Студопедия — МетодическОЕ указаниЕ
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МетодическОЕ указаниЕ


1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи як галузі педагогічної науки, її основні категорії.

2. Методи наукових досліджень у педагогіці вищої школи. Наведіть варіанти їх застосування у практиці.

3. Закономірності й принципи вищої освіти.

4. Пріоритетні напрями державної політики щодо розвитку освіти в Україні. Принципи державної політики в галузі вищої освіти.

5. Закон України “Про вищу освіту” про структуру вищої освіти в Україні.

6. Сутність ступеневої освіти в Україні. Освітньо-кваліфікаційні рівні вищої освіти, їх характеристика.

7. Типи вищих навчальних закладів, мета і головні завдання їх діяльності.

8. Шляхи реформування вищої освіти в Україні, вдосконалення навчального і виховного процесів у вищих закладах освіти.

9. Модернізація вищої освіти України в рамках входження у Болонський процес.

10. Структурні та змістові особливості організації вищої освіти у різних країнах світу.

11. Дидактика вищої школи, її основні категорії.

12. Поняття про процес навчання. Типи навчального процесу у вищій школі. Структурні компоненти навчального процесу.

13. Функції процесу навчання, їх взаємозв’язок.

14. Рушійні сили та закономірності процесу навчання. Мотивація навчальної діяльності студентів.

15. Принципи навчання у вищій школі.

16. Поняття змісту вищої освіти. Державні стандарти вищої освіти, характеристика їх структурних компонентів.

17. Нормативні документи, які забезпечують організацію навчального процесу у вищій школі. Навчальний план, навчальна програма дисципліни, робоча навчальна програма дисципліни.

18. Форми навчання у вищих навчальних закладах та їх особливості.

19. Методи навчання, їх класифікація. Прийоми навчання.

20. Засоби навчання. Традиційні засоби навчання. Місце і роль нових інформаційних технологій серед засобів навчання.

21. Форми організації навчання у вищій школі.

22. Лекція у вищій школі, вимоги до неї.

23. Семінарські та практичні заняття, вимоги до них.

24. Дистанційна освіта як нова освітня технологія. Дистанційна освіта за кордоном та перспективи її розвитку в України.

25. Самостійна навчальна робота студентів, її мета, завдання та типологія.

26. Науково-дослідна робота студентів, її види та форми. Шляхи вдосконалення науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ.

27. Загальні вимоги до підготовки курсових, дипломних, магістерських робіт.

28. Діагностика навчальних досягнень студентів. Сутність та функції контролю знань, умінь студентів. Педагогічні вимоги до контролю у процесі навчання.

29. Критерії оцінки знань студентів.

30. Модульно-рейтингова система контролю успішності студентів, її переваги і недоліки.

31. Психолого-педагогічні проблеми проведення заліків і екзаменів.

32. Система виховної роботи у вищій школі. Психолого-педагогічні засади сучасної концепції виховання студентів.

33. Цілі, завдання, принципи виховання у вищій школі.

34. Зміст виховання студентської молоді, характеристика основних напрямів.

35. Класифікація методів виховання у вищій школі.

36. Роль студентської академічної групи у вихованні студентів.

37. Основні напрями діяльності куратора студентської академічної групи.

38. Місце студентського самоврядування у навчально-виховному процесі сучасного вищого навчального закладу.

39. Методика вивчення особистості студента і написання психолого-педагогічної характеристики на нього.

40. Методика вивчення колективу академічної групи та складання психолого-педагогічної характеристики на неї.

41. Функції, зміст, структура діяльності викладача вищої школи.

42. Професійна компетентність викладача вищої школи, її структура.

43. Педагогічна майстерність викладача вищої школи, її структура.

44. Шляхи формування педагогічної майстерності викладача ВНЗ.

45. Поняття педагогічної техніки, її складові.

46. Внутрішня техніка викладача, її характеристика. Способи виховання внутрішньої техніки.

47. Шляхи опанування технологією і технікою публічного мовлення.

48. Сутність педагогічного спілкування як виду професійної діяльності викладача, його особливості. Функції та види.

49. Педагогічний такт: сутність, функції та компоненти (психологічний, морально-етичний, естетичний, технологічний).

50. Педагогічний конфлікт: види. Причини виникнення. Поведінка викладача в конфліктній ситуації. Стилі, прийоми розв’язання конфліктних ситуацій.

 

методическОЕ указаниЕДата добавления: 2015-10-15; просмотров: 1601. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Виды сухожильных швов После выделения культи сухожилия и эвакуации гематомы приступают к восстановлению целостности сухожилия...

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ ВАГОНА Тип колёсной пары определяется типом оси и диаметром колес. Согласно ГОСТ 4835-2006* устанавливаются типы колесных пар для грузовых вагонов с осями РУ1Ш и РВ2Ш и колесами диаметром по кругу катания 957 мм. Номинальный диаметр колеса – 950 мм...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Медицинская документация родильного дома Учетные формы родильного дома № 111/у Индивидуальная карта беременной и родильницы № 113/у Обменная карта родильного дома...

Основные разделы работы участкового врача-педиатра Ведущей фигурой в организации внебольничной помощи детям является участковый врач-педиатр детской городской поликлиники...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия