Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами.
План

1. Вступ.

2. Характеристика педагогічного спілкування як форми педагогічної взаємодії.

3. Психологічний аналіз педагогічної взаємодії викладача і студентів.

4. Характеристика педагогічних позицій викладача у спілкуванні зі студентами.

5. Протиріччя педагогічної взаємодії і бар’єри в педагогічному спілкуванні, їхні

причини та шляхи регулювання.

6. Діалогічне спілкування як умова ефективної педагогічної взаємодії викладача

і студентів.

 

Література:

Айнштейн В. Преподаватель и студент: вопросы общения // Высшее образование в России. – 1998. - №1. – С. 87 – 95.

Айнштейн В. Преподаватель и студент: искусство общения // Высшее образование в России. – 1999. - №6. – С. 85 – 91.

Айнштейн В. Преподаватель и студент: практика общения // Высшее образование в России. – 1998. - №2. – С. 51 – 58.

Атватер И. Я вас слушаю…: Советы руководителю, как правильно слушать собеседника: сокр. пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Экономика, 1988. – 111с.

Бех І. Д. Технологія інтимно-особистісного спілкування // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. – 2003. - №1. – С. 17 – 29.

Блінова О. Є. Відкритість як мотиваційна готовність майбутнього вчителя до педагогічного спілкування // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. – 2002. - №1 – 2. – С. 97 – 104.

Булах І. С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів: Навч.-метод. посібник / І. С. Булах, Л. В. Долинська. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – 114 с.

Бурдейна Л. Діалогічне спілкування як необхідна умова формування моральної культури студентської молоді // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - №4. – С. 38 – 46.

Вачков И. В. Полисубъектный подход к педагогическому взаимодействию // Вопросы психологии. – 2007. - №3. – С. 16 – 29.

Власенко В. В. Вчителі – учні: психологія взаємних оцінних ставлень. – К.: УДПІ, 1995. – 155с.

Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей. – М.: Просвещение, 1987. – 207 с.

Долинська Л. В. Діалогічна взаємодія викладача і студента як умова особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя // Психологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2. – К.: НПУ, 1998. – С. 93 – 97.

Долинська Л. В. Стилі педагогічного спілкування та можливості його формування в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя // Психологія: Зб. наук. праць. – К.: НПУ, 1999. – Вип. 1 (4). – С. 64 – 69.

 

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1987. – 190с.

Клюев Е. В. Речевая коммуникация: Успешность речевого взаимодействия: Учеб. пособие для ун-тов и ин-тов. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 317 с.

Кондратьев С. В. Типические особенности педагогического взаимодействия // Вопросы психологии. – 2004. - №4. – С. 130 – 137.

Корніяка О. М. Педагогічна діяльність і культура педагогічного спілкування // Практична психологія і соціальна робота. – 2003. - №1. – С. 38 – 43.

Косило Е. Е. Структурный анализ формирования коммуникативной компетентности у студентов высших учебных заведений // Инновации в образовании. – 2003. - №3. – С. 75 – 85.

Крушельницкая О. Б. Условия эффективности перцептивного общения преподавателя со студентами / О. Б. Крушельницкая, А. С. Панасюк // Психологическая наука и образование. – 2003. - №3. – С. 48 – 51.

Мединцев В. О. Деякі теоретичні джерела діалогічного підходу в психології // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - №9 – 10. – С. 107 – 109.

Медынцев В. А. Диалогическое моделирование психологических взаимодействий // Вопросы психологии. – 2005. - №5. – С. 50 – 56.

Микитюк Г. Ю. Взаємини викладачів і студентів як чинник становлення особистості майбутнього вчителя: Автореф. дис… канд. психол. наук: 19.00.07 / НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2003. – 22с.

Петровская Л. А. Воспитание как общение-диалог // Вопросы психологии. – 1983. - №2. – С. 85 – 89.

Подоляк Л. Г. Основи побудови гуманних стосунків з учнями // Психолог на педраді / Упоряд. О. Главник. – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. –

С. 6 – 24.

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. Психологія вищої школи // Підручник. 2-е вид. – К.: Каравела. – 2008. – 352с.

Попова А. А. Модель развития коммуникативных способностей студентов педвуза // Психология в вузе. – 2004. - №4. – С. 51 – 60.

Сергієнко І. М. Підготовка спеціалістів соціонімічних прфесій до діалогічного спілкування // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2006. - №1. – С. 129 – 139.

Сидоренко О. Л. Про способи підвищення ефективності взаємодії викладача зі студентами // Педагогіка і психологія: Вісник АПН України. – 2002. - №1 – 2. – С. 83 – 88.

Тоба М. В. Психологічні детермінанти діалогічного педагогічного спілкування: Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 1999. – 16 с.

Уварова Ю. В. Особистісні детермінанти формування стилю педагогічного спілкування у майбутніх учителів: Автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2005. – 20 с.

Чепелєва Н. В. Діалог як механізм творчої діяльності // Психологія: Зб. наук. праць. - К.: НПУ, 1998. – Вип. 2. – С. 3 – 11.

Формою навчальної взаємодії, співробітництва викладача і студента є педагогічне спілкування, через яке реалізують всі педагогічні функції і забезпечується активність суб’єктів педагогічного процесу. Педагогічне спілкування органічно поєднує в собі елементи предметно-орієнтованого, особистісно-орієнтованого та соціально-орієнтованого спілкування, тому має специфічні особливості.Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 555. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия