Студопедия — Якого кольору слова
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Якого кольору слова


Небо чисте, по-молодому усміхнене. Воно синіє, неначебто там висіяно море волошок, і фіалок, і півників, і ще всячину квітів, що не в'януть, хоч би яка була спека, і не схиляють голівок у жалобі, хоч би яке сонце не пекло.

Мабуть, тому вподобав я дивитись на небо, що з-поміж усіх кольорів найдужче люблю синій. Він мені скрізь увижається, й коли я бачу щось синє — чи квітку, чи очі, чи дівоче плаття, чи просто чую саме слово «синій», — враз мені стає добре, я щасливий, і душа моя раз у раз сміється й грає так, як грають проти сонця збиті на ставку бризки води.

Іноді все в цьому світі уявляється мені синім: ото немовби ростуть сині тополі над синьою дорогою, їдуть сині вози, запряжені синіми кіньми, перепадають сині дощі.

А якого кольору слова?

Тихесенько вимовляю слово «зелений», і постає переді мною все зелене, і я вже чомусь не сумніваюсь, що й саме це слово зеленого кольору.

Вимовляю слово «мама» — і ввижається мені добра її усмішка, каре іскристе мерехтіння в очах. Жоден колір, либонь, не пов'язується з її образом, тільки здається, наче сяє чимось золотисто-ніжним від очей, вишневим од губ, яблуками - антонівками від рук, -— і за всім цим щемно постає слово «рідна», але, здається, саме зовсім позбавлене кольору, а тільки добре воно, ніжне, хвилююче, мов усі кольори разом узяті.

А слово «осінь» — жовте, бо восени дозрівають грушки в нашому садку, яблука. Спершу вони світяться поміж листям молодесеньким, жовтогарячим полум'ям, потім починають потроху падати на землю. Й одного дня залишається де-не-де на гіллі жовте, недогоріле листя. Слово «осінь» жовте, наче сум.

За Є. Гуцалом ДОДАТКИ

СХЕМА ПОВНОГО СТИЛІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТЕКСТУ (ХУДОЖНЬОГО, ПУБЛІЦИСТИЧНОГО, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО, НАУКОВОГО СТИЛІВ)

1. Визначте, до якого функціонального стилю сучасної української мови належить даний текст. Назвіть підстиль і жанр:

¾ Науковий (власне науковий, науково-навчальний, науково-популярний, науково-публіцистичний, науково-діловий підстилі, стаття, доповідь, виступ, рецензія, звіт, бібліографія тощо за жанром).

¾ Публіцистичний (газетно-журнальний, художньо-публіцистичний, науково-публіцистичний підстилі, стаття в пресі, репортаж, інтерв’ю, дорожні замальовки, нарис, фейлетон, виступ на мітингу тощо за жанром).

¾ Художній (прозовий, поетичний за формою, ліричний, епічний, драматичний підстилі, гумореска, усмішка, балада, пісня, казка, легенда уривок з повісті, роману, новели, комедії, власне драми, трагедії тощо за жанром).

¾ Розмовний (розмовно-літературний, розмовно-побутовий підстилі, в межах якого стилю використовується і з якою метою – вказати).

¾ Офіційно-діловий (адміністративно-канцелярський, законодавчий, дипломатичний підстилі, назва документа).

¾ Окремо виділити епістолярний та конфесійний стилі (листи, церковні тексти).

2. Визначте комунікативну мету даного тексту (обмін інформацією, популяризація наукових знань, вплив на свідомість адресата, переконання його в правильності своєї думки, вираження автором власних емоцій, вплив на чуттєву сферу читача тощо).

3. Охарактеризуйте виражальні засоби мови тексту на всіх рівнях:

¾Фонетичні засоби стилістики (свідоме обрання варіанта норми з метою милозвучності, порушення фонетичних норм у тексті, мета автора). Алітерація, асонанс, звуконаслідування.

¾Лексичні засоби стилістики (використані автором метафори, омоніми, синоніми, антоніми, пароніми; знайдіть, якщо є в тексті, каламбур (гра слів), стилістичні фігури: посилювальний повтор, градація, ампліфікація, плеоназм, тавтологія, антитеза, оксиморон; назвіть у тексті терміни, мовні штампи, професійні слова, застарілу лексику, лексичні діалектизми, розмовно-просторічні слова (якщо є)).

¾Фразеологічні засоби стилістики (знайдіть, якщо є, у даному тексті фразеологічні словосполучення або речення, фразеологізми-заперечення, порівняння, вигуки, окремо визначте прислів’я, приказки, крилаті вислови, афоризми, максими, сентенції, парадокси, літературні цитати, ремінісценції, вкажіть сталі вирази діловодства та наукові терміни і професіоналізми – стійкі словосполучення). Чи відбулася в тексті трансформація фразеологізмів?

¾ Стилістичні можливості словотвору (вкажіть способи деривації у тексті).

¾ Морфологічні засоби стилістики (вказати стилістичні функції окремих частин мови (граматичних категорій) у пропонованому для аналізу тексті, проаналізувати частотність вживання повнозначних і службових частин мови). Назвати, якщо є, асиндетон і полісиндетон.

¾Стилістичні ресурси синтаксису: вказати типи речень за метою висловлювання й інтонацією, знайти, якщо є, односкладні й неповні речення, вказати, чим ускладнені прості речення. Визначте типи складних речень у тексті, якщо є, вкажіть ССК. Визначте засоби зв’язку між реченнями у тексті, якщо є, вкажіть пряму, непряму, невласне пряму й вільну пряму мову. Знайдіть, якщо є, діалог або полілог. Якщо у тексті є період, знайдіть у ньому засновок, паузу й висновок(у класичному періоді), або покажіть структуру оберненого, обрамленого й обірваного періодів. Знайдіть, якщо є у тексті, синтаксичні засоби художньої виразності (анафора, епіфора, анепіфора, епанафора, парцеляція, лейтмотив, риторичні відповіді й запитання, рефрен)


 Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 9301. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ, И МЕТОДЫ СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ Кроме названных причин разрушений и износов, знание которых можно использовать в системе технического обслуживания и ремонта машин для повышения их долговечности, немаловажное значение имеют знания о причинах разрушения деталей в результате старения...

Различие эмпиризма и рационализма Родоначальником эмпиризма стал английский философ Ф. Бэкон. Основной тезис эмпиризма гласит: в разуме нет ничего такого...

Индекс гингивита (PMA) (Schour, Massler, 1948) Для оценки тяжести гингивита (а в последующем и ре­гистрации динамики процесса) используют папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА)...

Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм.разновидности агностицизма Позицию Агностицизм защищает и критический реализм. Один из главных представителей этого направления...

Функциональные обязанности медсестры отделения реанимации · Медсестра отделения реанимации обязана осуществлять лечебно-профилактический и гигиенический уход за пациентами...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия