Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Документознавство та
Прес-служба

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр,

Галузь знань:

0201 - право

Напрям підготовки:

Документознавство та

інформаційна діяльність»

 

Хмельницький – 2012

 

 

Навчальна програма з дисципліни «Прес-служба» - Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2012 р.

 

Укладач_____________Броварська О.А.

Навчальну програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри

документознавства та інформаційних дисциплін

 

Протокол від «_____» ____________ 2012, № _______

 

 

Завідквач кафедри документознавства та

інформаційної діяльності Галатир І.А.

 

 1. Пояснювальна записка

Мас-медіа відіграють важливу роль в тому, на що буде спрямована увага суспільної думки. Даний курс розглядає особливості роботи фахівця з інформаційної діяльності із засобами масової інформації: газетами, журналами, радіо, телебаченням тощо.

Дисципліна “Прес-служби” є нормативною дисципліною циклу загально-професійних та професійно-орієнтованих дисциплін..

Мета і завдання навчальної дисципліни:
- Надати майбутнім фахівцям знання про роль прес-служб та служб зв’язків із громадськістю у сучасному світі;

- Надати студентам знання, вміння та досвід роботи у прес-службах і службах зв’язків із громадськістю та навички написання інформаційних матеріалів.

Предмет навчальної дисципліни:Прес-служби, діяльність інформаційних служб.
підібрати цікаву, “новину” інформацію, вибирати правильні шляхи її подачі.

Вимоги до знань та вмінь:
Студенти повинні знати:

 

- Роль прес-служб у структурі урядових підрозділів;

- Принципи діяльності та функції прес-служб;

- Управління діяльністю прес-служб;

- Різновиди прес-посередницьких підрозділів;

- Спеціальні заходи прес-служби: прес-конференція, брифінг, презентація, прес-тур;

- Правила роботи із ЗМІ;

- Роль інформаційних агенцій України у світовому потоці новин.

- розробка плану роботи з мас-медіа;

- вимоги до прес-конференції, брифінгу;

- основні техніки “демонстрації статусу”;

- правила ефективної поведінки перед телекамерою;

- філософію взаємовідносин з мас-медіа;

 

Студенти повинні вміти:

 

- Визначати роль прес-служб у структурі урядових підрозділів;

- Проводити прес-конференції, брифінги презентації тощо;

- Готувати інформаційно-аналітичні матеріали для ЗМІ: прес-реліз, інформаційні повідомлення, офіційну заяву;

- Синтезувати знання з різних сфер науково-практичної діяльності з метою підготовки та написання інформаційних та аналітичних матеріалів;

- Користуватися конкретними методиками та методами обробки інформаційних потоків, збору матеріалу та підготовки публікацій;

- Застосувати набуті знання у повсякденній практиці зі збору та обробки інформації про політичні події;

- Визначати роль інформаційних агенцій у системі міжнародних відносин.

- написати прес-реліз;

- провести прес-конференцію чи брифінг;

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативний курс " Прес-служби" є професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-професійним рівнем "бакалавр" для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”. Пропонований обсяг курсу знайомить студентів з основними принципами діяльності та функціями прес-служб.


Навчальна дисципліна "Прес-служби" тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Паблік рілейшнз», «Веб-дизайн», «Іміджелогія» та ін.

 

2. Зміст навчальної програми

Змістовий молдуль І.

Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни. Прес-служби як інструмент реалізації РR. Прес-служби у структурі урядових підрозділів.

Сучасний розвиток світового комунікаційного простору. Головні ознаки інформаційного суспільства. Діяльність прес-служб у суспільстві. Організаційна модель інформаційної служби.
Сучасний розвиток світового комунікаційного простору.

Головні ознаки інформаційного суспільства.

Діяльність прес-служб у суспільстві.

Організаційна модель інформаційної служби.

Відділ стратегічних комунікацій (функції).
Інформаційно-аналітичний відділ (функції).
Прес-служба (напрями діяльності).
Відділ зв’язків з регіональними ЗМІ.

Тема 2. Принципи діяльності та функції прес-служб.

Принципи діяльності прес-служб (демократичність та транспарентність; законність та відповідальність; надійність та достовірність; оперативність та актуальність). Функції прес-служб (інформаційно-роз’яснювальна; представницька; комунікативно-регулятивна; реагувальна; упереджувальна). Цілі інформаційної структури. Поділ аудиторій за інтересами. Форми роботи прес-служб.
Принципи діяльності прес-служб:

Демократичність та транспарентність.
Законність та відповідальність.
Надійність та достовірність.
Оперативність та актуальність.
Функції прес-служб:

Інформаційно-роз’яснювальна.
Представницька.
Комунікативно-регулятивна.
Реагувальна.
Упереджувальна
Цілі інформаційної структури.

Поділ аудиторій за інтересами.

Форми роботи прес-служб.

Тема 3. Завдання та функції керівника прес-служби, прес-секретаря та речника. Різновиди прес-посередницьких підрозділів.

Керівник прес-служби та його завдання. Прес-секретар та його функції. Речник та прес-секретар: подібне та відмінне. Прес-служба у складі інформаційного департаменту установи чи організації. Прес-аташе, прес-бюро, прес-сервісні служби, прес-синдикат, прес-відділ. Прес-центр. Завдання прес-центру.
Керівник прес-служби та його завдання.

Прес-секретар та його функції.

Речник та прес-секретар: подібне та відмінне.

Прес-служба у складі інформаційного департаменту установи чи організації.

Прес-аташе, прес-бюро, прес-сервісні служби, прес-синдикат, прес-відділ.

Прес-центр. Завдання прес-центру.

Тема 4. Спеціальні заходи прес-служби: прес-конференція, брифінг, презентація, прес-тур, прийоми та коктейлі, прес-клуб, закордонні поїздки та відвідування об’єктів.

Прес-конференція (поширення запрошень на прес-конференцію, час проведення, місце проведення, порядок проведення прес-конференції, питання безпеки під час прес-конференції, як викликати інтерес до прес-конференції). Брифінг - як коротка й максимально конструктивна зустріч офіційних осіб.


Тема 5. Спеціальні заходи прес-служби: презентація, прес-тур, прийоми та коктейлі, прес-клуб, закордонні поїздки та відвідування об’єктів.

Презентація, проведення презентації. Прес-тур. Робота прес-клубу. Закордонні поїздки та відвідування об’єктів.

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Інформаційно-аналітичні матеріали для ЗМІ: прес-кіт, прес-реліз, офіційна заява, огляд матеріалів ЗМІ.

Прес-реліз як найпоширеніший різновид письмового інформаційного матеріалу, що його готує прес-служба. Правила написання прес-релізу. Види прес-релізів. Вимоги до інформації у прес-релізі. Класифікація соціально значущої інформації. Структурні еоементи прес-релізу. Стилістичні особливості мови прес-релізу. Розсилка інформаційних повідомлень.

Тема 7. Правила роботи із ЗМІ. Мистецтво бути ньюзмейкером.


Головні правила взаємин із ЗМІ. Правила прес-службовця, які він може використати за власним інтересом. Оприлюднення поширеного прес-службою матеріалу у ЗМІ. Критерії, які беруться до уваги під час обговорення планів і можливих матеріалів. Конфлікти, зіткнення інтересів - теми, які привертають увагу преси, радіо та телебачення.

Тема 8. Ораторське мистецтво у діяльності Прес-служб.

Предмет виступу. Організація виступу. Структура доповіді. Мова виступу. Подання доповіді. Види промов: політичні; звітно-політичні; агітаційні; мітингові; публічні виступи на демонстраціях; публічні лекції на суспільно-політичну тематику; оглядові суспільно-політичні виступи (аналітичні доповіді); дипломатичні виступи; інформативно-політичні виступи.


 


Контрольні запитання та завдання до заліку:

 1. Прес-служби у системі підрозділів зв’язків з громадськістю урядових структур.
 2. Організаційна модель інформаційної служби (розписати функції відділів).
 3. Види прес-служб.
 4. Типові функції діяльності прес-служб.
 5. Структура типової прес-служби.
 6. Головні принципи роботи прес-служби.
 7. Продукція прес-служб.
 8. Форми організації роботи прес-служб.
 9. Особливості діяльності прес-служб за умов кризових та надзвичайних ситуацій.
 10. Завдання та функції керівника прес-служби.
 11. Завдання та функції прес-секретаря.
 12. Особливості роботи прес-секретаря урядової організації.
 13. Спільне та відмінне у діяльності речника та прес-секретаря.
 14. Спічрайтер. Правила написання промов.
 15. Основні правила налагодження ефективної та тісної співпраці із представниками ЗМІ.
 16. Ефективні форми та методи взаємодії прес-служби та прес-секретаря першої особи.
 17. Першочергові завдання у діяльності прес-секретаря першої особи.
 18. Різновиди письмових інформаційно-аналітичних матеріалів для ЗМІ.
 19. Різновиди прес-посередницьких підрозділів.
 20. Особливості прес-конференції як способу оприлюднення важливої й поточної інформації.
 21. Правила проведення прес-конференцій.
 22. Брифінг як форма регулярного спілкування із представниками ЗМІ.
 23. Прес-релізи. Правила підготовки прес-релізів. Вимоги до інформації у прес-релізі. Види прес-релізів.
 24. "Пірамідальна " форма підготовки прес-релізу.
 25. Структурні елементи прес-релізу.
 26. "Перевернута піраміда" як форма подачі актуальних новин.
 27. Особливості функціонування прес-служби під час виборчої кампанії.
 28. Законодавство України щодо діяльності інформаційних агентств.
 29. Визначення, класифікація та приклади інформаційних центрів.
 30. Особливості роботи прес-служб з національним інформаційним агентством.
 31. Підготовка інформаційних повідомлень для інформаційних агенцій.
 32. Інформаційні агентства (універсальна структура).
 33. Особливості розвитку інформаційних агентств в Україні. Конкуренція на рівні агентств та створення (підтримка) позитивного іміджу агентства.
 34. Особливі послуги агентств. Моніторинг інформації як сучасна послуга ЗМК. Аналіз та прогнозування події, ринку. Довідкова інформація. Соціологічні опитування.
 35. Участь ІА у передвиборних кампаніях та ПР-кампаніях та можливості агентств.
 36. Підготовка журналіста агентства. Спеціалізація журналіста. Робота в команді.
 37. Продукція інформаційного агентства.
 38. Висвітлення подій інформаційними агентствами.
 39. Інформація у форматі замітки. Класифікація соціально значущої інформації. Елементи замітки.
 40. Види заміток. Лід. Сублід. Бекграунд.
 41. Джерела: прямі, непрямі, ідентифіковані, неідентифіковані. Перевернута піраміда.
 42. Світові інформаційні агентства як складова становлення інформаційного суспільства.
 43. Світові інформаційні агентства: спеціалізація та сфери впливу.
 44. Теоретичні підходи до вивчення найбільших інформаційних агентств світу.
 45. Еволюція діяльності світових інформаційних агентств в умовах глобальної трансформації комунікаційних технологій.


Рекомендована література:
Основна


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1335. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7