Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Склад і структура капітальних вкладень
 

Капітальне будівництво - це особлива галузь матеріального виробництва, яка забезпечує розширене відтворення основних фондів, тобто здійснює будівництво і введення в експлуатацію об’єктів тривалого корис­тування у виробничій і невиробничій сферах народного господарства.

На основі капітального будівництва створюються нові будинки, спо­руди, купується і монтується обладнання і апаратура, споруджуються транспортні комунікації (дороги, трубопроводи цільового призначення), лінії електропередач і зв'язку, жилі будинки та об'єкти культурно-побутового призначення.

Капітальне будівництво ведеться також з метою реконструкції та розширення діючих підприємств, їх модернізації. Обсяги капітальних вкладень визначають масштаби капітального будівництва.

Під капітальними вкладеннями розуміють сукупність витрат на нове будівництво, на реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих промислових, сільськогосподарських, транспортних, торгових та інших підприємств, витрати на житлове, комунальне і культурно--побутове будівництво.

Існує чотири види структур капітальних вкладень: галузева, територіальна, відтворювальна, технологічна.

Галузева структура капіталовкладень – це співвідношення. капітальних вкладень різних галузей народного господарства (машинобудування). Вона в більшій мірі визначає напрямок, рівень та темпи розвитку окремих підгалузей машинобудування і народного господарства в цілому.

Територіальна структура передбачає розподіл капіталовкладень за територіями (республіками, областями).

Відтворювальна структура - це поділ капіталовкладень на:

І) будівництво нових підприємств;

2) реконструкцію, розширення та технічне переозброєння діючих підприємств;

З) заміну вибулих основних виробничих фондів, тобто на підтримання виробничої потужності діючих підприємств.

До нового будівництва відноситься будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворених підприємств, які після вводу їх в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі, та яке здійснюється на нових площах з метою створення нової виробничої потужності. :

До розширення відноситься будівництво додаткових виробництв на ді­ючих підприємствах, а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об’єктів на території діючих підприємств або прилег­лих до них ділянках для створення додаткових або нових виробничих потужностей. .

Реконструкція діючих підприємств - це переобладнання існуючих це­хів і об’єктів, як правило, без розширення будинків і споруд основно­го призначення, пов’язане із вдосконаленням виробництва і підвищен­ням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-тех­нічного прогресу.

Реконструкція здійснюється за комплексним проектом для підприємст­ва в цілому. Її задача - збільшити виробничі потужності, покращити якість і змінити номенклатуру продукції. При цьому чисельність пра­цюючих, як правило, не збільшується, зате поліпшуються умови їх пра­ці та намічаються заходи з охорони навколишнього середовища.

При реконструкції виробнича потужність .підприємства збільшується перш за все за рахунок усунення диспропорцій в технологічних ланках; впроваджується маловідходна, безвідходна технологія та гнучкі виробництва; скорочується кількість робочих місць, підвищується продук­тивність праці, знижується матеріаломісткість виробництва та собі­вартість продукції, підвищується фондовіддача та поліпшуються інші показники діючого підприємства.

Технічне переозброєння - комплекс заходів, спрямованих на під­вищення техніко-економічного рівня окремих виробництв, цехів та дільниць на основі впровадження передової техніки та технології, ме­ханізації та автоматизації виробництва; модернізації та заміни за­старілого і фізично зношеного обладнання новим, продуктивнішим, а також на вдосконалення загальнозаводського господарства і допоміжних служб. Воно здійснюється за проектами і кошторисами на окремі об’єкти. або види робіт, які розробляються на підставі єдиного техні­ко-економічного обґрунтування, як правило, без розширення виробни­чих площ.

Метою технічного переозброєння є інтенсифікація виробни­цтва, збільшення виробничих потужностей, випуску продукції та покращання її якості при рості продуктивності праці та покращанні інших техніко-економічних показників.

При розгляді відтворювальної структури слід відзначити, що витра­ти на реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих під­приємств мають найбільшу питому вагу (65%) в загальній сумі капітало­вкладень в машинобудуванні.

Технологічна структура - це співвідношення в загальній сумі капі­таловкладень таких окремих видів витрат:

І) витрати на будівельно-монтажні роботи (це будівництво будинків і споруд, їх санітарно-технічне обладнання, освоєння та планування території забудови);

2) вартість робіт з монтажу обладнання виробничих об’єктів (скла­дання та встановлення технологічного, енергетичного, транспортного та інших видів обладнання);

З) витрати на придбання різних видів обладнання (які потребують і не потребують монтажу), інструменту та виробничого інвентарю, який включається в основні фонди;

4) витрати на геологорозвідувальні, дослідницькі, проектні роботи, пов’язані із будівництвом;

5) витрати на утримання дирекції об’єктів будівництва;

б) витрати на охорону навколишнього середовища та інфраструктуру;

7) витрати на підготовку експлуатаційних кадрів.

За технологічною структурою судять про розмір витрат на придбання обладнання.

Підвищення частки витрат на активну частину основних фондів в по­рівнянні з іншими витратами сприяє підвищенню ефективності капітало­вкладень.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 504. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия