Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

25 страница. Акт—це офщііікнй документ; який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств

§ 10. Акт

Акт—це офщііікнй документ; який підтверджує факти, події, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб. Його складають у разі прнйлі а ння-зда&а пня справ, після переобліку, під час проведення випробувань нової техніки, при нещасних випадках, коли здають об'єкти. ^.


Розділ V

Агти — не документація постійних експертних комісій, спе­ціально уповноважених осіб або лрслставіїнків організацій- Вони оформляються комісіпо. що П створює керівник установи, орга­нізації чи пілпригметва.

Текст акта мусить мати дві частини: вступну і констатуючу

У вступній частині в катують підстави ги* складання акта, пе­релічують осіб, ию склали акт. а також тих. хто був присутній під час його склзданнч

Після слова «Підстава» вкатугться докучеігт чи усне розпоря-лження службової особи

Після слпвп «Складспий» псрелічуюіь осіб, які склалалн акт або були присутні при його складанні, з обов ятковим зазначенням їхніх посад, пргівиш та Ініціалів. Якнто акт готувався комісіпо, го першим .іруку«ти.я приниш». ІчТОВИ. прикипи інших членів КО­місії розтлшоїзукзться в алфавітному порядку. Якшо були прікутш. то персіїчунттьсі гані прізвиша, Іншіалн та посади.

У лонітитушчііі частині викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, гягрслічуюп. встановлені факти, а та­кож висновки.

У гінти акта (перед підписами) повізомлхгться кількість при­мірників акта н вогугться місце їх зберігання.

Акт підписують усі особи, які брали участь у йот складанні.

Отже, ло формуляра акта входять такі рсквішти; і Автор докумсігіа осика відомства і органі іашї).

2. Лата, номер і місце складання.

3. Гриф затвердження. 4 Заготовок

 

5. Підстава (накаті керівника організацій

6. Склад комісії, присутні. 7 Текст.

Я. Відомості про кьзькість примірників акта, и місцезнахо­дженні.

9. Перетік додатків до акта 10. Підписи членів комісії і присутніх.

Акти прийому-переддния, обстеження чи ревізії набувають юриличноі сили лише після затвердження вищою інсіаішню або відповідальним керівником установи чи оріаніїації.

Зра иік акта:


Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

*■ ;*» ■ в*р( о*; г*і!

Псдагогічна- індустріальний факультет

Акт

10.07.96 к Київ

Передання матеріальних цінностей однією матеріально відповідальною особою іншій Підстава: наказ по університету №9 від 6 червня 1996р. Складений комісією: голова комісії завідувач кафедри Ко­зак СТ

Члени комісії: старший лаборант кафедри Мартиненко Я, С. доцент Мороз С асистент Петров М. ї.

Присутні: декан педагогічно'індустріального факультету Кравченко М. В.

10.07.96 р. комісія перевірила наявність лштеріояьних цінно­стей у кабінеті й вирішила передати Петрову М- 1. такі мате­ріальні цінності:

і*. Магнітофон вЯуза-5».

2. Діапроектор «Альфа». '• ** ' .У

З.Кодоскоп. "••*'.»>; "■

Складений у трьох примірниках: 1-й примірник — бухгалтерії: 2-й примірник — кафедрі; 3-й примірник — факультету.


Голова комісії Чвени комісії:

 

 

(п із П 1 СЯ)

•г


 

 

'її.


С. П. Козак

Л. С. Мартиненко ':

С. /. Мороз

М. І. Петров ■„<

Ат*. В Кравченко


 

§ 11. Правопис отшунників

І. Складні стюлучннкл, уттюрекі від Інших частин моїй, пн-~ озуться разом: адже, зате, начебто, отож, ніж. аніж, якхцо, якби,-мовбито, немовби, наче, начеб, начебто, ніби, нібито, тобто, притому.

|$ілв>авш*иши* ,


Розділ V

Примітка. Сполучники трали, зате. уттам ... «і. книг "ніж-, щоб. і1 - ■ «ч-і' пі пишуться рюом, слід вирпніти від «виїтівучиоіо поєднання повнішичммо слова з пасікою або принмишнхок

2. Спсшучннк як службова частина мови виконує синтаксичну функцію посднвння членів речення або окремих речень, однозвуч­ні сполучення слів виступають членами реченій, і до них можна поставити питання. Пор.. Щоб жшпь — ні в кого прано не пи-тахкь. Щоб жить — я ясі кайдани розірву (Тнч.). Неба тут було так багато, що очі тонули а чім. як в морі, та шушли, за що б то зачепитись (Коц.); Якби я турбувавсь завжди про себе, вже б онімів давно від самоти (Павл ) — Як би йому, Данилові, хотілося зараз із веслам у руці сісти за свій вербовий човен (Стельм.).

3. Якщо частки 6и(б), же(ж) зберігають пілсилювальнс зна­чення, то вони пишуться окремо: або ж, адже ж, але ж. кали б. хоча б. хоч би.

4. У складених сполучниках усі компоненти пишуться окремо: так що, через те що, замить того щоб, з тим щоб. незважаючи на те що, дарма що. засій того щоб, після того як, еміру того як.

 

§ 12. Розділові знаки у безсполучникових складних реченнях

БсзсиолучннковІ складні речення — цс такі речення, преди­кативні частини яких обУдзіузоться в одне ціле тільки ііпонацігю. без сполучників і сполучних слів.

Залежно віл змістових відношень, які «станові юються між пре­дикативними частинами, у бсісполучникових складних реченнях ставлятися такі розділові знаки: кома, крапка з комою, двокрапка, тирс

1. Кома ставиться між однотипними частинами безсполучни­кового речення, які тісно пов'язані між собою за змістом і виража­ють одночасність, послідовність чн сумісність дій: Засвітить мі­сяць, засяють зорі, земхя потоне в сріблястім морі (Олесь),

2. Якшо частини безсполучникового складною речення збе­рігають певну самостійність у змістовому відношенні або значно поширені й мають у своєму складі рохіілові знаки, то між ними павнгься крапка і комою: В грудях жвавість росте; думка кличе вперед; знов я повен надії і віри (Граб.); Од зеленого берега ніби повіяло холодком; холодок ніби лащився до лиця, милував його, влив


в тіло ріпкіш життя, почування радісне, безклопітне й безжурліе, як сама ми юдить (Н -Лев.).

3. Двокрапка у бетсткзлучтшкових складних рсчсіоіят ста-
виться:

а) ахшо аруіа частина поясних, розкриває зміст першої лнаю
■ мос їй я не з.~аене на прийдешнім сонячній путі (Сої). !оеш:
волошки у .исита.'. береіка в стіл я по стеблині (Олесь);

б) якшо яруїя частина потуг на причину того, про що й, їсться в
першій (між частинами можна вставній сполучник таму що):
Далеко на сході стало червоніти небо: сонце сходило (Мак).

4. Ти р с в безсполучникових складних реченнях ставиться:

а) якшо тміст прелмкативннх частин безсполучниковою ре-
ченій зіставляється або протнетавлвсться: Думав, доля зустріне-
ться — спіткашем горе (Шсп .

б) якшо друга частина икатус на швидку зміну подій. Дише,
бутімо, роллтчциіи очі —ласкавий сайт С'«/ я вікно, а шибку мзирис
веселий поранок, оплюється лагідний материн голос (Горл);

в) якшо у першій частині вагується на час або умову; ** «кої
вибувається дія у другій частині Я входжу а ліс — м/юяа стос
навшпиньки, кошлатий морок лапу подас (Кост); У товаристві
лид — усяк тому радіс (Гл.);

г) якщо друга частина виражає наслідок або висновок з того,
про що говорилося у першій: Вдаримо гучші ми в дтони — всесвіт
обійде луна (Чум.);

г) якщо друга ч.іі їй і.і містить порівняння II Мившись ясно — шепівали скрипки (Тич).

Вправа 213. Нппинль дгт списання (знятті з Оапенсу) такого малоцінного аявантарю: І) шашок 5 (п'ять) ■лишивша, 2) шадіа 2 (дна)

комплекти; 3] домию 4 (чошри) комплекти; 4) м'вч баска ■ Сольний 1 (один), 5) м'яч футбольний і (один), в) настільний твйс і (один) комплект

Вправа 2)4. Відредагуйте поданий акт: напиши» його аа асам пряащлвмм гткпядвіякт актів.

Акт

Дса «тиадлатоіо берешя гасяча дев'ятсот дев'яносто п'ятого рову скла хно це* ап комісією а складі ячіптгя трудоакио наичаиня С. К. Ма рули, старости ІО-Ь класу О. В. Васмяьчсмко и > чия ІО-Ь класу С Ф Зе­ленка в іому, то цього числа одерашю ви :иииосиа середньої шкоди лв 25 V О. Кулик 0,5 мг дощок та 500 г шихів на вшотовлсіїця аіикша для існлнш. 5 молотків і 10 десять долах

Коміси.

им


Вправа 215. Прочитайте, визначте, який ця документ за наймену­ванням, допишіть відсутні реквізити.

Про передавання справ бухіклісром роїряхункової частннн Складений кгяоснто:

голова — го-книИ бухіадтср мводу М К. Толочю члени емісії, бухіалтер роїралунковоі частини А. 11. Сиваша», бухіалтер М. Л. Ткачук

У період з 03.12.2002 поІО. 122002 комісія перевірила роботу роїря-іунвової частини і встановила:

Голова южосії М. К. Таточко

Члсня комкіі А. П Снвашко

М. Л. Ткачук

Вправа 210. Визначте будову сполучників, поясніть їх написання 1. Наша мова — найважливіша частина не лише іишої поведінки, в Й нашої особистості, нашої душі, роїуму. нашої здатності ас піддаватися впливам ссрслсіваиці. якаю воно затяту* (Лик.). 2 Не обов'язково бути яг «ким зааяием. щоб ведчути піиЛину маминої тіш (Смурат.). 3. Чи чусге. скільки вогню в нашій мові, в жаркому, гарячому іарному слові? Як грас воно, наче в іорні бушуі, яким воно дужим їлаїсиюм внрус...('/ерв.). 4. Що б не робив, осяйну й молоду мою зводячи іемлю з руїн, скрізь і ияжди мемшіучс я думаю: як би іробив віи?(Ли.). З День видався гарний і теплий, дарма шо осінній (Міщ ) Ь А ія вікном щасливі лиш про тс. шо с, і те. взо буде, поміж собою гомоняіь (Сог.). 7. Щоб добре жити, треба працю любити (Нар ям). В. В криницю старості не міяялай. про те, яким пя будеш, не гадай (//<мі.). 9. Якби мені дістати струн живич. якби гой хист мені, шоб грать на них, потужну б пісню і яв струнах ірала (Укр). 10. Ну що б, здавалося, слова (Шевм). II. Щоб між нами не кіасало нромішія величне, ти поставив «на сторожів Слово твоє вічне (Укр).

■права 217. Розкрийте дужки, напишіть слова разом або окремо Покоять. якими частинами мови вони виступають

І. Материну пісню колискову вогняними крилами оКтроїв, вогняними крилами живими. шсЧб) зорю летим іустрічатн (Рил.). 2. Та пітьма не так уже мучила Соломію, просте) вогкий холод проймав і) наскрізь (Коц).

3. Мішіс корінні у родючім полі німо не вирве, які'бн) не хотів (Ющ.).

4. То(ж) сіль землі, то*ж) сила молола ішла на смерть, на згубу неминучу (Укр У 5. Я не затаю. язДбн) стсладаса мов леля. коли б біля неї ас стояла, мов блаїаннл. моя иихурена мати (Сяксвьм ). 6. Від Волги до Е-тьби. ва Запо­ляр'я до Чорного моря мільйони людей □оклади свої голови за(те). щоб юнак, якого ми готуємо до вступу на самостійний штих трудового життя, радів сонцю й юрям. насолоджувався Ьаі питними культури С'п ). 7. ІїрсКтс) час не ждав, листя шо далі, то більше опал тло (Міщ) 8. Як(би) ідоров я. то шс й тожити можна (Гум.). 9. Теплий тумли слався по пазю і валют балку по самі вінця, так (їло) дерева тотопали в ньому (Кой). 10. Землі прекрасна» тхму(що) на ній живуть лтвшкоголосі малюки (£*кЬ).

Вгчкам 21*. Нвлншль твір на тему «Вмлтзае все в житті, та не вми-рас слово..- 1А Малишко). Підкресліть столучнмк

Влжиааа 219. Складна речення Із поданими словами и словчхлолу> чаннями.

Притому — при тому, якже — як асе, щоб — шо 6, якщо — як шо, загс — М те, тик — та аг, теж — те ж.

виїраязв 220. Перелизать речення. Поставте потрібні розділові знаки Й поясніть Ік уживання.

і. Нокни, виводить і теміюї льодини грім визріває в ложі іншини... (Паля.). }.. Добрий все бачить лиш добре підпий лиш ліллеу пругах (Фу.). 3. Життя росте лишень з любові яншень краса людей нвячагжить (Паю). А. пріть сади біліють капі а на торі стоять падати неначе дятяо (Шевч).

5. Кинь ячмінь у болота вбере тебе в золото. 6. Учись ва Старість буде як
знахідка (Нар. же.). 7. Потать народ твій—раб з рабів, чужими й рІдвнмн
забутий, пене віти в недолі лютій і віру в долю загуби» (Олесь). 8. Закон
життя лякатися — кінець (Кост). 9. Законів боротьби нікому ие зламала
закони мезерин ст ва не перемінить (Тич.). 10. Історії ж бо пишуть ні столі,
ми ж пилити кров'ю на своїй землі (Яослг.). II. Крізь віяна книг свободи
світло ллється маитзутиьс-го видні* ззлки {Паю І. 12. НаІсіндкіш. очі
порожні най грізніше мовтмть гроза найнікчеиннш дурні вельможні най-
підліша брехливе сльоза (Сич.). ІЗ. Ось послухай десь за гаєм соловей
заплакав враз (Олесь). 14. Проминуло за весною літо все навколо золотом
повите (Зоб) 15. Побачив шпагазаая веска біля порога (Нар. кляеидар).
1 б. Вже темна осінь надійшла зш'ялий лист паде ло листю повагом до нас
грітая зима іде (Вороб). 17. Був гарячий червневий день сонце палило не-
стерпно замовкли отьхидерева стомлетю спустили листя (Збан). 18. Стою
під кленом біля джерелй у серце йдуть пісні приягтиї (Стс.чьм). 19. Роз-
кажу тобі думку тзкімиу дивний здогад мене облік я залишуся в серці
твоєму не синтині, на завтра, навік (Аосда.). 20. Знак» з попелу сходять
квіти. Вірю з каменю б'с джерело (Моя.).

Всі ряде 231. Утворіть з наведених простих речень усі можливі різно­види 0 вас1 оі V і ■ ик складних речень, визиязчте СМИСЛОВІ яяДношвиняі між їх частинами й поясніть рсшялоеі знеки.

1. Серце зебнлосх радісно. Ми під'їжджали до моря. 2. Проймало лпо. Настала осінь. 3. Достиглі хліба цзуизятк повним колосом Селяни вберуть баттанй урожай А. Продержало з тзевдас* морозом. Земля заклякла, як кістка. 5. День общяг бути пегомій. Нв небі н; хмариночки, ні ішімотки,

6. Кожніїн повинен усвідомити иеобкідність стамеикя до природи. Тоді Л
можна буде зберегти для майбутніх поколінь. 7. Несподівано заграв бади-
На другому каїші ссав почулася весела пісня.

Запитання І завдання для самоконтролю

1. Що таке акт?

2. Хто його складає?

3. У яких випадках складається акт?

4. Які дві частини має акт?

5. Які основні реквізити містить акт?

6. Які сполучники пишуться разом?

7. Які сполучники пишуться окремо?

 

8. Які розділові знаки ставляться у безсполучникових речен­нях?

9. Коли у безсполучникових реченнях ставиться кома? Крап­ка з ксхмхио?

10. Коли ставиться двокрапка у безсполучникових реченнях? Нвякадіть приклади.

11.Коли ставиться тире у безсполучникових реченнях? Наве­діть приклади.

12. Запишіть текст під диктовку, звірте написане з надруко­ваним I сяірвкцойте помилки.

У пошукві тронки

Кожен письменник тук» свою тронву — дмшівоголосе слово, ккс не­рідко, ігшо юно витворене у животворниі ірвлиціах ритий мови, сприй-мігтьсі ак оріанічно належне їй. немовби нічно існуюче Тоді іабукагться автор ііовостворсного слова — і аоію повністю ікрсходять у кшіасність» "Чюл>

Хіба моапіа уявити сучасну українську літературну мову, наприклад, беї чулокого-пречудового слова имрія»? Усім нам добре відоме не слово. Дехто скаже, шо воно плане і давиндавси. ще і діда-прадіда Мовляв, це бсятумиївнс іирцдне слово, видобуте літературною мовою і і.шбин душі наролу ■ мовотворці,

Але не поспішаймо і таким категоричний виснояком. Віїьмсмо «Коб­зар» осноаополоаиінкв нашої сучасної мови. геньмьиого поет* Тараса Гриюровича Шевченка. Перегорніть сторінки «Кобиря» — і чи пере­коналось, що слова -.мрія» нема навіть у Тараса Шевченка. У чому ж річ? Як могло трапились, іио ностично-шжне сливо «пари- вилсутнє я Шепчем коянх бстсмертіиі \ гвороінах? Бо ж мрія— цс ж дума про щось прекрасне, про ге. митосонцене в наших споліваннях Бп мрії, як співається, ие можна яоятв...

А ввцвляггься.нвосюво - мгчя- виникло в ікчверчіиківсьау аобу Його вигранив для українсьм>і мови ■ндатний письменник М. П. СтаринькиЙ. Занчвйчо. так мавктсгню і га* філігранно викувати синю можна тільки у меті поетичного натхне» імя

Чудове слово «мрія-, витворене кя всіма найвищими мірками майстер­ності, влилося в океан української моон і стало в ньому необхідною і


Сдідж»жьф"иш>со»і докуй глта

помітною золотою крашіююю. Слово стяло потрійний, украй необхщинм. Бо ж без мрії не кожне жити... <Зо І Вихованцем).

 

Увага! Культура мовлення

Запам'ятайте значений термінів!

Ті раж—розіграш облігацій державної позики, білетів лотереї .або рахунків виграшних вкладів.

Улілямвуїум — І) рішуча, категорична вимога, сутфс^оджу-ваиа погрозами; 2) у міжзіародних відносинах дзозлоодтнчна я ота з категоричною вимогою однієї держави до Іншої про виконаний в певний строк тих чи інших дій.

Ультимо — у біржовій термінології остання дата виховання певної угоди,

Фактотун — довірена особа, яка виконує доручені завдання.

Фьктуря ~~ рахунок на пг>оданвй товар із зазначеннли Його ігількості й вартості.

Фермер — орендар або власник землі.

Фірмове Ім'яЗ — позначення товарної шркн словом, лтгетхчо чи групою слів і літер.

Фонд — 1) запаси, ресурси, нагромадження; 2} кошти або ма­теріальні засоби, призначені для язюї-небудь кіста,

Фбндова біржа — ринок цінних паперів.

Фондовий" капггал — капітал, вкладений у шині папери (при­дбання акцій, облігацій).

Формуляр — бланк, до якого вносить основні відомості про щось.

ФрличяШ— дрібний підприємець, який відкриває свою спра­ву рід керівництвом зел н кої тор го велької або яромисл о всі фірми.

ФЧсчсрсна утбда—термінова Угода, яка передбачає кутдівдн> продаж: права на товар з постачанвям у маігоутньому. При цьому партнери не передають один одному цінності, які купуються або продаються- Мета угоди — одержання різвиці а оді за оеріод між укладенням юнтракту і Його виясненням.

 

§ 13. Доручення /

Доручевая — це письмове повідомлення, за яким оргаигзадия-чи окрема особа надає право іншій особі від її імсіїі зш'йсніоаатз* ' певні юридичні чинності або отримувати матеріальні щвиосїі. ь •

Доручення видаються на розпорядження майном, отримання грошових і матеріальних иінностей. Вони поділяються на особисті та офіційні.

Особисті лоручення внлактться окремими особами, які пере­дають свої права іншим особам (право на отримання заробітної плати, поштового переказу та ін.). Обов'янговою умовою право­мірнім: п особистого доручення с наявність підпису службової осо­би й печатка установи, пьшригметва, шо засвідчу* підпис довірн-теля (доручення, які вилаються студентам, можуть засвідчуватись навчальним закладом).

В офіційному дорученні обов'язково зазначаються:

1. Назва організації, яка видає доручення.

2. Номер доручення Й лата видання.

У Посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видано в> ручення.

4. Назва організації чи пізпригьктва. ви якого повинні бути
отримані матеріальні шнності.

5. Перелік иінностей із вказівкою на їх кількість і суму.

6. Строк Дії доручення

7. Зразок підпису особи, якої видано доручення.

8. Назад документа, топосвідчусособу отримувача цінностей
(паспорт, посвідчення).

9. Підписи службових осіб, які видали лоручення
10. Печатка організації, шо видала доручення.

Офіційні доручення можуть бути разовими, спеціальними й загальними.

Разові видаються на виконання одноразової дії (отримання ю-варно-матеріальних цінностей, одержаній заробітної платні, пен­сії, стипендії, поштового переказу).

Спеиіаінні — на здійснення приватною чн службовою особою однотипних лій (представництво в органах суду, виконання бан­ківських операцій у межах певного терміну)

Загальні — на виконання широких повноважень (отримання дкягументів. ведення справи в усіх судових, агюітражіїнх і адмпист -ратианнх установах з усіма правами, шо надані законом по ткачеві, відповідачеві; укладання угод, одержаній чайна тощо)

Дав багатьох доручень г друковані бланки, хули віл руки впи­сують при ви ще. ім'я та по батькові того, кому лоручшться. що саме, де треба їх іс ржа ги. та завіряють підписом і круглою печат­нош. Зааірясться також підпис особи, на ім'я атом написано дору­ченні.

Завірені нотаріально дорученні ьюжна передавати телеграмою. Тс тс ірама-доручення складастьсв з тексту доручення, який може бути відповідно скорочений, та посвідчу вального напису з підпи­сом нотаріуси й печаткою нотаріальної контори. Підпис нотаріуса іасвілчугться органом зв'язку, через який передасться телеграма-доручення Такс доручення маг силу оригіналу.

Зразки доручень:

Доручення

Я, Король Петро Пилипович, доручим) Сяободянннх Оксані Володимирівні отримати належну студентам'12-Xгрупимхтечно-педагогічного факультету стипендію за вересень 1999р.

Доручення дійсне до 12 жовтня 1999 р.

20 вересня 1999 р. (підпис) П. П. Король

Підпис студента Короля П II. Засвідчую:

Декан мулично~педагогі чмого

факультету (підпис) СІ. ЬонОсренко

20 вересня 1999 р.

Доручення .Чито Київ, першого квітня тисяча дев'ятсот Оевяткто

шо* того року,

Я. ПиМубний Тарас Антонович, що проживає в м. Кшві по вуї. 11. Сагайдачного, 3, кв. ІН, цим дорученням уповноважую Пет­ренко Марію Василівні', яка проживає ш тією ж адресою, роїпо-ряджатиєя наїежним мені грошовим вкіадам у Печерському від~ іКіенні Ощадного банку № 4135 м Києва на рахунку М А-1А10.

Доігечеиня видане без права переОорпчення і очисне строком на три /*'» і. тобто по перше квітня тисяча дев нтсот оев яносто восьмого року.

(підпис)

1.04.96 це інчзучення засвідчене мною. Дорошко К. К, секре­тарем держадміністрації Печерського району м. Києва.

Дорученім підписане Иіддубним Тарасом Антоновичем у моїй 'Ч'исітності, особа його вєтаноліена, діездатнитті' перевірена

Гербова печатка Зареєстровано в реї стрі

М 789/14

і плачено державного гбору..

Секретар (підпис) К К. Дорошенко


з*»


Роїдія V


Доручення

Місто Київ, десятого липня тисяча дев'ятсот дев яносто п 'ятого року.

Я. Поначаренко Андрій Олексійович, що проживає в м. Києві по буяьв. Лесі Українки, 14. кв. 38, цим дорученням уповноважую свою доньку, Понаиаренко Світлану Андріївну, що проживає в м. Києві по вул. Ю. Коцюбинського, З, кв. 19. керувати належний мені на підставі технічного паспорта АМ№ 862021. виданого РЕВ УДАІ УВС м. Києва 3 грудня 197Н року, легковий автомобілем марки ВАЗ-2106. двигун № 630145. шасі № 0352266. оержаяний номерний так Г 5004 КИ, заресстрініаним у РЕВ УДАІ УВС м. Києва 1978 року.

Доручення видане без права передоручення і дійсне строком на три роки, тобто до десятого липня тисяча дев 'ятсот дев 'яносто восьмого року.

(підпис)


Штамп установи


Дорученій! дійсне до 14 січня 1997 р. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгамаїшва. вуя. Пирогова. 9. Рахунок №... у... відділенні... банку


Доручення № №2

16 грудня 1996 р.

Видане водієві утіймерситсту Кучеренку Ігй ВолоОимировичу Паспорт серія МА № 162504. виданий 24 червня 1979 року виннлам анутріїшііх справ Мінського району м Кшва На отриманій/ в кншюторіі юшг:

1. Орфографічний словник української мови — /000 пр.

2. Російсько-українснкий словник — 500 пр.

3. О. Воропай. Звичаї нашого народу — 400 пр. Наряд М 189 вні
5 10.1996 р.

Зразок підпису Ігчі Володимировича Кучеренка засвідчуємо. Печатка установи


Ректор НПУ

імені М. П. Драгоманова Головний бухгалтер


(підпис) (підпис)

Л. К. Стась Д. І. Набока


в 14. ПракопикС часток

Частки з різними частинами мовн гошгуться разом, окремо й через дефіс,

Разом пніяуться;

1. Частин лом-, де-, чи-, що-, як-, -ся(-сь) у складі 6ут">якої
частини мовн: абиколи, абихто, деякі, декуди, чимало, щодня,
якнайбільше, колись. 6удувотися(сь), кудись.

Якщо МІЖ часткою і займенником с прийменник, то всі слова гшшуться окремо: аби з ким, де на якому, ні з якими.

2. Частіш би(б), же(ж). шоу складі інших часток і сполучників'.
немовбито, тобто, якби, мовби.

Окремо пишуться:

1. Усі частин, які творять фсязмислів або вадакль різних смис-
лових;, модальних та емошйно-експтххнвннх відтінків:

а) частки хай, нехай, за допомогою яких творяться форми на­казового сгнхюбу: нехай заспіває, хай не розбудить;

Щчлсгк&Ьи(6), задогк?могою якоіут^юстьса форма умовного способу дієслів: спочив би. прийшла б;

в) частка жг(ж), яка відіграє піаснлюїшіьн о-видільну роль;
знайшов же;

г) частки то, це, які у складі речення мають значеная вка-
зівностл: Мова й історія ~~ то ж єдине ціче, один кровообіг, тож і
відроджувати « масмо одночасно (Гонч.).

2. Частка що у сполученнях дарма що, тйіькн що, хіба що. що
ж до.

X Частка то в експресизинх сполучниках що то за, що то, чи то, ялі виконують функції пшенякзваяьних часток.

Через дефіс пишуться:

1. Частка бо, но, то, от, таки, коли вони вилілякгть значення

окремого слова: пиши-бо. якось-то. як-то, дістав-таки.

При м іткн: і. Якого між часткою та сядояі, до ярого воза ориедвутея, стоїть інша чаека, асі гри своза дниутмя окремо: хто б та. скільки ж яад.

2. Яіаік>частхаяо«*агог»:вег*^
окремо: тски мная»*», шки зрозуміє,

2. Частки будь-, небудь-, казна; хтозна-. бозна- в складі за­йменників та прислівників: будь-хто, який-небудь, казна-який, хтоіна-скідьки,

Пр нні?х8. Якшо меж часткою і мвмгіплтиж стоп* гриймоквнк, то всі три слова пишуться окремо: ката в чачу будь Н хим.

Вправа 222. Ззгкюмть формуляр-зразо» офіційного доручення. Доручення

м. Киін

(дата иифранм та літерами)

Видане__________________________________________________

і ииичіпи пртяншк. їм а їв по йатьюві. адресу Й посаду) у тому, шо йому лиручагтьсі представництво йгтерссів

(назва організації)

в усіх державши, воопсрітивнил і іромааських установах і усіх ииміїь.
пов'яшіих і_________________________________________________ _

(іазмачмти сімпима. і йот ішйснюгтьса представництво) Діїв виконання представшшькнх функцій надаються твхі права отримувати документи, псеїавати тин, вести справи в усіх судових, арбітражних і адміиістративіїнх установах і усіма правами, шо надані таконом позивачеві, відповідачеві й третім особам.

укладятн всі встановлені «коном угоди, одержувати майно, розли­гуватися й пійсиювати всі інші шептії дії. пов'язані з виконанням цьош дорученій.

Повноваженні, шо надані цим дорученняьі. не можуть пупі нерелаш іншим особам.

Дорученні видане терміном на________________________________

Доручеїшл зареєстроване іа ІЬ_______________________________

Начальник П снитка

Гшювшиї бухгалтер

Вправа 223. Напишіть доручення (за вибором): 1) на продаж будин­ку; 2) на ведення спадкової справи й на одержання свідоцтва на право успадкування; 3) на одержання грошей, у тому числі по переказах з пош­ти й телеграфу, 4) на одержання внеску з ощадного банку, 5) на зняття з обліку в органах ДержавтоінслекціІ та пропаж легкового автомобіля.

Вправа 224. Заповніть формуляр-зразо» особистого доручення, назвіть його ре»візиту

(ваш оргвнпаші. установи, іилпрвгмслн) Доручення

Я.

(прізвище, ш'в їв ію батькові, посада, тдрошаї

дійсно доручаю огрішатн у бухгалтерії________________


_______________________ належні мені гроші за


19 _р.


(вагу, щятхжк, -м'я, то с*тьвое->

9*_____ №

за йот ласпотлон, серії
видкний_____________

прсдосанмм за адресою:,
у чому розписуюсь____


Підпис


исаідчую


Начальник відділу клорІн

______ 19____ р.


Каса

видати іа ласоорзом


(пі дпме)


(імшйіи В пгяшшая)


Гмювний бухгалтер


(підпис)


(і шивлв і пргшспг)


 

•права 22а. Пвовлиціггь речення, підврвслпл» чвятло» в іцмвснпь правко* їх иялисо»»*

1. Мага а дитям ва рувах, маги біді колиски — цс та ж саме, шо воїн про зброї вона творить майбутнє. *оня творить величчя Вітчими {Сух). 2. Хай завше буде палянисд у нас ні важному стопі, вехій іеврагться, промениться, исначе сонце в кршлдіяі. дар наших рук і дар землі (сТімл). З- Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо! 4. чМамо, чи кожна пташина в вирій кв зиму дітас?л — в неньки сантала актив. 5. Ошиі, наче блискавниі, так і грають з-попід брівок темних! Шо за поттіяд в неї чаршнищ! (Укр). 6. Хай не розбудить смутку телефон. Нехай печаль не іруїцнлилі листами. Хай буде легко. Де був тільки сон, шо ледь торкнувся иам'яті вустами (Кост.). 7- Якщо народи всім своїм життям дають лрікя.-у волю бероаитн, то Іх-бо справді не розбить громім і жод­ним впевнім не залоги! (Тич.). 8. Дехто, жзшучм в місті, гадас. шо він аж нІхк не пов'язаний і природою, незалежний од неї і Збан ). 9. Дні. весняні, гарячі, сівба тільки-но почалася. тут не оо сну. не до спочину (Пюпа). Ю. Господь ие дав нам хліба ані воді, вік обшяя лиш після смерті рея (/Ткмл.). 1!. 1!ехан пуміт»у гюліяс^т«і^всаіту буяс;і" Пі кочу м. та*точесвіт(/7н>ї.). ]2. Лшга 6 аоьа .-лпхт» то*е^такн самою вечора, ішли б не той вовк невірний і лісу (Амгч.). В.Іглшшбінати.шйНРМдрноясвпНДата добавления: 2015-09-04; просмотров: 412. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.119 сек.) русская версия | украинская версия