Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Кросворд З
Запитання

1. Перетворення засобів (частини чистого прибутку, дивідендів) на додатковий капітал, додаткові фактори виробництва, в результаті чого збільшується розмір власних засобів.

2. Довготермінові вкладення капіталу в підприємства та галузі економіки з метою отримування прибутку.

3. Етап фінансового забезпечення та реалізації венчурних проектів.

4. Можливість швидкого переведення активу у готівку без істотної втрати його вартості.

5. Організації, які прискорюють розвиток молодих інвестицій! них підприємств та надають доступ до своїх фінансових матеріальних і нематеріальних активів, виконуючи різноманітні офісні, інформаційні, консультаційні, технічні послуги зі свого боку.

6. Розширення сфери панування, впливу, поширення чого- небудь за початкові межі. Прагнення держави до захоплення нових територій, ринків збуту в інших країнах.

7. Набуття структурними підрозділами підприємства статусу юридичної особи відповідно до чинного законодавства, розроблення і реалізація інноваційного продукту.

8. Союз, спілка, товариство, об'єднання для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці зі збереженням самостійності, правової та майнової незалежності її членів.

9. Молоді інноваційні підприємства, відокремлені підрозділи, які мають потенціал росту і залучають венчурний капітал для реалізації інноваційних проектів.

10. Забезпечення наявним грошовим капіталом для використання у комерційних цілях.

11. Ідейний натхненник венчурного підприємництва.

12. Нововведення, упровадження нових ідей, технологій, видів продукції, нових методів виробництва, управління підприємством, галуззю.

13. Науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять дослідні інститути, лабораторії, експериментальні заводи з передовою технологією.

14. Числовий коефіцієнт, за допомогою якого визначають май­бутню вартість венчурного підприємства порівняльним методом.

15. Вид венчурного підприємства за способом створення та джерелами фінансування.

16. Венчурне підприємство, прибутки якого за п'ять років станов­лять 50 млн. дол., таких підприємств - близько 90 % серед інших.

17. Платежі за користування, котрі лїцеНЗІат сплачує ліцензіару за поточне користування активами.

18. Частина прибутку, яку виплачує емітент корпоративних прав на користь власників корпоративних прав.

19. Рекрутингові компанії, які шукають для компанії фахівців екстракласу.


20. Юридична або фізична особа, суб'єкт підприємницької діяльності, яка провадить посередницьку венчурну діяльність від свого імені на підставі доручень венчурної інноваційної компанії, венчурного інноваційного фонду або об'єкта венчурної інвестиційної діяльності.

21. Глобалізація світової економіки. Посилення світової інтег­рації у результаті збільшення обсягів глобальних операцій компаній.

22. Неформальні інвестори, які вкладають кошти в інноваційні підприємства в обмін на частину власності таких підприємств.

23. Ризикова фінансова дія, що не обіцяє безпеки початкових інвестицій і повернення вкладених сум.

24. Зведення розрізнених знань про предмети об'єктивної дійс­ності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності.

25. Спільне фінансування, яке дає змогу зменшити і розподілити ризики і потребуватиме визначення провідного інвестора, який орга­нізуватиме синдикування.

26. Комплекс заходів, здійснених з метою нагромадження венчурного капіталу та інших ресурсів.

27. Розрахунок взаємних зобов'язань учасників, що супро­воджується двостороннім або багатостороннім заліком.

28. Юридична особа, яка керує процесом випуску цінних паперів та їхнім розподілом.

29. Ціна товару (акцій), яку оголошує продавець або покупець і за якою вони згоджуються на купівлю або продаж.

30. Інвестиційні менеджери, які здійснюють управління фондами венчурного капіталу.


Частина З

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ (КУРСОВИХ) РОБІТ


Вступ

Методичні вказівки до виконання контрольної (курсової) роботи з дисципліни "Міжнародний венчурний менеджмент" ("Між­народна венчурна діяльність^, "Управління венчурним бізнесом") побудовані так, щоб забезпечити додаткове охоплення передба­ченого робочою програмою лекційного матеріалу, а також заціка­вите студентів у пошуку додаткової інформації під час підготовки до занять та опрацювання літературних джерел, які висвітлюють альтернативні погляди щодо вирішення проблем управління венчурними організаціями.

Основна мета контрольної (курсової) роботи - систематизація та подальше поглиблення знань та практичних навичок, отриманих під час вивчення теоретичного матеріалу.

Завданнями для виконання контрольної (курсової) роботи є: теоретичні, які покликані сформувати у студента певний рівень володіння матеріалом, термінологією та здатності обґрун­тувати відповідь на запитання за курсом;

практичні, які покликані на прикладах та певних ситуаціях розвинути навички студента щодо побудови системи венчурного менеджменту інноваційного підприємства.

В умовах зростання зацікавленості вітчизняних підприємців та менеджерів у новому виді бізнесу, яким є венчурний, а також через недостатність у них практичного досвіду та знань щодо запо- чаткування венчурної діяльності та неповного інформаційного забезпечення щодо побудови систем венчурного менеджменту контрольна (курсова) робота з дисципліни "Міжнародний венчурний менеджмент" ("Міжнародна венчурна діяльність, "Управління вен­чурним бізнесом") повинна допомогти майбутнім інноваційним менеджерам виробити навички з розроблення систем венчурного менеджменту інноваційних підприємств.Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 213. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия