Студопедия — Тести для поточного контролю №2
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тести для поточного контролю №2


1. Планування в управління – це:

а) встановлення цілей організації

б)конкретизація цілей управління в системі показників соціально – господарської діяльності підприємства

в) розробка стратегії і тактики діяльності, орієнтованої на досягнення цілей менеджменту

г) пошук необхідних ресурсів, їх джерел і способів розподілу.

2. За предметом виділяють планування:

а) цілей, засобів, процесів

б) довгострокове, короткострокове, середньострокове, оперативне

в) загальне, з галузей діяльності, за проектами

г) взаємозв’язку ресурсів, які мають бути в організації, та їх потребою в плановому періоді

3. Синергічний ефект - це:

а) результат трансформаційного процесу в системі

б) ефект цілісності

в) ієрархія системи

г) сукупність зв’язків між елементами системи

4. Місія організації – це:

а) взаємопов’язаний комплекс заходів щодо підвищення життєздатності організації у конкурентній боротьбі

б) основний загальний орієнтир її діяльності, чітко визначена причина її існування, особлива роль

в) процес контролю зовнішніх факторів для визначення майбутніх можливостей та загроз

г) компоненти, що непрямо впливають на організацію

5. Стратегія – це:

а) сукупність засобів, за допомогою яких реалізуються короткострокові цілі підприємства

б) детальний всебічний комплексний план, призначений для здійснення місії організації

в) ціль, що визначає причину існування організації

г) довгостроковий план

6. Базовим принципом стратегічного планування є:

а) незмінність планів

б) адаптивність планів

в) багатоваріантність рішень

г) гнучкість

7.Загальнокорпоративна стратегія визначає:

а) місію організації

б) глобальні цілі діяльності організації

в) види діяльності та ринки діяльності

г) конкурентні переваги

8. Правильно сформульована місія організації визначає:

а) види діяльності організації

б) задачі організації

в) переваги організації

г) стратегії бізнесу

9. Внутрішній аналіз дозволяє виявити:

а) можливості та загрози

б) сильні та слабкі сторони

в) сферу стратегії

г) конкурентні переваги

10. зовнішній аналіз дозволяє виявити:

а) можливості та загрози

б) сильні та слабкі сторони

в) синергетичний ефект

г) розподіл ресурсів

11. Необхідність, обов'язок посадової особи відповідати за свої
дії, виконуючи поставлені завдання
,- це:;

а) відповідальність.
б) делегування повноважень.

в) діапазон контролю..
г) координація робіт.

12. Процес передавання керівником частини своєї роботи та не­
обхідних для її виконання повноважень підлеглому, який бере на
себе відповідальність за її виконання
,- це:

а) відповідальність.

б) діапазон контролю.

в) координація робіт.
г) делегування повноважень.

13. Процес узгодження дій, досягнення єдності зусиль усіх під.
розділів та співробітників організації для реалізації її завдань та
цілей
,- це:

а) відповідальність.

б) діапазон контролю. '

в) координація робіт.

г) делегування повноважень.

14. Складність організаційної структури управління визнача­ється:

а) кількістю структурних підрозділів та рівнів ієрархії управління.

б) масштабами використання правил, процедур та інших регуля­торів поведінки співробітників організації.

в)розподілом прав, обов'язків і відповідальності по вертикалі
управління.

г)усі відповіді правильні.

15. Вид повноважень, що дозволяють особі, якій вони переда­ються, в межах її компетенції пропонувати або забороняти певні дії підлеглим лінійних керівників:

а) штабні.

б) функціональні.:

в)лінійні.
г) апаратні.

16. Тип організаційної структури управління, побудованої за принципами єдиноначальності та централізму, у якій керівник одноосібно виконує увесь комплекс робіт з управління організа­цією або окремими підрозділами:

а) лінійна.

б) функціональна.

в)дивізіональна.
г) матрична.

17. Впорядкована сукупність органів (підрозділів), які дають змогу управляти організацією та взаємовідносинами в ній,- це:

а)трудовий колектив.
б) структура управління.

в)штаб.

г) департамент.

18. Тип організації, для якої характерний високий ступінь розподілу праці, чітка управлінська ієрархія, правила та стандарти, показники оцінки роботи, принципи найму робітників, які буду­ються на його компетентності:

а) бюрократія.
б) функціональна.

в)матрична.
г) органічна.

19. Вимоги, яким мають відповідати організаційні структури управління:

а)оптимальність, оперативність, гнучкість.
б) надійність, простота, економічність.

в) спеціалізація, незалежність від конкретних осіб.
г)усі відповіді правильні.

20. Тип організаційної структури управління, в якій функціо­нальні ланки позбавлені безпосереднього впливу на виконавців, готують рішення для лінійного керівника, який здійснює прямий адміністративний влив:

а)лінійна.

б) функціональна.

в)лінійно-функціональна.
г) дивізіональна.

 

21. Згідно теорії сподівань поведінка людини в організації спрямовується:

а) сподіванням отримання винагороди за роботу

б) впливом таких факторів: витрачені зусилля, сприйняття отриманих результатів

в) оцінкою суб’єктом власної винагороди порівняно з винагородою, отриманою іншими

г) оцінкою сили зв’язку між зусиллями – результатом; результатом – винагородою; винагородою – цінністю винагороди

22. Мотивація – це процес:

а) об’єднання працівників у виробничому процесі

б) винагородження працівників

в) спонукання працівників до діяльності

г) задоволення потреб працівників

23. Сутність процесу мотивації зводиться:

а) до забезпечення справедливої винагороди працівників

б) до задоволення потреб працівників

в) до створення умов, що дозволяють працівникам задовольнити свої потреби

г) до забезпечення узгоджених, ефективних дій працівників

24. Які групи потреб А. Маслоу відносить до первинних:

а) самовираження та поваги.

б) фізіологічні, безпеки і захищеності.

в) соціальні, безпеки та захищеності.
г) самовираження, поваги, соціальні?

25. Згідно теорії Д.МакКлелланда поведінка людини в організації спрямовується:

а) найбільш сильною потребою

б) потребами у владі, успіху, приналежності

в) впливом зовнішнього середовища, характером і сутністю роботи

г) розміром винагороди

26. Згідно теорії А. Маслоу поведінка людини в організації спрямовується:

а) її ціннісними орієнтаціями

б) її прагненням до влади

в) її психологічним станом

г) її найбільш сильною потребою

27. Спонукання – це:

а) сукупність мотивів поведінки людини

б) незадоволена потреба

в) потреба, яка викликає стан спрямованості на виконання певних дій для задоволення такої потреби

г) мотиваційна структура людини

28.Тривале застосування моральних стимулів на шкоду матері­альним приводить до:

а) незадоволення з боку працівників і негативного впливу на ефе­ктивність праці.

б) задоволення потреб вищого рівня.

в) формування довірчих взаємин та взаємної підтримки між спів­
робітниками.

г) відсутності конфліктів між працівниками та управлінцями щодо

розподілу премій.

29.Матеріальні стимули включають:

а) заробітну плату, соціальні виплати, дивіденди за акціями.
б) заробітну плату, премії, дивіденди за акціями

в) заробітну плату, соціальні виплати, надбавки.

г) посадовий оклад, соціальні виплати, дивіденди за акціями.

30. Для чого застосовують покарання працівників:

а) щоб послабити небажану поведінку.

б) щоб спонукати до професійного зростання.

в) для зміни поведінки.

г) щоб закріпити бажану поведінку?

 

31. До принципів контролю не належать:

а) об'єктивність.

б) постійність та оперативність.

в) установка стандартів.
г) масовість та гласність.

32. Функція контролю має основні завдання, до яких відносяться:

а) пристосування до змін середовища, забезпечення досягнення
цілей і місії організації, обмеження нагромадження помилок, долання
складних організаційних проблем, мінімізація витрат.

б) пристосування до змін середовища, оптимізація управлінських рішень, обмеження нагромадження помилок, долання складних орга­нізаційних проблем, удосконалення керівництва.

в) вплив на людей з метою досягнення деяких цілей.

г) обмеження нагромадження помилок, долання складних органі­заційних проблем, мінімізація витрат, атестація працівників.

33. Контроль - одна Ь найважливіших функцій менеджменту, застосування якої дає керівникові можливість стежити за:

а) професійним зростанням співробітників організації.

б) ходом виконання прийнятих управлінських рішень і вносити необхідні корективи.

в) безпосередньою діяльністю працівників організації.

г) графіком виконання робіт.

34. Суб'єктами контролю не виступають:

а)громадські організації.
б) лінійні менеджери.

в) управлінські рішення.

г) державні органи.

35. Об'єктами контролю виступають:

а) місія та цілі, організаційна структура, параметри діяльності
управлінські рішення, структурні підрозділи та окремі виконавці.

б) місія та цілі, стратегії, процеси, функції та завдання, параметри дія­льності, управлінські рішення, структурні підрозділи та окремі виконавці.

в) місія та цілі, стратегії, процеси, функції та завдання, параметри
діяльності, управлінські рішення, вихідна документація організації.

г) параметри виробничої діяльності, управлінські рішення, фінан­сова діяльність організації.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 12316. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Типология суицида. Феномен суицида (самоубийство или попытка самоубийства) чаще всего связывается с представлением о психологическом кризисе личности...

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МОЗГА ПОЗВОНОЧНЫХ Ихтиопсидный тип мозга характерен для низших позвоночных - рыб и амфибий...

Принципы, критерии и методы оценки и аттестации персонала   Аттестация персонала является одной их важнейших функций управления персоналом...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия