Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Формування доходів, витрат і прибутків підприємства
На підприємстві використовуються такі показники фінансових результатів:

¾ доходи від реалізації продукції;

¾ доходи від інших операцій;

¾ доходи від надзвичайних операцій;

¾ прибуток на одиницю продукції;

¾ прибуток від реалізації продукції;

¾ прибуток від операційної діяльності;

¾ прибуток від звичайної діяльності;

¾ прибуток від надзвичайних подій;

¾ оподаткований прибуток;

¾ чистий прибуток.

На рис. 7.1 показано процес формування фінансових результатів.

Існують ще інші види прибутків:

¾ прибуток від реалізації цінних паперів;

¾ неоподаткований (пільговий) прибуток;

¾ нерозподілений прибуток.

Перші два види прибутку відображаються в журналі-ордері № 15, останній — у балансі.

У зв’язку з реформуванням бухгалтерського обліку і застосуванням міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) дещо змінилося традиційне розуміння таких понять, як доходи, витрати, відшкодування. Так, стаття «Доходи (виручка) від реалізації» формується від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності. Тут також відображаються суми знижок, наданих покупцям.

Аналіз названих доходів можна проводити як за видами (групами) продукції, товарів, робіт, послуг, так і за видами організацій збуту.

Рис. 7.1. Формування фінансових результатів

Крім доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), підприємство може мати також інший дохід від операційної діяльності.

До інших операційних доходів належать: доходи від реалізації іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); від операційної оренди активів; від операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті, суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників, або коли є рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); суми одержаних грантів і субсидій, інші доходи від операційної діяльності.

Статтю «Доходи від участі в капіталі» призначено для узагальнення інформації про доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.

До статті «Інші фінансові доходи» входять доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема дивіденди, відсотки тощо.

Інші доходи від звичайної діяльності формуються з доходів від реалізації фінансових інвестицій, реалізації необоротних активів, майнових комплексів, неопераційної курсової різниці, безоплатно одержаних активів.

Стаття «Надзвичайні доходи» використовується для відображення доходів, які виникли внаслідок надзвичайних подій (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії і т. д.).

Структуру доходів умовно показано в таблиці 7.1. Дані таблиці свідчать, що найбільшу питому вагу має дохід від реалізації продукції: 92,8 % торік, 95,7 % за звітний рік. Усі інші доходи становлять незначну частку загальних доходів підприємства.

Структуру витрат і відрахувань показано в таблиці 7.2.

На витратних статтях звітності відображаються:

¾ на статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» — виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), або собівартість реалізованої продукції;

¾ на статті «Адміністративні витрати» — загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням підприємства;

¾ на статті «Витрати на збут» — витрати підприємства, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, які займаються збутом продукції (товарів), на рекламу, доставку продукції споживачам;

¾ на статті «Інші операційні витрати» — собівартість реалізованих виробничих запасів, безнадійні борги і збитки від знецінення запасів; збитки від операційних курсових різниць;

¾ на статті «Фінансові витрати» — виплата відсотків та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позичкового капіталу;

Таблиця 7.1

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ, тис. грн

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення Темп зростання, %
сума питома вага, % за планом фактично від плану від минулого року
сума питома вага, %
Дохід (виручка) від реалізації продукції 92,8 95,7 + 90 + 240
Операційні доходи 0,3 1,1 + 6 + 8
Дохід від участі в капіталі 3,1 1,1 – 5 – 10
Інші фінансові доходи 0,8 0,8 + 1 + 2
Інші доходи від звичайної діяльності 1,5 0,6 – 3 – 5 50,0
Надзвичайні доходи 1,5 0,7 – 1 – 4 60,0
Усього доходів + 88 + 231 135,7

¾ на статті «Втрати від участі в капіталі» — збитки від інвестицій;

¾ на статті «Інші витрати в операційній діяльності» — собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, збитки від неопераційних курсових різниць, збитки від уцінки фінансових інвестицій;

¾ на статті «Надзвичайні витрати» — збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій).

У формуванні прибутків значну роль відіграють відрахування від доходів, прибутків.

Відрахування від доходів існують такі:

¾ податок на додану вартість;

¾ акцизний збір;

¾ інші відрахування з доходу — знижки, повернення товарів тощо.

Відрахування від прибутку — це податок на прибуток від звичайної діяльності і податки з надзвичайного прибутку.

Таблиця 7.2

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВИТРАТ І ВІДРАХУВАНЬ, тис. грн

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення Темп зростання, %  
сума питома вага, % за планом фактично від плану від минулого року  
сума питома вага, %  
1. Податок на додану вартість 15,6 17,54 + 10 + 40 140,0  
2. Акцизний збір 6,5 7,3 + 12 + 16 139,0  
3. Інші відрахування з доходу 2,8 2,9 + 7 + 4 122,0  
4. Собівартість реалізованої продукції 62,3 56,4 + 20 + 50 112,5  
5. Адміністративні витрати 6,2 6,5 + 12 + 12 130,0  
6. Витрати на збут 1,8 1,2 – 1 – 2 83,3  
7. Інші операційні витрати 0,9 1,0 + 1 + 2 133,0  
8. Фінансові витрати 1,8 1,1 – 1 – 3 75,0  
9. Втрати від участі в капіталі 0,1  
10. Інші втрати 1,7 0,4 – 3 – 8 27,2  
11. Податок на прибуток від зви­чайної діяльності 4,5 + 11 + 36  
12. Надзвичайні відрахування 0,4 1,2 + 10  
  Усього витрат і відрахувань 100,1 123,0
                                 

 

Як бачимо, з-поміж витрат найбільшу питому вагу має собівартість реалізованої продукції — 62,3 % торік, 56,4 % у звітному році. Значну частку становлять адміністративні витрати. Так, торік вони дорівнювали 6,2 %, а у звітному зросли до 6,5 %, тобто в абсолютній сумі збільшилися на 12 тис. грн.

Дані таблиці показують, що найбільшу частку відрахувань становлять податки на додану вартість (15,6 % і 17,54 %). У звітному році збільшилась також і сума акцизного збору — до 7,8 % проти 6,5 % торік.

Виходячи з наявних доходів і витрат прибуток підприємства має склад, показаний в табл. 7.3.

Таблиця 7.3

ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, тис. грн

Показник За минулий рік За звітний рік Відхилення
1. Прибуток від реалізації продукції (валовий дохід) + 130
2. Прибуток від операційної діяльності – 56 – 60 – 4
3. Прибуток від звичайної діяльності + 1 +9
4. Усього прибутку до оподаткування (ряд. 1 + ряд. (– 2) + ряд 1) – 15 + 105
5. Податок на прибуток (30 %) + 36
6. Усього прибутку від звичайної діяльності (ряд. 4 – ряд. 5) + 84
7. Прибуток від надзвичайних подій – 4 + 6
8. Податки на прибуток від надзвичайних подій
9. Чистий прибуток (ряд. 6 – ряд. 7) + 78

Дані таблиці показують, що найбільшу абсолютну суму має прибуток від реалізації продукції (валовий): він зріс проти минулого року на 130 тис. грн, або на 425 %. Прибуток до оподаткування теж зріс на 105 тис. грн. У результаті чистий прибуток у звітному році становив 80 тис. грн.

Чистий прибуток (ЧП) сформувався в такий спосіб:

ЧП — це фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування мінус податок на прибуток від звичайної діяльності, плюс дохід від надзвичайної діяльності, мінус податок на прибуток від надзвичайної діяльності, мінус втрати від надзвичайних подій, плюс зменшення податку на прибуток через збитки від надзвичайних подій.

Загальну структурно-логічну схему формування прибутку підприємства відповідно до сучасних положень і стандартів бух­обліку показано на рис. 7.2.Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 346. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия