Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Фактори, що визначають виробничо-технічну базу
 

1. Васильченко В.С. Управління трудовим потенціалом [Текст]: [навч. посіб.] / А.М. Гриненко, О.А. Грішнова, Л.П. Керб. – К.: КНЕУ, 2005. – 403 с.

2. Волкова О.В. Ринок праці [Текст] : [навч. посіб.] / О.В. Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.

3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: [підручник] / О. А. Грішнова. – К.: Знання, 2006. – 559 с.

4. Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці [Текст]: [навч. посіб.] / О.В. Дячун. – Львів: Афіша, 2001. – 220 с.

5. Єсінова, Н.І. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст]: [навч. посіб.] / Н.І. Єсінова. – К.: Кондор, 2004. – 432 с.

6. Завіновська Г.Т. Економіка праці [Текст]: [навч. посіб.] / Г.Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.

7. Калина А.В. Економіка праці [Текст]: [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / А.В. Калина. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.

8. Качан Є.П. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: [навч.-метод. посібник] / За заг. ред. проф. Качана Є.П. – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 373 с.

9. Колот А.М. Мотивація персоналу [Текст]: [підручник] / А.М. Колот. – К.: КНЕУ, 2002. – 337 с.

10. Крушельницька О.В. Мотивація та оцінка діяльності персоналу [Текст]: [навч. посіб.] / О.В. Крушельницька. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 215 с.

11. Крушельницька О.В. Організація праці. [Текст]: [навч. посіб.] / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 355 с.

12. Крушельницька О.В. Управління персоналом [Текст]: [навч. посіб.] / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К.: Вид-во “Кондор”, 2005. – 296 с.

13. Мельничук Д.П. Управління персоналом [Текст]: [навч. посіб. для самостійного вивчення дисципліни] / Д.П. Мельничук. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 324 с.

14. Менеджмент персоналу [Текст]: [навч. посіб.] / За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2005. – 398 с.

15. Петюх В. М. Ринок праці [Текст] : [навч. посіб.] / В.М. Петюх. – К.: КНЕУ, 1999. – 288 с.

16. Савельєва В.С. Управління персоналом [Текст]: [навч. посіб.] / В.С. Савельєва, О.Л. Єльков. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 336 с.

17. Савченко В.А.Управління розвитком персоналу [Текст]: [навч. посіб.] / В.А. Савченко. – К.: Вид-во КНЕУ, 2002. – 351 с.

18. Управление персоналом организации [Текст]: [учебник] / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 304 с. – (рос. мовою)

19. Хміль Ф.І. Управління персоналом [Текст]: [підручник для студентів вищих навчальних закладів] / Ф.І. Хміль. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.

 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.........………………………………………………………………...
1 ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ……............................…
1.1 Фактори, що визначають виробничо-технічну базу………………...
1.2 Показники, що характеризують стан ВТБ.....................................…….
1.3 Особливості розвитку та відтворення ВТБ…………………..............
1.4 Шляхи розвитку ВТБ.........................................……………………….
1.4.1 Реконструкція діючої ВТБ…………………………………………...
1.4.2 Технічне переозброєння виробництва ТО і ремонту....……………
1.5 Удосконалення структури виробничої бази…………………………
1.6 Концентрація, спеціалізація і кооперування виробничо-технічної бази............................................……………………………………………..  
1.7 Порядок проектування ВТБ АТП.....………………………………….
1.8 Основні етапи технологічного проектування АТП…………………
2 Розрахунок виробничої програми, обсягів робіт і чисельності працюючих...........................................……………..  
2.1 Вибір вихідних даних.............................................................………….
2.2 Розрахункові нормативи періодичності і трудомісткості ТО і ПР рухомого складу, коефіцієнти коректування нормативів, чисельність працюючих............................................................................................…….    
2.3 Розрахунок річної та добової програм з ТО автомобілів...………….
2.4 Визначення річного обсягу робіт з ТО і ПР………………..................
2.5 Розрахунок обсягу робіт по самообслуговуванню підприємств….....
2.6 Розрахунок чисельності виробничого персоналу…………………….
3 Технологічний розрахунок виробничих зон, дільниць і складів...............………………………………………….  
3.1 Розрахунок постів і поточних ліній…………..……………………….
3.2 Розрахунок площ приміщень ……………………………………….....
4 технологічне планування атп ……………………………....
4.1 Основні етапи технологічного планування АТП...…………………..
4.2 Генеральний план АТП …………………………………………..........
4.3 Планування виробничих приміщень АТП …………………………....
4.4 Планування виробничих приміщень СТО і БЦТО…….......…………
4.5 Вимоги, що ставляться до приміщень АТП.................................…….
4.6 Розробка конструктивних схем примішень АТП...…………………..
4.7 Вимоги технологічного процесу до планувальних рішень будівель , приміщень і споруд АТП……….................................................................  
4.7.1 ТО і ПР рухомого складу…...............................……………………..
4.7.2 Пристрої і споруди для огляду автомобілів………………………...
4.7.3 Будівлі і споруди для експлуатації газобалонних автомобілів........
5. ОЦІНКА РІВНЯ ВТБ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ... 6. КУРСОВИЙ ПРЕКТ.............................................................  
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………….... .ДОДАТКИ..

 


ВСТУП

 

 


1 ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

 

 

Виробничо-технічна база (ВТБ) – сукупність приміщень, споруд, обладнання та інструмента, призначених для зберігання, технічного обслуговування, ремонту та зберігання дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, а також створення необхідних умов для високопродуктивної праці персоналу.

Для того, щоб забезпечити заданий рівень працездатності ДТЗ, ВТБ повинна мати у своєму складі засоби, прилади, споруди, допоміжні цехи та обладнання в них, а також складські, побутові, адміністративні та інші будівлі (табл.1.1).

 

Таблиця 1.1 – Фонди ВТБ

Групи та підгрупи фондів ВТБ Фонди ВТБ
1. Будівлі Будівлі гаражів, цехів, ремонтні майстерні, профілакторії, адміністративні та побутові приміщення, автостанції, автовокзали
2. Споруди Покриття територій та площадок, відкриті площадки для зберігання автомобілів, завантажувально-розвантажувальні прилади, естакади на відкритих площадках, ями для ремонту, паливо-заправна колонка, навіси, естакади, забори, водоймища, колодязі, цистерни для води та змащувальних матеріалів, резервуари, водонапірні башти
3. Передаточні прилади Трансмісії, конвеєри, зовнішні електромережі, трубопроводи із усіма проміжними приладами
4. Машини та обладнання:   силові машини;     робочі машини;     вимірювальні та регулюючі при-лади і пристрої,   Електродвигуни, генератори, трансформатори, парові турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, рухомі електростанції, компресори Верстати ремонтних цехів та інше обладнання (преси, молоти, горни, електрозварювальні апарати, миючі машини), тобто обладнання, призначене для механічного, термічного і хімічного впливу на предмет праці Вимірювальні прилади та обладнання постів та станцій діагностування, лабораторне обладнання та пристрої, електровимірювальні прилади і пристрої
 
Продовження таблиці 1.1
лабораторне обладнання; обчислювальна техніка;     інші машини та їх обладнання; загального і спеціального призначення   Електронні цифрові машини з програмним керуванням загального призначення, спеціалізовані та керуючі; аналогові та клавішні електронні; перфораційні і клавішні електромеханічні та обчислювальні Обладнання АТС, пожежні машини, автомобілі всіх типів, що використовуються для господарського обслуговування
5. Інструмент Електросвердла, електровібратори, робочі зажими, лещата, різцеві державки
6. Виробничий та господарський інвентар Робочі столи, верстаки, огорожі для машин, шафи виробничого призначення, стелажі, інвентарна тара, меблі, рухомі бар’єри, дивани
7. Інші основні фонди Капітальні вкладення в земельні ділянки (багаторічні насадження, відведення земельних ділянок) і закінчені капітальні роботи по орендованим основним фондам
     

 

 

Фактори, що визначають виробничо-технічну базу

 

Виробничо-технічна база змінюється під впливом великої кількості факторів (рис.1.1). Найбільший вплив мають розміри виробничих приміщень та склад парку технічного обладнання. Чим вища продуктивність обладнання, тим більша виробнича потужність зони, цеху чи ділянки, де використовується це обладнання, а відповідно, менше витрат на виконання визначеного виду ТО чи ремонту рухомого складу. Встановлене згідно технологічного процесу обладнання просторово обмежене розмірами виробничих площ, які також є одним з важливих показників, що визначають ВТБ.

ВТБ залежить також від технологічного рівня виробництва. Конвеєризація, комплексна механізація і автоматизація виробничих процесів, типізація технології і уніфікація обладнання призводять до зниження норм трудомісткості технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, що відображується на ВТБ.

На зміну показника прогресивності виконання норм по видам робіт здійснюють вплив організаційно-економічні фактори. Так, покращення організації праці, підвищення кваліфікації ремонтно-обслуговуючого персоналу, скорочення позавиробничих витрат часу в використанні обладнання призводять до підвищення рівня виконання норм, а відповідно, до покращення використання ВТБ.

 

Рисунок 1.1 – Модель формування ВТБ автотранспортного підприємства


Фактори, які відображають покращення організації виробництва, праці та керування, зміни програми по ТО і ремонту та ін., впливають і на трудомісткість процесів виробництва, і на ефективність використання ВТБ.

Поряд з цим існують фактори, які впливають лише на рівень використання ВТБ. До них відносяться коефіцієнти змінності і завантаження обладнання, підвищення яких зумовлено збільшенням чисельності робочих чи скороченням позавиробничих витрат часу.

Таким чином, на ВТБ впливають наступні основні фактори: виробничі будівлі; технологічне обладнання; рівень технології ТО і ремонту; форми організації та керування.

 

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 569. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия