Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Інтенсивний догляд.
!Головні поняття теми: криза, суїцид, дезадаптивна поведінка, самотність, адитивна поведінка, аморальний спосіб життя, афект, емпатія, інверсійне мислення, групи самодопомоги.

& Методичні вказівки до семінару:

Відповідаючи на перше питання, студент повинен розкрити специфіку технології кризового втручання починаючи з визначення кризи, характеристики її прояву. Необхідно висвітлити внесок Дж. Каплан і Н. Голан у розробку методології та практики кризового втручання, проаналізувати теоретичні витоки даної соціальної технології.

Друге питання, передбачає викладення теоретичної основи кризового втручання, що потребує аналізу структури життєвої кризи, фізичних і психічних реакцій людини на різних етапах її проходження. Необхідно розкрити своє розуміння тези, щодо переважання наслідків кризи порівняно з її причинами.

У третьому питанні, необхідно проаналізувати показання та протипоказання до застосування кризового втручання, окремо розглянувши умови підвищення ефективності кризового втручання як технології соціальної роботи.

Четверте питання розкриває сутність, мету та форми кризового консультування, як засобу діагностики, актуалізації та корекції кризового стану клієнта. Необхідно також розкрити техніки психологічної підтримки, які показані при кризовому консультуванні.

П’яте питання розкриває інтенсивний догляд як специфічну стратегію кризового втручання, яка передбачає перебирання відповідальності за стан клієнта на професіонала. Необхідно також додати, що, не зважаючи на велику відповідальність професіонала, успішність кризового втручання залежить від вихідного потенціалу клієнта, кваліфікації соціального працівника та матеріальних умов втручання.

 

s Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте історію розвитку кризового втручання як технології соціальної роботи.

2. Визначте теоретичні засади кризового втручання.

3. Зробіть аналіз показань до використання кризового втручання.

4. Висвітліть умови підвищення ефективності кризового втручання.

5. Розгляньте кризове консультування як метод кризового втручання.

6. Розкрийте інтенсивний догляд як метод кризового втручання.

 

@Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати реферування навчальної літератури за такими темами:

− Засади оптимізації кризового втручання.

− Кризове консультування: аналіз ефективності технології.

− Інтенсивний догляд: показання та протипоказання використання технології.

− Техніка превентивної психіатрії Джеральда Каплан.

− Матеріально-організаційні заходи з подолання кризової ситуації (Наомі Голан).

− Криза: чи можливо обійтись без криз.

− Квазіадаптація до кризи: причини та наслідки.

− Показання та протипоказання до застосування кризового втручання.

4.Робота з парою. Вербалізація емоційних станів.

5.Робота з парою. Програвання взаємних ролей.

6.Методика та практика опосередкованого спілкування.

7.Проведіть та занотуйте власне сімейне обговорення важливої для Вас проблеми.

 

¨ Література:

1. О'Хаган К.Кризисное вмешательство: изменение точек зрения // Практика социальной работы / Под ред. К. Ханвея, Т. Филпота. — К. — Амстердам, 1996.– 240 с.

2. Соціальна робота. В 3-х ч. / За ред. Семигіної Т. В., Григи І. М. — К.: Києво-Могилянська академія, 2004. — Ч. 2. Теорії та методи соці­альної роботи. – 224 с.

3. Соціальнаробота в Україні: Навч. посібник / За ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. — К.: Науковий світ, 2003.– 233 с.

4. Трубавіна І. М.Поняття кризового втручання в соціальній робо­ті // Соціальна робота в Україні: теорія і практика, — 2003. — № 4.- С.76 - 88.

5. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6.

Тема: Комплексна сімейна терапія.

План:

1. Передісторія виникнення сімейної терапії.

2. Напрями сімейної терапії.

3. Теоретичні положення сімейної терапії.

!Головні поняття теми:сімейна терапія, парадоксальні інтервенції соціальної роботи, екзистенційна психологічна допомога.

 

& Методичні вказівки до семінару

Перше питання передбачає аналіз історії формування сімейної терапії, як альтернативного підходу, що знаходився поза офіційними інституціями соціальної роботи. Розгляд діяльності антрополога Г. Бейтсона з формування сімейної терапії, виступає як втілення існуючої соціальної потреби у альтернативних формах соціальної допомоги. Необхідно підкреслити, що загальною метою сімейної терапії є усвідомлення та переосмислення внутрішньо сімейних відносин, що свідчить про її когнітивну спрямованість.

Друге питання розкриває різновиди сімейної терапії, студенту необхідно детально проаналізувати засади гармонізації сімейних відносин засобами структурної, стратегічної, когнітивно-біхевіористської та екзистенційної сімейної терапії, визначити показання та протипоказання для їх конкретного застосування.

Трете питання розкриває теоретичні положення загальні для усіх напрямів сімейної терапії. Характеризуючи процес сімейної терапії, необхідно розкрити розуміння тези про соціального працівника, як джерело самоповаги членів сім’ї з якими він взаємодіє. Важливим є викладення терапевтичних технік зміни погляду на сімейну реальність, аналіз переваг та недоліків сімейної терапії.

s Питання для самоконтролю:

1. Висвітліть історію виникнення сімейної терапії.

2. Проаналізуйте структурний підхід, як напрям сімейної терапії

3. Розкрийте стратегічний напрям сімейної терапії.

4. Дайте характеристику когнітивно-біхевіоральному напряму сімейної терапії.

5. Зробіть аналіз екзистенційного напряму сімейної терапії.

6. Проаналізуйте теоретичні положення сімейної терапії.

7. Розберіть техніки зміни відношення до сімейної реальності.

@Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати реферування навчальної літератури за такими темами:

− Сімейна терапія як альтернативна форма соціальної роботи,

− Напрями сімейної терапії,

− Умови підвищення ефективності сімейної терапії,

− Зміна реальності: за та проти.

2. Які суспільні процеси вплинули на формування альтернативних видів соціальної допомоги.

3. Визначте міру в змінах відношення до реальності.

4. Складіть словесний портрет ефективного соціального терапевта.

¨ Література:

1. Пейн М.Сучасна теорія соціальної роботи: Пер. з англ. — К. 2000. – 456с.

2. Селиман Ф. Семейная терапия // Практика социальной работы / Под ред.

К. Ханвея, Т. Филпота. — К. – Амстердам, 1996. – 346с.

3. Соціальна робота. В 3-х ч. / За ред. Семигіної Т. В., Григи І. М. — К.: Києво-Могилянська академія, 2004. — Ч. 2. Теорії та методи соці­альної роботи. – 224 с.

4. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За ред. І. Д. Звєрєвої,

Г. М. Лактіонової. — К.: Науковий світ, 2003.– 233 с.

5. Соціальні служби — родині: Розвиток нових підходів в Україні / За ред. Григи І.М., Семигіної Т.В. — К., 2002.– 128 с.

6. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 7.

Тема: Комплексна психосоціальна терапія.

План:

1. Психосоціальна терапія як технологія соціальної роботи.

2. Процедура психосоціальної терапії.

3. Методологія психосоціальної терапії.

 

!Основні поняття: психосоціальна терапія, рефлексія, самооцінка, девіантна поведінка

& Методичні вказівки до семінару:

У відповіді на перше питання,студент повинен загострити увагу на вихідній комплексності психосоціальної форми соціальної допомоги, специфічності даної моделі у встановленні зв'язків між соціальними та психологічними проблемами клієнта; важливості об’єктивної діагностики стану психічного клієн­та, особистісно важливих чинників, які мають тривалий вплив на клієнта (сімейні, культурні, релігійні обумовленості), визначення очікувань клієнта від професійної взаємодії.

У другому питанні від студента вимагається знання ключових моментів психосоціальної терапії, їх системність, послідовність та обумовленість. Необхідно усвідомлювати специфічну «психоцентрованість» цього виду допомоги, приділення більше уваги саме психотерапевтичному впливу ніж іншим матеріальним видам допомоги.

При підготовці третього питання слід приділити увагу фаховому аналізу таких поширених методів психотерапевтичного впливу, як бесіда, використання технічних засобів (диктофонів, комп'ютерів, радіо, теле­фону), що поглиблює професійну ерудицію студента. Необхідно зазначити, що психосоціальна модель передба­чає тривалі і глибокі стосунки між фахівцем і клієнтом, її ефективність потребує тривалості, регулярності і великої кіль­кості зустрічей, максимальної присутності в житті клієнта, тому актуалізує власні переживання фахівця. Розкриваючи питання, необхідно розрізняти психосоціальну терапію та психотерапію, визначити сфери використання даної методики, професійних якостей фахівця, показань до використання у конкретних випадках соціальної роботи.

 

s Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте психосоціальну терапію як технологію соціальної роботи.

2. Зробіть аналіз ключових процесів психосоціальної терапії.

3. Визначте методи психосоціальної терапії.

4. Проаналізуйте показання до використання психосоціальної терапії.

5. Визначте напрямки сучасного розвитку психосоціальної терапії.

 

@ Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацюйте літературу з теми.

2. Підготуйте реферат на одну з даних тем:

− Порівняльна характеристика психосоціальної терапії та «ведення випадку» в соціальній роботі.

− Психосоціальна терапія як мультидісциплінарна технологія соціальної роботи.

− Аналіз алгоритму психосоціальної терапії.

3. Визначте переважаючі психотерапевтичні чинники психосоціальної терапії (психодинамічні методи, гуманістична психотерапія, теорія ролей, сімейна терапія, біхевіоризм та ін.).

4. Обґрунтуйте відмінності між психосоціальною терапією та психотерапією.

5. Підберіть кілька сфер, «випадків» соціальної роботи, у яких, на вашу думку, показана психосоціальна терапія, обґрунтуйте свою думку.

 

¨ Література:

1. Леннеер-Аксельсон Б., Тюлефорс И. Психосоциальная помощь населенню: Пер. со швед. — М.: Ин-т социальной работы, 1998. – 230 с.

2. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. — К.: Науковий світ, 2003. – 233 с.

3. Соціальна робота. В 3-х ч ./За ред. Т.В.Семигіної, І.М.Григи. - К.: Києво-Могилянська академія, 2004. – Ч.2. Теорії та методи соці­альної роботи. – 224 с.

4. Теорії і методи соціальної роботи: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. К.: Академвидав, 2005. – 328 с.

5. Пейн М.Сучасна теорія соціальної роботи:Пер. з англ. - К. 2000. – 456 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 8.

Тема: Комплексна соціально-педагогічна модель соціальної роботи.

План:

1. Теоретико-методологічні джерела соціально-пе­дагогічної моделі соціальної роботи.

2. Соціалізація як основа соціально-педагогічній моделі соціальної роботи.

3. Особливості вікового розвитку осо­бистості.

4. Галузі використання соціально-педагогічної моделі соціальної роботи в Укра­їні.

!Головні поняття теми: соціальна педагогі­ка, соціалізація, імпринтінг, ідентифікація, інтеріоризація, екстеріоризація, віктимність, маргінальність, кондуктивна педагогіка.

 

& Методичні вказівки до семінару

Відповідаючи на перше питання, студент повинен проаналізувати передумови виникнення соціально-пе­дагогічної моделі соціальної роботи, внесок філософа Пауля Наторпа в її розробку, його погляди на головне завдання соціальної педагогіки. Перехідним до другого питання буде визначення поняття та аналіз сутності соціально-пе­дагогічної моделі соціальної роботи.

Друге питання передбачає розгляд соціалізації як стрижню соціально-педагогічного процесу. Визначивши загальне поняття соціалізації, студент повинен проаналізувати її головні механізми та види.

Важливим чинником соціалізації є соціальне виховання, яке в свою чергу є багаторівневим процесом. Студент повинен розкрити етапність залучення особистості до систем життєдіяльності соціальних інститутів, набуття елементів соціального досвіду та його екстеріоризацію.

Розглядаючи виникнення та дію альтернативних соціальних інституцій, необхідно розкрити такий важливий чинник соціалізації як ресоціалізація.

Визначаючи адаптивно-розвиваючу концепцію соціалізації як процес адаптації, що триває все життя, студент повинен розкрити завдання соціальної роботи в межах соціально-педагогічної моделі, висвітити засоби вимірювання результативності соціалізації.

Трете питання актуалізує необхідність широких психологічних, соціологічних, педагогічних знань вікового розвитку особистості. Потрібно дати докладну характеристику періодів розвитку людини, визначити загальні та специфічні завдання цих періодів, їх специфічний зміст і відповідні способи розв’язання.

Визначаючи феноменологію вікової структури населення, студент повинен розкрити типові проблеми в проходженні вікових періодів, дати аналіз відповідних методів соціальної роботи враховуючи специфіку кожного вікового періоду.

Учетвертому питані необхідно висвітлити сфери затребуваності та функціональні вимоги до соціальних педагогів у центрах соціальної допомоги України та зарубіжжя.

 

s Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте ідеї Пауля Наторпа у галузі громадського виховання.

2. Проаналізуйте сутнісний зміст поняття соціальна педагогіка.

3. Визначте місце соціалізації в житті людини та суспільства.

4. Розгляньте види та форми соціалізації.

5. Розкрийте сутність та значення ресоціалізації.

6. Проаналізуйте адаптивно-розвивальну концепцію соціалізації.

7. Визначте засоби вимірювання результативності соціалізації.

8. Охарактеризуйте вікові періоди розвитку людини.

9. Визначте типові проблеми проходження вікових періодів розвитку людини.

10. Розгляньте сфери затребуваності та функціональні вимоги до соціальних педагогів в умовах сучасної України.

@Завдання для самостійної роботи:

1. Виконати реферування навчальної літератури за такими темами:

− Засади виникнення соціально-педагогічної моделі соціальної роботи.

− Філософія громадського виховання Пауля Наторпа.

− Соціалізація як системний процес.

− Вікова періодизація людського розвитку: історія питання.

− Соціальна педагогіка в сучасній Україні.

2. Визначте причини асоціальності в сучасному суспільстві.

3. Проаналізуйте субкультурну соціалізацію та її наслідки.

4. Розгляньте засоби виміряння соціальності та визначте умови адекватності цих вимірювань.

¨ Література:

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / За заг. ред. А. Й. Папської. – К.: УДЦССМ, 2002.– 164с.

2. Методика и технологии работы социального педагога: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Б. Н. Алмазов, М. А. Беляева и др.; Под ред. М. А. Галагузовой, Л. В. Мардахаева. – М.: Издат.центр "Академия", 2002.– 192 с.

3. Пейн М.Сучасна теорія соціальної роботи: Пер. з англ. — К. 2000.– 456с.

4. Полищук В.А., Янкович А.И. История социальной педагогики и социальной работы. Курс лекций / ТДПУ, Тернополь, 2009. – 256 c.

5. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / За ред. І. Д. Звєрєвої,

Г. М. Лактіонової. — К.: Науковий світ, 2003. – 233 с.

6. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 9.

Тема: Комплексні соціально-медичні технології в соціальній роботі.

План:

1. Специфіка соціальної роботи в медико-соціальних програмах.

2. Соціальна робота в наркології.

3. Соціальна робота в онкології.

4. Соціальна робота в галузі планування сім’ї.

 

!Основні поняття: фрустрація, паліативна допомога, евтаназія,репродуктивне здоров'я, планування сім’ї, методи контрацепції.

& Методичні вказівки до семінару:

Відповідаючи наперше питання, студент повинен розкрити мету, об’єкт соціальної роботи в галузі охорони здоров'я, функції, виконувані соціальним працівником у рамках медико-соціальної роботи. Відзначити координуючу роль фахівця соціальної роботи, що бере участь в наданні медико-соціальної допомоги, в рішенні усього комплексу проблем клієнта, що опинився у складній життєвій ситуації.

Друге питання передбачає орієнтацію студента у специфіці захворювань, пов'язаних із залежністю від психоактивних речовин (ПАР). Аналіз соціальних проблем, пов'язаних з вживанням ПАР, доцільно розділяти: ті, які формуються на доклінічному, приклінічному і клінічному рівнях, і ті, які є вторинними, похідними від наркологічної патології. Необхідно зважати на соціальний характер наркологічних проблем, що виникають за наявності «сімейного пияцтва», у рамках феномену співзалежності. Слід зважати на те, що особливостями соціальної роботи з цією групою клієнтів є виявлення неблагополучного оточення клієнта і його оздоровлення, особово-орієнтована психотерапія, психічна саморегуляція, та ін. Аналізується специфіка соціальної роботи з інвалідами, пацієнтами з кримінальним анамнезом, економічною залежністю і матеріальною нужденністю, що мають залежність від ПАР, використання профілактичних, лікувальних і спеціалізованих програм. Розкриваються засади успішної реабілітації наркологічних хворих.

Важливим є повноцінне уявлення студента про структуру медико-соціальних відділень наркологічних диспансерів, на базі яких частіше надається соціальна допомога особам, залежним від ПАР.

Розкриваючи трете питання, студенти повинні визначити сутність онкологічного захворювання та специфіку психосоціального стану онкологічного хворого, спираючись на базові принципи соціальної роботи. Соціальна робота з клієнтами, що перебувають у передонкологічних станах має свої особливості, тому студент повинен розкрити специфіку соціальної роботи з групами онкологічного ризику, роль соціального працівника в розробці та реалізації цільових профілактичних програм, моніторингів, визначенні чинників ризику, інформуванні населення про стан середовища мешкання та ін.

Торкаючись конкретики соціальних проблем онкохворих, слід проаналізувати специфіку соціальної роботи з ними. Звернути увагу на те особливе значення, якого в соціальній роботі набувають взаємодія і координація зусиль фахівців суміжних професій – лікарів, психологів, соціальних працівників.

Специфічними, потребуючими деталізації на семінарі, є питання біомедичної етики, пов'язані з відношенням родичів і фахівців до вмираючих хворих, питань про евтаназію, дитячу онкологію.

Особливими питаннями, потребуючими розгляду, є організація симптоматичної допомоги невиліковним онкохворим, коли зняття болів і інших симптомів є найважливішою соціальною, психологічною і духовною проблемою. Окремої уваги потребує питання сутності та специфіки діяльності, організації роботи хоспісів.

Відповідь на четверте питання передбачає знайомство студента з соціальними проблемами сучасної сім’ї. Важливою, подекуди об’єднуючою функцією сім’ї є репродуктивна функція, реалізація якої статистично зменшується. Під час відповіді необхідно проаналізувати причини зростання бездітності у сучасних українських родинах. Окремо слід приділити увагу законодавчій базі та державним програмам з цього питання. Необхідно розглянути відомчу приналежність та структурну будову центрів репродуктивного здоров’я, спеціальних медико-педагогічних центрів для роботи з підлітками. Важливо розкрити основні напрями діяльності цих спеціалізованих центрів та супроводжуючі функції соціального працівника.

s Питання для самоконтролю:

1. Визначте схожість і відмінність понять «соціальна робота в закладах охорони здоров'я» і «медико-соціальна робота».

2. Розкрийте основні функції фахівця соціальної роботи, що бере участь в наданні медико-соціальної допомоги населенню.

3. Визначте особливості наркологічних захворювань як соціальної патології.

4. Проаналізуйте специфіку технологій соціальної роботи в області наркології.

5. Розкрийте особливості соціальної роботи в галузі онкології.

6. Проаналізуйте функції фахівця з соціальної роботи при наданні допомоги в області планування сім'ї.

 

@ Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацюйте літературу з теми.

2. Підготуйте реферат за однією з тем:

− Особливості соціальної роботи в закладах охорони здоров’я.

− Соціальна робота в галузі наркології.

− Соціальна робота в галузі онкології.

− Соціальна робота в галузі планування сім'ї.

− Хоспіс як форма організації паліативної допомоги вмираючим хворим.

3. Розкрийте специфіку соціальної роботи в галузі наркології.

4. Систематизуйте види соціальної роботи з клієнтом, залежним від ПАР:

− важковиховуваному неповнолітньому з неблагополучної сім'ї;

− неповнолітньому з зовнішньо благополучної сім'ї;

− дорослому, що відбував покарання в місцях позбавлення волі;

− інкурабельному онкологічному хворому.

5. Визначте особливості соціально-психологічного супроводження соціальним працівником онкологічно хворої дитини.

6. Роль, підготовка та підтримка соціального працівника в системі хоспісної допомоги онкологічним хворим.

7. Розгляд та аналіз інтервентних методів планування сім'ї.

8. Підготуйте диспут на тему «Соціальне втручання в планування сім'ї: «за» та «проти». Граничні випадки».

¨ Література:

1. Валентик Ю.В. Реабилитация в наркологии: Учеб. пособие. – М.: Прогрессивные биомедицинские технологии, 2001.– 36с.

2. Валентик Ю.В., Вязьмин A.M., Зыков О.В. и др. Медико-социальная работа в наркологии.–Архангельск: Изд. Архангельск.мед.академии, 1997. –112 с.

3. Мартыненко А.В. Теория медико-социальной работы: Учеб.пособие. – М.: Изд-во МГСА, 2002.– 80 с.

4. Руководство по планированию семьи / Под ред. В.Н. Серова. – М.: РУСФАРМАМЕД, 1997.–298 с.

5. Социальные и психологические проблемы детской онкологии // Материалы I Всероссийской конференции с международным участием. — М., 1997.– С. 105–107.

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учеб. пособие /Под ред. проф. П.Д. Павленка.– М.: ИНФРА-М,2009.–379 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 10.

Тема: Соціальна діагностика як технологія соціальної роботи.

План:

1. Сутність і характеристика соціальної діагностики.

2. Принципи соціальної діагностики.

3. Діагностичні методи в соціальній роботі.

4. Етапи та особливості технологій діагностики.

 

!Основні поняття: норма,патологія, проблема, діагноз.

& Методичні вказівки до семінару:

Перше питання передбачає висвітлення знань студента з історико-культурної сутності суспільної норми та патології – базових понять будь-якої діагностики. Соціальна ж діагностика виступає єдиним способом отримання інформації про клієнта, є ланкою перетворювальної прак­тики в циклі діагноз - прогноз - проект. Важливим є знання алгоритму, структури соціальної діагностики.

Друге питання потребує визначення та аналіз засадничих принципів соціальної діагностики, які забезпечують об’єктивність та ефективність постановки соціального діагнозу. Розкриття цих принципів студентом, ілюстрування прикладами їх прояву дає розуміння важливості їх базової теорії, без якої принципи є пустими гаслами.

Розкриваючи третє питання, розділивши методи (конкретні втілення принципів) на групи, студент повинен проаналізувати їх функціональну приналежність, функціональність у певних умовах. Продемонструвати свої поглиблені знання базових методів збору первинної та вторинної інформації (ознайомлення з наявними документами і статистичними матеріалами: бесіда, спостереження, інтерв'ювання, анкетування та ін.

s Питання для самоконтролю:

1. Визначте поняття «норма», «патологія», «проблема».

2. Чи може існувати декілька суспільних норм?

3. Визначте поняття «соціальна діагностика».

4. Розкрийте умови та правила постановки соціального діагнозу.

5. Проаналізуйте принципи соціальної діагностики.

6. Презентуйте методи соціальної діагностики.

 

@ Завдання для самостійної роботи:

1. Опрацюйте літературу з теми.

2. Підготуйте реферат на одну з таких тем:

− Соціальна норма як історичний феномен.

− Соціальна норма: питання індивідуальності.

− Засоби оптимізації соціальної діагностики.

− Бесіда: напрями оптимізації діагностичного метода.

− Умови підвищення ефективності спостереження як діагностичного метода.

− Технологія організації діагностичного інтерв’ю.

− Тестування: умови об’єктивності діагностики.

3. Підготуйте та продемонструйте в парі декілька «домашніх заготівок» початку діагностичної бесіди з різними типами клієнтів, визначте найбільш вдалі.

4. Визначте послідовність аналізу діагностичних даних.

5. Проаналізуйте методику діагностики соціального середовища.

 

¨ Література:

1. Життєві кризи особистості: Науково-методичний посібник: у 2 т. – К.: ІЗМН, 1998.–165 с.

2. Методика и технологии работы социального педагога: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Б.Н.Алмазов, М.А.Беляева, Н.Н.Бессонова и др. Под ред. М.А.Галагузовой, Л.В.Мардахаева. – М.: Издат. центр "Академия", 2002.– 450 с.

3. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И.Холостовой. –М.: ИНФРА-М, 2002.– 395 с.

4. Технологиясоциальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. И.Г.Зайнышева. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.– 387 с.

5. Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.– 464 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 11.

Тема: Технологія соціальної експертизи.

План:

1. Поняття соціальної експертизи.

2. Організаційні моделі соціальної експертизи.

3. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи.

!Головні поняття теми: експерт, соціальна експертиза, креативність.

 

& Методичні вказівки до семінару

Розкриваючи перше питання, студент повинен дати визначення поняття «експертиза», розглянути специфіку процесу та завдань, які вирішують за допомогою проведення експертизи. Аналізуючи функції та ситуації що потребують використання експертного оцінювання, необхідно сформулювати конкретні завдання, які повинна вирішити експертиза. Важливим практичним моментом проведення експертиз є підбір експертів, тому слід якнайповніше висвітлити питання визначення цілей експертизи, співвіднесення їх з кваліфікаційними характеристиками експертів, методик відбору необхідних кандидатів. Порядок замовлення та оформлення експертизи потребує від студента знань послідовності дій замовника експертизи, умов взаємодії замовника та виконавця, ролі та функцій організатора цього процесу.

Другепитання присвячене свідомому обранню моделі експертної роботи організатором процесу та передбачає аналіз змісту її моделей. Розглядаючи моделі експертної ро­боти студент повинен приділити увагу таким питанням як витратність, складність, процедура, переваги та недоліки, що впливають на адекватність предмету та його експертної оцінки.

Трете питання висвітлює етапність роботи експертів, яка при використанні різних моделей експертизи має різний зміст. Слід відзначити що робота над експертним висновком ведеться різними способами, методи роботи з експертами включають як очну так і заочну форму, кінцевий продукт оформлюється за особливими вимогами, які треба розкрити. Окремо необхідно визначити показники ефективності соціальної експертизи.

 

s Питання для самоконтролю:

1. Розкрийте поняття соціальної експертизи.

2. За яких умов виникає потреба у проведенні експертизи?

3. Хто є учасником соціальної експертизи?

4. Визначте порядок замовлення соціальної експертизи.

5. Назвіть моделі експертної роботи і визначте основні між ними відмінності.

6. Проаналізуйте очні і заочні форми роботи з експертами.

@Завдання для самостійної роботи:

1. Виконайте реферування навчальної літератури за такими темами:

− Функції соціальної експертизи.

− Завдання, які вирішує соціальна експертиза.

− Аналіз вихідних даних для реалізації соціальної експертизи.

− Методи підбору експертів.

− Порядок замовлення соціальної експертизи.

2. Зробіть аналіз переваг та недоліків експертної моделі «Рецензія».

3. Зробіть аналіз переваг та недоліків експертної моделі «Моніторинг».

4. Зробіть аналіз переваг та недоліків експертної моделі «Проект».

5. Визначте показники ефективності соціальної експертизи.

¨ Література:

1. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галу­зеві теорії: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2004.– 480 с.

2. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методи социологических исследований: Учебное пособие. - К.: МАУП, 2000.– 304с.

4. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 12.

Тема: Технологія ведення випадку в соціальній роботі.

План:Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 1237. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.035 сек.) русская версия | украинская версия