Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Облік доходів загального фонду
 

Для зберігання і використання грошових коштів, отриманих|одержаних| із|із| загального|спільний| фонду|фундація| бюджету на утримання|вміст,утримання| установи і централізовані заходи згідно з кошторисом всім розпорядникам засобів|кошт| бюджету в органах Дер-жавного казначейства, відкриваються|відчиняються| реєстраційні рахунки|лічба|. Порядок|лад| відкрит-тя|відчинення| рахунків|лічба| в національній валюті в органах Державного казначейства затвер-джений наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221.

Реєстраційні рахунки –це рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації витрат для обліку операцій за виконанням загального фонду кошторису.

Реєстраційні рахунки відкриваються щороку на початок бюджетного періоду.

Для відкриття реєстраційних рахунків розпорядники бюджетних коштів подають до органів Державного казначей-ства такі документи:

1) заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника установи i головного бухгалтера;

2) копію довідки про включення установи до Єдиного державного реєст­ру підприємств i організацій України, засвідчену нотаріально або органом, який видав довідку;

3) копію статуту засвідченого нотаріально;

4) копію документа, підтверджуючого реєстрацію клієнта в податковій службі, у випадках, передбачених чинним законодавством;

5) картку|карточка| в 2-х екземплярах|примірник| із|із| зразками|взірець| підписів осіб|обличчя,лице|, яким надано право розпоряджатися рахунком|лічба|, підписувати документи для прове-дення розрахунків, завірену нотаріально або вищим органом;

6) документ, підтверджуючий реєстрацію клієнта як платник соціальних страхових внесків, або його копію, завірену нотаріально;

7) затверджений кошторис розпорядника бюджетних коштів і план асигнувань із|із| загального|спільний| фонду|фундація| бюджету (додаток В).

Днем відкриття спеціальних реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства є дата, вказана на заяві в розділі „Відмітки органу Державного казначейства”, а днем початку операцій по видатках – дата реєстрації повідомлення, отриманого від власника рахунка про взяття його на облік у податковій службі.

Взаємовідносини між розпорядниками коштів (власниками рахунків) і органами Державного казначейства по розрахунково-касовому обслуговуванню оформлюються договорами.

На субрахунку 321 „Реєстраційні рахунки”|лічба| враховуються засоби|кошт|, отримані|одержані| із|із| загального|спільний| фонду|фундація| бюджету на утримання|вміст,утримання| установи і на централізовані заходи відповідно до кошторису.

По дебету субрахунку 321 враховуються суми бюджетних асигнувань, а також суми, що поступають|надходити| установі на відновлення касових витрат.

По кредиту субрахунку 321 відображаються суми перерахувань|перелік| по оплаті витрат установи, суми помилково і зайве перерахованих засобів|кошт|.

Усі виплати, здійснені з реєстраційних рахунків|лічба|, як готівкою, так і за до-помогою безготівкових перерахувань|перелік| прийнято вважати|лічити| касовими витратами.

Повернення грошових коштів на рахунки|лічба| приводить|призводити,наводити| до відновлення, тобто|цебто| зменшення касових витрат.

Як приклад касових видатків можна навести такі операції:

отримання готівки в касу на виплату заробітної плати, коштів на відрядження, для придбання матеріальних цінностей через підзвітних осіб; перерахування коштів постачальникам; повернення кредиторської заборгованості.

Облік касових видатків установи ведеться у розрізі кодів економічної класифікації видатків за допомогою Картки аналітичного обліку касових видатків, форма і порядок заповнення якої встановлені згідно з приказои Державного казначейства України від 06.10.2000 р. № 100 „Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ і порядку їх складання”.

Картка відкривається щомісячно та заповнюється щоденно бухгалтером на підставі виписки з реєстраційного рахунку установи. Суми відшкодованих касових видатків записуються на зворотному боці картки. У картці робляться підсумки за місяць і з початку року. У підсумку видатків суми, які поступили на відновлення касових видатків, беруть до уваги зі знаком мінус.

У кінці місяця картка підписується виконавцем і головним бухгалтером чи його помічником.

Для установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, складаються окремі картки по кожній установі у розрізі кодів економічної класифікації видатків і загальна картка за всіма установами, які обслуговуються.

Для обліку операцій за надходженням бюджетних асигнувань загального фонду бюджету на реєстраційний рахунок установи і для здійснення видатків з рахунку протягом місяця використовується „Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства” за формою 381 (бюджет) – меморіальний ордер № 2, відмітки в якому ведуться у хронологічному порядку згідно з виписками з реєстраційного рахунку. У кінці місяця підводяться підсумки руху грошових коштів. Меморіальний ордер № 2 підписується виконавцем, головним бухгалтером чи його помічником. По закінченню місяця дані меморіального ордеру переносяться до книги „Журнал-головна”.

Основні операції руху коштів на реєстраційному рахунку наведемо у табл. 2.1.


Таблиця 2.1

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 74. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.001 сек.) русская версия | украинская версия