Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні рекомендації та пояснення. Адміністративна відповідальність становить особливий вид юридичної відповідальності
Адміністративна відповідальність становить особливий вид юридичної відповідальності. Фактичну підставу адміністративної відповідальності в кожному конкретному випадку становить адміністративне правопорушення, офіційне визначення якого дається в КУпАП. Так, ч. 1 ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнає протиправну, винну (умисну або необережну) дію чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Адміністративне правопорушення (проступок) – це перш за все діяння, поведінка, вчинок людини, дія чи бездіяльність, це акт зовнішнього виявлення ставлення особи до реальної дійсності, інших людей, держави, суспільства. Тому під час засвоєння цього поняття, необхідно усвідомити його загальноправові ознаки, до яких традиційно відносять суспільну шкідливість (небезпечність), протиправність, винність та адміністративну караність.

Адміністративне правопорушення є видом протиправної поведінки, тому слід визначити його відмінність від злочину визначення якого закріплене в ст. 11 КК, та дисциплінарного проступку – порушення трудової дисципліни, тобто невиконання чи неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків.

При підготовці до заняття важливо визначити ознаки юридичного складу адміністративного правопорушення - об’єктивні і суб’єктивні, які характеризують діяння як адміністративний проступок.

Для успішного засвоєння теми необхідно уміти дати юридичну характеристику його елементів юридичного складу адміністративного правопорушення: суб'єкта, об'єкта, об'єктивної сторони, суб'єктивної сторони. При цьому варто розрізняти загальний, родовий, видовий та безпосередній об'єкти адміністративних правопорушень, а також основні та факультативні ознаки об’єктивної сторони правопорушень. Істотне значення має розмежування формальних і матеріальних складів адміністративних правопорушень.

Необхідно, також, засвоїти та розрізняти форми вини, які виявляються у формі умислу або необережності (ст.ст. 10, 11 КУпАП).

Слід знати поняття суб’єкта адміністративного проступку. Так, КУпАП визначає, що суб’єктом адміністративного правопорушення є фізична осудна особа, яка досягла на момент вчинення проступку шістнадцятирічного віку. Ознаки, які характеризують суб’єкта проступку, поділяють на загальні і спеціальні. Крім цих загальних ознак в конкретних складах суб’єкт може характеризуватися ще й додатковими специфічними властивостями. Такі суб’єкти називаються спеціальними. До них можна віднести, наприклад, посадових осіб, водіїв, керівників, капітанів суден, батьків, військовозобов’язаних тощо.

Для кращого засвоєння теми пропонується виконати завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

Рівень своїх знань з цієї теми пропонується перевірити за допомогою питань для самоконтролю та самоперевірки.

Для кращого засвоєння теми пропонується виконати завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.

Рівень своїх знань з цієї теми пропонується перевірити шляхом надання відповідей на питання для самоконтролю та самоперевірки.

Завдання для самостійної роботи:

1. Проведіть порівняльний аналіз положень ст. 9 КУпАП і ст. 11 КК України на предмет розмежування адміністративного правопорушення та злочину.

2. Керуючись положеннями Особливої частини розділу II КУпАП, наведіть 5 прикладів:

2.1. Матеріальних складів адміністративних правопорушень.

2.2. Формальних складів адміністративних правопорушень.

2.3. Складів адміністративних правопорушень, в яких факультативні ознаки об'єктивної сторони є кваліфікуючими.

3. Наведіть три приклади конкретних нормативно-правових актів, норми яких висвітлюють бланкетний характер окремих статей КУпАП.

Теми рефератів:

1. Суспільна небезпека як ознака адміністративного правопорушення.

2. Адміністративна деліктоздатність працівників органів внутрішніх справ.

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

1. Дайте поняття адміністративного правопорушення.

2. В чому полягає карність адміністративного правопорушення?

3. Розкрийте суть навмисного, необережного адміністративного правопорушення.

4. В чому практичне значення виокремлення елементів складу правопорушення?

5. Наведіть перелік спеціальних суб’єктів правопорушення.

6. Як співвідносяться поняття «правопорушення» та «проступок»?

7. Охарактеризуйте види об’єктів адміністративних правопорушень.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. №8073-X // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст.1122.

2. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий). - Х.: ООО «Одиссей», 2012. – 1008 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

1. Армаш Н. Особливості відповідальності керівників органів виконавчої влади // Право України. – 2004. - № 12. – С. 94.

2. Васильев Э.А. Общественная опасность – основной критерий отграничения административных правонарушений от преступлений // Государство и право. – 2007. - № 4. – С. 84-90.

3. Гнатюк С.С. Поняття „адміністративне правопорушення” у правовій науці / С.С. Гнатюк, Н.С. Микитюк // Вісник Львівського ін-ту ВС. – 2002. - № 3. – С. 82-89

4. Гуржій Т. Встановлення ознак суб’єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно-правової кваліфікації // Право України. – 2003. - № 5. – С. 75-80.

5. Гуржій Т. Логіко-філософські категорії і класифікації об’єктів адміністративного делікту // Право України. – 2003. - № 1. – С. 13-18.

6. Дьяченко А. Определение субъекта административного правонарушения и его общих признаков: отдельные проблемы // Право України. – 2001. - № 8. – С. 83-86.

7. Колпаков В. Адміністративна відповідальність: сутність поняття і підстав // Вісник прокуратури. – 2003. - № 6. – С. 75-79.

8. Колпаков В. Адміністративне правопорушення і проступок: сучасний вимір історичної парадигми // Юридична Україна. – 2004. - № 3. – С. 11-17.

9. Константинов П.Ю. Взаимосвязь административных правонарушений и преступлений: проблемы теории и практики / П.Ю. Константинов, А.К. Соловьева, А.П. Стуканов // Правоведение. – 2005. - № 3. – С. 58-75.

10. Літошенко О.С. Адміністративна та дисциплінарна відповідальність: спільні риси й відмінності // Часопис Київського університету права. – 2004. - № 3. – С. 39-45.

11. Подзвигун В.А. Поняття адміністративного правопорушення // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. статей. – Донецьк, 2000. № 3. – С. 200-206.

12. Рабінович П. Загальні поняття правопорушення та юридичної відповідальності: Ознаки юр. відповід.; Що таке правопорушення; Відповідальність за правопорушення; Види правопорушень // Правознавство / Ред. М. Настюка. – Львів, 1995. – С. 215-220.

13. Симухин В.Д. Нормативно-правовое регулирование состава административного правонарушения // Юрист-правовед. – 2006. - № 3. – С. 58-63.

14. Тимошенко И.В. «Значительный ущерб” и «сущностный вред» как оценочные категории, связанные с последствиями административного правонарушения // Юрист – правовед. – 2006. - № 3. – С. 36-42.

15. Цюприк Н. Особливості адміністративної відповідальності осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ України // Підприємництво, господарство і право. – 2002. - № 10. – С. 64-67.

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 144. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия