Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Установчі документи юридичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності

Поняття «установчі документи» опосередковано вказує на те, що результатом їх складання і реєстрації в установленому за­коном порядку є створення відповідної «установи», тобто в ши­рокому розумінні юридичної особи.

На відміну від юридичних осіб, для яких характерна спеціаль­на правоздатність (характеризується тим, що юридична особа має право займатися лише тими видами діяльності, шо зазначе­ні в її установчих документах), фізична особа — суб'єкт підпри­ємницької діяльності користується універсальною праводієздат-ністю (тобто здатністю займатися будь-якою діяльністю, яка не суперечить законодавству). Фізичні особи — суб'єкти підприєм­ницької діяльності діють не на підставі установчих документів, а на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підпри-і мницької діяльності. Незважаючи на це, фізична особа не поз­бавляється обов'язку отримання ліцензій, патентів, дозволів на той вид діяльності,яким вона фактично займається (якшо, зви­чайно, така діяльність підлягає ліцензуванню або для її здійснен­ня ігідноіз законодавством вимагається псиний дозвіл).

До установчих документів належать такі:

1) установчий акт;

2) статут;

3) засновницький договір;

4) положення.

На підставі установчого акта діють установи; на підставі по­ложення — юридичні особи публічного права (органи держав­ної влади, органи місцевого самоврядування тошо). Для юри­дичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності характерна наявність двох документів, що належать до категорії установ­чих — статуту та засновницького договору.

Стаття 57 ГК до установчих документів додатково відносить рішення засновників про утворення суб'єкта господарювання.

На перших загальних зборах засновники (учасники) майбут­ньої юридичної особи повинні вирішити ряд питань організа­ційного характеру. Тому рішення зборів засновників з цих пи­тань (утім, як і з будь-яких інших) в обов'язковому порядку оформлюються протоколом, який подається разом із установ­чими документами до органу реєстрації.


Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомос­ті про його найменування і місцезнаходження, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи уп­равління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта гос­подарювання, передбачені законодавством. Іншими словами, статут юридичної особи визначає її структуру, види і напрями діяльності, порядок управління та інші питання діяльності власне суб'єкта підприємницької діяльності.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утво­рити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної ді­яльності щодо його утворення, умови передачі йому свого май на, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльніс­тю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, по­рядок вибуття та входження нових засновників, інші умови ді­яльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до за­кону. На відміну від статуту, головним для засновницького до­говору є визначення всіх параметрів взаємовідносин між учас­никами юридичної особи, насамперед майнового і організацій­ного характеру — їх прав та обов'язків, порядку внесення вкла­дів, порядку розподілу прибутків та збитків тощо.

Установчі документи юридичної особи викладаються пись­мово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються за­сновниками (учасниками), якщо законом не встановлено ін­ший порядок їх затвердження. Процедура саме «затвердження» передбачена законодавством щодо статуту. Він, на відміну від засновницького договору, який підписується засновниками, за­тверджується зборами засновників.

Підписи засновників (учасників) на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені.Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 306. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия