Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття 5-7. Реферування наукових текстів
План:

1. Реферат як жанр академічного письма.

2. Складові реферату.

3. Рецензія, відгук.

Література:

v Власенко Л.А. Фахова українська мова : Навч.посібник / Л.А.Власенко, В.В.Дубічинський, О.М.Кримець. – К. : Центр учбової літ., 2008. – С.34-40.

v Мацько Л.І. Культура української фахової мови / Л.І.Мацько, Л.В.Кравець. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – С.40-75.

v Семеног О.М. Культура наукової української мови: Навч.посібник / О.М.Семеног. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2010. – С.62-99.

v Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В.Шевчук, І.В.Клименко. – К. : Алерта, 2012. – С.553-559.

Завдання 19. Ознайомтесь з правилами реферування, типами і структурою рефератів.

Процес читання спеціальної літератури тісно пов’язаний з вмінням зрозуміти зміст статті, виділити основну інформацію і в стислій формі викласти її. У науковій інформаційній практиці широко вживається реферат, призначення якого – надати інформацію в стислій формі про будь-яку наукову роботу.

Реферат (від лат. referre – доповідати, повідомляти) – це стислий, але достатньо повний виклад основного змісту книги або статті, а також опис методики і проведення експерименту, отримання даних, висновки реферованого джерела. До 80% слів тексту реферату можуть складати терміни. Реферати різняться постійністю структури та наявністю опорних конструкцій для оформлення.

Реферати бувають: індикативні (реферат-резюме, містить тільки основні положення), інформативні (реферат-конспект, містить більш повне викладення першоджерела). Інформативні в свою чергу поділяються на монографічні (складаються за одним джерелом) і оглядові (складаються за декількома джерелами на одну тему). Крім того є ще реферат, складений автором за своїм текстом – автореферат. Інформативний реферат, як більш поширений, складається за певною схемою: 1). Вступна частина – характеристика вихідних даних статті, автор, назва, розкриття змісту статті, чому вона присвячена (тема), визначення характеру статті. 2). Основна частина – перелік основних питань (проблем), аналіз найбільш важливих з них, на думку автора реферату. Викладення позиції автора, оцінка її. Наявність довідкової частини, де зазначається кількість таблиць, схем, ілюстрацій. 3). Закінчення – висновки автора, загальний висновок референта щодо значення статті, оцінка розглянутої проблеми з точки зору повноти, актуальності, методики та ін. Складання реферату – процес творчий, вимагає глибокого розуміння змісту статті. Він включає в себе комплексне використання різних вмінь і навичок, які ви здобули на попередніх заняттях.

Існує ще один вид реферату – навчальний реферат. Це самостійна науково-дослідна робота, де ви розкриваєте суть досліджуваної проблеми; наводите різні точки зору, а також власні погляди на неї.

Навчальний реферат не повинен носити компілятивний характер. У ньому не може бути механічно переписаних із книги, складних для розуміння конструкцій.

У рефераті обов’язково повинні бути посилання на використану літературу. Викладення матеріалу повинно мати проблемно-тематичний характер.

Перед тим як приступити до написання реферату, пригадайте, що реферат – це стислий варіант вихідного тексту. Робота над рефератом потребує повного розуміння тексту джерела, вміння визначити його структуру, знання мовних засобів зв’язку між частинами реферату.

Виклад матеріалу в рефераті повинний бути самостійним, послідовним, логічним, точним і об’єктивним.

Приблизна структура навчального реферату:

§ Титульний аркуш.

§ Зміст. У ньому послідовно подаються назви пунктів реферату із зазначенням сторінки, з якої починається кожний пункт.

§ Вступ. Формулюється суть досліджуваної проблеми, обґрунтовується вибір теми, визначається її значущість і актуальність, указуються мета і завдання реферату, дається характеристика використаної літератури.

§ Основна частина. Кожен розділ її, докладно розкриваючи окрему проблему або один з її аспектів, логічно є продовженням попереднього; в основній частині можуть бути подані таблиці, графіки, схеми.

§ Висновки. Підбиваються підсумки або дається узагальнений висновок з теми реферату, пропонуються рекомендації.

§ Список літератури.

Завдання 20. Прочитайте текст і напишіть на нього інформативний реферат і анотацію.

ВЗАЄМОДІЯ ГЕНІВ

У прикладах по гібридизації гени поводяться як окремі одиниці: успадковуються незалежно один від одного і кожний з них визначає розвиток якоїсь однієї ознаки, незалежної від інших. Тому може скластися враження, що генотип — механічна сукупність генів, а фенотип — мозаїка окремих ознак. Насправді це не так. Якщо і окрема клітина, і організм є цілісні системи, де всі біохімічні та фізіологічні процеси строго злагоджені і взаємопов'язані, то перш за все тому, що генотип інтегрований, тобто є системою взаємодіючих генів.

Взаємодія алельних генів. Алельні гени вступають у відносини типу домінантності — рецесивності. Це означає, що в генотипі існують гени, що реалізовуються у вигляді ознаки, — домінантні, і гени, які не зможуть виявитися у фенотипі, — рецесивні. Повне домінування спостерігається у тому випадку, коли домінантний ген повністю пригнічує дію рецесивного гена (наприклад, жовтий і зелений колір горошин). При неповному домінуванні домінантний ген не повністю пригнічує дію рецесивного гена, спостерігається проміжне спадкоємство (наприклад, забарвлення кольорів у нічної красуні). У серіях множинних алелей відношення домінантності — рецесивності набувають достатньо складний характер. Один і той же ген може виступати як домінантний по відношенню до однієї алелі і як рецесивний по відношенню до іншої. Наприклад, ген гімалайського забарвлення у кроликів домінантний по відношенню до гена білого забарвлення і рецесивний по відношенню до гена суцільного забарвлення «шиншила». При кодомінантності жоден з алельних генів не пригнічує інший, вони рівноцінні. Якщо два кодомінантні гени знаходяться в одному генотипі, вони обидва виявляються фенотиповими. Наприклад, четверта група крові у людини за АВО-системою детермінується одночасною присутністю в генотипі двох кодомінантних генів JAі JB. Ген JA детермінує синтез антигену А в еритроцитах, а ген JB — антигену В.

Взаємодія неалельних генів. Відомо багато прикладів, коли гени впливають на характер вияву певного неалельного гена або на саму можливість вияву цього гена.

У запашного горошку є ген (А), який обумовлює синтез безбарвного попередника пігменту — пропігменту. Ген В визначає синтез ферменту, під дією якого з пропігменту утворюється пігмент. Квітки запашного горошку з генотипом ааВВ і ААЬЬ мають білий колір: в першому випадку є фермент, але немає пропігменту, в другому — є пропігмент, але немає ферменту, який переводить пропігмент у пігмент.

При схрещуванні двох рослин запашного горошку з білими квітками вийде пурпурне забарвлення квіток:

 

Таким чином, утворення такої, здавалося б, елементарної ознаки, як забарвлення квіток, залежить від взаємодії принаймні двох неалельних генів, кінцеві продукти діяльності яких (білок, фермент) взаємно доповнюють один одного (subject.com.ua/biology/shans/154.html).

 

Завдання 21. Напишіть реферат, взявши однакові параграфи з підручників двох різних авторів. Порівняйте їх точки зору(копії першоджерел додати до реферату).

Завдання 22. Прочитайте текст.

Важливим жанром наукової комунікації є рецензія. Рецензія передбачає аналіз та оцінювання певного твору, критичний розбір, рекомендацію до захисту чи друку, проведення наукового обговорення.

Рецензія –складений фахівцем критичний відгук на твір (науковий, художній, публіцистичний), що містить зауваження, пропозиції та висновки. Метою рецензії рукописузазвичай є рекомендація твору до друку. Мета рецензії опублікованого твору – складення йому аргументованої фахової оцінки.

Реквізити рецензії такі:

  1. Назва документа (Рецензія на…).
  2. Зазначення у назві:

o заголовка рецензованої роботи та її обсягу (…рукопис посібника «Тестові завдання з української мови. 5 клас», обсяг – 100 с. комп’ютерного набору,…);

o прізвище та ініціали автора рукопису (…автор - В.Ф.Жовтобрюх);

o для виданих творів - видавництво та рік публікації (Харків: «Ранок», 2000).

  1. Текст, що містить:

o загальну характеристику теми аналізованої роботи та порушеної в ній проблеми, обґрунтування її актуальності, мотивації створення;

o стислий виклад змісту роботи;

o критичні зауваження, пропозиції;

o висновки.

  1. Підпис рецензента, завірений печаткою.
  2. Дата.

Основні вимоги до рецензії:науковість, об’єктивність, недвозначність у висвітленні думок, доброзичливість, обґрунтованість висновків.

Характерними для рецензії є такі слова й вирази (мовні кліше): автор показує (висвітлює, наголошує, заглиблюється, аргументує, аналізує, систематизує, вводить в обіг, розкриває, підкреслює, відтворює, охоплює, сперечається, полемізує, відкидає, заперечує); рецензована робота характеризується…; актуальність її визначається…; цінність роботи полягає в…; шкода, що у роботі немає (бракує)…; замало (непереконливо) висвітлено…; не розкрито…; робота має високий (низький) науковий рівень; заслуговує на схвалення…; становить певний (вагомий) внесок у розвиток…

Висловлення зауважень і рекомендацій є для рецензії необхідним. Зазвичай перелікові помічених у рецензованій праці недоліків передують такі мовне кліше:

Суттєвий недолік роботи полягає у …

Методично робота побудована нераціонально, варто скоротити…

Поза розглядом дослідження залишилися питання…

…Разом з тим, можна вказати й певні недоліки в роботі, подолання яких, як здається, підвищить якість роботи …

Дозволимо собі висловити кілька рекомендацій, які, як нам здається, могли б поліпшити зміст роботи…

У плані побажань можна зауважити таке…:

Типовий план написання тексту рецензії:

1. Об’єкт і предмет аналізу.

2. Актуальність теми.

3. Короткий зміст.

4. Формулювання основної теми.

5. Загальна оцінка.

6. Недоліки, хиби, огріхи праці.

7. Висновки.

Зразок:

 

Рецензія на статтю Л.М.Сидоренко і Н.В.Тільняк «Термін в лексичному складі сучасної української мови» У статті досить змістовно й у доступній формі викладено стислу історію формування номенклатурної й термінологічної лексики української мови. Підкреслено роль давньогрецької й латинської мов у виникненні пласту лексики, що стосується культури, науки, знань про навколишній світ. Це природно, бо саме грецька й римська культури стояли біля витоків європейської цивілізації. Проаналізовано також загальне поняття «термін», його тлумачення в різних галузях. Заслуговує на окремий детальний розгляд питання про взаємовідношення питомої й запозиченої лексики у складі терміносистем української мови. Як справедливо зазначають автори, якщо в рідній мові немає питомих слів на позначення тих понять, які передають іншомовні терміни, слід використовувати іншомовні слова – в даному разі це не є засміченням мови. У тому ж разі, коли існують відповідні слова рідної мови на позначення тих самих понять, краще користуватись ними. Справді засмічують і компрометують мову деякі новотвори на зразок «рухосхід», «дрототяг» і подібні. Вказано на те, що існує декілька способів термінотворення. Не можна надавати перевагу одному з них на противагу всім іншим, оскільки вони доповнюють один одного. Це, зокрема, прямий переклад іншомовних термінів (у т.ч. з російської), утворення термінів від іншомовних основ за допомогою власних суфіксів та префіксів і нарешті цілком самостійне термінотворення виключно засобами своєї мови. На закінчення подається стислий огляд питання про існування в мові такого явища, як професійний жаргон (сленг), який нині набув поширення майже в усіх мовах світу. Незважаючи на те, що це явище може справді засмітити мову (в разі надмірного вжитку), без нього неможливо обійтися, бо в деяких галузях, наприклад у комп’ютерній справі, сленг «юзерів» – користувачів та професіоналів – уже став невід'ємною частиною міжнародного спілкування. Звичайно, в межах однієї статті неможливо відобразити всі аспекти проблеми термінотворення на сучасному етапі. Проте його основні засади тут викладено глибоко й переконливо. Ст.викладач кафедри укр. мови, літератури і культури, канд. філол. наук І.О.Сокол

Відгук– це стисла форма письмової оцінки виконання роботи (курсової, бакалаврської, магістерської кваліфікаційних робіт, кандидатського чи докторського дослідження). За складом реквізитів збігається з рецензією. Відгук пише керівник роботи, а рецензію – кваліфікований спеціаліст наукової чи навчальної установи, який не працює на випусковій кафедрі.

Науковий керівник має подати оцінку актуальності, основні відомості стосовно повноти і завершеності роботи, напрямки впровадження одержаних результатів, оцінює вміння студентів мислити, працювати з науковою літературою, відзначає відповідність роботи всім вимогам, що пропонуються для даного виду робіт.

Обсяг відгуку невеликий – 1-3 сторінки (3-5 – для кандидатських і докторський дисертацій). На відміну від рецензії, у відгуку подають загальну характеристику праці без докладного аналізу, проте він містить практичні поради.

 

Зразок:

 

ВІДГУК керівника дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконаної на тему «Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства» студентом групи УВ - __ Василенком Василем Васильовичем Представлена дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» присвячена... Належне управління конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств вимагає ..., але й їх трансформацію відповідно до .... З огляду на це, дипломна робота Василенка В.В. характеризується актуальністю та своєчасністю і спрямована на... Зміст роботи відповідає обраній темі. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків. В першому розділі автор розкриває теоретичні засади... Особливої уваги заслуговує проведений в роботі ґрунтовний аналіз публікацій зарубіжних і вітчизняних авторів щодо... Другий, аналітично-рекомендаційний розділ дипломної роботи присвячено ..., зокрема... У роботі також розглядається ...., проаналізовано основні проблеми щодо .... Позитивними рисами дипломної роботи є системність та послідовність викладення матеріалу, а також застосування прогресивного досвіду в сфері .. та його практичне застосування підприємством. В ході виконання дипломної роботи Василенко В.В. проявив креативність, ініціативність, старанність, наполегливість, здатність та вміння застосовувати набуті знання для вирішення складних завдань ...., обізнаність у сучасних системних та інформаційних технологіях. Відзначаючи високий ступінь написання дипломної роботи, варто зазначити декілька зауважень. Так, теоретична частина роботи потребує .... Також в першій частині роботи бажано було висвітлити особливості ... . Друга частина дипломної роботи має бути доповнена... або Однак дипломна робота містить деякі недоліки. Доцільно було б більше уваги приділити обґрунтуванню шляхів подолання проблем, пов'язаних з ... Дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виконана у повному обсязі, відповідає встановленим вимогам і заслуговує оцінки «відмінно», а її автору, Василенку Василю Васильовичу, може бути присвоєна кваліфікація бакалавра з менеджменту за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». Керівник дипломної роботи к.е.н., професор Л.Л.Петрова

Завдання 23.Чи всі названі елементи потрібні для написання рецензії?

зв'язок теми з актуальними проблемами сьогодення науки,

теоретичне i практичне значення розробки теми,

композицiйна структура курсової роботи,

якiсна i кiлькiсна характеристика зiбраного матерiалу,

характеристика висновкiв i узагальнень,

повнота списку використаної лiтератури i культура цитування,

позитивнi якостi та недолiки роботи.

 

Завдання 24. Назвіть елементи, які потрібно також охарактеризувати в рецензії.

 

Завдання 25. Поміркуйте, чи правильно сформульована думка.

1. Суголосною хвилюванню за культурний простір майбутніх громадян України є розроблювана філософами і філологами [24; 345; 357] ідея діалогічного розвитку культури, яка ґрунтується на новій ментальній парадигмі – становленні культури антропоцентричного типу, гуманітарно орієнтованій і спрямованій на ліквідацію розірваності людини та культури.

2. Аналіз цієї проблеми важливо здійснювати через призму поглядів О.Потебні, Д.Овсянико-Куликовського, Г. Гадамера, Ф.Буслаєва, М.Грушевського.

3. Саме “... в рідній мові струменить близькість до свого, у ній – звичаї, традиції і знайомий світ”, – стверджував Г. Гадамер, представник герменевтики як однієї з течій сучасної філософії і гуманітарних наук.

 

Завдання 26. Напишіть рецензію на курсову роботу студента вашої групи.Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 4018. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия