мен болжау. Химиялық барлау және дозиметрлік бақылау приборлары.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [7,9,11] 0,5...1,0
  №6 сабақ. Тыныс алу органдарын қорғау жеке құралдары.   Негізгі [4,5,6,7] [8,9,10] 0,5...1,0
  №7 сабақ. Теріні қорғайтын жеке қорғаныс құралдары.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [9,10,12] 0,5...1,0

 

         
  №8 сабақ. Медициналық жеке қорғау құралдары.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [8,11,14] 0,5...1,0
  №9 сабақ. Эвакуациялық шараларды ұйымдастыру және өткізу.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [9,10,12] 0,5...1,0
  №10-11 сабақтар. Оқыс жағдайларда және кейбiр ауруларда көрсетiлетiн алғашқы көмек. 1. Күйiктер, үсiктер. 2. Суға кету, травмалық асфиксия, тұншығу, электр тоғына түсу, ыстық және күн өту. 3. Стенокардия (жүрек ыспасы), жүрек инфарктiсi, өкпеден қан кету. Алғашқы реанимациялық шаралар.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [8,11,14] 1,0…2,0
  №12-13 сабақтар. КТНП-01-«ЭЛТЭК» комплекс тренажерінде алғашқы медициналық көмек көрсету.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [9,10,12] 1,0...2,0
  №14 сабақ. Қазақстандағы әлеуметтік маңызы бар аурулар.   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [8,12,14] 0,5...1,0
  №15 сабақ. Аса қауіпті жұқпалы аурулар (оба, тырысқақ, сібір түйнемесі).   Негізгі [4,5,6,7] Қосымша [9,10,12] 0,5...1,0
Барлығы:     7,5…15,0

 

 


 

Пән бойынша СӨЖ орындау және тапсыру кестесі

Сабақтың тақырыбы СӨЖ тапсырмалары, мақсаты мен мазмұны Ұсынылған әдебиеттер Бақылау түрі Тапсыру мерзімі Бағалау баллдары, min/max
             
  №1 тақырып. 1 сұрақ. «Tipшiлiк әрекетінің қayiпciздiгі» курсының мақсаты және мазмұны. 2 сұрақ. Заң актілері. Ұғымдар мен анықтамалар. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №1 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 1 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
    2 №2 тақырып. 1 сұрақ. Төтенше жағдайлар аумағындағы жағдайды қадағалау және зертханалық бақылау. 2 сұрақ. Азық-түлікті, су көздерін, тамақ шикізатын, жем-шөпті, жануарлар мен өсімдіктерді радиоактивті, химиялық, бактериологиялық (биологиялық) зақымданудан, жануарлар індетінен және эпифитотиядан қорғау. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №2 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 2 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №3 тақырып. 1 сұрақ. Қауіпті өндірістік объектілердің белгілері. 2 сұрақ. Қауіпті өндірістік объектілер. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №3 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 3 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
             
  №4 тақырып. 1 сұрақ. Токсиндер әсер еткендегі созылмалы улану, кәсіби және тұрмыстық аурулар. 2 сұрақ. Кәсіби және тұрмыстық аурулардың алдын алу шаралары. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №4 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]     1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 4 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №5 тақырып. 1 сұрақ. Сәуле ауруы, түрлері, белгілері, сатылары. 2 сұрақ. Иондаушы сәуле шығарудың мекендеу ортасына зияны. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №5 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 5 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №6 тақырып. 1 сұрақ. Жабық сәуле шығару көздерімен жұмыс істеу. Ғимараттарға және жабдыққа қойылатын талаптар. 2 сұрақ. Радиациядан қорғанудың санитарлық-сақтандыру шаралары. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №6 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 6 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №7 тақырып. 1 сұрақ. Химиялық қауіпті заттарды сақтау және тасымалдаудың негізгі тәсілдері. 2 сұрақ. Химиялық қауіптіліктен қорғау әдістері мен құралдары. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №7 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 7 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
№1 ағымдық бақылау
             
  №8 тақырып. 1 сұрақ. Қауіпті аймақтар және қызмет аймақтары туралы ұғымдар, олардың өзара орналасуының мүмкін нұсқалары. 2 сұрақ. Қызмет аймақтарындағы қауіптіліктерді төмендету принциптері. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №8 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 8 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №9 тақырып. 1 сұрақ. Экономика объектісінің жұмыс істеу тұрақтылығы ұғымы. Жұмыс істеу тұрақтылығын жоғарылату принциптері мен тәсілдері. 2 сұрақ. Азаматтық қорғаныс нормаларының өнеркәсіптік және азаматтық объектілерге қоятын талаптары. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №9 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 9 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №10 тақырып. 1 сұрақ. Бейбіт және соғыс уақыттарда төтенше жағдайлардан халықты инженерлік қорғау. 2 сұрақ. Төтенше жағдайлардың психологиялық аспектілері. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №10 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 10 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
             
  11 №11 тақырып. 1 сұрақ. Жаппай қырып-жою қаруы, жіктемесі, ерекшеліктері мен қолдану салдарының жалпы сипаттамасы. 2 сұрақ. Жаппай қырып-жою қаруынан қорғау әдістері мен құралдары. Жаппай қырып-жою қаруының жаңа түрлері. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №11 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 11 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №12 тақырып. 1 сұрақ. Санитарлық өңдеу, жіктемесі, жүргізу тәсілдері. 2 сұрақ. Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезактивация, дегазация. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №12 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 12 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №13 тақырып. 1 сұрақ. Бактериологиялық (биологиялық) қару, жіктемесі, медицина-биологиялық сипаттамалары. 2 сұрақ. Қорғау әдістері мен құралдары. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №13 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 13 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
  №14 тақырып. 1 сұрақ. Метеорологиялық және агрометеорологиялық қауіпті құбылыстар. 2 сұрақ. Қорғау тәсілдері. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №14 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 14 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0

 

 

             
  №15 тақырып. 1 сұрақ. Ауыл шаруашылығы жануарларының инфекциялық науқастығы. Алдын алу шаралары. 2 сұрақ. Ауыл шаруашылығы өсімдіктерінің аурулармен және зиянкестермен зақымдануы. Алдын алу шаралары. Үй тапсырмасы: 1. Тақырыпты оқып конспект дайындау. 2. №15 тақырып СОӨЖ-ге тапсырылсын және конспект ұсынылсын. Негізгі [1,2,3,4,5,6,7] Қосымша [8,9,10,11,12,13,14]   1. Конспекті тексеру. 2. Тақырып бойынша сұрақ - жауап. 15 апта 1. 0,15…0,3   2. 0,35…0,7   Барлығы: 0,5…1,0
Барлығы:         7,5…15,0

 

 


8. ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

 

Негізгі:

 

1. Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V Заңы. Азаматтық қорғау туралы.

2. Безопасность жизнедеятельности / под ред. О.Н.Русака. – СПб.; Лань, М.; Омега-Л, 2004. – 448с.

3. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях. Учебник для населения / Н.А.Крючек, В.Н.Латчук, С.К.Мирнов, под общей ред. Г.Н.Кириллова. – М.; Изд. НЦ ЭНАС, 2003. -264с.

4. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / А.С.Гринин, В.Н.Новиков. – М.; ФАИР – ПРЕСС, 2002.-288с.

5. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территории при чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие / В.В.Денисов, И.А.Денисова, В.В.Гутенев, О.И.Монтвилла. –М.; МарТ, Ростов на Дону, 2003. -606с.

6. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Учебное пособие / В.А.Акимов, Ю.Л.Воробьев, М.И.Фадеев и др., изд.2-ое, перераб. –Высшая школа,2007. -592с.

7. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для ВУЗов / С.В.Белов, А.В.Ильницкая, А.Ф.Козяков и др., под общ.ред. С.В.Белова. -4-е изд. –М.Высшая школа, 2004.-606с.

 

Қосымша:

  1. Безопасность технических процессов и производств. Охрана труда. Учебное пособие. – 2-ое изд., испр. и доп. –М.; Высшая школа, 2002. -320с.
  2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник. А.В.Забегаев,-М.;АСВ, 2001.-140с.
  3. Безопасность жизнедеятельности на производстве. Б.И.Зотов, В.И.Курдюмов.-2-ое изд., перераб. и доп. – М.; КолосС, 2006.-432с.
  4. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств. Учебное пособие для ВУЗов. П.П.Кукин, В.Л.Лапин, Н.Л.Пономарев и др. -4-ое изд.,перераб. –М.;Высшая школа, 2007. -335с.
  5. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник. Л.Х.Балабас, Ж.К.Аманжолов. – Астана; Фолиант, 2008. -232с.
  6. О государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации в Республике Казахстан. Информационно-справочное пособие. С.К.Абдрахманов. –Алматы; 2008. -375с.
  7. Сборник нормативных правовых актов о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Книга 1. Сост. С.К.Абдрахманов. Республиканские курсы ГО и ЧС. –Алматы, 2008. -169с.

 

 

9. Курстың саясаты:

 

- Сабаққа кешікпеу.

- Сабақта сөйлемеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды

өшіру.

- Сабақтан қалмау, ауырған жағдайда анықтама қағазын әкелу.

- Берілген тапсырма орындалмаған жағдайда соңғы баға төмендейді.

- Оқу процесіне белсенді қатысу.

- Оқытушылармен, құрдастарымен төзімді, инабатты болу.

10. Білімді бағалау жөніндегі ақпарат

Ағымдық бақылау (40 балл) - сабаққа қатысу, дәрістік және тәжірибелік-зертханалық сабақтардағы жасаған жұмысы, ауызша жауап беру, үй тапсырмасын орындау, дәрістің конспектілерін тексеру.

Аралық бақылау (20 балл) - екі аралық бақылау (модуль тапсыру) 10 баллдан.

Қорытынды бақылау (40 балл) - емтихан тапсыру. Емтихан компьютерде тапсырылады.

 

Студенттердің білімін рейтинг бойынша бағалау (баллмен)

 

Баға Ағымдық бағалау Аралық бақылау Қорытынды бақылау
М1 М2
Өте жақсы 34....40 9.....10 9......10 34......40
Жақсы 27....33 7......8 7.......8 27.......33
Қанағаттанарлық 20....26 5.....6 5.......6 20.......26

11. Бағалау саясаты

- Себепсіз сабақты бір рет босатқанда - 1 балл төмендетіледі.

- Үй тапсырмасын орындамаса – 1 балл төмендетіледі.

- Қанағаттанарлықсыз жауап берген жағдайда – 5 балл төмендетіледі.

- Босатылған сабақтарды жойғанда, орындалмаған үй тапсырмасын және уақытылы дайындалмаған тақырып бойынша толық жауап бергеңде айып ретінде салынған баллдар жойылады.

- Студенттердің білімін толық бағалау (ағымдық, аралық және қорытынды бақылау бойынша баллдардың жиынтығы) төменде келтірілген кредиттік технологияның негізгі мәліметтеріне сәйкес қойылады.

 

Пән бойынша білімін бағалау сызба нұсқасының мысалы:

 

  Студенттің сабақ және жұмыс түрлері Балл саны min/max
I Ағымды бақылау: - Дәрістік сабақтар - Студенттердің өзіндік жұмыстары - Тәжірибелік-зертханалық сабақтар   7,5/15; 1*15=15 7,5/15; 1*15=15 5/10; 0,66*15=10
Барлығы: 20/40
II Аралық бақылау: 1 – ші аралық бақылау 2 – ші аралық бақылау   5/10 5/10
Барлығы: 10/20
III Қорытынды бақылау: Емтихан   20/40
Барлығы: 20/40
Жиынтығы: 50/100

Емтиханда білімін бағалау сызба нұсқасының мысалы:

 

  Емтихан бағасы Балл бойынша бағасы (%)
  Ағымдық бақылау Аралық бақылау 30/60
  Қорытынды бақылау 20/40
Барлығы: 50/100

Студенттердің білімін бағалау шкаласы:

 

Әріптік жүйе бойынша бағалау Баллдардың сандық эквиваленті Баллдардың пайыздық өлшемі Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
А 4, 95-1 өте жақсы
А - 3,67 9-94
В + 3,33 85-89 жақсы
В 3, 8-84
В - 2,67 75-79
С+ 2,33 7-74 қанағаттанарлық
С 2, 65-69
С - 1,67 6-64
Д + 1,33 55-59
Д 1, 5-54
Ғ   -49 қанағаттандырмайды

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 3710. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений...

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета...

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Законы Генри, Дальтона, Сеченова. Применение этих законов при лечении кессонной болезни, лечении в барокамере и исследовании электролитного состава крови Закон Генри: Количество газа, растворенного при данной температуре в определенном объеме жидкости, при равновесии прямо пропорциональны давлению газа...

Ганглиоблокаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакодинамика. Применение.Побочные эфффекты Никотинчувствительные холинорецепторы (н-холинорецепторы) в основном локализованы на постсинаптических мембранах в синапсах скелетной мускулатуры...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Способы тактических действий при проведении специальных операций Специальные операции проводятся с применением следующих основных тактических способов действий: охрана...

Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час Искусство подбора персонала. Как оценить человека за час...

Этапы творческого процесса в изобразительной деятельности По мнению многих авторов, возникновение творческого начала в детской художественной практике носит такой же поэтапный характер, как и процесс творчества у мастеров искусства...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия